Här kan du ta del av skriften

om studieförbundens
musikcirklar
musik
betyder!
musik
betyder…
utvecklrinesgpekt
… Gemenskap
Ungdomar vill hålla
på med musik.
Studieförbunden gör det möjligt.
Enklare än så kan det knappast sägas.
att spela tillsammans med
andra ger en kick, svår att förklara
för den som inte själv varit med. Det handlar om att hitta sitt uttryck,
sin plats i världen. Rock, pop, techno, country, hip hop... Stilarna är
många och utvecklas ständigt.
men stopp ett tag… är
musik verkligen folkbildning?
Javisst, tycker vi. Varje dag ser vi ungdomar
utvecklas genom musiken. Växa som musiker,
men också som människor och medborgare.
”Det var i bandet jag lärde mig vad respekt och
ansvar betyder”, säger en våra deltagare.
Musik som en intensivkurs i demokrati,
är ett annat sätt att uttrycka saken.
från vi vill…
Studieförbundens 46 000 musikcirklar lever sitt eget liv. De utvecklas åt det
håll deltagarna vill. Fritt lärande på människors egna villkor – det är själva
poängen med en cirkel. Men för att viljan att spela ska bli verklighet behövs
stöd att komma igång. Där kommer studieförbunden in i bilden.
H Vi ordnar workshops och kurser i
H Att stå på scen och möta publik vill
allt som banden vill och efterfrågar:
de flesta. Vi i studieförbunden gör
inspelningsteknik, textskrivande,
det möjligt. Ofta börjar det med en
marknadsföring, ”clinics” där kända
spelning på den lokala fritidsgården.
artister delar med sig av sin kun-
Var det slutar vet ingen.
skap, ledarskapsutbildningar och
H Våra musikansvariga bidrar med
mycket mer.
att coacha och stötta när allt känns
H
Vi hjälper
tungt, medla när viljorna i bandet går
till med det
isär, ger råd och svarar på frågor.
praktiska som
Det vi får lyssna till handlar inte bara
musikcirklarna
om musik, utan också om livet utan-
behöver: replo-
för replokalen… skolan, relationer
kal, instrument
och tankar om framtiden.
och teknik…
…till vi
tennis bafra
gör
beStår av johan b, thoMaS g,
tSchnepFan och nico tiDiS
thomas gjerdingen, Uppsala. spelar i bandet tennis bafra:
”vi är fyra kompisar som har spelat ihop länge. vårt studieförbund har fungerat
lite som en verktygslåda för att komma vidare från replokalen. när jag gick
bandledarkursen öppnades mina ögon för vad som är möjligt. i ett band gäller
det att lära sig acceptera varandras olikheter. vi är otroligt olika personligheter,
men alia är viktiga för helheten. inom fotbollen blir du bortplockad om du inte
är tillräckligt bra, så funkar det inte i ett band. Det är som ett enda stort grupparbete. hela tiden.
vi började hos
stUdieförbUnden:
cardigans
Mando Diao
Louise hoffsten
Mustasch
Lars Winnerbäck
Sahara hotnights
adam tensta
broder Daniel
Lillasyster
Dead by april
vi spelar där nU:
Kiriaka
Foggies
Mellow Fellows
Sister Fay
Klas-ingelaz
the nontrusters
at the atlantis
Frantic amber
c.b. Murdoc
popterror
och tusentals andra
band med drömmar ...
På kreativ tillväxt…
Det svenska musikundret pratas det ofta om. Många artister,
producenter och låtskrivare har på senare år skördat stora
framgångar på den internationella musikscenen. Studieförbundens musikcirklar är en del av förklaringen. i våra replokaler
har många framgångsrika band slagit sina första ackord.
De som når toppen är bara
företagande, proffs och
toppen på ett isberg. De
amatörer. Gränserna
flesta hamnar aldrig överst på listorna.
suddas ut och det är
Men ofta är det sociala och musikaliska
positivt.
lärandet nog i sig. Vi tror att något viktigt
Ofta är studieförbunden motorer i
sker med alla som lär sig något nytt.
det lokala kulturlivet. Vi står bakom fes-
När människor växer och vågar, skapas
tivaler, utställningar och arrangemang.
förutsättningar för tillväxt i samhället.
Mycket kan sägas om kulturens bety-
Musiksverige av idag är ett myller
delse för en orts framgång. Att de flesta
av kreativitet och aktivitet. Här blandas
kommuner uppskattar och stödjer
olika kulturformer, ideellt arbete och
studieförbunden säger väl en del.
musik
betyder!
Musikvärlden är full av listor. här kommer
ännu en variant. Listan över vad deltagarna
lär sig i musikcirkeln. Lärdomar som handlar
om mycket mer än musik…
skapa Att skapa har ett värde
i sig. De flesta band skriver
sina egna låtar. Här handlar
det om språk och förmåga
att kommunicera med
musiken. Sveriges långa
tradition av musiklyrik
utvecklas och förs vidare.
vara bra på något
En del är bra i skolan,
andra i idrott, vissa på musik.
Några få är bra på det mesta. Men alla vill hur
som helst vara bra på något. För några är musikcirkeln
möjligheten att bli bra på något.
demokrati i praktiken Åsikter, argument och starka
viljor. Diskussionerna i en musikcirkel kan vara dramatiska,
invecklade – och definitivt utvecklande. Forskare brukar
tala om den sociala dynamiken i musikcirklar. Resultatet
blir ofta ökad självkännedom, respekt för andras åsikter
och förmåga att kompromissa.
Spela i band
– lära för
för livet
respekt för alla människors lika värde
Många stilar, uttryck och värderingar ska samsas
i musikens värld. I studieförbunden tar vi tusentals
diskussioner om rasism, homofobi och stereotypa
könsroller. Vår musikverksamhet är öppen för alla,
oavsett könsidentitet, sexuell orientering, livsåskådning,
funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.
sätta mål – och nå dit ”Vi vill spela – och bli kända.”
Det är ofta det första banden säger när de kommer till oss.
Vägen dit har de olika uppfattningar om. Det gäller att sätta
upp realistiska delmål och försöka nå dem. Kanske skriva
några låtar, föra banddagbok eller delta i
nyckelkompetenser
nästa lokala musikför livslångt lärande
festival.
ordning och reda Ett
visst mått av byråkrati
måste den som går en
musikcirkel lära sig;
boka tider, fylla i listor,
ha koll på pengar...
Kanske inte så kul
alla gånger, men ändå
nyttig kunskap på väg
mot vuxenlivet.
EU har definierat ett antal nyckelkompetenser för livslångt lärande. Att spela
tillsammans med andra är ett bra sätt att
skaffa sig dem. EU:s nyckelkompetenser är:
Hinitiativförmåga/företagaranda
Hlära att lära
Hsocial och medborgerlig kompetens
Hkulturell medvetenhet
Hdigital kompetens
Hmodersmål
Hfrämmande språk
Hteknisk kompetens
Maria & Linus
viSar ban D
Studieförbunden har hundratals anställda som jobbar
direkt med stöd till musikgrupperna. Maria Lundberg, 34
och Linus jackson, 39, båda från Malmö, är två av dem.
linUs: I det här jobbet måste du
vara social och gilla människor.
Både kunna lyssna och prata. Jag
ser mig som en coach för banden.
Jag har kunskap som jag vill och
kan dela med mig av. Att man själv
kan musik ger trovärdighet.
maria: Vår uppgift som folkbildare
är inte att hjälpa banden slå igenom kommersiellt, utan att de kan
utvecklas på sina egna villkor.
linUs: Många ungdomar blir glatt
är att banden
rg: Vår uppgift
Maria LunDbe
lko
sina egna vil r.
kan utvecklas på
överraskade när de upptäcker att
vi tar dem på allvar och att vi har
mycket att komma med.
n Den viDare
maria: Det bästa i mitt jobb
är när jag ser att banden når
sina egna mål. Och att jag har
bidragit till det. Att vi kan fixa
speltillfällen är viktigt. På en
spelning är det massor av
känslor: nervositet, glädje och
lättnad… Du ser hur banden
växer.
linUs: Vår utmaning är att nå
ut till tjejer och killar som är
intresserade av musik men
kanske inte söker upp oss
LinuS jacKSo
n: Många ungdom
ar blir
överraskade att
vi tar dem på all
var.
av sig själva.
maria: Rockvärlden är ju ganska
grabbig och vi har en jätteviktig roll
linUs: Jag försöker vara tydlig i mina
för att bryta stereotyper och fördomar.
värderingar. Är inte rädd för att tala om
Vi satsar på att få med fler tjejer. Jag tror
vad jag står för. Med en del ungdomar
att jag som musikansvarig tjej har viss
får man nära relationer – det blir snack
betydelse i det sammanhanget.
om livet, universum och allting.
t
itt ege
n har s
e
ld
r
ä
t
v
r lä t
Musik
alltid ä
e
t
in
re.
som
ybörja
språk
a för n
ip
r
g
e
lla på
att b
och ko
lv
jä
s
dig
ras !
Testa
t förkla
ll
a
r
ä
14 d
sidan
sik?
m mu
o
u
d
t
e
dV
Va
nic
a • cli
epa
brygg
•
e
op • r
n
li
lo
k
•
c
l
a
e
b
b
apis •
ok • la
diving
ig • ho
g
•
stage
o
•
e
r
dem
a
d
rod
• riff •
ryme
korta fakta
... oM MuSiK i StuDieFörbunDen
H
Mer än 46 000 musikcirklar per år.
H
Mer än 12 000 band spelar i cirka 4 800 replokaler.
H
Studieförbunden driver cirka 370 lokala musikhus.
H
Mer än 54 000 spelar i band hos studieförbunden.
H Cirka 14 procent av deltagarna är tjejer.
H
Cirka 14 500 musikarrangemang genomförs
varje år – med publik på nära 1,2 miljoner personer.
H
9 av 10 ungdomar mellan 16 och 25 år har ett
starkt eller mycket starkt musikintresse.
vi startade
l
e
k
r
i
c
n
e
Wrong Channel
SanDra hinrichSen,
anna MöLLberg och caroLine cLaeSSon
sandra hinrichsen, rättvik, spelar i bandet Wrong channel: ”Det är svårt att
sätta en etikett på vår stil. vi har vår egen blandning av rock, pop och punk.
vi började 2007 i garaget hemma hos gitarristen anna. vårt studieförbund har
hjälpt oss på en massa sätt. De ordnade med replokal och efter en vecka fick
vi vår första spelning. vi kunde fråga om vad som helst, utan att vi ansågs som
dumma. nu skriver vi all musik själva och har en hel del spelningar. allting i livet
blir så mycket bättre med musik. Särskilt när man hittar det där exakta uttrycket som känns i hela kroppen. Det är nästan som att bli kär.”
Jag är rädd för att studiecirkeln har
blivit ett livsprojekt. Jag kan inte dra mig
ur, det är en drog, ett snurrande hjul.
HÅKAN HEllSTRöM
”jag är tacKSaM för all hjälp jag fick av studieförbunden när jag började spela. Framför allt replokal
och studio till oförskämt bra pris. Det var som om
att alla hinder försvann när jag kom i kontakt med
ett studieförbund och det var inga problem att
komma igång.
När vi är utomlands och folk frågar mig om varför det går så bra för svensk musik brukar jag alltid
nämna studieförbunden. Ingen fattar vad det är för
det verkar inte finnas någon annanstans.”
DAVID JOHANNESSON, MUSTASCH
ett rocKbanD som repar är så
nära studiecirkelns grundidé man
kan komma, där talar vi verkligen
om kamratgruppen som valt sitt
ämne. BENGT GöRANSSON, FD KUlTUR-
r
e
d
y
t
e
b
k
i
mus
OCH SKOlMINISTER
Rätt svaR:
apis arrangör. backline instrument och förstärkare på scenen. brygga en eller två takter efter versen som
banar väg till refrängen i en låt. clinic undervisningsform där erkänd musiker belyser tekniker i sitt musicerande. Demo smakprov på en artists produktion, en enklare inspelning. gig spelning, speltillfälle. hook effektiv
melodislinga som lätt fastnar och skapar hitkänsla. Label skivbolagsetikett. Loop musikstycke som upprepas
och därigenom bildar en egen fras i en låt. repa repetera (replokal – repetitionslokal). ryme textfras med ord
r
korta fakta
stUdieförbUnden
H Sverige har tio studieförbund som får del av det
statliga folkbildningsanslaget. Varje studieförbund
har sin särskilda profil och inriktning.
H Varje år genomförs cirka 280 000 studiecirklar med
975 000 människor. Många återkommer i flera cirklar.
Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats
för människor som vill lära och utvecklas.
H Studieförbunden är Sveriges största kulturarrangör.
330 000 publika kulturprogram lockar varje år över
17 miljoner besökare. Kulturprogrammen har över
1,2 miljon medverkande.
H Studieförbunden finns över hela landet och har
att ForMaS som musiker kräver
hårt arbete och många repetitioner. att ha en plats där man kan
öva och spela musik är avgörande.
genom att göra skapandet tillgängligt så kan musiken, till skillnad från
mycket annat, vara något där man
slipper prestera och bara kan växa.
LALEH
verksamhet i samtliga kommuner.
folkbildningsförbUndet
HFolkbildningsförbundet är de tio studieförbundens
intresseorganisation. Det är studieförbundens
mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Vi vill lyfta fram den stora betydelse studieförbunden
har för enskilda människor – och för samhället i stort.
läs mer på www.studieforbunden.se
länsbildningsförbUnden
H länsbildningsförbunden främjar folkbildning på
som låter lika varandra. riff kort rytmisk melodifras
som upprepas. roddare scenarbetare som bär och
flyttar saker. Stage diving att ta sig upp på scenen
för att sedan kasta sig ut över scenkanten och
(förhoppningsvis) bli mottagen av publiken.
regional nivå. De finns i de flesta län och samlar
studieförbund, folkhögskolor och i en del fall även
bibliotek och andra kultur- och bildningsinstitutioner.
n
e
d
n
u
b
r
ö
f
e
i
stud
betyder!
H arbetarnas bildningsförbund (abF)
H Folkuniversitetet
H ibn rushd
H Kulturens bildningsverksamhet
H Medborgarskolan
H nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet (nbv)
H Sensus studieförbund
H Studiefrämjandet
H Studieförbundet bilda
H Studieförbundet vuxenskolan (Sv)
www.studieforbunden.se
Utgiven av Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation, Wallingatan 38, 111 24 Stockholm
projektansvarig: Marie FredrikssonHprojektledare och text: Thomas östlund Hform: Ninni Oljemark, Kombinera
tack till: Henrik Möller Hbilder: Omslag, s 2-3, 6-9, 12, 16: Burt von Bolton, s 2, 4: Sandra Norin, s 6: Henrik Möller,
s 8 Per Westergård, s 11: Thomas östlund, s 14: Ola Rindal/EMI Music Sweden och Freja lindberg tryck: Norra Skåne Offset. Texten får citeras om källa anges. Stockholm, juni 2012.