Läs mer här (pdf)

M,
M DE
SKRÄ
• Hök-drake
• 3.5m teleskopiskt spö
• Högkvalitativ väska för förvaring ombord
• 2mm Dynema lina med svirvel
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar
• Omfattande instruktioner
BÅT
n
itannie
Storbr från
n
å
fr
lär
tar
t popu
alla bå
Mycke ien. Passar dre snipor.
n
till Spa acht till min
-Y
Super
:
står av
tet be
it
k
la
He
bord
-drake
t spö
ing om
• Hök teleskopisk för förvar
dar
l
ka
• 3.5m alitativ väs med svirve kraftiga vin
v
a
id
k
• Hög Dynema lin rankring v
fö
• 2mm hetslina för ktioner
u
r
• Säke ttande instr
fa
m
O
•
4 kr
Pris:
: 2.47
ie
r
a
227
in
Or
is: 2.
Mäss
pr
n atu
Flyger
rtro ge
ti
Pris:
Orinarie: 2.474 kr
Mässpris: 2.227 kr
Flyger naturtroget i vinden
SKRÄM DEM, HAMN
NYHET!
”SKRÄM
DEM”
NYHET!
”SKRÄM
Denna nya SKRÄM
DEM, HAMN kanDEM”
placeras på
i centrum
hamnen ellersätt
tillräckligt
– ett land
nytt
och aveffektivt
att långt
hålla måsar, duvor, svartfågel
från vant
bodar. sätt
Höken
flygasmåsar,
på en full
- ett nytt
ocheller
effektivt
attkanhålla
kanadagäss och
och
andra
borta
från
båten duvor,
ellersvartfågel,
marinan.
uppfåglar
till 19m över
marken.
andralängd
fåglar
borta
från båten
och marinan och diverse andra platser, typ fastig-
heter,Hela
parker,
kittetbadplatser,
består av: hamnar och andra ställen där man inte önskar fåglar.
kr
vinden
SKRÄM DEM är en drake i siluett av en hök, som flyger naturtroget i vinden. Draken fästs
• Hök-drake
i ett
långt med
teleskopiskt
spö,
långt.
En drake,
siluett av en
hök,3-10
som m
flyger
naturtroget i vinden, fäst i ett långt teleskopiskt spö, 3 – 10 m
EM
””
l
• 10m teleskopiskt spö med gummi lock i varje ände
rtfåge
långt och
med en lina
påför
2,5 att
– 9sättas
m lång.i marken
En totalhöjd
på 19 m. LÄS MER HÄR >>
• Syntetisk
påle
för spöfäste
a tillopålen
SKRÄM• DEM
är extremt
och utprovad ombord på allt från stora superr, savgäeffektiv
Förstärka
omarkhylsa
v
s ch– använd
sutprovad
u
å
d
p
s
,
Extremt
effektiv
–
använd
och
av
båtfolk,
hamnar,
kommuner
och och
bönder
i hela Europa.
d
a
yachter
till
mindre
farkoster
som
t
ex.
ribbåtar,
fiskebåtar,
snipor
dags-båtar
frånSkräm
g
r
r
a
i
e
t
a
n
c
s
•
2-delad
lina
med
8-flätad
kärna,
2mm,
med
svirvel
a
s
la
a
k
å rtfåoch
, .
lmiljövänlig,
p fhållerblåsiga
ea
m
y
g
kan p lånå
t
t
Dem-draken
är
tyst
och
måsar
och
andra
fåglar
borta
från
önskat
område
24
timmar om
,
a
g
r
l
N
l
n
e
Medelhavet
längs
hela
Europas
kuster
–
även
i
Glommen.
M
s
a
in plafört förankring lvid
ar. kraftiga vindar
, HA
, sv • Säkerhetslina
kligtt h
D
EM
M
D
Ä
R
M
K
Ä
S
R
c
t
ar ra
or • Markskiva
ll vdygnet.
fåg från att gräva ner sig i mjuk mark
DEM llersä
tiltlrtä a på eanr,fu
skar spöet
T ! R””ÄSM K
e
se and för att nhindra
s du ller m
M
SKRÄ
DEM,
H
AMN
ö
E S!K
e
er
gas å
nenvt
N lanndyitct oellefrfebkotdiavt osr rmtaarkefno.ch ma a –st24
n slipper skrubba
n
le
omedygnet.
indeDu
– 10 m däcket, sprahoods eller segelskydd när du
r äl timmar
g tiv
d
spö, 3
o
n
t
r
t
a
k
r
Pris:
is
– ett åntvoancth e g1l9amr öbvne båten
u
h
p
kommer ttill båten. En billig investering för ett harmoniskt sjöliv!
c
e
ya
flya m
mkti
n h div • DEM
sts måsar och andra fåglar borta från båten
intinstruktioner
E
a nT
v fhfae
n fähåller
Omfattande
ae
är
tyst eoch
anmiljövänlig,
ennDEM”
”SKRÄM
i treenstorlekar:
H
tktahn åll båte ocSKRÄM
um
N YYDH
hfinns
Du får fågelfria
där mområden till ungefär
. Drak1-4 ha. Billig investering för ett fågelfritt område!
entrc
r. Häötkt a rån rinan
ftåill
elekr kommer inte
ger Orinarie:
uapp rta fm hög
t tDu
Prova
själv
fly
mnarmed 2, m
ng–skrämmer
- ett n d
gdr
”SKRÄM
fåglarper- bli besviken.
r, haoch
somDyneema-lina,
i ett lå 2.124
e
glar bo3,5
t
s
k
R >> n stora su äm
s
:
t
ö
v
fä
a
oacnhdraalänfnåDEM”
Ä
h
a
l
,
n
p
H
r
n
e
å
d
e
t
d
å
R
kr
a
s
e
r
v
in
E
f
e
a
Mässpris:
upp till 1r, pha.
Lämplig
för
t.ex.
badflottar,
etre, tbb
allt1.912
S M fastigheter.
fpråa.nS ar om
ettbåtar,
get ijev ändmindre
urokr
rd på
m
ealarkkit
heblaåtEar
e i silu
ngt.turtkroi var m. LÄ
fryt
rå
o
na
sko
Prova själv – du kommer inte bli besviken.
hete H
lå na c jd påö1fä9 ste d ombo
tim
r gi sm
n drak
flygermi lo
1o0m
de 24
böcnhdeda
a
ö p
ed gu. m
M därrakee iskt esnphösöp, kö3, -sm
trokteanlhförchs utprov mu, nsenripoochr o nskat områ
E
n
E
D
a
g
r
ö
n
M• Hök- skuoepttoapviskt 9 mttlåas i m vänd o
ta rtamfrm
ånen.
, vkbeoålm
re
SKRÄ består
nvakir
– ä
n
sk på 2,5
o lo
teele
Kittet
d tseilleav:
r bG
, hra,mfsis
ngt, m
r att s iv – a
fo
tm
blk
åib
båten
,åtmahedanrda–rraäfåvge lan i
rk
i eEtnt dlårak•e 10mmetdeteisnklinpaålerefömyt lseaffetilkl tpoåvleatdneaavx,.2brm
Besöksadress: Hamnen i Glommen
ed
juk ma borta ef!rån när du ouacsvtin
n
t
m
r
h
h
r
m
r
n
a
x
i
c
k
• Hök-drake
p
ä
k
y
s
o
t
r
e
o
å
k
S
s
a
u
ig
a
t
ig
r
d
s
•
r
m
d
ärka m änkdoos8cth-eflrätad håsllebid
rlåksig
lång
raft
M
neirtvå storlekar:
åglfla
f
Postadress: Box 4199,
E
omsreågelskyd
ä
a
t
t
a
v
D
s
r
v
h
it
r
ä
v
Finns
a
r
d
r
a
c
r
n
d
p
f
g
e
ö
g
M
a
o
n
a mnlige, la
ysrEtaunrkorin
RÄ • Feffl em
ivdd–rlienspö
tfö
n att sar ochföar ett fåogdes eller
• 3.5m
in
ketla
å
SKteleskopiskt
31104 Glommen
fr
ä
t
h
v
r
il
e
t
i en fiskespöhållare i pulpiten.
å stering spDEM,
o BÅT – för alla typer av båtar. Fästs lämpligen
jöngas fö
emr t2-d är hmtillä
mSKRÄM
spö
e ket, rah
yaEcxhtrte-d•raavSkeeätknväska
Tel:fästanordning
076 77 92 850i marken.
håBllilelirg invdSKRÄM
orche slinför
v!
hindra r ochombord
li
t
e
t
c
• Högkvalitativ
förvaring
jö
a
ä
s
DEM,
HAMN
–
för
mindre
marinor.
Fästs
med
r
.
m
t
t
a
e
edelh •
s
a
fö
k
h
n
y
b
.
D
is
a
t
4
b
io
n
,
n
iv
e
t
u
[email protected]
kg gefär 1 r skr
e
M gnet. Marksk
mo
invsättrilnullisvirvel
jö
un slippe
•
tt har esvik
deilmed
dy
• 2mm Dyneema
nm
www.glommensmarina.se
tätram
g fnötr ee bli b
Mfaialina
rådgennet. Du
m
E
in
r
O
o
D
e
•
t
s er i
M gelfr om dy
vem
in
g
SKDRuÄfår fåm
• Säkerhetslina
för
förankring
vid
kraftiga
vindar
li
r
il
a
im : åten. En bukrkom
– 24 t Prinstruktioner
men
rtisill bälv
–D
24
kr
• Omfattande
ea
2
i Glom
m
sjarie: 2.1
n
1
e
9
n
.
rin
komrovO
m
1
s: Ha 9,
P
pris:
9
sadres
iten.
Besök ess: Box 41
Mäss
e i pulp
r
a
r
ll
d
å
a
h
t
menspö
Pos
Glomfiske
ken.
3p1li1g0e4n i e7n7 9n2in8g50i maar.se
in
6
m
d
r
7
r
a
lä
0
o
m
s
l:
n
t
Tde fästa mmens
ar. Fäs
ina.se
av båt r. Fästs [email protected] mmensmar
r
e
p
y
t
lo
o
:
a
in
ar
www.g
för all
e mar
torlek
i två s M , B Å T – – för mindr
Finns
M DE , HAMN
M
S K R Ä7 mDhög
”SKRÄM DEM”
M E och med 6 m Dyneema-lina, skrämmer fåglar upp till
SKRÄ
älv –
j
s
a
v
Pris: 1.643
Pro kr
du
te
er in
m
m
o
k
n.
ike
v
s
e
b
i
bl
Pris: 1.795 kr.
4 ha. Lämplig för t.ex. mindre hamnar, parker, badplatser, fiskodlingar, vindkraftverk, flygfält, byggarbetsplatser, stora tak, biluppställningsplatser, fiskesjöar och
dammar. Fästs med fästanordning i marken. Linan kan kortas till 3 m vid behov.
Kittet består av:
• Hökdrake
• 7 m teleskoppiskt spö med gummi lock i varje ände
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste
• 2-delad Dyneema-lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark
• Omfattande instruktioner
Pris: 1.495
Pris: kr
1.645 kr.
Finns även som 10m.
Pris: 2.336 kr.
Telefon: 076-77 92 850
www.glommensmarina.se