Sommarhälsning från Saltsjöbadens Båtklubb.

Sommarhälsning från Saltsjöbadens Båtklubb.
Vi börjar närma oss midsommar och SBK vill passa på att önska er alla en riktigt angenäm och
avkopplande sommar samtidigt som vi vill rapportera lite om de aktiviteter som skett under våren.
För er som är intresserade av styrelsens interna arbetsfördelning kan den kort beskrivas enligt
följande:
– Gordon Ishammar, ordförande och allmän gnällspik.
– Roy Blom, vise ordförande och klubbens miljöombud.
– Jan Kulin, ekonomiansvarig.
– Bengt Erixzon, kassör, vaktansvarig, registeransvarig och webbansvarig.
– Lotta Löwgren, sekreterare/protokollförare och starkt engagerad i arbetet runt Tattbybron.
– Richard Roth, landansvarig.
– Ulf Grape, vice landansvarig och sammankallande i bryggruppen.
– Jonas Ericsson, hamnkapten och medlem i bryggruppen.
– Gunnar Bringel, vice hamnkapten och styrelsens kontaktman för klubbholmen.
– Lena Höglund, suppleant, informationsansvarig och engagerad i uppdatering av webbsidan.
– Thomas Broms, suppleant, medlem i brygguppen och även engagerad i klubbholmen.
Styrelsearbetet under våren har fortgått mycket bra och det är fantastiskt roligt att se så många
aktiva och initiativrika personer engagera sig i att skapa en trevlig och väl fungerande båtklubb.
Som ett av många exempel kan nämnas vår nya klubbholmsfogde Charlotta Stensmans engagemang
vilket resulterade i att många av oss blev ”utkommenderade” till klubbholmen för ett arbetspass i
början av maj. Tyvärr anlände vi strax efter ejdrarna så vår aktivitet fick begränsas till de områden där
vi inte störde våra ruvande vänner. Bryggorna blev dock återställda och inoljade efter vinterns
påfrestningar. Det snickrades och målades i stugorna och sedermera har också skyltar satts upp på
bryggorna som ska hjälpa oss att förtöja på bästa sätt så att fler båtar får plats. Som alla säkert
förstår är det inte lämpligt att lägga till med bredsidan när det är många båtar som besöker
klubbholmen samtidigt.
Vårens sjösättningsarbete genomfördes utan några större komplikationer och än en gång vill vi tacka
våra funktionärer för den tid de offrar för att utföra detta arbete. Våra nya landansvariga, Richard
Roth och Ulf Grape, tog verkligen tag i sin uppgift på ett fantastiskt sätt och har redan många
intressanta idéer på hur vi kan förbättra processen i framtiden.
Ska jag passa på att nämna något som vi enskilda medlemmar kan förbättra så är det förståelsen för
att ha sin båt klar för sjösättning när det är dags samt att vara på plats i rätt tid på sjösättningsdagen.
Samtidigt måste vi bli bättre på att städa upp vår landplats efter sjösättning. Det borde vara självklart
för alla att inte lämna färgburkar, penslar, motorolja eller annat miljöfarligt gods kvar vid sin plats
efter sjösättning. Tyvärr fick klubbens miljöombud Roy Blom vid flertalet tillfällen rycka ut och städa
upp runt landplatserna, i och runt miljöcontainern samt vid sopcontainern. Här är det angeläget att
påkalla en allmän skärpning!
Vårstädningen genomfördes på ett föredömligt sätt och de landansvariga vill ge en särskild eloge till
snickargänget som engagerade sig i att förbättra transportrampen från mastkranen till mastskjulen.
Det ryktas att man inte blev riktigt nöjd med sitt eget arbete under själva städdagen utan var nere
dagarna efter och kompletterade. Det är en ren fröjd att engagera sig när man ser denna vilja och
omtanke om klubben från enskilda medlemmar.
I början av juni genomförde kommunen en miljöinspektion och detta är nog något återkommande
som vi får räkna med framöver. Roy Bloms och andra funktionärers fantastiska insats före och under
inspektionsdagen innebär att vi förmodligen klarade oss utan några allvarliga anmärkningar. I
framtiden är det dock upp till oss alla att försäkra oss om detta och inte enbart Roy Blom.
Våra hamnansvariga, Jonas Ericsson och Gunnar Bringel, har just nu fullt upp med arbetet att
försäkra att rätt båt ligger på rätt plats. Detta är ingen enkel eller självklar uppgift, mycket beroende
på att vissa båtars faktiska storlek och placering inte överensstämmer med vad som är angivet i
registret samt att många båtägare inte har förståelse för att man måste vara beredd på att flytta till
en ny båtplats om situationen så kräver. Grundprincipen är att ”lika båtar leka bäst” och därför
strävar vi efter att få båtar med ungefär samma storlek att ligga bredvid varandra.
De personer som är engagerade i uppgradering av hamnen är också värda ett extra omnämnande.
Sammankallande är Ulf Grape och i gruppen ingår Thomas Broms, Jonas Eriksson, Markus Nordbäck
och sist men inte minst Åke Estmar. Om allt går enligt plan ska alla papper om bygglov samt andra
tillstånd vara inlämnade innan midsommar. Alla som har erfarenhet av bygglov känner ju till att det
krävs ett gediget arbete att sammanställa all information och i vårt fall är också flera olika instanser
inblandade. I detta arbete har styrelsens representanter fått ovärderlig hjälp av enskilda medlemmar
och det tackar vi extra för.
Vår ekonomiansvarige Jan Kulin och kassör Bengt Erixzon låter meddela att klubbens ekonomi är
stabil och kassan är påfylld efter det att medlemmarna äntligen betalat sina avgifter. Det vore dock
trevligt att slippa allt extraarbete tillika kostnader med att skicka alla dessa påminnelser hela tiden…
Detta innebär emellertid att vi nu har beredskap att betala för de förbättringar av bryggor, bojar, eloch vattenstolpar samt även arbetet på klubbholmen som måste göras.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla övriga styrelsemedlemmar och funktionärer för en
fantastisk insats, kappseglingskommittén inte att förglömma. Det är denna vilja att engagera sig lite
extra som är förutsättningen för att vår ideella verksamhet Saltsjöbadens Båtklubb fungerar så bra
som den gör.
Vi som på ett eller annat sätt är engagerade i SBK vill med denna sommarhälsning önska alla våra
medlemmar en varm, avkopplande och angenäm sommarsemester och vi hoppas att just denna
sommar ska bli den bästa av dem alla!
Med ”kluckande” hälsningar
Styrelse och funktionärer i Saltsjöbadens Båtklubb
genom
Gordon Ishammar
Ordförande