Arbetsrätt i praktiken

Arbetsrätt i praktiken
Arbetsrättslig intensivutbildning –
inklusive alla nyheter inom arbetsrätten
Gå 4 betala för 3!
Du lär dig mer om:
Kursledare:
Göran Smedberg, advokat
Göran är en av Sveriges
främsta experter på
arbetsrättsliga frågor,
tillika mycket uppskattad som kursledare.
Han är delägare i Cross
Advokater, Stockholm,
och är specialiserad
på arbetsrätt och har
mångårig erfarenhet
som juridiskt ombud och rådgivare i arbetsrättsliga
ärenden.
Göran har bred praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar och domstolsprocesser. Han
är författare till Bonniers ”Praktisk Arbetsrätt” och
mycket omtyckt och engagerad som föreläsare.
• Arbetsrättsliga grunder
• Anställningsavtal och anställningsformer
• Sjukdom och rehabilitering
• Integritetsfrågor och tystnadsplikt
• Arbetsrätt och sociala medier - vad gäller?
• Uppsägningar och avskedanden
• Förhandlings- och informationsskyldighet
• Pågående lagstiftningsarbete
Sagt av tidigare deltagare:
”Arbetsrättskursen gav en utmärkt överblick av de olika lagar en arbetsgivare måste beakta i sin hantering av anställda. Kursen blandade praktiska beskrivningar av hur lagarna appliceras och viktiga rättsfall. Detta gjorde kursen både intressant och tvingade deltagare att tänka till. Kursen var klart lärorik och jag rekommenderar den starkt.”
Oscar Tengwall, produktchef, Vizrt Sweden AB
Allt du behöver veta om
lagar och anställningsavtal, uppsägning och avsked,
sjukdom och rehabilitering mm
Anmäl dig på hjartum.se
20-21 maj 2015
7-8 oktober 2015
25-26 november 2015
Stockholm
Arrangeras av:
Arbetsrätt i praktiken
Du som arbetsgivare behöver hålla dig à jour med LAS, eftersom vikten av att hantera lagen rätt är
ovärderlig. Du måste t ex kunna skriva korrekta anställningsavtal och använda rätt anställningsform.
Du bör veta vad du får kontrollera hos dina anställda, när och hur du får säga upp personal och
vilken informationsskyldighet du har.
Att agera juridiskt rätt från början är mycket viktigt för att undvika både onödiga kostnader och
tidskrävande efterarbete.
Välkommen till 2 dagar som navigerar dig rätt genom arbetsrättens snåriga område!
Hantera LAS på rätt sätt!
Program dag 1
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Arbetsrättens grunder
• Allmänt om lagar som styr
• Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela
arbetet
• Det arbetsrättsliga domstolssystemet
• Att hitta upplysningar om lagar, regler och nyheter
inom arbetsrätt
Anställningsavtal och anställningsformer
enligt LAS
•
•
•
•
Tillsvidareanställning
Allmän visstidsanställning
Anställningsavtalets innehåll och utformning
Kollektivavtalets påverkan på det enskilda
anställningsavtalet
• Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?
• Kan arbetsgivaren sänka lönen och/eller ta bort
anställningsförmåner?
13.30 Semesterlag
•
•
•
•
•
En tvingande lag
Semesterledighet, semesterlön och semestertillägg
Huvudsemester, förskottssemester
Semesterår/intjänandeår
Semesterersättning i samband med uppsägning
Sjukdom och rehabilitering
• Lagen om sjuklön
• Arbetsskador
• Vad gäller vid rehabilitering?
Integritetsfrågor och tystnadsplikt
• Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
• Vem får kontrollera vad och hur?
• Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning
av internetanvändning mm
• Tystnadsplikt genom anställningsavtal
• Vad gäller angående företagshemligheter?
• Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler
Diskrimineringslagen
•
•
•
•
Direkt och indirekt diskriminering
Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
Vid anställning, befordran, utbildning mm
Arbetsgivarens skyldigheter och medarbetarens
rättigheter
• Vad får du inte fråga om vid en anställningsintervju?
Arbetsrätt och sociala medier
• Sociala medier och lojalitetsplikten
• Arbetstagarens ytterandefrihet
• Brott mot anställningsavtalet?
17.00 Dag 1 är avslutad
12.30 Lunch
Efter kursen kommer du bl a att:
• Ha kunskap om de olika anställningsformerna och veta
vad som ska ingå i ett korrekt anställningsavtal
• Känna till viktiga lagar som reglerar förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare
• Veta hur du får agera vid uppsägning och avskedande
Få kunskap om viktiga lagar och regler!
Med fokus på:
•Anställningsavtal - olika anställningsformer
•Lagar - arbetsledningsrätt, semester, sjukdom mm
•Integritet - vad får du kontrollera?
•Sociala medier - yttrandefrihet kontra lojalitet
•Uppsägning/avsked - arbetsbrist, personliga skäl
•Förhandlingsskyldighet - reglerna i MBL
Lär dig allt om det juridiska förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda!
Program dag 2
09.00 Uppsägning från arbetsgivarens sida
13.00 Avskedande
Allmänna regler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saklig grund för uppsägning
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
Formalia kring uppsägningar
Lön och förmåner under uppsägningstiden
Företrädesrätt till återanställning
Genomgång av vägledande domar från Arbetsdomstolen
Uppsägning pga arbetsbrist
•
•
•
•
•
Vad är arbetsbrist?
Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
Avtalsturlistor genom kollektivavtal
Varsel till Arbetsförmedlingen
Förhandlingsskyldighet
Grovt brott mot anställningsavtalet
Omedelbar verkan
Underrättelse och varsel
Formalia kring avskedanden
Rättsverkningar av avskedanden
Förhandlings- och informationsskyldighet
•
•
•
•
•
Förhandlingsreglerna i MBL
Allmän förhandlingsrätt
Primär förhandlingsskyldighet
Sekundär förhandlingsskyldighet
Genomgång av vägledande domar beträffande
förhandlingsskyldighet
• Informationsskyldighet enligt MBL
• Varsel till Länsarbetsnämnden i samband med
uppsägningar pga arbetsbrist
Uppsägning pga personliga skäl
• Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dåliga arbetsprestationer mm
• Tillrättavisning och varning
• Ekonomisk eller annan skada för arbetsgivaren
• Tvåmånadersregeln
• Underrättelse och varsel
• Formalia kring uppsägning av personliga skäl
Ny lagstiftning - arbetsrätten i framtiden
•
•
•
•
Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området
Pågående lagstiftningsarbete
Relevanta domar från Arbetsdomstolen
Sammanfattning av kursen
16.00 Kursen är avslutad
Uppsägning pga sjukdom
• Kan arbetsgivaren säga upp pga sjukdom?
• Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna
12.00 Lunch
Anmäl dig på hjartum.se
Sätt den arbetsrättsliga biten på rätt plats!
Arbetsrätt i praktiken
Arbetsrättslig intensivutbildning – inklusive alla nyheter inom arbetsrätten
Viktig kunskap i arbetsrätt
Ur innehållet:
Det juridiska förhållandet mellan dig som arbetsgivare och
dina anställda regleras i arbetsrättslagstiftningen. Det är
viktigt att du vet vilka skyldigheter du har att förhålla dig till
och även vilka dina rättigheter är.
Denna kurs ger dig ovärderlig kunskap inom arbetsrättens
område och lär dig det du behöver veta för korrekt hantering
av dina medarbetares anställningsvillkor.
Välkommen!
•
•
•
•
•
•
•
•
Sagt av tidigare deltagare:
Arbetsrättsliga grunder
Anställningsavtal och anställningsformer
Sjukdom och rehabilitering
Integritetsfrågor och tystnadsplikt
Arbetsrätt och sociala medier - vad gäller?
Uppsägningar och avskedanden
Förhandlings- och informationsskyldighet
Pågående lagstiftningsarbete
”Bra med material framför sig. Entusiasmerande
föreläsare. Bra med praktikfall och exempel.”
Therése Sedwall, personalchef, Nordisk Elkraftteknik
Tid och plats
Anmälningsvillkor
Den 20-21 maj, 7-8 oktober eller 25-26 november 2015.
Se hemsidan för information om lokal: Arbetsrätt i praktiken.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning
* Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av kursavgiften.
* Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
För fullständiga anmälningsvillkor, vänligen se vår hemsida under ”Bra att veta.”
Deltagaravgift – Gå 4 betala för 3!
Deltagaravgiften är 8.980 kronor per person inkl luncher, för- och
eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.
Hotellrum
4 enkla sätt att anmäla sig:
Hotell bokar du själv. Vid bokning på Kom Hotel, Döbelnsgatan 17,
uppge Hjärtum så får du 18% i rabatt på rumspriset*.
Kontakta dem på telefon 08 - 412 23 00 eller [email protected]
hjartum.se
*Rabatten ges på gällande dagspris.
08 - 660 21 60
Hjärtum Utbildning AB
Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm
[email protected]
Om Hjärtum Utbildning
Tips på fler kurser
Sedan starten 1996 har vi hunnit samla på oss en gedigen erfarenhet
inom lärande, pedagogik och undervisning. Hos oss hittar du öppna
utbildningar och kurser inom ledarskap, kommunikation, kundbemötande,
juridik, projektledning och ekonomi.
Vi erbjuder dessutom företagsanpassad utbildning, anpassad efter kundens
behov och önskemål.
Här är tips på fler kurser som också skulle kunna passa dig.
Ladda ner broschyren på hjartum.se.
Ekonomi för chefer
Öka lönsamheten med rätt kunskaper
Torkel Strömsten,
Vi på Hjärtum Utbildning tänker på miljön! Därför använder vi bara
Svanenmärkt papper och råvaror och tryckfärg utan farliga kemikalier.
Vill du inte inte längre ta emot information i pappersform? Sänd din mailadress till [email protected] så får du information via e-post istället.
Retorik för chefer
Påverka, motivera och nå ut med ditt budskap
Gå 4 betala för 3!
Kursledare:
Handelshögskolan i
Stockholm
Miljö
Affärsförhandling
Praktiska strategier för att lyckas i
affärsförhandlingar
Torkelärdocentiföretagsekonomiocharbetarsom
lärareochkursansvarigvid
Institutionenförredovisningochfinansieringpå
HandelshögskolaniStockholm.
Hanhartidigareutbildatiföretagsekonomivid
Uppsalauniversitetochharvaritgästforskarevid
StanfordUniversity,MassachusettsInstituteof
TechnologyochManchesterBusinessSchool.
Torkelärmycketuppskattadsomföreläsare,tack
varesittstorakunnandeochpedagogiskasätt
attundervisa.
Sagt av tidigare deltagare:
”Väldigtpedagogisktupplagt.Mycketnöjd.”
Pia Ekelund, Bemanningspartner i Skåne AB
”Brablandning.Användbartmaterial/
kompendium”
Du lär dig mer om:
• Ekonomiskagrundbegrepp
• Attläsaochförståekonomiskarapporter
• Kalkyleringochkalkylmodeller
• Praktiskbudgetering
• Styrochanalyseramedhjälpavnyckeltal
• Förbättralönsamhetochlikviditet
• Managementochekonomistyrning
För dig med ekonomiskt ansvar
Kursenärenpraktiskochheltäckandeekonomikurs,specielltanpassad
fördigmedresultatansvar.
Dulärdigalltfrångrundläggandeekonomiskabegreppochattförstå
ekonomiskarapportertillekonomistyrningmedhjälpavrättnyckeltal.
Jane Erixon, ekonomiansvarig, Visby Bilgods AB
”Jagförstårnubättredeolikapositionerna
ienresultaträkning/balansräkning.”
Annika Franzén, advokat, Familjeadvokaterna
Stockholm AB
Ekonomikurs
sett ur ett affärsmässigt
perspektiv!
StockholmKonferenscenterDalarnasHus
Johan Dahl
föreläsare, konsult
och coach
Johanärenmycket
efterfrågadföreläsareochhanharhaft
mångaavlandets
ledandevarumärken
ochföretagsomuppdragsgivare.
Johanharförmåganattlärautsamtidigtsom
haninspirerartillbådeeftertankeochskratt,
vilketgörhonomtillenmycketuppskattad
föreläsare.
Sagt av tidigare deltagare:
”Jagvetärligtintehurnågotskullekunna hagjortsbättre.Tack!”
Jessica Adolfsson, projektör, ÅF-Industry AB
”Duktigföreläsaremedmångabratips,
idéer,brafilmer.”
Anmäl dig på hjartum.se
27-28maj2015
30sep-1okt2015
18-19nov2015
Kursledare:
Kursledare:
Arrangeras av:
Mattias Nilsson, entreprenadchef,
Ekeforshus AB
”Nyvunnenkunskap,nyaverktyg,bra
exempel,dialog,balansenteori-praktik.”
Conny Swensson, senior account manager,
Vattenfall
Fåm
eddi
idina gandra
beslu
t!
Anmäl dig på hjartum.se
Anmäl dig på hjartum.se
Barbro Fällman, RetorikInnehåll:
centrum i Sverige AB
Barbro är fd lektor och
• Alltärförhandlingsbart
språkforskare och en av
Sveriges främsta experter
• Förhandlingensolikafaser
inom området retorik och
kommunikation. Hon anlitas
• Framgångsfaktorer
flitigt av TV och radio när
• Attskapaförtroendeochgodstämning offentliga personers framförande ska analyseras.
Barbro har skrivit flera böcker, därbland Mind and
• OlikamotparterochhurdessakanhanterasHeart, Tala och engagera, Talking to Inspire, Rätt
sagt på rätt sätt och Konsten att hålla tal.
• Olikaförhandlarverktyg
Barbro Fällman är mycket omtyckt som föreläsare
och delar frikostigt med sig av användbara och
• Dödlägenochandrasvårigheter
praktiska tips samt ger många underhållande och
belysande exempel.
• Attvågaochlyckasmedettavslut
Innehåll:
• Retorikensbakgrundochverktyg
• Användretorikenförattpåverkabättre
• Nåuttilldinamedarbetare
• Framförabudskapsommottagarenförstår
• Tydlighetochengagemang
• Argumentationförchefer
• Inspireragenomrättretorik
• Fåmeddigandraidinabeslut
Nå fram ännu bättre med praktisk retorik
Förhandling - från planering till avslut
Underkursenlärdudigeffektivförhandlingsteknikfrångrunden
ochkommertillinsiktombådedinastarkaochsvagasidorvid
förhandlingsbordet.
Målgrupp
Kursenvändersigtillallasomharenchefspositionochsomvilllärasigattanvända
retorikensomettverktygförattnåutmed
sittbudskappåbästasätt.
Dubehöverintehanågrasärskildaför-
Dulärdigblaattbyggauppdetviktigaförtroendetfördigsom kunskaperinomretorik.
personochdetduerbjuder.Dufårteknikerförargumentationoch
kunskapomhurdutardigurdödlägen.Dulärdigatttacklaolika
personligheterochattmötahårdföramotparter.
4december2014
21maj2015
Gå 4 betala för 3!
Stockholm
Arrangeras av:
Under kursen lär du dig att med retorikens hjälp påverka, engagera och nå
fram med vad du har att säga till medarbetare och andra inom och utom
organtisationen.
Du får lära dig att argumentera för din sak på ett klart, tydligt och förtroendeingivande sätt. Du får lära dig att ta hänsyn till vad du måste säga och
vad du behöver säga.
Retorikärettkraftfulltverktygförchefer-lärdiganvändadetpårättsätt!
Anmäl dig på hjartum.se
Arrangerasav: