Avtal och regler elevdator - Söderslättsgymnasiet | Trelleborgs

AVTAL – LÅN AV ELEVDATOR
Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram,
kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator av skolan.
Användningen av datorn i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att
underlätta och motivera samt tillgodose dagens krav på en modern utbildning.
Du får även använda datorn utanför skolans lokaler och på din fritid.
Dator inkl. tillbehör och program tillhör Trelleborgs kommun och är att betrakta
som ett av dina läromedel samt ett viktigt redskap för dina studier.
Det är viktigt att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom avtalet och
bilagda regler samt skriver under att ni tillsammans tagit del av avtalet och
reglerna samt godkänt detsamma. Detta är en förutsättning för att du ska få
tillgång till en bärbar dator och därigenom få det lättare att följa undervisningen.
Avtalet utgörs av ”AVTAL – LÅN AV ELEVDATOR” jämte bilaga ”REGLER FÖR
LÅN AV BÄRBAR DATOR”.
Elev
Elevens namn
Personnummer
Program / Klass
Datum
Underskrift av elev
Jag har tagit del av och förstått innehållet i samt godkänner avtalet, ”AVTAL – LÅN
AV ELEVDATOR” jämte bilaga ”REGLER FÖR LÅN AV BÄRBAR DATOR”.
Jag förstår att det är jag, som elev, som förbinder mig att ansvara för hanteringen
av datorn i enlighet med vad som anges i avtalet samt tillhörande bilaga.
Jag bekräftar att jag denna dag tagit emot en bärbar skoldator.
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Elevens namnunderskrift
Elevens namnförtydligande
Vi hoppas att du ska få en god användning av din bärbara dator och att den
kommer vara till en pedagogisk hjälp under din studietid på skolan!
Underskrift av vårdnadshavare (om elev är omyndig)
Jag/vi har tagit del av och förstått innehållet i samt godkänner att min/vår
son/dotter (eleven) ingår detta avtal, ”AVTAL – LÅN AV ELEVDATOR” jämte bilaga
”REGLER FÖR LÅN AV BÄRBAR DATOR”.
Jag/vi är införstådda med att min/vår son/dotter i och med detta avtal är ansvarig
för hanteringen av datorn.
Jag/vi är vidare införstådda med och godkänner enligt detta avtal min/vår
ersättningsskyldighet vid oaktsamhet.
Jag/vi bekräftar att vår son/dotter får ta emot en bärbar skoldator.
Vårdnadshavares namnunderskrift
Vårdnadshavare namnförtydligande
Vårdnadshavares namnunderskrift
Vårdnadshavare namnförtydligande
Utrustning
Nedan specificeras den utrustning som elev får låna i enlighet med detta avtal.
Bärbar dator – MacBook Air 11,6”
Strömkabel för laddning
Orginalkartong
Fodral
Utrustningens serienummer och stöldskyddsnummer kopplas till elev genom
separat förteckning på skolan.
Kvittens vid återlämning
Återlämning av ovanstående utrustning ska kvitteras av både elev och ansvarig
mottagare på skolan. Utrustningen ska i sin helhet återlämnas när avtalet upphör.
Datum
Datum
Elevens underskrift
Ansvarig mottagares underskrift
Eventuella anmärkningar vid återlämnandet
REGLER FÖR LÅN AV BÄRBAR DATOR
Allmänt
Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun lånar ut en bärbar dator till dig. Datorn är
avsedd för skolarbete. Som användare representerar du din skola och Trelleborgs
kommun. Det är ditt ansvar som elev att ha kännedom om och tillämpa gällande regler.
Dessa regler gäller även när du som elev tillfälligt har en ”lånedator” medan din
ordinarie elevdator är på service/reparation.
Du har en skyldighet att använda datorn och IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets
lagar gäller även i skolan.
Utrustningen
Dator med tillbehör såsom orginalkartong, laddkabel, skyddsfodral och
medföljande programvaror kallas nedan för utrustningen.
Leverans
Utrustningen kvitteras ut då överenskommelsen är underskriven av respektive
elev och för den elev som är omyndig även av vårdnadshavare.
Vård och användning
Då du tagit emot utrustningen bär du ansvaret för att utrustningen inte skadas,
förstörs, försämras eller förloras. Du åtar dig också att under lånetiden väl vårda
utrustningen, endast använda den på föreskrivet sätt och förvara den säkert, i
enlighet med punkterna nedan.
Datorn är ett utbildningsverktyg som är avsedd för skolarbete.
Datorn ska alltid finnas med i skolan och det är viktigt att den är
funktionsduglig på lektionerna. Du ska alltid följa lärarens
instruktioner om hur och till vad utrustningen får användas.
Datorn ska hanteras och förvaras med varsamhet. Utrustningen ska
betraktas som stöldbegärlig, dvs. försäkringsbolagens krav om
aktsamhet ska iakttas. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan
direkt tillsyn om den inte är inlåst. Utrustningen får under dagtid
förvaras i skolans elevskåp under kortare tid, t ex under lunch endast
under förutsättning att skåpet är försett med lås..
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Utrustningen skall alltid tas med hem efter skolans slut.
Du skall följa skolans regler för datoranvändare och svensk
lagstiftning. Du ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt
som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nerladdning av
upphovsrättsskyddat material.
Programinstallationer
Du har behörighet att göra programinstallationer i datorn och har då skyldighet och
ansvar att försäkra dig om att giltig licens finns.
Vid leverans är datorn konfigurerad med ett antal programvaror som kommer att
användas under din utbildning. Du som elev ansvarar för att dessa programvaror finns
tillgängliga och fungerar på din dator.
Datorn innehåller också ett antivirusprogram som automatisk uppdaterar sig själv. Du
ansvarar för att antivirus programmets funktioner ej avsiktligt åsidosätts eller sätt ur
funktion.
Vi eventuella programfel på din dator ska du i första hand kontakta Apple Support (se
Service och support). Om programfelet inte kan lösas via telefonsupporten ska du
meddela din lärare som i sin tur kontaktar skolans IT-avdelning. Om felet inte med
lätthet kan åtgärdas kommer din dator att återställas till sitt grundutförande.
Lagring på datorn hårddisk
Du ansvarar själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller
annat material som lagrats i datorn exempelvis om hårddisken måste bytas ut eller
återställas. Undantag gäller för de program som levereras med din dator. Du ansvarar
själv för att säkerhetskopiera dina filer på lämpligt sätt.
Skolan erbjuder varje elev ett begränsat lagringsutrymme på skolans server avsett för
skolarbeten. Det är ditt ansvar att vid behov spara viktiga dokument på detta
lagringsutrymme för att tillgodose en säker lagring med erforderlig backup.
Underhåll och stickprovskontroll
Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till utrustningen för
uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll.
Personal på skolan har också rätt, efter beslut från rektor, att med omedelbar
verkan inhämta din dator för stickprovskontroll. Detta för att kunna kontrollera att
reglerna efterföljs.
Service och support
Till varje dator ingår ett supportavtal för hela låneperioden som omfattar
hårdvara, operativsystem och de mjukvaror som finns med i datorns
grundutförande. Denna support tillhandahålls av datortillverkaren.
Telefonnummer till supporten: 0771-19 95 19
Supporten är kostnadsfri och tillgänglig vardagar 08.00-19.45 samt lördagar 10.00–17.45.
Försäkring och garanti vid olycksfall, stöld och rån
Om datorn under lånetiden skadas eller förkommer ska du omedelbart anmäla
detta till personal på skolan.
Datorn omfattas av en försäkring och garanti under hela avtalsperioden med en
självrisk på 1000 kr. Försäkringen täcker vissa skador som uppkommer till följd av
olycksfall eller stöld.
Kompletta villkor för aktuell allriskförsäkring finns tillgängliga på skolans hemsida,
www.soderslattsgymnasiet.se.
Vid förlust av datorn ska du/din vårdnadshavare omedelbart meddela skolan.
Vid stöld ska alltid en polisanmälan göras.
Om du genom uppsåt eller oaktsamhet skadar datorn/förlorar utrustningen eller skadar
IT-miljön kan du bli ersättningsskyldig för uppkommen skada.
Äganderätt
Utrustningen är skolans egendom. Du får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller
på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för
skolan äventyras.
Överlåtelse av avtal
Du får inte överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt
detta avtal.
Låneperiod
Detta avtal gäller från det att du erhållit utrustningen till dess att den återlämnas
till skolan. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning enligt
punkten Avtalets upphörande sker.
Överträdelser av dessa regler
Vid misstanke om överträdelse av dessa regler beslutar rektor i samråd med ansvarig på
IT-avdelningen hur ärendet ska hanteras, exempelvis avstängning från IT-miljön eller
annan disciplinär åtgärd.
Misstanke om brott mot gällande lagar leder till polisanmälan och eventuellt
efterföljande straff och skadeståndsansvar för dig. I samband med polisutredning kan
innehållet i personliga konton och e-post komma att kontrolleras och läsas.
Avtalets upphörande
Skolan får säga upp avtalet i följande fall:
a) om du bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
b) om du slutar på programmet eller får permission från utbildningen
Avtalet upphör automatiskt att gälla när du slutar på skolan.
När avtalet upphör skall eleven omgående återlämna utrustningen på egen
bekostnad och på eget ansvar till av skolan angiven plats. Utrustningen skall vid
återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal
förslitning eller skada som täcks av garanti.