Visst kan vi förbättra säkerheten i äldres läkemedelsanvändning

Nr 4
Oktober 2012
Information från Läkemedelskommittén Västernorrlands län
Visst kan vi förbättra
säkerheten i äldres
läkemedelsanvändning
Mimedel
Det är ett välkänt faktum att det finns stora brister i framförallt
äldres läkemedelsanvändning som orsakar mycket lidande och
stora kostnader. En av de största anledningarna till felanvändningen
är bristande underlag, till exempel att läkemedelslistor saknas
eller är felaktiga. På ett annat ställe i tidningen kommenteras just
en studie på akuten i Sundvall som visar att detta också gäller här.
Innehåll
Aktuella TLV-beslut
3
En studie (1) publicerad 2012 visar att knappt 10 procent av tillfrågade
kunder på apotek använde läkemedelslistan från journalen, 69 procent
använde ”mina sparade recept på apotek”. I en annan studie (2) publicerad i läkartidningen visar det sig att över 80 procent hade en eller flera
avvikelser mellan läkemedelslistan i journalen och uppgift på aktuell ordinerad behandling. I genomsnitt var det avvikelser för 30 procent av ordinationerna. I denna studie var landstingsgemensam läkemedelslista, som
vi har i Västernorrland, bara måttligt bättre än om denna saknas.
Naproxen i första hand
3
Äldre och läkemedel
4
Aktuell rapport
5
Hur ska vi bära oss åt för att läkemedelslistan
ska delas ut, vara korrekt och använd?
I en studie (3) randomiserades 98 patienter på vårdcentral till två olika
gruppen. För den ena gruppen gjordes en kort avstämning av läkemedelslistan mellan patienten och en farmaceut omedelbart före läkerbesöket. För denna grupp halverades antalet diskrepanser i läkemedelslistan
medan det för kontrollgruppen minskade endast med 15 procent efter
läkarbesöket.
Författaren till denna studie gick vidare för att undersöka om ”egenavstämning” kunde mäta sig med farmaceutavstämning (4), 85 patienter var
med i denna undersökning;
35 stycken fick läkemedelslistan hemskickad med post cirka en vecka
före bokat läkarbesök, avstämning med farmaceut gjordes omedelbart
efter läkarbesöket. 50 patienter fick en kort läkemedelsverifiering av läkemedelslistan med en farmaceut omedelbart före och efter läkarbesöket.
Resultaten visade ingen skillnad av grupperna; För egenavstämning
hade diskrepanserna gått ner från 26 procent före egenavstämningen till
Trytizol och Trilafon
avregistreras9
Korrekt läkemedelslista
sida
1
Läkemedelsförsörjning 2
Tips om läkemedelsmodulen 7
Läkemedelskostnader8
Diabetes - nya och
reviderade trycksaker
10
Smarta val
10
Mittmedel nr 4/2012
8 procent efter, för farmaceutgruppen
gick diskrepanserna ner från 24 procenttill 8 procent.
Spännande resultat
För mig är det här ett mycket spännande
resultat. Det är inte svårt att förstå att
en farmaceut som gör en avstämning av
läkemedelslistan tillsammans med patienten minskar felen i läkemedelslistan
avsevärt. Men i vården har vi ännu inte
tillgång till kliniska farmaceuter annat än
på ett begränsat antal ställen. Den sist
beskrivna studien visar också att vi (läkare, sjuksköterskor) tillsammans med
patienterna kan åstadkomma mycket
själva för att förbättra säkerheten i läke-
medelsanvändningen. Varför inte skicka
hem läkemedelslistan i SYStemCross till
de patienter som kallas på återbesök och
i ett brev ber dem kolla att listan stämmer och gärna skriva ner de preparat de
tar som inte står på listan? Det bör då
bli ett bra underlag att diskutera utifrån
vid läkarbesöket och patienten går förhoppningsvis hem med en uppdaterad,
korrekt läkemedelslista som kommer att
användas på rätt sätt.
Eva Johansson, ordförande LK
Läkemedelsförsörjningen
i landstinget
Upphandlingen av läkemedelsförsörjningen
är nu avslutad och det är klart att
Apoteket AB kommer att svara för
läkemedelsförsörjningen i Västernorrland,
Jämtland, Norrbotten och Västerbotten från
första april 2013. Vi är glada för att fortsatt
få samverka med Apoteket AB och det är
I Apotekets uppdrag kommer att ingå att:
- tillhandahålla läkemedel och övriga närstående varor med tillhörande service
- sköta läkemedelsförråd (läkemedelsservice).
- ansvara för farmacevtisk expedition av
vätskevagnar.
-vara farmacevtiskt kvalitetsansvarig för
dialysverksamhet.
- vara kvalitetsansvarig/sakkunnig för tillverkningen av radiofarmaka.
- kunna tillhandahålla läkemedel för klinisk prövning.
- tillverka cytostatika.
- tillverka övriga sterila beredningar.
- tillverka radiofarmaka (nytt uppdrag,
biomedicinska analytiker utför detta
idag.)
Ett område som kvarstår att lösa är hemleverans av läkemedel och tillbehör till
påsdialyspatienter. Där finns ännu inget
avtal inom detta område. Regionalt arbete pågår för att hitta en bra lösning.
Områden som kommer att skötas i landstingens egen regi är:
- beställningssystem för läkemedel
- packning av vätskevagnar
- hantering av läkemedelsavfall
- kvalitetsgranskning
Implementeringen av det nya avtalet
kommer att ske i regional samverkan
parallellt med lokalt implementeringsarbete i respektive landsting. I Västernorrland har landstinget och Apoteket AB sitt
första möte den 17 september. Information till medarbetare i vården om det nya
avtalet med Apoteket AB planeras under
senhösten/början på 2013 i form av möten på sjukhusen för sjuksköterskor och
läkarluncher.
Om du har frågor
– kontakta i första hand:
Eva Johansson,ordf. läkemedelskommittén/
Rådet för läkemedelsförsörjning
[email protected]
Tel. 070-313 38 42
Marie Fernlund, upphandlare Landstingsstaben
Upphandling . [email protected]
Tel 0611-804 28, 070-576 97 20
Carin Svensson, projektledare läkemedelsörsörjning, Läkemedelsenheten
[email protected]
Tel. 0611-802 46, 070-671 75 41
2
Referenser:
1: Ekedahl A, Hoffmann M. Patients’ information
on the prescribed current treatment. Journal of
Pharmaceutical Health Services Research 2012; 3:
On-line
2: Ekedahl A, Brosius H, Jönsson J, Karlsson H,
Yngvesson M. Discrepancies between the electronic
medical record, the prescriptions in the Swedish
national prescription repository and the current
medication reported by patients. PharmacoEpidemiology and Drug Safety 2011; 20:1177-83.
DOI:10.1002/pds.2226
3: Petranek D, Hellke P, Ekedahl A. Läkemedelsavstämning på Vårdcentral före läkarbesöket
- korrigeringar av avvikelser i patientjournalens
Läkemedelslista. Manuskript
4: Ekedahl A et al. Egenavstämning av Läkemedelslistan före läkarbesöket - randomiserad
kontrollerad studie. Prel. rapport
Aktuellt från TLV
Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
Sifrol kvar inom läkemedelsförmånerna
TLV har omprövat subventionen av Sifrol
(pramipexol) som används vid behandling av Parkinsons sjukdom och Restless
Legs syndrom (RLS). Omprövningen har
lett till sänkt pris för Sifrol från och med
den 1 oktober 2012.
Gardasil, höjd åldergräns till 26 år.
Gardasil har fått ändrad begränsning,
subventioneras nu för vaccination av
unga kvinnor i åldrarna 13-26 år.
Observera att i Västernorrland erbjuds
alla flickor födda 1993-1998 kostnadsfri vaccination mot livmoderhalscancer.
Flickor födda 1999 och senare vaccineras
av skolhälsovården.
Generiskt atorvastatin, 10 mg, ingår i
högkostnadsskyddet
Generiskt atorvastatin i styrkan 10 mg
ingår i högkostnadsskyddet från och med
den 1 juni 2012. Liptior (atorvastatin) i
lägsta styrkan, 10 mg, uteslöts ur läkemedelsförmånerna vid genomgången av
läkemedel mot blodfettrubbningar.
Malariabehandling inför utlandsresa är
inte subventionerat.
Förebyggande behandling av malaria vid
utlandsresa uteslöts ur högkostnadsskyddet den 1 mars 2012. För andra godkända
behandlingsområden ingår läkemedlen
fortfarande i högkostnadsskyddet. Receptförskrivning vid förebyggande behandling av malaria ska därför markeras
med ej förmån. Läs mer på www.tlv.se
Mittmedel nr 4/2012
Artikel från www.janusinfo.se, publicerad 2012-01-18, Stockholms läns läkemedelskommitté
Naproxen i första hand
vid förskrivning av cox-hämmare
Utifrån resultat ifrån såväl randomiserade och kontrollerade studier
som de mest omfattande observationella studierna drar expertrådet
slutsatsen att naproxen har den lägsta kardiovaskulära risken och skall
användas i första hand. Andelen
naproxen av cox-hämmare bör vara
minst 50 procent.
Eftersom den kardiovaskulära risken är
lägst för naproxen, skall detta preparat
användas i första hand. Diklofenakanvändningen är mycket hög i Stockholm.
Med tanke på att detta preparat har
kopplats till en ökad risk för allvarliga
hjärt-kärlbiverkningar, önskar expertrådet att användningen av diklofenak skall
begränsas och naproxen väljas istället.
Denna beskrivning koncentrerar sig på
ibuprofen, diklofenak och naproxen, som
är de mest studerade preparaten i sammanhanget.
Data ifrån randomiserade kontrollerade
studier på naproxen, diklofenak och ibu-
profen har sammanställts i systematiska
översikter (metaanalyser) [2,7]. I studien
av Kearney 2006 [2] anges att naproxen
medförde en lägre risk för hjärtinfarkt
jämfört med cox-2 hämmare, medan
risken för diklofenak och ibuprofen inte
skiljde sig ifrån cox-2 hämmare.
Metaanalysen av Trelle 2011 [7] analyserar risken för hjärtinfarkt utifrån samtliga
randomiserade studier på NSAID-preparat (31 studier på 116 429 patienter). Diklofenakdosen var 150 mg/dygn i de inkluderade studierna, ibuprofendosen var
2 400 mg och naproxendosen varierade
mellan 440 mg och 1 000 mg/dygn. Ingen
ökad risk för hjärtinfarkt i jämförelse mot
placebo noterades för diklofenak, ibuprofen eller naproxen. Däremot var risken
för kardiovaskulär död signifikant högre
för diklofenak än med placebo, 3.98 (95%
konfidensintervall: 1.48 - 12.70). Ingen
signifikant ökad risk för kardiovaskulär
död noterades för ibuprofen eller naproxen. Även risken för stroke var signifikant
högre för diklofenak än med placebo 2.86
(95% KI: 1.09 - 8.36). Ingen signifikant
NSAID- preparat i de fyra länen i Norr och rikssnittet, jan-juni 2012, recept
Norrbotten
Västerbotten
ökad risk för stroke noterades för ibuprofen eller naproxen.
Flera observationella studier har analyserat den kardiovaskulära risken för bland
annat diklofenak, ibuprofen och naproxen. Störst är en dansk studie som analyserat data ifrån 1 028 437 friska individer,
vilka hämtade ut recept på läkemedel
men inte hade varit på sjukhus under 5
år [1]. En signifikant ökad risk för död eller hjärtinfarkt noterades hos individer
som fått diklofenak, men inte för ibuprofen eller naproxen. Även en kanadensisk
observationell studie på 48 566 patienter
med hjärtsjukdom [4] anger att risken för
hjärtinfarkt, stroke eller död jämfört med
icke-användare är ökad för diklofenak,
men inte för ibuprofen eller naproxen.
Däremot visar en kohortstudie ifrån Tennessee på 610 001 personer utan allvarlig
sjukdom [5] ingen skillnad i kardiovaskulära händelser mellan diklofenak, ibuprofen och naproxen.
En systematisk översikt (SÖ) av observationella studier [3] anger att risken för
hjärtinfarkt utifrån de inkluderade fallkontrollstudierna är ökad för diklofenak,
men inte för ibuprofen eller naproxen. I
de kohortstudier som ingick i denna SÖ
noterades ingen ökad risk för hjärtinfarkt
för diklofenak, ibuprofen eller naproxen.
Även en annan SÖ över fall-kontrollstudier [6] noterade ingen skillnad avseende
risken för hjärtinfarkt för diklofenak, ibuprofen eller naproxen.
Jämtland
Risken för ulcus är dock relativt högre
för naproxen jämfört med såväl ibuprofen som diklofenak eller cox-2-selektiva
hämmare. Patienter som behandlas med
cox-hämmare/ ASA behöver ulcusprofylax med protonpumpshämmare om de
tidigare haft ulcus.
diklofenak
naproxen
Riket
ibuprofen
ketoprofen
etoricoxib
Västernorrland
övriga NSAID
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DDD/1000 inv/dag, ålders- och könsstandardiserat mot riket
Bilden visar vad som bör förändras. Västernorrland har lägre förskrivning av NSAID än riket vilket är
bra, men tyvärr högre andel Diklofenak. Diklofenak bör alltså undvikas.
3
SLK:s expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar
Referenser till artikeln finns på sidan 10.
Mittmedel nr 4/2012
Läkemedel och äldre
Kom igång med genomgång
Vi vet att många av våra äldre har många läkemedel, ofta olämpliga sådana i olämpliga
kombinationer och med oklara indikationer. Det är tyvärr alltför lätt att slentrianmässigt
förlänga en stående medicinering utan att reflektera över behov och risker för en åldrande individ.
Läkemedelsgenomgångar är ett av de mål
som landstinget ställt upp som kvalitetsindikator inom satsningen på förbättrad
vård för de mest sjuka äldre. Enligt instruktionen gäller:
Mål 5: Läkemedelsgenomgångar
Uppföljning sker manuellt av Läkemedelsenheten via beräkning av antal genomförda läkemedelsgenomgångar i relation
till antalet listade patienter över 65 år.
Motivering
I Vårdval Västernorrland specificeras att
det för patienter över 65 år i ordinärt
boende med hälso‐ och sjukvårdinsats i
hemmet samt för alla patienter i särskilt
boende varje år ska genomföras strukturerade läkemedelsgenomgångar. Målnivåer för 2 poäng är >4 %, för 1 poäng: >2
% av patienterna.
Vinsterna med strukturerade läkemedelsgenomgångar finns dels i det ekonomiska fältet men kanske framför allt som
en kvalitets- och säkerhetsvinst för äldre,
multisjuka personer. Det gäller bara att få
till det!
Jag har ansvar för flera boenden inom
Örnsköldsvik och när jag började som
äldreläkare/geriatriker i primärvården så
aktualiserades detta med läkemedelsgenomgång inte nödvändigtvis via personalen/sköterskorna på boendena utan mer
som akuta insatser när det var dags att
förlänga apodos-listor. Med det förhållningssättet så kändes hela proceduren
besvärlig, kom ofta som en extra uppgift i
samband med ronden och ofta saknades
relevant information för att analysen och
bedömningen skulle bli bra – det kändes
ibland nästan ”ogjort”.
Sedan början av detta år har jag tillsammans med sköterskorna på ”mina”
boenden försökt få till en bra, strukturerad rutin för läkemedelsgenomgångarna
och det fungerar väldigt mycket bättre nu
än tidigare – även om det inte är helt genomfört och förankrat fullt ut hos riktigt
alla.
Så här gör jag/vi:
Vi utgår från patientens födelsemånad
och har som mål att göra läkemedelsgenomgång motsvarande månad på året.
PAS (ansvarig sköterska på boendet) aktualiserar patienten i samband med rond.
Jag, som ansvarig läkare, beslutar vilka
prover som skall tas inför läkemedelsgenomgång. Det bör finnas aktuellt vätskestatus/kreatinin för beräkning av njurfunktion, blodstatus/Hb kan också vara
relevant, thyroidea prover vid Levaxin
behandling, eventuellt koncentrationsprover eller annat som kan vara aktuellt.
Sköterskan tar proverna, gör symptomskattning enligt MiniQ, tar blodtryck liggande/sittande och stående (om det går)
samt vikt.
Dessa uppgifter faxas till mig inför ronden, oftast en eller ett par veckor efter
det att patienten aktualiserats, och jag
lägger in uppgifterna i MiniQ tillsammans
med läkemedelslistan. I samband med
detta går jag också igenom patientens
journal, värderar tidigare behandlingsinsatser och försöker bilda mig en uppfattning om indikationer, tidigare uppföljning/utvärdering av behandling m.m. Jag
tar också fram analysen i MiniQ och där
får jag också ett uträknat värde för njurfunktionen (eGFR).
I samband med ronden går vi tillsammans igenom symptomskattningen, det
kan finnas saker att diskutera kring patientens situation, uppgifter som behöver
förtydligas. Vi går också igenom kvalitets-
4
analysen i MiniQ och med den som grund
tas beslut om eventuella medicinändringar. Ofta gör vi ett hembesök till patienten
för ett enkelt status och för att, där så är
möjligt, förankra medicinändringarna hos
den berörda åldringen. I vissa fall finns
även anhöriga/närstående med vid ett
sådant hembesök. I beslutet om medicinändringar ingår också en plan för uppföljning och värdering av resultaten.
Efter ronden dokumenterar jag i SYSteam Cross under sökordet ”Läkemedelsgenomgång” enligt gällande rutin och
sköterskan dokumenterar i omvårdnadsjournalen enligt sina rutiner.
Detta arbetssätt har, i alla fall för mig,
gjort att det inte känns betungande med
läkemedelsgenomgångar. Vissa månader
visar sig vara mer ”belastade” – vi vet ju
att födelsetalen i viss mån växlar beroende på årstid och annat – men blir det
alltför många en månad så får vi tillsammans bedöma i vilken ordning vi ska göra
läkemedelsgenomgångarna, Detta gäller
även för personer som är födda under
sommarmånaderna. Jag tycker att det
känns som att vi, i ”mina” boenden, börjar hitta bra rutiner och det har gjort att
det känns mer givande och positivt att
göra läkemedelsgenomgångar – till gagn
för våra multisjuka äldre!
Maria Meidell, geriatriker,
HC Ankaret, Örnsköldsvik
För mer information och material om läkemedelsgenomgångar: www.lvn.se/lk - Äldre och
Läkemedel
Vid frågor och funderingar kontakta:
[email protected] eller
Emelie Sörqvist Fagerberg.
[email protected]
Tel. 070-190 44 13
Mittmedel nr 4/2012
Omvårdnad gör skillnad
Den 14-15/11 inbjuder Läkemedelskommittén och Expertgruppen Äldre
till inspirerande fortbildningsdagar
med ”goda exempel” från länet på
hur man kan erbjuda de mest sjuka
äldre omvårdnadsåtgärder istället
för läkemedel. Observera att datumet är ändrat.
Aktuell rapport
En av 122 hade helt
korrekt läkemedelslista
Fortbildningen är en halvdag och arrangeras den 14/11 i Sundsvall och 15/11 i
Örnsköldsvik med samma program både
för- och eftermiddag. Presentationerna
kommer att videofilmas och tillgängliggöras på Internet i efterhand.
Målgrupp
Omvårdnadspersonal, sjuksköterskor,
chefer och övriga intresserade inom
kommun och landsting.
Inbjudan
Inbjudan till utbildningen kommer inom
kort med information om hur man anmäler sig.
Se även www.lvn.se/lk under länken
utbildningar.
Socialstyrelsens nya regler
gällande äldres läkemedel
Från och med 1 september 2012 gäller
ändringarna i Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
De innefattar bland annat att patienter
som är 75 år och äldre med fem eller fler
läkemedel ska erbjudas enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar både i
primär- och slutenvård samt att det, efter
läkemedelsgenomgång i slutenvård, vid
utskrivning ska upprättas en läkemedelsberättelse.
Mer information om vad de nya föreskrifterna innebär och hur landstinget
planerar att arbeta efter dem kommer i
nästa nummer av Mittmedel.
Vid frågor kontakta
Emelie Sörqvist Fagerberg, 070-190 44 13
[email protected]
För mer information
Socialstyrelsen, pressmeddelande 201208-30: www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen, ändringsförfattning SOSFS
2012:9 (M): www.socialstyrelsen.se
Pauline redovisar resultatet från sin rapport Foto: Emelie Sörqvist Fagerberg
En av 122 patienter som besökte akuten vid länssjukhuset under sex veckor
våren 2012 hade en helt korrekt läkemedelslista
Läkemedel orsakar hos äldre mellan 29-41 % av akutinläggningar och nationellt sett
6-16 % av alla sjukhusinläggningar, vilket är både vårdkonsumerande och kostnadsgenererande. För att minska läkemedelsrelaterade problem (LRP) är en korrekt och
aktuell läkemedelslista i journalsystemen av vikt, då skillnader ofta finns mellan läkemedelslistan och vad patienten faktiskt använder. En korrekt läkemedelslista är en
förutsättning för att optimalt kunna bedöma patientens tillstånd, behandlingseffekter,
risker, interaktioner och biverkningar.
Bakgrund
Under våren 2012 har Pauline Nordlinder, som en del i sitt examensarbete i den
ettåriga magisterutbildningen i klinisk farmaci vid Uppsala Universitet, undersökt hur
läkemedelslistorna från SYSteam Cross stämmer överens med patientens information i samband med besök på akutcentrum vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.
Huvudsyftet med studien har varit en kartläggning av diskrepanser och dokumentation av funna LRP utifrån läkemedelslistan för patienter, ≥ 65 år och med ≥ fem läkemedel, som inkommit till Akutcentrum vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand under
sex veckor i mars-maj 2012 samt att gradera allvarlighetsgraden av dessa (mild,
måttlig, betydande, katastrofal), med hjälp av en erfaren kliniker, utifrån Socialstyrelsens handbok för patientsäkerhetsarbete.
Fler diskrepanser mellan läkemedelslistan och patientintervjun sågs hos 65-79
åringarna jämfört med dem över 80 år
Totalt intervjuades 122 patienter varav 62 kvinnor. Medelåldern var 78,5 år (65-97
år) och 116 personer (95 %) var hemmaboende. Tjugutvå personer (19 %) hade hemtjänst i olika grad. Etthundra nio personer (90 %) hade vanlig läkemedelsförskrivning
och 13 dosdispenserade läkemedel. Trettio personer dvs. 25 % var mångbesökare
till akuten (≥ tre akutbesök senaste året) och det var främst patienter med hjärtsvikt
5
Mittmedel nr 4/2012
Nio av dessa 16 handlade om läkemedelsbiverkningar, sex av
dessa relaterades till dålig följsamhet av läkemedelsbehandling
och en till otillräcklig behandling av indikation.
och KOL med intagningsorsak andnöd. Det var ingen statistisk
signifikant skillnad vad gäller antal diskrepanser och LRP samt
allvarlighetsgrad vid jämförelse mellan åldersgrupperna 65-79
år och ≥ 80 år. Dock sågs en högre total andel LRP och diskrepanser hos den yngre åldersgruppen (p-värde<0,01) jämfört
med dem över 80 år, men samma totala antal läkemedel hos
båda grupperna.
Varje patient hade drygt tre läkemedelsrelaterade problem i
sin läkemedelslista - de flesta dock klassificerade som milda
Totalt identifierades 417 LRP (3,4 ± 2,3) hos 113 (93 %) patienter
varav 72 % var klassade som milda. En procent respektive 27
% klassades som måttliga respektive betydande, inget
LRP klassades som katastrofalt. De LRP med störst
betydande kliniska allvarlighetsgrad var ”Dålig
följsamhet” och ”Obehandlad indikation”. I
gruppen ”Dålig följsamhet” sågs främst hjärtkärlläkemedel följt av inhalationsläkemedel.
”Obehandlad indikation” innefattar främst
avsaknad av osteoporosprofylax trots indikation av KOL i senare stadium, långvarig
kortisonanvändning och/eller historik av
frakturer/kotkompressioner följt därefter av
muntorrhet och förstoppning. Ingen signifikant skillnad avseende LRP sågs för gruppen
av mångbesökare (p-värde = 0,057) som totalt
hade 7,3 ± 3,7 LRP och diskrepanser jämfört med
icke mångbesökare (6,0 ± 2,9).
Läkemedelsanvändningen mellan patientintervju
och läkemedelslista skiljde sig åt hos 121 av
122 patienter
Sammantaget hittades 352 diskrepanser mellan patientintervjun och läkemedelslistan
hos 121 av patienterna (2,9±2,1 diskrepans
per patient). En patient hade således en
korrekt överensstämmande läkemedelslista mellan datorjournalen och patientintervjun. Glädjande är dock att endast 10
% av samtliga ordinationer i SYSteam Cross
saknade en indikation angiven i fältet ”Dosering, användning och ändamål” i läkemedelslistan.
Patienterna använde färre läkemedel än vad läkemedelslistan visar
Enligt läkemedelslistan i SYSteam Cross hade patienterna 7,4±
2,7 stående läkemedel per person medan patientintervjun
visade på 6,9± 2,7 läkemedel (detta kunde dock vara helt andra
läkemedel än det som fanns inskrivet i läkemedelslistan). En
statistiskt signifikant skillnad sågs för antalet läkemedel avsett
för ”vid behov” mellan läkemedelslistan och patientintervjun,
vilket kan tolkas som att vid behovs läkemedel som inte används längre ändå finns kvar i läkemedelslistan, tabell 1.
Slutsats
Denna studie visar att det är mycket vanligt med fel i läkemedelslistorna när patienter kommer till akutcentrum vid länssjukhuset, trots gemensamt journalsystem mellan primär- och
slutenvård. Hos 13 % av patienterna kunde läkemedel relateras
till akutbesökets orsak vilket stämmer väl med nationella siffror
från andra studier.
Hos 13 % av patienterna kunde
läkemedel relateras till akutbesökets orsak
Hos 16 av 122 patienter (13 %) kunde det läkemedelsrelaterade problemet enskilt, delvis eller potentiellt relateras till
akutbesökets orsak, detta stämmer väl med nationella studier.
Karin Öhlén, apotekare, Läkemedelsenheten
Tabell 1
Källa
Stående läkemedel
(per person)
Läkemedel vid behov
(per person)
Läkemedelslistan
7,4 ± 2,7
5,3 ± 3,5*
Har du frågor om läkemedel?
Patientintervju
6,9 ± 2,7
3,9 ± 3,2*
Webbformulär: www.vll.se/fragaelinor
Enheten för Läkemedelsinformation i Norr
* Signifikant skillnad mellan dessa två (p-värde <0,01)
Telefon: 090-785 39 10 Måndag - Fredag 8.30 -15.00
E-post: [email protected]
Sedan den 1 september 2012 har Socialstyrelsen infört skärpta krav i
en ny författning avseende kontroll av att läkemedelslistan är korrekt
- kallad enkel läkemedelsgenomgång. Läkaren är ansvarig och ska då,
både i primärvård och i slutenvård, bedöma om läkemedelslistan är
korrekt samt om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.
Finns det läkemedelsrelaterade problem som inte kan åtgärdas direkt
ska en fördjupad läkemedelsgenomgång genomföras. Paulines studie
visar att ytterligare satsningar för en korrekt läkemedelslista och en förbättrad läkemedelsanvändning är absolut nödvändiga ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Arbetet med att införa Socialstyrelsens nya skärpta
regler kommer att påbörjas under hösten.
. Västernorrland
För frågeställare inom Landstinget Västernorrland
betalas kostnaden för frågorna av Läkemedelskommittén.
Kostnad för en ELINOR-fråga uppgår idag till 4.561 kronor.
6
Mittmedel nr 4/2012
Några tips om läkemedelsmodulen
Läkemedelsenheten har sedan flera år bedrivit fortbildning i hantering av läkemedelsmodulen i Systeam Cross,
både för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Ytterligare fortbildningstillfällen kommer under hösten.
En vanlig fråga kring läkemedelsmodulen är oklarheter kring när patienten senast fick recept skickat, eller hur ofta det skett sista
tiden för ett särskilt preparat. Om läkemedelslistan öppnas i listläge, vilket är vanligt, så anger det datum som finns angivet för
varje läkemedel senaste gången någon form av förändring i ordinationen gjordes. Kolumnen datumet står i kallas för ”insatt”, vilket
tyvärr inte är helt adekvat. Det kan vara att recept skickats, men det kan även vara exempelvis en ordinationsförändring eller återinsättning i samband med utskrivning från sjukhuset.
Den enklaste vägen om man vill veta när recept
skickats är att välja att listan visas i grafläge. En
blå triangel anger då det tillfälle när recept senast
skickats.
Det andra säkra sättet är att högerklicka på det läkemedel man undrar över, och
välja ordinationshistorik/markerat läkemedel i den drop down meny som visas.
Man får då upp historiken enbart för det läkemedel som man undrar över.
Längst till höger i den bild man då får upp kan man se när EDI-överföring senast skedde (scrolla vid behov åt höger).
Om det är en lång lista blir den mer överskådlig om man väljer en kortare sökperiod, anges i fönstrets
övre vänstra del.
Ett annat relativt vanligt problem, som inte alltid förskrivaren är varse om, är att patienten fått ett läkemedel eller en förpackning som saknar
förmån. Patienten kan då råka ut för att få betala hela kostnaden, trots att det finns samma läkemedel med förmån. Det gäller vissa fabrikat av
enskilda substanser, exempelvis Glucophage. Det beror då antingen på att TLV inte beviljat förmån, eller att företaget valt att ställa sig utanför
förmånssystemet. Det gäller också förpackningar ämnade för sjukhusbruk.
Om ett preparat har förmån kan ses i receptskrivningsformuläret ovanför ordinationsfönstret.
Man kan även se det i dialogfönstret när man väljer förpackning. Man kan även se om förmån
finns i sänddialogen, överst mitt i fönstret. Byt alltså till förpackning/fabrikat med förmån om
patienten ska ha det, vilket är det vanligaste.
Martin Enander, informationsläkare LK
7
Mittmedel nr 4/2012
Läkemedelskostnader januari-augusti 2012
Västernorrlänningarnas läkemedelskostnader under perioden januari
– augusti 2012 uppgår till 527,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 1
miljon kronor eller 0,2 procent jämfört med året innan.
Primärvård
Den kostnadsminskning vi sett inom primärvården några år fortsätter, kostnaderna minskar med 6,2 % i jämförelse med
föregående år. Detta beror på fortsatt
pressade priser på generika men även på
kostnadsmedvetenhet vid förskrivningen.
Högkostnadsskyddet, dvs det högsta
belopp en person kan betala per år, har
ökat från 1 800 till 2 200 kronor vilket
ger lägre läkemedelskostnader på 9 miljoner kronor för 2012. Ungefär hälften
av detta avser läkemedelskostnader till
primärvården. De dyraste läkemedlen
inom primärvården är diabetesläkemedel (ATC-kod A10) samt läkemedel mot
kroniska obstruktiva luftvägssjukdomar
(R03), KOL. Under perioden januari – augusti har diabetesmedel för 30,2 miljoner
och KOL-läkemedel för 28,3 miljoner kronor hämtats ut av länsborna.
Sjukhusvård
Inom den specialiserade somatiska vården ökar kostnaderna vilket beror på ökad
användning av nya dyra läkemedel. Biologiska läkemedel, dvs. läkemedel med biologiskt ursprung står för betydande andelar. Den läkemedelsgrupp som står för
den högsta kostnaden är ATC-grupp L04,
immunsuppressiva läkemedel, d.v.s. läkemedel mot reumatoid artrit. Under senare tid har dessa läkemedel även börjat
användas vid behandling av flera inflammatoriska sjukdomar såsom Bechterews
sjukdom, Ulcerös kolit och Psoriasisartrit.
För de första åtta månaderna under 2012
uppgår kostnaderna för ATC-grupp L04
till 66,1 miljoner kronor. Motsvarande
period året innan var kostnaderna 60,2
miljoner kronor. Kostnaderna för cytostatika, ATC-grupp L01, har minskat marginellt från 46,8 miljoner kronor de första
åtta månaderna 2011 till 45,8 miljoner
kronor under motsvarande period 2012.
Kostnaderna för förbrukningsartiklar för
stomipatienter fortsätter också att öka.
Sedan flera år har Västernorrland högst
förbrukning i landet på dessa artiklar sett
i relation till befolkningsstorlek med en
förbrukning drygt femtio procent högre
än rikssnittet, vilket bland annat beror
på att man i länet är mera benägna att
anlägga stomi på vissa diagnoser. För de
första åtta månaderna uppgår kostnaderna till 14,9 miljoner kronor vilket ska
jämföras med 14,6 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
Psykiatrisk vård
Inom den specialiserade psykiatriska
vården utgör Neuroleptika, lugnande
medel och sömnmedel (ATC-grupp N05)
den största kostnadsposten. För perioden uppgår kostnaderna till 7,9 miljoner
kronor vilket skall jämföras med 12,1
motsvarande period året innan för denna
läkemedelsgrupp, vilket är en väsentlig
nedgång i kostnad. Kostnadsminskningen beror på att flera preparat tappat sitt
patent och blivit billigare. Antalet recept
av neuroleptika har ökat med 5 % under
denna period.
Kvalitets- och ekonomiindikatorer
För att nå en kvalitetsmässigt god förskrivning av allmänläkemedel, d.v.s. sådana
läke­medel som i huvudsak förskrivs inom
primärvården, mäts alla vårdcentralers
förskrivning kontinuerligt i relation till
läkemedelskommitténs kvalitetsmål. Det
finns femton kvalitetsindikatorer riktade
till primärvården. Kvalitetsindikatorerna
redovisas varje månad för vårdcentralerna i uppföljningsverktyget ”Läkemedelsdata”. Se tabell 2.
För sjukhusvården finns för fem ekonomiindikatorer för att stimulera ett förändrat
förskrivningsmönster.
Niclas Svensson, ekonom, Läkemedelsenheten
Tabell 2 Kvalitetsindikatorer, primärvården
Utfall
jan-aug 2012
Hälso-/ vårdcentral
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
Mål 1 Neuroleptika
Mål 2
NSAID
Mål 3 Läkemedel vid Alzheimers sjukdom
Mål 4
Olämpliga
sömnmedel
Mål 5 Läkemedelsgenomgångar, jan-aug
Σ poäng
Σ
poäng
x2
Centrum Sundsvall
1
2
0
1
2
6
12
Fränsta
1
2
0
1
2
6
12
Ankaret
1
1
2
0
2
6
12
Öbacka
2
1
0
1
0
4
8
Domsjö
1
1
1
0
2
5
10
Matfors
2
1
0
1
2
6
12
Husum-Trehörningsjö
0
2
1
0
2
5
10
Gillebergetv
1
2
0
1
1
5
10
Njurunda
1
1
0
1
2
2
10
Stöde
1
1
0
2
0
4
8
Södra Sundet
1
2
2
0
0
5
10
Alnö
2
1
0
1
0
4
8
Granlo
1
1
0
1
1
4
8
Sidsjö
1
1
0
1
2
5
10
Själevad
1
0
1
0
0
2
4
Humanresurs
2
1
0
0
0
3
6
Nacksta
1
1
0
1
0
3
6
Sundsvall
1
1
0
1
0
3
6
Johannesberg
2
0
0
1
0
3
6
Sollefteå
1
1
0
0
0
2
4
Söråker
1
0
0
1
0
2
4
Västra
1
0
0
1
0
2
4
Höga Kusten
1
1
0
0
0
2
4
Kramfors
1
0
0
0
0
1
2
Timrå
1
1
0
1
1
4
8
Ånge
0
1
0
1
2
4
8
Bjästa
1
0
1
0
0
2
4
Nyland
0
1
0
0
0
1
2
Bredbyn
1
0
0
0
1
2
4
Ljustadalen
0
2
0
0
0
2
4
Liden
1
0
0
0
0
1
2
Örnsköldsviks
0
0
1
0
0
1
2
Summa
32
29
9
18
22
110
220
Kvalitetsersättning max 4 Mkr/år. Varje poäng är värd 2 kr x antal listade patienter.
8
Mittmedel nr 4/2012
Tryptizol och Trilafon tabletter försvinner från marknaden
Tabell 1
Läkemedelskostnader, miljoner kronor
Jan–
aug
2011
Jan–
aug
2011
Utfall
2011
Prognos
2012
Tryptizol (amitryptilin) tabletter och Trilafon (perfenazin) tabletter avregistreras den 30
november 2012, men lagret kan ta slut tidigare. Som ersättning till Tryptizol tabletter
finns fortsatt Saroten tabletter, som också innehåller amitriptylin, att tillgå.
Budget
2012
Primärvård
203,9
191,2
305,0
283,1
293,0
Specialiserad somatisk vård
296,9
313,6
450,2
492,1
484,6
Specialiserad psykiatrisk vård
25,4
22,4
37,9
34,1
39,7
Summa
läkemedel
526,2
527,2
793,1
814,3
817,3
Kvalitets- och
ekonomiersättningar
0,0
5,9
5,0
7,0
Vid byte till Saroten kan dosjustering bli nödvändig på grund av att mängden aktiv substans i de båda preparaten skiljer sig åt. Styrkan motsvarar i det ena fallet mängden amitriptylinhydroklorid och i det andra fallet amitryptilinbas. Detta medför att halten av amitriptylin i Saroten är cirka 13 % högre än halten i Tryptizol. Med anledning av detta har
Läkemedelsverket beslutat att Tryptizol och Saroten inte är utbytbara på apotek utan förskrivaren måste aktivt välja Saroten vid receptförskrivningsögonblicket. Perfenazin finns
inte i någon annan godkänd peroral beredningsform. För patienter där det är svårt att
hitta en likvärdig behandling med godkänt läkemedel finns det möjlighet att ansöka om
licens för ett peroralt administrerat perfenazinpreparat som finns godkänt i vissa andra
EU-länder. Ansökan görs till Läkemedelsverket via apotek på särskild blankett.
Trilafon dekanoat injektionslösning kommer att finnas kvar
– avregistreringsansökan återtagen
Efter påtryckning av Svenska Psykiatriska Föreningen har läkemedelsföretaget Merck
Sharp & Dohme återtagit den avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning som de lämnat in till Läkemedelsverket.
Produkten kommer att finnas kvar på marknaden men troligen tillhandahållas från en
annan tillverkare. En mindre leveransstörning under hösten kan inte uteslutas.
Carin Svensson, apotekare, Läkemedelsenheten
Generella indikatorer för god läkemedelsterapi
Kvalitetsersättning max 4 Mkr/år. Varje poäng är värd 1 kr x antal listade patienter.
Mål 6
PPI
Mål 7
Penicillin V
av luftvägsantibiotika
Mål 8
Luftvägsantibiotika
Mål 9
Urinvägsantibiotika
Mål 10
Lågdosopioider
Mål 11
Sömnmedel
Mål 12
Medel
vid
alkoholberoende
Mål 13
Kortverkande beta
2-stimulerare till
astmatiker
Mål 14
Statiner
till diabetiker,
jan-juni
Mål 15
Rekommenderade
preparat,
jan-juni
Σ poäng
Σ poäng,
alla
indikatorer
Antal
listade
patienter
genomsnitt
2012
Kvalitetsers.
som skulle
betalas ut
om detta
avsåg helår,
kronor
Andel
poäng
av
total
poäng
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
14
26
17 879
464 861
65%
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
14
26
4 003
104 068
65%
2
2
1
2
2
1
1
1
1
0
13
25
15 089
377 216
63%
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
16
24
7 130
171 126
60%
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
12
22
8 955
197 013
55%
1
1
1
2
1
1
0
1
2
0
10
22
7 945
174 790
55%
0
2
2
2
1
2
0
1
1
0
11
21
5 665
118 970
53%
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
10
20
10 916
218 323
50%
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
10
20
12 160
243 205
50%
0
2
2
1
2
2
1
0
2
0
12
20
2 871
57 413
50%
1
0
1
2
1
1
2
1
0
0
9
19
13 594
258 286
48%
2
1
1
2
1
1
0
1
1
0
10
18
9 633
173 392
45%
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
10
18
11 510
207 171
45%
1
2
2
1
0
1
0
1
-
0
8
18
1 305
23 497
45%
1
2
2
2
2
2
1
1
0
1
14
18
7 481
134 651
45%
0
1
1
2
1
2
1
1
1
0
10
16
4 941
79 060
40%
2
2
1
1
0
1
1
1
1
0
10
16
6 246
99 940
40%
1
1
1
2
2
1
0
1
1
0
10
16
8 471
135 540
40%
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
9
15
3 683
55 249
38%
1
2
1
2
2
2
0
0
1
0
11
15
15 346
230 196
38%
1
2
1
2
0
1
1
1
2
0
11
15
7 508
112 620
38%
0
1
2
2
0
1
2
1
2
0
11
15
4 473
67 097
38%
0
0
2
1
1
2
1
1
2
0
10
14
5 229
73 210
35%
1
2
1
2
0
1
2
1
2
0
12
14
8 312
116 373
35%
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
6
14
10 638
148 929
35%
1
0
1
1
0
0
2
1
0
0
6
14
5 724
80 140
35%
0
1
2
2
0
1
0
1
2
0
9
13
5 911
76 837
33%
1
2
1
1
1
1
1
1
2
0
11
13
5 274
68 556
33%
0
1
1
0
2
1
1
1
1
0
8
12
4 338
52 056
30%
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
8
12
4 520
54 242
30%
0
2
1
0
1
1
1
1
1
0
8
10
2 636
26 364
25%
0
2
0
2
0
1
0
1
0
1
7
9
2 482
22 340
23%
27
41
39
51
30
39
30
30
35
8
330
550
241 869
4 422 726
42%
9
Mittmedel nr 4/2012
Diabetes
- Nya trycksaker från Läkemedelskommittén
Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten i Västernorrland producerar olika dokument bland annat terapiråd
och rekommendationer om läkemedel och läkemedelsval. Ett enkelt sätt att se vilka aktuella dokument som finns
är att gå in på www.lvn.se/lk och klicka på Rekommendationer & läkemedelsval. Under september 2012 kommer
vi att skicka ut tre nya eller uppdaterade trycksaker.
Terapiråd diabetes
Presenteras nu i tredje upplagan, första versionen kom 2008. Det är en stor
mängd justeringar som har gjorts i varje
ny upplaga. De nationella riktlinjerna
kring diabetesbehandling är t.ex. nu inbakade i vårt lokala terapiråd. Vi har också
gjort en avstämning mot texten i rekommendationshäftet Mitt Läkemedel 2012. I
terapirådet går vi på djupet när det gäller
t.ex. symtom vid insjuknande, diagnos,
behandling, komplikationer samt vilka
prover och undersökningar som rekommenderas vid debut och årskontroll. Även
ett särskilt avsnitt kring diabetesvård för
åldrande personer finns med.
Diabetes typ 2 – patientinformation
Är nu inne på andra upplagan, första versionen kom 2010. I den här produkten är
det inte så mycket som är ändrat jämfört
med första upplagan, men det står nu
tydligare vilka rekommendationer som
gäller i samband med lågt blodsocker el-
ler akuta infektioner. Vi hade tidigare en
patientbroschyr riktad till typ 1-diabetiker, men vi har sett att behovet av en lokalt producerad broschyr på det området
inte är så stort. Barn- och medicinklinikerna har annat bra informationsmaterial
att ge till de patienterna.
Vätskebrist – informationsblad
När man behandlas med vissa mediciner
kan vätskebrist ge upphov till allvarlig
biverkan (njursvikt eller ketoacidos/syraförgiftning). Denna risk ökar vid nedsatt
njurfunktion och/eller hög ålder. Vätskebrist kan uppstå vid bland annat magsjuka, kräkningar och diarré. Rekommendationen är att patienten ska göra tillfälligt
uppehåll med dessa läkemedel tills besvären har gått över. Med anledning av
detta har vi tagit fram ett litet informationsblad i blockform, där ett blad kan rivas av och ges till den enskilda patienten.
Läkemedelsnamnet ska skrivas på bladet
innan utlämnandet. De läkemedel som
avses är t.ex. metformin, ACE-hämmare,
ARB och diuretika.
Centrala receptmallar/-favoriter
Läkemedelsenheten administrerar cirka
400 centrala receptmallar i SYSteam
Cross som alla förskrivare kan använda.
I doseringstexten för vissa av dessa centrala favoritrecept står nu: ”Gör tillfälligt
medicinuppehåll vid risk för vätskebrist
till exempel magsjuka.” Det gäller recepten med substanserna candesartan, enalapril, losartan och metformin.
Tack!
I framtagandet av dessa tre trycksaker
vill vi tacka expertgrupp diabetes och expertgrupp Äldre för ett stort och viktigt
arbete med faktaunderlagen.
Ulf Lindahl, apotekare, Läkemedelsenheten
Terapiråd, patientfolder och informationsblad
kan beställas kostnadsfritt på adressen:
[email protected]
Referenser från artikel sid 3
1. Fosbøl EL, Køber L, Torp-Pedersen C, Gislason GH. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs among healthy individuals. Expert Opin Drug
Saf. 2010 Nov;9(6):893-903. PubMed
2. Kearney PM, Baigent C, Godwin J, Halls H, Emberson JR, Patrono C. Do selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal anti-inflammatory
drugs increase the risk of atherothrombosis? Meta-analysis of randomised trials. BMJ. 2006 Jun 3;332(7553):1302-8. PubMed
3. McGettigan P, Henry D. Cardiovascular risk and inhibition of cyclooxygenase: a systematic review of the observational studies of selective and nonselective
inhibitors of cyclooxygenase 2. JAMA. 2006 Oct 4;296(13):1633-44. Epub 2006 Sep 12. PubMed
4. Ray WA, Varas-Lorenzo C, Chung CP, Castellsague J, Murray KT, Stein CM, et al. Cardiovascular risks of nonsteroidal antiinflammatory drugs in patients after
hospitalization for serious coronary heart disease. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2009 May;2(3):155-63. PubMed
5. Roumie CL, Choma NN, Kaltenbach L, Mitchel EF Jr, Arbogast PG, Griffin MR. Non-aspirin NSAIDs, cyclooxygenase-2 inhibitors and risk for cardiovascular eventsstroke, acute myocardial infarction, and death from coronary heart disease. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 Nov;18(11):1053-63. PubMed
6. Scott PA, Kingsley GH, Smith CM, Choy EH, Scott DL. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and myocardial infarctions: comparative systematic review of evidence from observational studies and randomised controlled trials. Ann Rheum Dis. 2007 Oct;66(10):1296-304. PubMed
7. Trelle S, Reichenbach S, Wandel S, Hildebrand P, Tschannen B, Villiger PM, et al. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network metaanalysis. BMJ. 2011 Jan 11;342:c7086. PubMed
10
Mittmedel nr 4/2012
Smarta val Priser 2012‐09 Smarta val vid receptförskrivning ‐ många av dessa är inte automatiskt utbytbara på apotek. För generika avses pris för de av TLV fastställda periodens varor Preparat
Pris i kr per, dygn
(vid normaldos)
ACE-hämmare/ARB
Atacand 8 mg
Diovan 80 mg
Aprovel 150 mg
5,91
2,49
5,76
Starka opioider
Dolcontin 5 mg
Dolcontin 10 mg
Dolcontin 30 mg
Oxycontin 5 mg
Oxycontin 10 mg
Oxycontin 20 mg
1,22 kr/tabl
1,28 kr/tabl
2,58 kr/tabl
1,84 kr/tabl
2,97 kr/tabl
5,34 kr/tabl
Antidepressiva
Cipralex (10 mg)
7,81
Migränläkemedel
Almogran (12,5 mg)
Maxalt (10 mg)
Zomig (2,5 mg)
Statiner
Lipitor (20 mg)
Pravastatin (40 mg)
Crestor (10 mg)
Antiepileptika / medel mot
neuropatisk smärta
Neurontin (300mgx2x3)
Neurontin (600mgx3)
Gabapentin (600mgx3)
Lyrica (150 mgx2)
Bisfosfonater
Optinate
Optinate Septimum
Fosavance
Didronate-Calcium
Alfareceptorblockerare, BPH
Xatral OD 10 mg
Sinalfa 5 mg
Alfadil BPH 4 mg depottablett
Doxazosin 4 mg
Dopaminagonister
Sifrol 0,18 mg
Protonpumpshämmare
Esomeprazol (20 mg)
Nexium (40 mg) (endast 100 st
har förmån)
Lansoprazol (30 mg)
Lanzo (30 mg)
Pantoprazol (20 mg)
Pantoloc (20 mg)
Bör väljas i första hand
Enalapril 20 mg
(0,53 kr/dygn) eller
Losartan (0,58 kr/dygn)
Depolan 10 mg 1,19 kr/tabl
Depolan 30 mg 2,24 kr/tabl
Depolan 60 mg 3,76 kr/tabl
Ungefärlig prisskillnad för 3 mån
behandling i kr
500
200
500
Kommentar
Nytt generikum till
Atacand
Candesartan 8 mg
(0,90 kr/dygn)
- utbytbart på apotek
Depolan
förstahandsval!
För ekvipotenta
doser
se FASS.
Citalopram 20 mg (0,55
kr/dygn) eller Sertralin 50
mg (0,67 kr/dygn)
650
650
47,28 kr/tabl
54,97 kr/tabl
48,94 kr/tabl
Sumatriptan 50 mg
(3,75 kr/tabl)
40-50 kr/tablett
12,79
0,86
8,53
Simvastatin 40 mg
(0,63 kr/dygn)
1000
30
700
Nytt generikum till
Lipitor:
Atorvastatin 20 mg
(0,70 kr/dygn)
- utbytbart på apotek
16,02
22,89
21,45
24,30
Gabapentin Ranbaxy
300 mgx2x3 (8,76 kr/dygn)
650
1300
1100
1400
Underhållsdos
Gabapentin
1800 mg
Gäller endast
smärtindikation.
9,35
4,04
9,05
6,20
Alendronat veckotablett
(0,62 kr/dygn)
800
300
750
500
3,11
2,43
3,00
1,56
5,42
1,97
5,24
1,63
9,35
0,64
2,22
Alfuzosin 10 mg
(1,21 kr/dygn)
Pramipexol 0,18 mg
(1,20 kr/dygn)
Omeprazol 20 mg
(0,61 kr/dygn)
Läkemedelskommittén i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. För mer information kontakta: [email protected] 11
200
100
150
30
400
100
350
100
800
0
150
(skillnad avser
omeprazol 20 mg x2)
Mittmedel nr 4/2012
Läkemedelskommitténs
Aktuella utbildningar hösten 2012
Receptförskrivning och läkemedelslista
Omvårdnad gör skillnad
Målgrupp: Sjuksköterskor med förskrivningsrätt
Äldre & läkemedel – icke farmakologiska metoder
Tid och Plats:
29 november, kl. 09.15-12.15 eller kl.13.00-16.00
Tärnan, Örnsköldsviks sjukhus
18 oktober och 20 december, kl. 13.00-16.00, Gröna
samlingssalen, Sundsvalls sjukhus
Målgrupp: Omvårdnadspersonal,
sjuksköterskor, läkare
Spacerhantering och
Astma/KOL-diskussion
SYSteam Cross läkemedelsmodul,
slutenvård i Sundsvall
Datum:
4 november, Sundsvall f.m alternativt e.m.
15 november, Örnsköldsvik, f.m alternativt e.m.
Målgrupp: Läkare
Målgrupp: Sjuksköterskor i primärvård,
Datum:
14 november, kl. 13.30-16.30
5 december, kl. 13.30-16.30
astma- och mottagninssköterskor
Tid: 13:00-15.30
Datum och Plats:
18 oktober, Sundsvalls sjukhus
7 november, Örnsköldsviks sjukhus
8 november, Sollefteå sjukhus
25 oktober, Sundsvalls sjukhus
Plats:
Sundsvalls sjukhus, lokal Skeppet, hiss 8 plan 3
Expertgruppsmöte – fortbildningsdagar
Spirometritolkning
Målgrupp: Läkare i primärvård, AT- och ST-läkare
samt sjuksköterskor i primärvård som arbetar med
spirometri.
Tid: 14.00-16.00
Diabetes mellitus för sjuksköterskan på
sjukhus - översikt och patientfall
Målgrupp: AT- och ST-läkare, kontaktpersoner för
läkemedel inom primärvården, samt övriga
intresserade förskrivare.
Tid:
22 november 09.00 - 16.15
23 november 08.30 - 15.15
Plats: Asken, Landstingets kansli Härnösand
Initial nutrion och vätskebehandling
på sjukhus
Målgrupp: läkare i slutenvården
Plats: Aulan, Sundsvalls Sjukhus
Tid och plats:
3 december, kl. 08.30-10.30, Aulan, Sundsvall sjukhus
3 december, kl. 14.00-16.00, Aulan, Örnsköldsviks
sjukhus
4 december, kl. 08.00-10.00, Samlingssalen, Sollefteå
sjukhus
Anemi och bakomliggande sjukdomar
Hornödag Anemi
Målgrupp: Sjuksköterskor i slutenvård
Tid: 24 oktober, kl. 09.00-12.00 eller 13.00-16.00
Målgrupp: Sjuksköterskor i primär- och slutenvård,
kommuner och entreprenader
Tid: 6 november, kl. 09.00-16.00
Plats: Länsmuseet, Härnösand
871 85 Härnösand
Datum och Plats:
18 oktober, Aulan på VC Ankaret,Örnsköldsvik
23 oktober, Aulan på Sundsvalls Sjukhus
24 oktober, Samlingssalen på Sollefteå Sjukhus
Målgrupp: Läkare i primärvården, AT/ST-läkare
Tid: 5 december, kl. 9.30 – 16.00
Plats: Höga Kusten Hotellet
Redaktör
Lena Wiberg, tel: 0611-801 76
fax: 0611-800 26
e-post: [email protected]
Redaktion
Ulf Lindahl, Läkemedelsenheten
Carin Svensson , Läkemedelsenheten
Martin Enander, Läkemedelsenheten
Redigerare Emma Stom
www.lvn.se/lk
Porto
Betalt
Port Payé
Ansvarig utgivare
Eva Johansson, ordförande LK,
Matfors HC, Sundsvall
B
Utgiven av:
Läkemedelskommittén
Västernorrlands län, Landstinget
Västernorrland, 871 85 Härnösand
[email protected]
Läs mer på www.
lvn.se/lk där programmen uppdateras löpande
men boka in tid och
datum redan nu!