Document 288159

REVEL-PEX
1
Obsah:
Content:
Obecný popis ......................................... 2
General description ............................... 2
Ceníky..............................................3–18
Pricelists ..........................................3–18
Systém 50 ............................................ 19
System 50 ............................................ 19
Grafy a tabulky ..............................20–24
Graphs and tables ..........................20–24
Konvektory a fan-coily ...................25–31
Convectors and fan-coils ................25–31
Technický pokyn .............................32–40
Technical advice .............................41–50
Trubky REVEL ................................ 32
REVEL pipes ................................... 41
Fitinky REVEL a axiálně
lisovaný spoj ................................... 33
REVEL fittings and axial
pressed joint .................................... 42
Radiátorové vytápění ..................... 34
Radiator heating ............................ 43
Podlahové topení a chlazení ............ 34
Floor heating and cooling ................ 44
Mokré stěnové vytápení ................... 35
Wet wall-mounted heating............... 45
Suché velkoplošné systémy .............. 36
Dry large-area systems ................... 45
Rozdělovače pro topení a sanitu
a MaR ............................................ 36
Manifolds for heating, sanitary
installations and el. regulations....... 46
Sanitární rozvody teplé a studené
vody a stlačeného vzduchu .............. 38
Sanitary distributions of hot and
cold water and compressed air ........ 47
Cenové relace .............................. 38
Pricing ........................................ 48
Zkušenosti z praxe ....................... 39
Practical experience .................... 49
Zkušenosti projekční .................... 40
Design experience ........................ 50
Software .............................................. 51
Software .............................................. 51
Záruka ............................................ 52
Warranty ......................................... 52
2
REVEL-PEX
Výhody systému
REVEL-PEX
Advantages of the
REVEL-PEX system
• životnost přesahující 50 let
• velmi příznivá cena
• garance na potrubí a lisovaný spoj 25 let (str. 52)
• výrazně vyšší produktivita práce než u mědi
• možnost povrchových vedení z metaloplastu
• jednoduchá a studená montáž bez plamene
• spolehlivé lisované spoje bez ó-kroužků
• univerzálnost systému pro topení, sanitu a stlačený vzduch
• příjemná a relativně čistá práce
• odolnost vůči chlóru a nemrznoucím směsím
• trubky tlumí rázy a vibrace armatur
• nízké tepelné a tlakové ztráty
• malé skladovací prostory, nízká hmotnost
• dovoz materiálu na stavbu do 24 hodin (ČR)
• možnost pronájmu montážního nářadí
• rozvody nepotřebují kompenzaci délkových změn
• možnost vypracování dokumentace u firmyREVEL
• programové vybavení zdarma
• výpisy materiálu pro zakázku z Vašeho projektu zdarma
• lifetime exceeding 50 years
• very favourable price
• 25-year guarantee for pipes and crimp connection (page 52)
• significantly higher labour productivity than in case of copper
• a possibility of surface piping made of metal-plastic
• simple and cold assembly without flame
• reliable O ring-free crimp connections
• universal system for heating, sanitary installations and
compressed air
• pleasant and relatively clean work
• resistance to chlorine and antifreezes
• pipes absorb impacts and vibrations
• low thermal and pressure losses
• small storage area, low weight
• possibility of assembly tool leasing
• distributions do not need compensation of length changes
• possible preparation of documentation by REVEL
• software free of charge
• a list of material for your order from your project free of charge
REVEL-PEX je velmi jednoduchý a cenově výhodný systém založený
na použití vysoce jakostních a dobře vyzkoušených materiálů. Naše
vlastní výroba trubek využívá know-how předního světového výrobce silanem roubovaných materiálů. Síťovaný polyetylen jako materiál
pro rozvody vody s teplotou do 95°C je ve světě užíván více než 40
let a stal se dnes nejprověřenějším a nejužívanějším plastem v domovních instalacích. Náš síťovaný polyetylen má speciální stabilizaci
a tím i zvýšenou odolnost proti různým jevům, jako jsou např. účinky
měděných iontů, ultrafialového záření, působení chlóru v prostředí
horké vody aj. Síťovaný polyetylen obecně je charakterizován vysokou odolností k šíření náhodných trhlin, tvarovou pamětí využívanou
v našem systému pro spojování, ale především dlouhodobou termooxidační stabilitou v prostředí teplé vody 95°C (viz graf E). Firma
REVEL disponuje moderní počítačově řízenou výrobní technologií
a i ve spojovacích dílech sleduje nejnovější trendy využívající konstrukční materiál PPSU. Systém REVEL-PEX absolvoval náročné cyklické teplotní a tlakové testy a kvalita výroby je průběžně sledována
několika nezávislými zkušebním ústavy. Potrubí je certifikováno dle
norem ISO, ASTM a CSA. Firma REVEL je patrně jediným výrobcemna světě testujícím celou produkci trubek po dobu jedné hodiny při
teplotě vody 85°C a tlaku 9 barů. Práce se systémem není náročná
na kvalifikaci pracovníků, doporučujeme však zhlédnutí zaškolovacího
filmu, který firma poskytuje zdarma na CD, a přečtení dále uvedeného
„Technického pokynu“. Na našem webu je tento průběžně aktualizován
o další zkušenosti z projekční i montážní praxe. Nedodržení podmínek
v něm stanovených může zkrátit životnost systému a mít za následek
odmítnutí garance.
REVEL-PEX is a very simple and reasonably priced system based on
utilization of high-quality and well-proven materials. Our own production
of pipes uses the know-how of the world’s leading manufacturer of silane-treated materials. Cross-linked polyethylene as a material for distributions
of hot water up to 95°C has been used worldwide for almost 40 years and
has become the best-proven and the most widely used plastic for household installations. Our cross-linked polyethylene features a specific stabilization and hence also higher resistance to various phenomena, such as
the effects of copper ions, UV-radiation, chlorine in hot water environment
and other. At present, our material belongs to the top-quality materials of
world production. Generally, the cross-linked polyethylene is characterized by high resistance to expansion of random cracks and shape memory
used in our system for jointing, but especially by long-term thermo-oxidative stability in hot water environment of 95°C (see graph E). The REVEL
company uses a modern computer-controlled manufacturing technology
and also follows the latest trends of connection pieces utilizing the PPSU
structural material. The REVEL-PEX system passed demanding cyclic
thermal and pressure tests and the production quality has been continuously monitored by several independent testing institutes. The piping is
certified according to ISO, ASTM and CSA standards. The REVEL company is probably the only manufacturer in the world performing one-hour
testing of the whole production of pipes at a water temperature of 85°C
and pressure of 9 bars. Work with the system does not require specially
trained workers, however, we recommend reviewing the instructional movie provided by the company on CD free of charge and reading the “Technical advice” mentioned thereinafter. The technical instruction on our web
page has been continuously updated according to further experience
acquired in the course of both design and assembly practice and the
failure to comply with the terms stipulated there in may result in
shorter system lifetime and loss of guarantee.
REVEL-PEX
REVEL - PEX
3
ceny bez DPH
Trubka síťovaný polyetylen PE-Xb / Pipe – crosslinked polyethylene PE-Xb
(EVOH = oxybarrier)
RL59
RL59EVOH
RL83EVOH
RL129
RL129EVOH
RL446 EVOH
RL355
RL213
RL118
RL454
d (mm)
s (mm)
S
SDR
PN
packaging
16
16
18
20
20
23
32
32
50
50
1,8
1,8
2,0
2,3
2,3
2,5
3,6
3,6
5,6
5,6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
400m
400m
300m
300m
300m
250m
150m
4m
50m
4m
price CZK/m
16,90
26,90
29,90
27,90
32,90
39,90
69,00
69,00
169,00
169,00
5
12
Trubka PEX-AL-PEX typ A / PEX-AL-PEX pipe type A
RL93
RL95
RL27
RL28
d (mm)
s (mm)
AL (mm)
třída/clase
packaging
16
20
16
20
2,0
2,0
2,0
2,0
0,3
0,3
0,3
0,3
1
1
1
1
100m
100m
4m
4m
price CZK/m
29,90
44,90
29,90
44,90
Ochranná PE trubka / Protective PE conduit
RL29
RL209
vnější průměr
outer dia (mm)
vnitřní průměr
inner dia (mm)
pro trubku
for pipe
price CZK/m
28
40
23
36
16 až 23
32
9,90
14,90
Kroužek pro lisovaný spoj / Pressure rings
ext. drážka
ext. groove
RL52
RL106
RL107
RL445
RL176
RL62
RL53
povrch. úprava
surface treatment
1x
2x
1x
nikl plated
nikl plated
pro trubku/for pipe
price CZK/ks
16
18
20
23
32
16 PEX-AL-PEX
20 PEX-AL-PEX
10,90
13,80
13,80
18,70
33,60
13,50
17,50
80
cm
cm
4
REVEL-PEX
Spojka pro potrubí lisovaná PPSU / Pressed pipe connection PPSU
RL453
RL455
RL456
d1(mm)
d2(mm)
price CZK/ks
16
18/20
16
16
18/20
18/20
17,90
19,90
19,90
Spojka pro potrubí lisovaná / Pressed pipe connection
RL30
RL31
RL180
RL178
RL32
RL187
RL186
RL179
d1(mm)
d2(mm)
price CZK/ks
16
18/20
23
32
20
23
23
32
16
18/20
23
32
16
16
20
23
29,20
39,60
59,90
129,00
36,90
57,10
57,90
129,00
Spojka pro potrubí šroubovaná EK / Threaded pipe connection EK
RL422
RL85
RL423
d1(mm)
d2(mm)
16
18
20
16
18
20
price CZK/ks
155,00
155,00
155,00
Přechodka pro potrubí lisovaná PPSU/ Pressed reducer PPSU
RL457
RL458
RL459
G (inch)
d (mm)
price CZK/ks
1/2“
1/2“
3/4“
16
18/20
18/20
25,90
29,90
29,90
Přechodka pro potrubí lisovaná / Pressed reducer
RL40
RL41
RL42
RL276
RL278
G (inch)
d (mm)
price CZK/ks
1/2“
1/2“
3/4“
3/4“
1“
16
18/20
18/20
23
32
46,90
53,20
56,00
68,30
129,00
REVEL-PEX
5
Přechodka pro potrubí šroubovaná EK / Threaded reducer EK
RL132
RL89
RL133
G (inch)
d (mm)
1/2“
1/2“
1/2“
16
18
20
price CZK/ks
99,00
99,00
99,00
Šroubení lisovací včetně těsnění / Pressed pipe union including sealing
RL313
RL312
RL309
RL311
G (inch)
d (mm)
price CZK/ks
3/4“
3/4“
1“
1“
16
18/20
23
32
66,00
69,00
104,00
155,00
Zátka pro dočasné uzavření potrubí / Seal for temporary closing of the pipe (stopper)
RL168
RL169
RL253
RL255
d (mm)
price CZK/ks
16
18/20
23
32
31,00
41,00
59,00
125,00
d2
Odbočka T – PPSU / T-piece – PPSU
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
price CZK/ks
RL33
16
16
16
39,00
RL34
18/20
18/20
18/20
49,00
RL35
18/20
16
18/20
49,00
RL36
16
18/20
16
49,00
RL192
18/20
16
16
49,00
RL193
16
18/20
18/20
49,00
d1
d3
6
REVEL-PEX
Odbočka T – mosaz / T-piece – brass
RL433
RL434
RL435
RL436
RL437
RL438
RL439
RL195
RL218
RL219
RL220
RL221
RL194
RL196
RL198
RL197
RL199
RL300
RL301
RL320
RL224
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
16
18/20
18/20
16
18/20
16
23
23
23
18/20
23
18/20
32
32
23
32
23
16
18/20
23
32
16
18/20
16
18/20
16
18/20
16
23
18/20
23
18/20
23
32
23
32
23
32
1/2“
1/2“
1/2“
3/4“
16
18/20
18/20
16
16
18/20
23
23
23
18/20
18/20
23
32
32
23
23
32
16
18/20
23
32
price CZK/ks
99,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
299,00
299,00
299,00
299,00
299,00
109,00
109,00
119,00
299,00
T kus pro odvzdušnění / T-piece for deaeration
RL109
RL110
RL232
RL233
G (inch)
d2 (mm)
d3 (mm)
1/8“
1/8“
1/8“
1/8“
16
18/20
23
32
16
18/20
23
32
price CZK/ks
109,00
109,00
119,00
299,00
Koleno / Elbow
d1 (mm)
G (inch)
d2 (mm)
price CZK/ks
RL25
16
16
99,00
RL26
20
20
109,00
RL2
23
23
119,00
RL237
32
32
279,00
RL111
16
1/2“
109,00
RL112
18/20
1/2“
109,00
RL241
23
1/2“
119,00
RL242
32
3/4“
279,00
d2
d1
d3
REVEL-PEX
7
Ohyb 90° spirálový a kroužkový pro PEX / Spiral and ringed 90° bend for PEX
pro trubku/for pipe
poloměr/radius (mm)
price CZK/ks
RL22
16
55
19,90
RL18
18/20
65
25,90
RL428
23
70
39,90
RL263
32
130
115,00
Nástěnka jednostranná / Pressed brass wall elbow fitting
RL157
d (mm)
vnitř. závit/inner
thread G (inch)
16
1/2“
G
price CZK/ks
119,00
d
Nástěnkový plech se šrouby / Horizonatal bracket with bolts
price CZK/ks
RL151
rozteč/distance 100/150 mm
99,00
RL308
pro jeden vývod/for one outlet
62,00
Plastový kanál pro soklová, svislá a podstropní vedení
Protective channel for horizont., vert. and ceiling piping
technický název/description
price
RL324
kanál/channel 110/70 mm
265,00
/m
RL361
spojka délková/lenght joint
30,00
/ks
RL328
kryt koncový/end cover
12,00
/ks
8
REVEL-PEX
Radiátorová přípojka měděná niklovaná – PPSU
Radiator copper connection nickel-plated – PPSU
tvar/shape
RL78
RL80
RL48
RL50
L
L
T
T
h
a (mm)
h (mm)
d (mm)
price CZK/ks
15
15
15
15
300
300
300
300
16
18/20
16
18/20
140,40
142,80
163,20
166,80
a
h
Radiátorová přípojka měděná niklovaná – mosaz
Radiator copper connection nickel-plated – brass
tvar/shape
a (mm)
h (mm)
d (mm)
U
U
L
L
L
L
L
L
T
T
T
T
T
T
T
T
T
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
220
320
300
800
1200
300
800
1200
300
800
1200
300
800
1200
300
800
1200
16
16
16
16
16
18/20
18/20
18/20
16
16
16
18/20
18/20
18/20
23
23
23
RL440 bez niklu
RL494 bez niklu
RL441
RL79
RL256
RL442
RL81
RL257
RL443
RL49
RL258
RL444
RL51
RL259
RL357
RL376
RL377
price CZK/ks
142,80
159,30
160,80
250,80
379,20
166,80
256,80
385,20
238,80
334,80
466,80
230,40
334,80
466,80
238,80
334,80
466,80
h
d
a
h
Komplet pro připojení závěsného kotle / Wall boiler connection set
RL91
G (inch)
a (mm)
h (mm)
d (mm)
3/4“
22
1200
23
h
a
price CZK/ks
852,50
G
d
Náhrada radiátorové přípojky / Substitute of radiator connection
a
RL385
RL386
a (mm)
h (mm)
d (mm)
price CZK/ks
15
15
25
25
16
18/20
32,90
52,50
d
h
REVEL-PEX
9
Dilatační pás pro podlahový systém
Dilatation stripe for floor system
RL103
tlouštka
thickness(mm)
šířka pásu
stripe width(mm)
10
125
price CZK/m
11,90
Zámková lišta podlahového a stěnového systému
Fixing profile for floor and wall heating
RL424
A/B(mm)
pro trubku
for pipe
rozteč/pitch
(mm)
40/28
16, 18
75
price CZK/m
A
B
62,00
RL425
40/28
16, 18
63
62,00
RL381
40/28
12,18,20
75
62,00
RL388
40/28
12,18,20
63
62,00
75 (63)
Systémová deska z pěnového polystyrenu
Specially shaped XPS system panel for floor heating
price CZK/m2
rozteč
pitch (mm)
pro trubku
for pipe
celk. výška
tot. height
Hc(mm)
započ. výška
insul. height
Hp(mm)
RL269
75
16, 18, 20
48
22
131,00
RL318
63
16, 18, 20
48
22
131,00
Systémová deska dřevovláknitá / Specially shaped wood-fibre
rozměr
size
(mm)
rozteč
pitch
(mm)
pro trubku
for pipe
celk. výška
tot. height
Hc(mm)
RL390
RL391
2
price CZK/m
RL390
900/1350
150
16
22
550,00
RL391
900/1350
150
16
22
690,00
Prvky pro fixaci / Joints for fixing
RL289
prvek pro potrubí/description
price CZK/ks
RL289
hmoždinka/dowel 16-25
3,70
RL60
zalomený příchyt/clip for polystyren16-20
3,00
RL427
dvojkotva/double anchor 16-23
7,70
RL373
dvojkotva/double anchor 32
9,00
RL392
dřevěné pero/spot clamps
3,00
RL60
RL427/373
RL392
10
REVEL-PEX
Automatická dopouštěcí armatura
Automatic filling valve
RL374
označení/marking
G (inch)
ADA
1/2“
price CZK/ks
899,00
Radiátorové ventily a příslušenství / Radiator valves and accessories
technický název/technical description
RL315
RL316
RL362
RL99
RL314
RL9
RL495
RL191
price CZK/ks
termoventil DIN - tvar L 1/2“ - EK
thermostatic valve DIN - shape L 1/2“ - EK
239,00
termohlavice DIN
thermal head DIN
219,00
termoventil DIN - přímý 1/2” - EK
thermostatic valve DIN - straight 1/2” - EK
229,00
přímý přechod 1/2”/15
straight reducer 1/2”/15
59,00
rohový přechod 1/2”/15
angle reducer 1/2”/15
89,00
adaptér pro Radik, RL38/RL39/RL495 (EK/1/2“)
adaptor for Radik, RL38/RL39/RL495 (EK/1/2“)
22,00
rohový přechod 1/2“/EK
angle reducer 1/2”/EK
99,00
přechod EK/15
reducer EK/15
39,90
RL188
přechod EK/16
reducer EK/16
44,90
RL189
přechod EK/18
reducer EK/18
44,90
RL190
přechod EK/20
reducer EK/20
44,90
RL38
armatura VK rohová - EK/3/4“
fittings VK angle - EK/3/4“
161,00
armatura VK přímá - EK/3/4“
fittings VK straight - EK/3/4“
147,00
RL39
RL21
RL61
aut. odvzduš. 1/8”
aut. deaeration 1/8”
rozeta antikorová prům.15 mm
anticorrosive rosette dia 15 mm
59,00
19,90
REVEL-PEX
11
Regulátor teploty / Temperature controller
RL101
označení/marking
závit G (inch)
RTP10-80°C
1/2“
price CZK/ks
1222,50
L
Oběhové teplovodní čerpadlo / Circulation pump
RL11
označení/marking
L (mm)/G (inch)
MYSON CP53
130/ 6/4“
price CZK/ks
1650,00
Skříňka rozdělovače v luxusním provedení komaxitovaná bílá
Cabinet for manifold white
délka/lenght
(mm)
výška/height
(mm)
stav. hl./adj.
depth (mm)
price CZK/ks
RL462
400
600
120-160
1290,00
RL463
600
600
120-160
1490,00
RL464
800
600
120-160
1690,00
RL465
1000
600
120-160
1890,00
RL466
1200
600
120-160
2090,00
RL467
1400
600
120-160
2290,00
Rámeček komaxitovaný bílý / Border white
délka/lenght
(mm)
výška/height
(mm)
RL476
400
600
1090,00
RL477
600
600
1280,00
RL478
800
600
1470,00
RL479
1000
600
1660,00
RL480
1200
600
1850,00
RL481
1400
600
2040,00
price CZK/ks
G
12
REVEL-PEX
Skříňka rozdělovače pozinkovaný plech
Cabinet for manifold zink plated
délka/lenght
(mm)
výška/height
(mm)
stav. hl./adj.
depth (mm)
price CZK/ks
RL488
400
600
120-160
1100,00
RL489
600
600
120-160
1250,00
RL490
800
600
120-160
1400,00
RL491
1000
600
120-160
1550,00
RL492
1200
600
120-160
1700,00
RL493
1400
600
120-160
1850,00
Rámeček pozinkovaný / Border zink plated
délka/lenght
(mm)
výška/height
(mm)
price CZK/ks
RL482
400
600
900,00
RL483
600
600
1040,00
RL484
800
600
1180,00
RL485
1000
600
1320,00
RL486
1200
600
1460,00
RL487
1400
600
1600,00
Dodatečné vybavení rozdělovačů pro vytápění
Optional accessories of manifolds for heating
popis prvku/description
price CZK/ks
RL17
Průtokoměr průtočný / Flow meter (inner)
233,00
RL460
Průtokoměr horní / Flow meter (upper)
150,00
RL15
Teploměr s T-kusem/Thermometer with T-piece
299,00
RL429
Regulační ventil / Lockshield valve
167,00
RL23
Termopohon 230V (2 dráty) / Actuator 230V (2 wires)
490,00
RL430
Termopohon 24V (4 dráty) / Actuator 24V (4 wires)
590,00
RL14
Mechanický termostat / Mechanical thermostat
349,00
RL115
Ventilový díl PPSU / Valve part PPSU
171,00
RL116
Průtokoměrný díl PPSU / Flowmeter part PPSU
171,00
RL461
Ekvitermní regulace dle 2 fasád
Equitherm regulation according to 2 facades
14890,00
REVEL-PEX
13
Skompletované rozdělovače pro vytápění s průtokoměry a předregulací ventilů – PPSU
Pre-assembled manifold for heating with flowmeters and pre-regulation of valves – PPSU
do skříňky
for cabinet
price CZK/ks
RSRP-2/........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
2299,00
RSRP-3/........
400
2765,00
RSRP-4/........
400
3199,00
RSRP-5/........
400
3690,00
RSRP-6/........
600
4157,00
RSRP-7/........
600
4579,00
RSRP-8/........
600
4985,00
RSRP-9/........
800
5491,00
RSRP-10/........
800
5897,00
RSRP-11/........
800
6397,00
RSRP-12/........
800
6895,00
RSRP-13/........
1000
7398,00
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1“
50 mm
Směšovací rozdělovače pro nízkoteplotní vytápění s průtokoměry a předregulací ventilů – PPSU
Mixing manifold for low temperature heating with flowmeters and pre-regulation of valves – PPSU
do skříňky
for cabinet
price CZK/ks
RSMP-2/........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
6882,00
RSMP-3/........
400
7345,00
RSMP-4/........
600
7752,00
RSMP-5/........
600
8278,00
RSMP-6/........
800
8757,00
RSMP-7/........
800
9226,00
RSMP-8/........
800
9698,00
RSMP-9/........
800
10172,00
RSMP-10/........
800
10645,00
RSMP-11/........
1000
11097,00
RSMP-12/........
1000
11489,00
RSMP-13/........
1000
11998,00
50 mm
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1/2“
14
REVEL-PEX
Kombinované rozdělovače pro nízkoteplotní vytápění a radiátorové vytápění s průtokoměry
a předreguací ventilů – PPSU / Special manifold for combination of low temperature heating
and radiator heating with flowmeters and pre-regulation of valves – PPSU
do skříňky
for cabinet
price CZK/ks
RSMRP-2/........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
7282,00
RSMRP-3/........
400
7745,00
RSMRP-4/........
600
8152,00
RSMRP-5/........
600
8678,00
RSMRP-6/........
800
9157,00
RSMRP-7/........
800
9626,00
RSMRP-8/........
800
10098,00
RSMRP-9/........
800
10572,00
RSMRP-10/........
800
11045,00
RSMRP-11/........
1000
11497,00
RSMRP-12/........
1000
11889,00
RSMRP-13/........
1000
12398,00
RSMRP-14/........
1000
12903,00
RSMRP-15/........
1200
13408,00
RSMRP-16/........
1200
13913,00
RSMRP-17/........
1200
14418,00
RSMRP-18/........
1200
14923,00
RSMRP-19/........
1200
15428,00
RSMRP-20/........
1400
15933,00
RSMRP-21/........
1400
16438,00
RSMRP-22/........
1400
16943,00
RSMRP-23/........
1400
17448,00
50 mm
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1“
vnitřně zaslepeno / dummy plug
Skompletovaná polovina rozdělovače pro vodu – mosazné
Pre-assembled half of manifold for sanitary – brass
(Pro studenou a teplou vodu specifikujte zvlášť / For cold and hot water specify separately)
do skříňky
for cabinet
price CZK/ks
RSm-2/.........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
803,00
RSm-3/.........
400
1003,00
RSm-4/.........
400
1153,00
RSm-5/.........
400
1347,00
RSm-6/.........
600
1532,00
RSm-7/.........
600
1725,00
RSm-8/.........
600
1929,00
RSm-9/.........
600
2126,00
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1/2“
50 mm
REVEL-PEX
15
Skompletované rozdělovače pro vytápění – mosazné
Pre-assembled manifold for heating – brass
do skříňky
for cabinet
RSRm-2/........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
2788,00
RSRm-3/........
400
3354,00
RSRm-4/........
400
3880,00
RSRm-5/........
400
4476,00
RSRm-6/........
600
5042,00
RSRm-7/........
600
5553,00
RSRm-8/........
600
6046,00
RSRm-9/........
800
6660,00
RSRm-10/........
800
7153,00
RSRm-11/........
800
7758,00
RSRm-12/........
800
8362,00
RSRm-13/........
1000
8972,00
50 mm
price CZK/ks
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1“
Skompletované rozdělovače pro vytápění s průtokoměry – mosazné
Pre-assembled manifold for heating with flowmeters – brass
do skříňky
for cabinet
price CZK/ks
RSRPm-2/........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
3082,00
RSRPm-3/........
400
3489,00
RSRPm-4/........
400
4115,00
RSRPm-5/........
400
4804,00
RSRPm-6/........
600
5465,00
RSRPm-7/........
600
6077,00
RSRPm-8/........
600
6672,00
RSRPm-9/........
800
7377,00
RSRPm-10/........
800
7972,00
RSRPm-11/........
800
8670,00
RSRPm-12/........
800
9366,00
RSRPm-13/........
1000
10067,00
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1“
50 mm
16
REVEL-PEX
Směšovací rozdělovače pro nízkoteplotní vytápění – mosazné
Mixing manifold for low temperature heating – brass
do skříňky
for cabinet
price CZK/ks
RSMm-2/........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
8061,00
RSMm-3/........
400
8566,00
RSMm-4/........
600
9012,00
RSMm-5/........
600
9586,00
RSMm-6/........
800
10109,00
RSMm-7/........
800
10620,00
RSMm-8/........
800
11136,00
RSMm-9/........
800
11654,00
RSMm-10/........
800
12170,00
RSMm-11/........
1000
12664,00
RSMm-12/........
1000
13093,00
RSMm-13/........
1000
13648,00
50 mm
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1/2“
Směšovací rozdělovače pro nízkoteplotní vytápění s průtokoměry – mosazné
Mixing manifold for low temperature heating with flowmeters – brass
do skříňky
for cabinet
RSMPm-2/........16 (18,20, MP16, MP20, Cu15)
400
8352,00
RSMPm-3/........
400
9003,00
RSMPm-4/........
600
9594,00
RSMPm-5/........
600
10314,00
RSMPm-6/........
800
10982,00
RSMPm-7/........
800
11640,00
RSMPm-8/........
800
12301,00
RSMPm-9/........
800
12965,00
RSMPm-10/........
800
13626,00
RSMPm-11/........
1000
14266,00
RSMPm-12/........
1000
14840,00
RSMPm-13/........
1000
15541,00
50 mm
price CZK/ks
G 1“
250
pro trubku / for pipe
16, 18, 20, MP16, MP20, Cu15
G 1/2“
REVEL-PEX
Doplňková nabídka pro práci se systémem REVEL-PEX
Other tools for work with REVEL-PEX system
název/description
RL37
RL360
RL356
RL474
RL304
RL19
RL303
RL102
RL175
Rychlonůžky do průměru 25 mm
Hand shears till diameter 25 mm
Nůžky do průměru 32 mm
Hand shears till diameter 32 mm
Řezačka přípojek do ∅ 16 mm
Copper pipe cutter to ∅ 16 mm
Klíč pro DG-PPSU (22, 24, 27 mm)
Key for DG-PPSU (22, 24, 27 mm)
Kleště expandéru
Tong of expandor
Hlavička pro PEX-AL-PEX 16 a 20
Head for PEX-AL-PEX 16 and 20
Hlavička pro PEX 16 až 23
Head for PEX 16 up to 23
Hlavička pro PEX 32
Head for PEX 32
Čelisti lisu 32
Fork of press 32
price CZK/ks
399,00
499,00
469,00
249,00
3390,00
1490,00
1490,00
2490,00
375,00
Lis elektrohydraulický akumulační včetně expanze pro
trubku 16, 18, 20, 23, 32, MP16, MP20
Electrohydraulic accumulative press inclusive expansion
for pipe 16, 18, 20, 23, 32, MP16, MP20
výrobce/producer
RL24
REMS
price CZK/ks
39000,00
17
18
REVEL-PEX
Sada mechanická včetně expanze pro trubku 16, 18, 20, 23
Mechanical tools set inclusive expansion for pipe 16, 18, 20, 23
výrobce/producer
RL432
REVEL
price CZK/ks
11990,00
Sada mechanická včetně expanze pro trubku 16, 18, 20, 23, 32
Mechanical tools set inclusive expansion for pipe 16, 18, 20, 23, 32
výrobce/producer
RL431
REVEL
price CZK/ks
15490,00
Sada mechanická včetně expanze pro trubku 16, 18, 20, 23, 32, MP16, MP20
Mechanical tools set inclusive expansion for pipe 16, 18, 20, 23, 32, MP16, MP20
výrobce/producer
RL499
REVEL
price CZK/ks
16990,00
REVEL-PEX
19
REVEL–PEX (System 50)
Trubka síťovaný polyetylen PE-Xb
Pipe - crosslinked polyethylene PE-Xb
d (mm)
s (mm)
S
SDR
PN
packaging
RL454
50
5,6
4
9
16
4m
price CZK/m
169,00
RL118
50
5,6
4
9
16
50m
169,00
Spojka pro potrubí / Pipe connection
d1(mm)
d2(mm)
price CZK/ks
RL119
50
50
1025,00
RL128
50
32
861,00
Přechodka pro potrubí / Reducer
RL120
G (inch)
d (mm)
in 6/4“
50
price CZK/ks
687,00
T kus / T - piece
G (inch)
d2 (mm)
d3 (mm)
price CZK/ks
RL121
50
50
50
1844,00
RL122
50
32
50
1812,00
RL123
50
in 6/4“
50
1678,00
Koleno / Elbow
d1 (mm)
d2 (mm)/G (inch)
RL124
50
50
price CZK/ks
1382,00
RL125
50
32
1180,00
RL126
50
in 6/4“
1023,00
Šroubovaný SYSTÉM 50 navazuje na lisovaný systém
REVEL-PEX. SYSTEM 50 je opět určen pro zabudování do
stavebních konstrukcí. Spojovací systém obstál v náročných
cyklických i trhacích zkouškách. Důležité je dotažení matic
na maximální míru po 24 hodinách od prvního utažení. Neopominutelnou nutností je vložení výztuhy
do potrubí (součást dodávky fitinků).
The screwed SYSTEM 50 is a continuation of the molded system
REVEL-PEX. SYSTEM 50 is again intended to be built in building
constructions. The connection system has passed heavy cyclic
and blasting tests. It is very important to tighten the nuts to
the maximum after 24 hours from the first faze. A non-excludable need is the insertion of reinforcement into
the pipes (part of the fitting delivery).
Firma REVEL je schopna nabídnout i předizolovanou variantu pro podzemní sítě. Zde je však nutné cenovou nabídku
zpracovat individuálně. Orientačně se celková cena předizolovaného topného kanálu včetně fitinků se dvěma vloženými trubkami 50×5,6 (celkový průměr 200 mm, rádius 2 m)
pohybuje kolem 2000,- Kč/m.
The REVEL company is able to offer even a pre-insulated variety
for underground networks. But in this case it is necessary to build
an individual price offer. The total price of a pre-insulated heating
conduit including fitting with two inserted pipes 50×5,6 (total diameter 200 mm, radius 2 m) would be approximately 70,- EUR/m.
20
A
GRAFY A TABULKY
Grafy a tabulky
Orientační stanovení potřebného tepelnébo výkonu / Approximate determination of needed heat output
Pro 1 m2 plochy místnosti o svsětlé výšce do 3 metrů a tepelným odporem konstrukcí vzhovujícím normě ČSN 73 0540.
For 1 m2 room surface with headroom to 3 meters and with the heat resistance of constructions complzing the termal standard.
Tepelná ztráta místnosti /Thermal loss of the room Qor2 (W/m2)
Poloha místnosti
v objektu
Position of the room in
building
horizontální
*
Vnější teplotní výpočtová oblast / Outdoor thermal zone (te)
ts=-12°C
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
5
10
15
20
24
5
10
15
20
24
5
10
15
20
24
29
43
55
70
82
39
53
66
78
90
47
62
76
90
99
25
37
47
60
70
33
45
57
66
76
39
53
64
76
84
27
39
49
62
72
35
47
59
68
78
41
55
66
78
86
23
33
41
53
60
29
39
49
63
64
33
45
55
64
70
25
37
47
55
64
33
43
53
64
72
41
51
60
70
80
21
31
37
45
53
27
35
43
53
59
33
41
49
57
64
23
33
39
47
55
29
37
45
55
60
35
43
51
59
66
20
27
33
37
43
23
29
35
43
47
27
33
39
45
51
10
16
21
27
33
16
21
27
33
39
21
27
33
39
45
6
10
14
18
21
10
14
18
21
25
14
18
21
25
29
8
12
16
20
23
12
16
20
23
27
16
20
23
27
31
4
6
8
10
12
6
8
10
12
14
8
10
12
14
16
+
-
+
+
+
Tepelný výkon stěnového topení / Heat output of the wall heating
rozteč 150 mm / pitch 150 mm
*
200
výkon otopné plochy/heat output W/m 2
B
ts=-18°C
Výpočtová teplota místnosti / Temperature of the room (te)°C
vertikální
-
ts=-15°C
+
vytápěný prostor
heated environment
+
nevytápěný prostor
not heated environment
-
-
150
C Srovnání sérií S, SDR a PN
40
100
Comparision S, SDR and PN
35
30
25
20
50
15
rature °C
ssive tempe
v °C
middle exce
opné vody
ot
a
ot
ytková tepl
střední přeb
10
5
0
2
1,5
1
0,8 0,6
0,4
0,3
0,1
0,2 0,05
součinitel prostupu tepla stěnou/thermal conductivity coefficient W/m2 K
S
6,3
5
4
3,2
SDR
13,6
11
9
7,4
PN
10
12,5
16
20
GRAFY A TABULKY
D
21
Orientační stanovení výkonu otopné podlahové plochy
Approximate determination of the output of the floor heating surface
(pro teplotní spád 8°C, pro trubku
18 mm / for temperature gradient 8°C for pipe
18 mm )
Základní tepelný výkon / Basic thermal output q0 (W/m2)
Výpočtová teplota
místnosti ti (°C)
Temperature of the
room ti (°C)
15
20
24
Střední teplota topné vody
Medium temp.
of heating water (°C)
tvs=(tp+tz)/2 (°C)
rozteč potrubí (mm)
distance of piping (mm)
rozteč potrubí (mm)
distance of piping (mm)
75
150
225
300
63
126
189
252
30
114
103
91
79
116
108
97
87
35
152
137
120
105
155
144
130
115
40
189
171
151
132
193
180
162
145
45
227
206
180
157
232
215
199
173
30
76
69
60
53
77
72
65
58
35
114
103
91
79
116
108
97
87
40
152
137
120
105
155
144
130
115
45
189
171
151
132
193
180
162
145
30
46
41
37
32
47
43
39
35
35
83
76
66
58
85
79
72
64
40
121
110
96
84
124
115
104
93
45
159
144
126
111
163
151
136
121
13,4
6,7
4,4
3,3
15,9
7,9
5,3
4
Spotřeba trubky pro 1m2 podlahové plochy (m)
Pipe consumption for 1m2 floor surface (m)
Opravné koeficienty (K) pro nášlapné vrstvy
podlah a jiné
Correction coefficient (K) of basic thermal
output for different flooring and others
Keramická podlaha ..........K=1
PVC, linoleum ..................K=0,84
Koberec, jekor..................K=0,75
Parkety, korek ..................K=0,68
Plovoucí podlaha .............K=0,5
Trubka
16 mm .............K=0,85
Poznámka:
max. chladící výkon podlahové plochy 40 W/m2
nejnižší přípustná teplota vody pro chlazené podlahy je 17 °C
(z důvodů kondenzace)
Keramic flooring .............. K=1
PVC, linoleum ................. K=0,84
Carpet, jekor ................... K=0,75
Parquet, cork .................. K=0,68
Laminated flooring .......... K=0,5
Pipe
16 mm ................ K=0,85
Note:
max. cooling output of floor surface 40W/m2
min. allowable temperature of water for cooling floors is 17°C
(because of condensation)
22
GRAFY A TABULKY
E
F
Pevnostní izotermy při 95°C
Stress versus time to Failure for 95°C
350
10
5,5
1
1
10
100
1000
10000
Čas/Time [h]
PPSU
G
100000
1000000
Miliony metrů/rok Milions meters/year
Napětí ve stěně/Hoop stress F [MPa]
100
Trendy ve výr. plast. trubek v Evropě
Trends in plastic pipes in Europe
300
250
200
150
100
10 let/years 50 let/years
PE-X
50
0
1992
1998
PE-X
PP-C
MP
2008
PP-C
PB
Fyzikální a mechanické vlastnosti / Physical and mechanical properties
PE-X
PPSU
Hustota/Density
0,940
1,29
Pevnost v tahu/Tensile
strenght
18
Jednotka
3
Standard
g/cm
*/D-792
70
MPa
D-638
Tažnost/Elogation at break
250
50
%
D-638
Modul pružnosti E/Modul of
elasticity E
600
2400
MPa
*/D-790
Maximální provozní teplota/
Maximul oper. temp.
95
180
°C
*/D-648
Teplota měknutí/Softening
point
130
207
°C
*/D-648
Součinitel tep. vodivosti/
Coeff. of therm. conductivity
0,41
0,23
Wm-1K-1
*/D-648
Koeficient délk. roztažnosti/
Coeff. of linear expansion
2×10-4
6×10-5
1/K
D-969
Součinitel drsnosti povrchu/
Roughness factor
0,007
0,01
mm-1
*/D-648
* DIN 16 892
H
Dopravní výška / Transport height (m)
Charakteristika čerpadla MYSON CP 53
Charakteristic of the pump MYSON CP 53
6
5
4
3
2
1
0
1
0
2
3
4
Průtočné množství/Flow volume Q (m3/h)
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3
I
Regulátor teploty RL101
Temperature controller RL101
PVC-C
GRAFY A TABULKY
Tlakové ztráty potrubí při střední teplotě vody 70°C /
Pressure losses of pipes for medium water temp. 70°C
3,6
J
23
24
GRAFY A TABULKY
7
1000
100
100
10
K
1
2
3
4
5
6
7
Kv
0,10
0,25
0,40
0,55
0,70
0,75
0,9
otáčky hlavice
/No. of treads
1/4
1/2
3/4
1
11/4
11/2
full
P (mbar)
*
Regulace/
Regulation
P (kPa)
Tlakové ztráty ventilů rozdělovačů
Pres. losses of the valves for manifolds
předregulace/
** pre-regulation
10
1
* platí pro PPSU i mosazné rozdělovače / for PPSU and brass manifolds
** platí pouze pro PPSU rozdělovače / for PPSU manifolds only
max flow
1
7 mm
0,1
10
0,167
min flow
100
1,67
3,33
1000
16,67
3000 (kg/hr)
50
(l/min.)
Kv (t = 2K)
L
1000
100
100
10
P (mbar)
P (kPa)
Tlak. ztráty termostatického ventilu
Pres. losses of the thermost. valve RL315, RL362
10
Regulace/
Regulation
Kv (t=2K)
1
2
3
4
5
6
0,10
0,20
0,30
0,40
0,55
0,65
1
1
10
100
1000
qm = kg/h
0,1
3000
KONVEKTORY
25
26
KONVEKTORY
Konvektorová měděná tělesa a podlahové fan-coily
Firma REVEL svůj instalační systém REVEL-PEX doplňuje nabídkou měděných těles, která rovněž splňují požadavek min. padesátileté životnosti a pětadvacetileté garance na hlavní část tělesa, kterou je měděný výměník s hliníkovými lamelami. Tento se
dodává i samostatně. Komaxitované kryty, nově vyhotovené z pozinkovaného plechu, jsou standardně dodávány v barvě bílé, ale
mohou být dodány za příplatek i v odstínech RAL. Poškozenou část krytu lze vyměnit kdykoli, a i při vlastní stavbě se kryty osazují
po dokončení veškerých stavebních prací. Tělesa stěnová i volně stojící jsou nově vybavena podélnou mřížkou a kompletace krytů je výrazně zjednodušena bajonetovými spojkami. Stěnová tělesa jsou lehká a lze je osazovat bez speciálních prvků přímo na
sádrokartonové konstrukce pouze na hmoždinky, a to obousměrně. Konstrukce pak umožňuje připojení těles ze spodu, ze strany
nebo ze stěny. Konvektorová tělesa o velmi malém objemu vody dokonale kopírují zásahy regulačních elementů a jejich výkon
lze zvyšovat přídavnými ventilátory, což je vhodné pro zrychlení zátopu, pro nízkoteplotní systémy nebo při nedostatku místa pro
radiátor.
Vodotěsná podlahová tělesa na bezpečném napětí 12V DC s odvodem vody lze použít kromě otopných soustav i v chladicích klimatizačních systémech. Hloubkou osazení 95mm korespondují tato tělesa s konstrukční výškou podlahového vytápění. Pochůzné
mřížky pro podlahová tělesa lze volit lakované bukové nebo hliníkové bez vlivu na cenu. Ventilátorová podlahová tělesa se umisťují
v obytných místnostech ventilátory blíže k oknu. V bazénech a prostorech, kde chceme omezit kondenzaci páry na skle, dáváme
ventilátory naopak blíže do místnosti a okna jsou pak přes výměník ofukována. Pokud je třeba na stavbě topenářsky připojit těleso
z druhé strany, je možné výměník z vany vyjmout a otočit, neboť nerezové vany jsou k tomu předpřipravené. Nerovnosti podkladu
vyrovnávají stavěcí šrouby. Konvektory jsou určeny pro systémy vodní, dále naplněné nemrznoucími směsmi a pro soustavy parní
nízkotlaké.
Podlahová nebo libovolná tělesa „R“ a „RV“ s ventilátory musí být doplněna regulací s transformátorem. REVEL přichází s novinkou modulové regulace, s označením „VPAT-R2“, která je určena až pro délkových 8m těles s axiálními ventilátory (40 ventilátorů)
a pro délkové 4m těles v tangenciálním provedení (10 ventilátorů). Na jeden termostat „TER-2“ lze připojit až 32 modulových
regulací VPAT-R2, nikoli však více termostatů k jedné modulové regulaci. Zmíněný regulační modul je součástí některého z fan-coilů sestavy, ale při využití v bazénech nebo pro řízení těles „R“ a „RV“ se umisťuje, podobně jako transformátor, do plastové
stěnové krabice či přímo do elektrického rozvaděče. Regulace pracuje jako automatická s plynulým řízením otáček ventilátorů
v závislosti na teplotě místnosti, a to v topném či chladícím režimu. Rovněž je zde osazeno teplotní čidlo blokující chod ventilátorů
při nízké teplotě otopné vody. Nastavení minimálních, maximálních a konstantních otáček a přepnutí z režimu topení do chlazení
se provádí multifunkcí na termostatu. V nabídce firmy zůstává přepínatelná malá regulace pro 14 axiálních ventilátorů nebo pro 3
tangenciální ventilátory.
Celkový přehled sortimentu:
„R“(stěnové těleso)
„VR“(výměník bez opláštění)
„RV“(volně stojící těleso)
„RVK“(volně stojící těleso s úpravou pro uložení krycí nosné desky) (cena jako u „RV“)
„RVD“(volně stojící těleso celodřevěné) (dřevo a cena dohodou)
„RVDK“(jako „RVD“ s úpravou pro uložení krycí nosné desky)
„PVA“(násuvný plech s axiálním ventilátorem 12V DC pro tělesa R a RV) (2x zvyšuje výkon „RV“, 190,-Kč/ks)
„PVT“(plech s tangenciálními ventilátory 12V DC pro tělesa R40 a vyšší) (4x zvyšuje tabelovaný výkon „RV“)
„VP“(podlahové těleso s mřížkou hliník nebo buk bez ventilátoru)
„VP-V“(jako VP ale ve vodotěsném provedení, se speciálním antikorem a odvodem vody, příplatek 990,-Kč/ks)
„VPA“(podlahové těleso s mřížkou hliník nebo buk a s axiálními ventilátory 12V DC)
„VPA-V“(jako VPA ale ve vodotěsném provedení, se speciálním antikorem a odvodem vody, příplatek 990,-Kč/ks)
„VPT“(podlahové těleso s mřížkou hliník nebo buk a s tangenciálními ventilátory 12V DC)
„VPT-V“(jako VPT ale ve vodotěsném provedení, se speciálním antikorem a odvodem vody, příplatek 990,-Kč/ks)
„VPAT-R2“(modulová automatická regulace včetně transformátoru) 2500,- Kč
„TER-2“(speciální digitální termostat k modulové regulaci „VPAT-R2“) 515,- Kč
„VPAT-Z“(malá přepínatelná regulace do zásuvky s mechanickým termostatem) 935,- Kč
KONVEKTORY
27
Copper convector bodies and floor fan-coils
REVEL Company supports its REVEL-PEX installing system with an offer of copper bodies which also meet the requirement of
minimal 50-year-old service life and 25-year-old guarantee on the main part of bodies; that is a copper exchanger with aluminium
pressed lamellas, which can also be delivered separately. Powder-coated (Comaxit) covers – newly made of galvanized sheets, are
delivered in white colour as a standard, but they can also be supplied in RAL colour shades at extra cost. A damaged part of the
cover can be replaced at any time, even during the construction itself the mounting of powder-coated sheet covers occurs after the
completion of all the construction work. Wall-mounted bodies as well as stand-alone ones are newly equipped with a longitudinal
bar and covering completion is made distinctively easier with bayonet couplings. Wall-mounted bodies are light and can be mounted
without any special support structure directly on the plaster board constructions only using wall-plugs in both directions. Then the
construction itself enables connecting the bodies from the bottom, the side or from the wall. Convector bodies with a very low volume
of water perfectly follow the interventions of regulating elements. Their performance can be increased by additional ventilators, which
is useful for speeding the submerging up or for low-temperature systems or when there is a lack of space for the radiator.
Water-tight floor bodies with safe 12V/DC voltage with water drain can be used, besides heating systems, also in cooling air-conditioning
systems. With an installation depth of 95 mm they correspond with the design height of the floor heating system. Ascendable lattices
for floor bodies can be made of lacquered beech or aluminium without any influence on their price. Ventilator floor bodies are placed in
habitable rooms with ventilators nearer to the window. In swimming pools and rooms where we want to limit water condensation on the
glass, ventilators should be placed – on the contrary – nearer the room and the windows are fanned through the exchanger afterwards.
If it is necessary to connect the body from the other side on the construction by a heating engineer, it is possible to remove and turn the
exchanger over from the tank, because the tanks are ready for this use in advance. Unevenness of the base is equalled with the help of
adjusting screws. Convectors are designed for water systems, for those filled with anti-freezers and for low-pressure steam systems.
The floor bodies or any other bodies “R” and “RV” with ventilators are to be completed with regulation and a transformer. REVEL
Company has come with an innovation of module regulation for all types of bodies, with label “VPAT-R2” which are designed for up to
8m long bodies with axial ventilators (40 ventilators) and up to 4m long bodies in tangential design (10 ventilators). A number of up to
32 module regulations can be connected to one thermostat “TER-2”, but not more thermostats to one module. The above mentioned
regulation module is a part of the fan-coil set, but when using it in swimming pools or for “R” and “RV” body control, it is placed
in a plastic wall box or directly into the electric switch board analogous to a transformer. The regulation works as automatic with
continuous ventilator speed control depending on room temperature in either heating or cooling mode. There is also the mounting
of a thermal sensor which blocks the operation of the ventilators at a low temperature of heating water. Minimum, maximum and
constant ventilator speed adjustment and switching from the heating mode to cooling is done with the help of multifunctions on the
thermostat. The company will continue to offer manually adjustable regulation for 14 axial ventilators or for 3 tangential ventilators.
Overview of assortment:
“R” (wall-mounted body)
“VR” (exchanger without encapsulation)
“RV” (stand-alone body)
“RVK” (stand-alone body with adjustment for placing the covering support plate) (price as with “RV”)
“RVD” (stand-alone body, all wooden) (wood selection and price are to be negotiated)
“RVDK” (same as “RVD”, with adjustment for placing the covering support plate)
“PVA” (shaft-mounted metal plate with axial ventilator 12 V DC as a supply for bodies of “R” and “RV” type) (it accelerates “RV”
performance twice, 190,- CZC/piece)
“PVT” (metal plate with 12 V DC tangential ventilators as a supply for bodies of “R40” and higher) (tabulating performance “RV” is
accelerated four times)
“VP” (floor body with AL grid or beech grid without a ventilator)
“VP-V” (same as VP but in waterproof design, with special anticorrosive and condensate outlet, at extra cost of 990,-CZC/piece)
“VPA” (floor body with AL grid or beech grid and 12 V DC axial ventilators)
“VPA-V” (same as VPA but in waterproof design, with special anticorrosive and condensate outlet, at extra cost of 990,-CZC/piece)
“VPT” (floor body with AL grid or beech grid with 12 V DC tangential ventilators)
“VPT-V” (same as VPA but in waterproof design, with special anticorrosive and condensate outlet, at extra cost of 990,-CZC/piece)
“VPAT-R2” (automatic module regulation, including a transformer) 2500,-CZK
“TER-2” (a special digital thermostat for “VPAT-R2” regulation) 515,-CZK
“VPAT-Z” (small switchable regulation unit for a socket with a mechanical thermostat) 935,- CZK
28
Těleso stěnové – typ „R“ / Wall radiator “R”
(Jednotná hloubka tělesa 123 mm, dodávka včetně zátky a odvzdušnění / Depth of body – 123 mm, delivered with stopper and deaeration)
Výška H (cm)
Délka L (mm)
20
40
60
80
Výkon (W)
price (CZK)
Výkon (W)
price (CZK)
Výkon (W)
price (CZK)
Výkon (W)
price (CZK)
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
281
1359
360
1581
411
1786
499
2010
496
1640
648
1902
741
2147
865
2411
729
2021
964
2322
1100
2602
1255
2900
970
2388
1293
2730
1474
3078
1654
3422
1218
2641
1626
3009
1853
3383
2065
3755
1468
2943
1960
3318
2234
3760
2481
4169
1718
3480
2293
3934
2613
4395
2898
4852
1968
3800
2624
4354
2991
4842
3320
5349
2216
4106
2954
4685
3367
5198
3736
5731
2465
4716
3281
5416
3741
5950
4145
6554
2711
5072
3607
5853
4113
6354
4560
6980
2956
5429
3932
6201
4484
6806
4955
7481
3202
5748
4258
6549
4858
7123
5366
7827
120
H
L
Výkonový plech „PVT“ / “PVT” Equipment
(Pouze pro tělesa „R40“ a vyšší / Only for wall radiator R40 and higher)
Délka L (mm)
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
price (CZK)
998
1208
1995
2205
2993
3203
3990
4200
4988
5198
5985
6195
6983
H
L
120
Výkonový plech „PVA“
“PVA” Equipment
29
Těleso volně stojící – typ „RV“ / Radiator “RV”
(Jednotná hloubka tělesa 140 mm, dodávka včetně zátky a odvzušnění.
Depth of body – 140 mm, delivered with stopper and deaeration)
Délka L (mm)
Výška H (cm)
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
Výkon (W)
292
518
762
1014
1273
1534
1795
2056
2315
2575
2832
3088
3345
price
(CZK)
1829
2148
2587
2988
3279
3626
4211
4581
4928
5774
6152
6554
6902
120
230
35 cm
RVK
RVD
VR
Výměník bez opláštění – typ „VR“ / Exchanger “VR”
(Jednotná hloubka tělesa 105 mm, dodávka včetně zátky a odvzušnění
Depth of Exchanger - 105 mm, delivered with stopper and deaeration)
Délka L (mm)
Výška H (cm)
15
Výkon (W)
price (CZK)
Mřížky / Grates
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
276
810
486
974
714
1262
950
1506
1193
1697
1438
1896
1683
2290
1928
2486
2171
2685
2415
3139
2656
3380
2896
3598
3137
3833
Detail osazení podlahového konvektoru
pochůzná mřížka
grate
začišťovací lišta
profile
čistá podlaha
floor
nerezová vana
anticoro
30
Podlahové otopné těleso bez ventilátoru „VP“
Convector “VP”
Délka L (mm)
Výška H (cm)/Šířka B (mm)
Včetně pochůzné mřížky kovové nebo bukové
Delivered with metal ‘or beech grate
Výkon (W)
10/275
price (CZK)
800
1200
1600
2000
2400
2800
276
440
597
744
928
1066
3098 4190 5289 6365 7444 8525
L
275
96
G 1/2"
12 mm
240
stavěcí šroub
levelling screw
condensate outlet
odvod kondenzátu
Podlahové otopné těleso „VPA“
Convector “VPA”
Délka L (mm)
Výška H (cm)/Šířka B (mm)
Včetně pochůzné mřížky a axiálních ventilátorů (12V DC)
Delivered with metal or beech grate and axial fan (12V DC)
max. výkon (W)
10/275
price (CZK)
800
1200
1600
2000
2400
2800
576
920
1136
1555
1940
2229
3723 5171 6626 8060 9493 10932
L
přívod/inlet
275
96
G 1/2"
240
el. přívod
12 mm
odvod kondenzátu
condensate outlet
stavěcí šroub
levelling screw
Podlahové otopné těleso „VPT“
Convector “VPT”
Délka L (mm)
Výška H (cm)/Šířka B (mm)
Včetně pochůzné mřížky a tangenciálních ventilátorů (12V DC)
Delivered with metal or beech grate and tangencial fan (12V DC)
přívod/inlet 275
10/275
G 1/2"
max. výkon (W)
price (CZK)
800
1200
1600
2000
2400
2800
1255
1995
2735
3445
4310
4965
5842 8280 1072613148 1557318000
L
96
filtr
filtr
240
stavěcí šroub
levelling screw
12 mm
odvod kondenzátu
condensate outlet
el. přívod
31
Koeficienty přepočtů / Conversion factors
Teplota míst.
Room temp.
(°C)
Koeficient
(k2)
90/70
80/60
75/55
55/45
45/35
39/31
NTL pára
6/12 VPA
6/12 VPT
1,00
0,82
0,73
0,48
0,31
0,23
1,75
0,40
0,45
10
14
18
19
20
21
22
24
30
1,25
1,15
1,06
1,03
1,00
0,97
0,94
0,89
0,73
The loss in pressure of all heating bodies
corresponds to the liquid flow, the body’s lenght and
used copper pipe 16×1,0 mm (see pictures).
+
CH
T
min.
UG V G +G B A T G
+
V PAT-R 2
ruè.
led
V P T ....... (V PA .......)
max.
TE R 2
B
A
G
+
P R OP OR C IONÁLNÍ
T E R MOS TAT
T rafo 230/12V DC
V P T ....... (V PA .......)
G U
V P T ....... (V PA .......)
230 0
R ange 2
R ange 1
V PAT-R 2
È idlo nízké teploty topné vody
V P T ....... (V PA .......)
led
max.
1
+
ruè.
P ower 230V / AC
V P T ....... (V PA .......)
+
CH
T
min.
È idlo nízké teploty topné vody
V PAT-R 2
led
max.
L
+
ruè.
UG V G +G B A T G
N
+
CH
T
min.
UG V G +G B A T G
2
N x V PAT-R 2, max.32
V P T ....... (V PA .......)
È idlo nízké teploty topné vody
Tlakové ztráty všech těles odpovídají výpočtenému
průtoku média, délce příslušného tělesa a použité
měděné trubce 16×1,0 mm (viz. obrázky).
R ange N
Koeficient
(k1)
N
Teplotní spád /
Temp. gradient
(°C)
32
TECHNICKÝ POKYN
Technický pokyn
TRUBKY REVEL
Systém REVEL-PEX využívá trubky na bázi síťovaného polyetylenu, při jehož výrobě je používána technologie hydrolytického (silánového) síťování označovaná dle norem jako PE-Xb.
Tato technologie umožňuje ekonomickou výrobu jakostních
trubek celoplastových nebo kompozitních s hliníkovou vložkou, které vyhovují příslušným technickým normám. Tato tech-
nologie umožňuje optimalizaci stabilizace trubek proti různým
vlivům jako je např. odolnost proti chlóru, odolnost proti UV
záření, proti měděným iontům apod. a stala se předmětem zájmu všech významných světových producentů trubek. Firma
REVEL je pravděpodobně jediným výrobcem na světě, který provádí nad rámec normou předepsaných testů výstupní
kontrolu celé produkce tlakovým testem 0,9 MPa vodou 85°C
teplou po dobu 1 hod. Sortiment trubek PEX je vyráběn ve
střední tlakové řadě (starší označení PN16), jejichž značení
dle různých norem je zpřehledněno v tabulce „C“, kompozitní
trubky, nazývané též metaloplastické trubky (MP), jsou vyráběny v tlakové třídě 1. Kromě trubek PEX 32×3,6 a 50×5,6, které jsou dodávány i ve čtyřmetrových tyčích, je celý sortiment
celoplastových trubek vyráběn i s kyslíkovou barierou EVOH.
Firma užívá jednotného barevného provedení celoplastových
trubek, a to barvy oranžové. Metaloplastické trubky jsou z důvodu využitelnosti k povrchovým vedením vyhotoveny v barvě
bílé. Kluba jsou následně balena igelitovou fólií a opatřena etiketou výstupní kontroly. Montážní firma po transportu je povinna zkontrolovat, zda nedošlo k poškození trubky dopravou.
Síťovaný polyetylen je plast zcela výjimečných vlastností, které ho předurčují pro výrobu trubek odolávajících dlouhodobě
teplotám do 95°C (krátkodobě 110°C ale pouze voda – nikoli
pára). Pod pojmem síťování polyetylenu se rozumí chemická
reakce, při které se mění struktura a tím též vlastnosti materiálu. Volná pohyblivost molekul je síťováním omezena, molekuly
jsou spojeny do neviditelné prostorové sítě. Z tavitelného materiálu – termoplastu se síťováním stává netavitelný materiál
(tz. termoelast), který sice při vyšší teplotě měkne, ale přitom
si zachovává dostatečnou pevnost. Prostorová síť zabraňuje
pomalému tečení materiálu – krípu. Na rozdíl od ostatních
plastů pevnost PE-Xb s časem prakticky neklesá. Pevnostní izotermy PE-Xb jsou lineární bez zlomu (náhlého poklesu
pevnosti) typického pro tavitelné termoplastické materiály. Tato
vlastnost spolu s vysokou termooxidační odolností je podstatou dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivosti trubek
PEX. Síťování rovněž zvyšuje chemickou odolnost materiálu.
Proto tento materiál dobře odolává dlouhodobému působení
nemrznoucích směsí a antikorozních přísad. Na rozdíl od polypropylenu odolává dlouhodobě i chlorované vodě. Struktura
tohoto polymeru účinně blokuje šíření náhodných trhlin. PE-Xb
je pružný a houževnatý též při teplotách hluboko pod bodem
mrazu, kdy jiné plasty křehnou. Pouze síťovaný polyetylen vykazuje vlastnost nazývanou tvarová paměť, kterou lze velmi
dobře využít při spojování trubek. Tyto výjimečné vlastnosti
jsou důvodem, proč se síťovaný polyetylen stal v průmyslově
vyspělých zemích nejpoužívanějším plastovým materiálem
v instalacích vůbec. Trubky musí být skladovány a instalovány
tak, aby nebyly vystaveny dlouhodobě přímému působení slunečního záření. Kluba potrubí se smí skladovat v horizontální
poloze ve vrstvě max.8 klub, a to z důvodu nebezpečí tvarové
deformace, kdy nejde následně zasunout expandér do trubky.
Provozní podmínky trubek z materiálu PE-Xb pro životnost 50
let stanoví poněkud složitě norma, ale v krátkosti lze říci, že
jakékoli snížení teploty média či vnitřního přetlaku v trubce zásadním způsobem prodlužuje její životnost, a ta přesahuje za
běžných podmínek 100 let. Systém na bázi celoplastových trubek PEX je určen pro přímé uložení do betonu. Trubka se díky
své termoelastičnosti chová jako jeden velký kompenzátor délkových změn, rozšiřuje a zužuje svou stěnu, aniž by jí to uškodilo na pevnosti či životnosti. (Měděné rozvody zabudované
do konstrukcí jsou ohroženy vlastní délkovou teplotní změnou,
fyzikálními pohyby stavebních konstrukcí, elektro-chemickými
jevy a vykazují výrazně vyšší tepelné ztráty
než PEX). Potrubí ze síťovaného polyetylenu není nutné ukládat do
ochranných hadic v celých
délkách (předepsány jsou
naopak pro přechody dilatací stavebních konstrukcí).
Rozhodnutí zda návleky užít či
nikoli souvisí s rozhodnutím projektanta o započtení (například při rozvodech po obvodu zdiva) nebo naopak
minimalizaci tepelných ztrát vlastních
rozvodů (např. při kumulaci rozvodů pod dlaž-
TECHNICKÝ POKYN
bou v centrálních místnostech). Pro povrchová vedení, sanitní
instalace nebo pro tvarované připojení radiátorů ze zdí se užívají kompozitní metaloplastické trubky, jejichž hlavní předností
oproti trubkám celoplastovým je právě tvarová stabilita a minimální délková roztažnost zachycená vnitřní hliníkovou vložkou. MP trubky se tudíž dodávají i ve 4m tyčích nebo přímo na
stavbě lze užít mobilní rovnačky. Pokud se uvažuje s využitím
metaloplastu v konstrukcích, je jejich uložení v chráničkách
nebo izolačních návlecích podmínkou (vyjma nízkoteplotního
podlahového a stěnového topení).
FITINKY REVEL A AXIÁLNÍ LISOVANÝ SPOJ
Spojovací systém REVEL je založen na využití tvarové paměti síťovaného polyetylenu, která se dokáže částečně projevit
i u trubek kompozitních. Při montáži je nejprve pomocí expanderu zvětšen průměr konce trubky, ale pouze tak, aby umožňoval zasunutí fitinky. Toto je velmi důležitá podmínka montáže, jejíž zásadní nedodržení (tz. přeexpandace) je nejčastější
příčinou okamžité netěsnosti spoje způsobené převážně dobře viditelným lokálním poškozením konce trubky nebo hliníkové vložky. U metaloplastické trubky je tato podmínka natolik
důležitá, že se musí užít speciální expandovaní hlava. Je rovněž velmi důležité expandovat trubky v ose trubky. Chemická
struktura materiálu způsobuje, že se roztažená trubka časem
vrací na původní rozměr (tz. memory efekt). Následuje nalisování pojistného kroužku, při kterém dochází k tečení materiálu
trubky při velmi vysokém tlaku. Tím dojde k pevnému spojení
a dokonalému utěsnění spoje. Těsnost je zaručena i bez použití pryžových těsnicích kroužků, a to je zárukou prakticky neomezené životnosti spoje, který vykazuje několikanásobnou
pevnost oproti vlastní trubce. Tento systém založený na tzv.
axiálním lisování (ve směru osy trubky) je nejstarší a u mnoha firem praxí dokonale prověřený způsob spojování trubek
PEX, který využívá dvojitého těsnícího efektu (memory a presu) vzájemně snižujících riziko chyby v jednom či druhém.
Spoj má tendenci se sám utěsňovat, a jestliže je spoj těsný při
tlakové zkoušce, jeho netěsnost v průběhu času je prakticky
vyloučena a je možné přistoupit k okamžitému zabetonování
či zazdění. Naše správně provedené spoje jsou zdaleka nejpevnějším článkem systému a vydrží spolehlivě včetně plastových fitinků více než desetinásobek pevnosti vlastní trubky.
Firma REVEL dodává široký sortiment mosazných a plastových fitinků, z nichž některé jsou určeny pro dva rozměry
trubek. Systém doplňují radiátorové přípojky tvaru L a T vyráběné z poniklovaných polotvrdých měděných trubek 15×1mm.
Stejně jako několik významných výrobců tohoto zboží zavedla
i firma REVEL do prodeje fitinky z vysoce jakostního konstrukčního plastu PPSU. Z nabízeného sortimentu materiálů
PPSU zvolila firma REVEL typ vyznačující se nejvyšší houževnatostí. Vysoká houževnatost je zárukou spolehlivé
funkce i v tvrdých podmínkách běžné stavební praxe.
Tato extrémní houževnatost je vykoupena po-
33
někud nižší povrchovou tvrdostí (při porovnání s mosazí), která způsobuje, že při lisování kroužku zanechává lis na přírubě
fitinky otisk. Zachování principu axiálního lisování přináší výhodu plné kompatibility PPSU komponent s tradičními mosaznými díly i možnost použití stejného montážního nářadí, neboť
trend budoucnosti směřuje k PPSU fitinkám. Dosud je firma
REVEL jediným výrobcem na světě, kterému se podařilo technicky vyřešit výrobu radiátorových přípojek zástřikem přímo ve
výrobním zařízení. Přesto se firma rozhodla nově doplnit svou
nabídku na kompletní celomosazný systém, aby vyšla vstříc
zákazníkům, které se nepovedlo o přednostech plastových fitinků přesvědčit a kteří jsou ochotni si připlatit. Pro povrchová
vedení kompozitních trubek se často z důvodů dekorativních
používají fitinky mosazné niklované, které se ovšem dodávají do několika dnů na
objednávku. Rovněž
je pro účely povrchových vedení systém
doplněn o mosazná
lisovací kolena. Označení lisovaných spojů
jako
„nerozebiratelné“ není zcela přesné, neboť tyto spoje
lze demontovat za
použití horkovzdušné pistole, přičemž
mosazné fitinky se
znovu využijí. Horkým
vzduchem narušené
potrubí se odstřihne.
Vzhledem k možnému poškození vysokou teplotou je zakázáno znovuužití fitinků PPSU. V běžné stavební praxi jsou
nahrazována kolena v celoplastových rozvodech výztuhami
ohybů a toto přináší realizačním firmám nižší pracnost, značné finanční úspory a systémům výrazně nižší tlakové ztráty.
Kompozitní trubky nevyžadují zmíněné výztuhy a drží svůj
tvar i po ohnutí, avšak zmíněných výztuh se užívá jako nástroje při ohybání, aby se zamezilo zborcení průměru metaloplastické trubky (jedno ucho oblouku se otevře, druhé slouží k zachycení trubky). Lisovací kroužky pro spoje systému
REVEL-PEX jsou vyrobeny z trubkového mosazného materiálu, přičemž každý kroužek je určen výhradně pro konkrétní
rozměr a typ trubky. Pro kompozitní trubky jsou užity kroužky
opatřené chemickým niklem.
Dále je systém doplněn šroubovanými spojkami a přechodkami
na bázi eurokónusů (EK), které těsní jak ó-kroužkem, tak kónusem. Tato nabídka umožňuje montáž podlahového či stěnového vytápění ze systému REVEL a připojování trubek na ventily
těles a na rozdělovače bez nutnosti užití lisovacího a expando-
34
TECHNICKÝ POKYN
vacího nástroje Pro MP trubky jsou užity stejné EK fitinky jako
pro trubky PEX. Se spolehlivostí těchto spojů nejsou potíže, ale
přesto firma upřednostňuje lisovaný spoj, na který výlučně poskytuje garanci 25 let.
Rozvod potrubí PEX – systém Tichelman
K
RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ
Pro rozvodná potrubí radiátorů v konstrukcích se zásadně
užívá axiálních lisovaných spojů. K tomuto účelu je firmou
dodáváno speciální
nářadí ruční nebo
elktrohydraulické
a ucelená řada fitinků (viz jinde). Systém do programu
zahrnul vedle klasických měděných
niklovaných radiátorových přípojek
L a T v dimensi 16
a 20 i radiátorové přípojky T v dimensi 23. Dále firma REVEL
nabízí kotlové přípojky pro závěsné zdroje a k nim přechod
s vnitřním závitem 3/4“ (komplet RL91). Tyto přípojky vytváří v podlaze falešný dvouokruhový rozdělovač, a nabízí tak
estetické řešení pro etážové systémy. Pokud projektant chce
použít pouze jeden okruh, zaslepí se druhý vývod za užití
trubky a zátky, případně se užije při menším přenášeném
výkonu přípojka RL257 a přechod RL99. Firma doplnila svůj
sortiment o mosazné přípojky tvaru „U“ umožňující připojení
těles VK i měděných konvektorů ze zdi. Tyto je ale potřeba
ukládat do chrániček z důvodu dilatačních pohybů ve styku
podlaha-stěna. Pokud je ze strany zákazníků zájem o atypické, tvarově upravené přípojky vyhotovené pro konkrétní
akce, firma je schopna tyto připravit do 10 dnů. Rovněž je
možné jako náhradu relativně nákladné radiátorové přípojky
užití metaloplastu. Firma REVEL dodává speciálně délkově
konstruované termoregulační ventily s eurokónusem v provedení DIN (RL315). Systém nevylučuje použití jakéhokoli
zahraničního ventilu, je však nutné doplnit tyto ventily, pokud
jej neobsahují, přechodem na příslušnou připojovací trubku.
Fitinka pro přechod na
trubku 15mm z vnitřního
závitu 1/2“ (RL99) se používá pro připojení těles
VK Radik (bez armatur
„vekolux“) a konvektorů
REVEL. Na žádost montážních organizací je do
systému zařazen přechod
z radiátorové přípojky na
těleso KERMI (RL92).
Přechod rohový s ozna-
T4
T1
T2
T3
čením RL314 se užívá zejména pro připojení zpáteční větve
klasických otopných těles jako náhrada šroubení. Vzhledem
k rozměru tvarovky a délkové úpravě termostatických ventilů
nabízených firmou odpadá nutnost ohýbání přípojek. Trubky měděné polotvrdé galvanizací tvrdnou a jisté procento
jich může při dodatečném ohýbání prasknout. Firma nenese záruku za takovéto poškození přípojky. Vzhledem k této
skutečnosti doporučujeme používání ventilů dodávaných se
systémem. Ventily obsahují přednastavení (viz grafová charakteristika). Speciální termostatická hlavice s potiskem REVEL a provedení DIN je určena pro ventily RL315 či RL362
a je rovněž kompatibilní s ventily těles VK Radik i některých
jiných (DIN provedení ventilů). Místo termostatických hlavic
lze na ventily DIN užít i termopohony RL23 (230V) nebo
RL430 (24V) (bez napětí jsou ventily s termopohony uzavřeny). V nabídce systému jsou zařazeny armatury rohové
a přímé s uzávěry pro připojení těles VK z podlahy a ze zdi.
Armatury jsou zakončeny eurokónusem pro veškeré zahraniční typy těles VK. Pro připojení těles VK Radik je nutné
přikoupit přechodku RL9 na vnitřní závit 1/2“. Pro napojování radiátorů se běžně užívají měděné niklované přípojky,
ale osvědčilo se i připojování radiátorů přímo ze zdí např. za
užití metaloplastu. Firma rovněž nabízí fitinku pro připojení
ze zdi s označením RL385 a RL386. Tato fitinka se nalisuje
na trubku a druhý konec svým průměrem 15 mm nahrazuje
radiátorovou přípojku. Je zakázána záměna měděných radiátorových přípojek ocelovými, které systém při minimální
finanční úspoře znehodnocují na životnosti a esteticky.
PODLAHOVÉ TOPENÍ A CHLAZENÍ
Dále je systém využíván při velkoplošném vytápění, případně chlazení. V systému je pro podlahové sestavy nejčastěji využívána trubka v dimensi 18×2 s označením RL83E.
Lze použít i trubku 16×1,8 RL59E nebo trubku 20×2,3
RL129E, protože nově jsou oba typy polystyrenových
systémových desek upraveny tak, aby v nich
TECHNICKÝ POKYN
Způsob kladení smyčky podlahového
systému a skladby podlahy
správná dilatace
A-A
Povrchová vrstva
Trvale pr. tmel
Dilatační pás
Beton. mazanina
RL 269 (318)
Staveb. konstrukce
MOKRÉ STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ
22
26
100
52
PEX trubka 18 (16,20) mm
min. 5mm
75
(63)
držely všechny tři velikosti trubek (16, 18 i 20). Pokud někdo
chce využít běžného řezaného polystyrenu, je možné využití
i obou typů metaloplastických trubek PEX-AL-PEX. Polystyrenové systémové desky i zámkové lišty se dodávají ve dvou
variantách lišících se roztečí (63mm a 75mm), trubky se pak
ukládají v násobcích roztečí. Rovněž se zámkové lišty užívají
tam, kde dopravujete materiál pro podlahové topení na velkou vzdálenost. Polystyrenové systémové desky mají bohužel
velký objem a doprava na vzdálenost neúnosně zvyšuje pořizovací náklady systému. Systémy ze zámkových lišt vychází cenově příznivěji a je u nich nulový prořez. Zámkové lišty
se kotví k podkladu zalomeným příchytem RL60 po 300mm
a spotřeba vychází 1m´ na jeden čtvereční metr vytápěné
plochy. Někteří zákazníci používají rovněž příchyt RL60 ke
kotvení trubek do běžného řezaného polystyrenu, zde však
nedochází k optimálnímu oblití trubek betonem a topný výkon
podlahy je nižší. Pozornost při navrhování roztečí trubek je
nezbytné věnovat situacím, kdy ze společného rozdělovače
jsou připojeny topné desky s dlažbou a s plovoucími dřevěnými podlahami. V tomto případě je nutné pod dřevem
umístit systémové desky umožňující menší roz-
Nabídka zámkových lišt s roztečí 63mm a 75mm umožňuje montáž mokrého stěnového vytápění. K tomuto účelu je
využíváno potrubí PEX tedy 16×1,8 s kyslíkovou barierou
EVOH nebo trubka metaloplastická 16×2. Dlouhodobé testy neprokázaly zavzdušňování stěnových systémů s trubkou
dim.16mm. Meandry se musí ukládat vodorovně z důvodů
zásadně nižších tlakových ztrát. Na pevnou zeď se ve svislé
poloze přikotví lišty po 0,5m a mezi ně se uloží izolace. Ná-
Uložení topného systému ve zdi
150 mm
(126 mm)
chybná dilatace
A-A
teč (např.225 dlažba/189 dřevo nebo 189 dlažba/150 dřevo).
Připravenost pro pokládku mokrého podlahového topení se
systémovou deskou je na kótě -100mm. Polystyrenová systémová deska je vysoká 48mm (započitatelná tepelná izolace
činí 22mm), v rámci výšky 48mm se uloží potrubí a nad horní
hranu polystyrenu v tloušťce cca 40mm se ve třídě betonu
B20 (potěr P20) provedou podlahy (plastifikátor firma Revel
nepředepisuje ani nedodává, plastifikátor nemá zásadní vliv
na topný výkon podlahy a snižuje pevnost betonu, jeho užití je
zcela v kompetenci stavební firmy). V autosalónech je vhodné na polystyrenové systémové desky volně uložit výztužné
sítě a podkladový polystyrén, dodávaný stavbou, by měl být
lisovaného typu s vyšší únosností, nikoli tedy řezaný. Dlažby
se lepí na trvale pružné tmely s nepřiznáním, nebo u větších
ploch naopak s přiznáním, dilatací v topné desce. Důležité
však je oddilatování dlažeb u zdí a dodatečné nalepování
soklíku umožňující zasunutí dlažby pod něj. U litých podlah,
které se ve spojení s podlahovým vytápěním používají stále
častěji, se neužívají dilatace mezi jednotlivými smyčkami, ale
pouze po obvodu. Lité podlahy jsou náročnější na utěsnění
a předlití mezer, aby nemohlo dojít k podtečení a vyplavání
polystyrénu.
maximální vzdálenost dilatačních spar 8 m
Soklík
35
rabicové pletivo
35
omítka
 = 0,8 W/mK
50 cm
50 cm
50 cm
Vodící lišta RL424(425) s trubkou 16×1,8 RL59 EVOH nebo PEX-AL-PEX 16x2 mm
36
TECHNICKÝ POKYN
sleduje vymotání potrubních meandrů. Přes systém se napne
rabicové pletivo a provedou se dvouvrstvé vápenocementové
omítky. Pokud jsou vytápěné stěny delší než 6m a omítka cementová, je nezbytné tuto dilatovat. Celkový vyzářený výkon
je závislý na střední přebytkové teplotě média, ale využitelný
výkon pro konkrétní stranu stěny je dán součinitelem prostupu
tepla této stěny viz graf H. Doplněk do celkové vyzářené energie prochází na druhou stranu stěny a je tak nutno s ním jako
s tepelným ziskem nebo ztrátou počítat. Stěnové vytápění se
tudíž doporučuje spíše pro vnitřní stěny objektu.
SUCHÉ VELKOPLOŠNÉ SYSTÉMY
U suchých systémů se zdvojenou podlahou se potrubí rovněž
ukládá do zámkových lišt. Zde není vhodné užívat standardní rozdělovače. Jako rozdělovače se zde užívají PEX potrubí
v dimensi 23 nebo 32 v zapojení Tichelman, nalisované odbočky tvaru T pak připojují jednotlivé větve systému. Orientačně se teplota topné vody pohybuje kolem 65 °C a topný výkon
podlahy kolem 60W/m2. Skutečnost závisí na detailním provedení. U rozvodů ve zdvojených podlahách je potřeba věnovat
zvýšenou pozornost kotvení potrubí mimo lišty k podkladu,
aby při teplotních změnách nedocházelo k rušivému zvukovému efektu vlivem pohybu trubek. Metaloplastické trubky jsou
v tomto ohledu na tom lépe než celoplastové.
Firma REVEL nabízí suchý jednovrstvý systém s konstrukční výškou 30mm vhodný pro rekonstrukce s malou výškou
podlah nebo pro dřevostavby případně pro užití tam, kde statika nedovoluje zatížit stropy betonem. Systém využívá dřevovláknitých desek o tloušťce 22mm dvojího typu. První typ má
pouze podélné drážky s roztečí 150mm, druhý typ je opatřen
vyfrézovanými koly s drážkami, která umožňují otočení libovolného meandru dle dispozice (viz foto). Desky se dají řezat do
potřebných tvarů a sesazují se k sobě za užití bodových per.
Montáž začíná obdobně jako u mokrých systémů uložením
dilatací po obvodu místnosti. Teplota místnosti, desek i potru-
bí v době montáže je z důvodu následných dilatačních změn
optimální nad 15°C. Celá plocha místnosti se sesadí z desek,
které se mezi sebou propojují bodovými pery. Tyto se zatloukají
dle potřeby do libovolného místa topné desky, která má po celém obvodu drážku. V okrajích plochy se použijí desky s koly.
Protože jsou cenově výše než výplňové desky, je běžné, že je
montážní firma rozřízne a použije na obou stranách místnosti, přičemž nerovný řez bez drážky pro pero se otočí směrem
ke zdi. Na takto sesazenou otopnou plochu se uloží meandry
potrubí dim.16, a to buď metaloplastického nebo celoplastového s kyslíkovou barierou. Dilatace činí za nejnepříznivějších
podmínek 1cm na 1m, ale běžně bývá poloviční. Dilatace trubek a desek se liší a může se zde projevit i časová odlišnost
v případě např. rychlého zátopu. Posunu trubek v otočkách
meandrů brání výstupky ve vlastní desce a nebezpečí snižuje určité navlnění trubky v drážce desky. Aby ovšem nemohlo
v otáčkách meandrů dojít k vyskočení trubky, zvednutí podlahy a následnému zlomení trubky, je nezbytné desku zaklápět
a tuto vrstvu přišroubovat k topné desce, zejména pak v oblasti otoček meandrů. Při testech se nejlépe osvědčil sádrokarton
9mm tl. Teplota topné vody je závislá na použité krytině, ale pro
dlažbu je to 50°C, pro plovoucí podlahu až 65°C. Orientačně
lze kalkulovat s výkonem 60/m2. Tento suchý systém byl vyvinut pro podlahy, ale je vhodné ho užít i pro topné stěny a stropy
včetně šikmin podkroví. Postup je podobný jako u podlahy, přičemž dilatace se řeší průběžně mezi deskami. U stěn a stropů
se pro zaklopení výhradně užívá sádrokarton 9mm tl. s následnou běžnou spárovou a povrchovou úpravou. Upozorňujeme
na nebezpečí bobtnání topných desek ve styku s vodou, tomu
je tudíž nezbytné zabránit. Rozměr obou typů desek je totožný a činí 900/1350mm, vhodné je provést v projektu kladečské
schéma desek. Součinitel tepelné vodivosti materiálu topné
desky činí 0,1 W/mK, měrná hmotnost činí 750 kg/m3.
MOSAZNÉ A PPSU ROZDĚLOVAČE PRO
TOPENÍ A SANITU A JEJICH MĚŘENÍ
A REGULACE (MaR)
Firma REVEL nabízí jako novinku rozdělovače z materiálu PPSU pro vytápění (nikoli pro sanitu). Rozdělovače jsou
skládány z jednotlivých dílů do potřebných sestav. Od firmy
REVEL jsou distribuovány rozdělovače kompletované dle
konkrétní objednávky, ale velkoodběratel má možnost snížit
své skladové zásoby, zvýšit operativnost a kompletovat u sebe. Pro rozdělovač a pro sběrač se dodávají rozdílné druhy
dílů. První má čtyřstupňovou předregulaci na vestavěném
ventilu, druhý typ obsahuje průtokoměr s rozsahem 0,5–2,5 l/
min. Na PPSU rozdělovače pasují běžně užívané ruční hlavice i termopohony 230V i 24V (bez napětí jsou ventily s termopohony uzavřeny). Vývody z rozdělovače jsou opatřeny
eurokónusy, tedy standardními vývody rozdělovačů.
Podobně jako mosazné rozdělovače obsahují i PPSU jakousi clonku na eurokónusech, která
TECHNICKÝ POKYN
vytváří koncový přídavný odpor napomáhající zaregulování
při rozdílných délkách jednotlivých smyček. Součástí rozdělovačů jsou i přechody na plastové trubky (stejné přechodky
se užívají i pro metaloplast). Jako doplňkové vybavení nabízí firma Tkusy s teploměry. Firmou vyvinutý směšovací rozdělovač podlahového vytápění pro přechod ze systému s libovolnou vyšší vstupní teplotou na nízkoteplotní úroveň je
technicky i cenově zajímavý a ocení ho zejména ti investoři,
kteří požadují v objektu kombinaci radiátorů a podlahového či
stěnového vytápění. V tomto kompletu se užívá přímočinného
regulátoru teploty, který se dodává jako univerzální v rozmezí
teplot 10–80°C (RL101). Zařízení funguje tak, že do horního
rozdělovače přitéká přes kulový ventil voda o teplotě radiátorového rozvodu. Do horní části, tady sběrače se vrací chladná
voda z velkoplošného systému a vzniká zde falešný trojcestný
směšovač, který namíchává topnou vodu na nízkoteplotní úroveň. Tříotáčkové oběhové čerpadlo (MYSON CP53) saje shora a tlačí dolů do rozdělovače. Na teploměru pod čerpadlem
je patrná náběhová teplota vody do velkoplošného systému.
Pokud tato teplota natékající na přímočinný regulátor, který
má 1% propustnost, je vyšší než nastavená, je tento uzavřen
a otopný systém cirkuluje sám v sobě bez přítoku vody s vyšší teplotní úrovní. A to do té doby, než přímočinný regulátor
upustí část chladné vody a dovolí přítok nové vody z radiátorového okruhu. V každém případě je nezbytné zajistit průtok
před směšovacím rozdělovačem neboť za některých okolností
je průtok přes směšovací rozdělovač prakticky nulový a např.
závěsný kotel bez přepouštění by padal do poruchy. Vhodné
je toto zajistit přes koupelnový žebřík nebo malé otopné těleso bez termohlavice. Pokud toto není dodrženo je vyvozen
na směšovací rozdělovač nežádoucí tlak od vnějšího čerpadla a může být ohrožena jeho funkce. Čerpadlo směšovacího
rozdělovače se ovládá přes termostat (např. RL14) umístěný v referenční místnosti s velkoplošným systémem, naopak
nevhodné je jeho ovládání spolu s kotlem. Řídící termostat
kotle umisťujte do místnosti s radiátory. Pokud čerpadlo není
v chodu, velkoplošný systém nemůže topit. Další novinkou
v nabídce směšovacích rozdělovačů je PPSU rozdělovač pro
kombinaci paprskovitě připojených radiátorů a podlahového
vytápění. Rozdělovač má společný přívod a odvody řešené
zvlášť z radiátorového a podlahového okruhu. Ve spodním dílu rozdělovače je vloženo vnitřní zaslepení,
čímž se vyrovnává hydraulika. Tento typ rozdě-
37
lovače se využívá i pro dvě velkoplošné soustavy s rozdílnými
teplotami např. při spojení mokrého a suchého systému nebo
podlahového a stěnového systému.
Rozdělovače se ukládají do skříněk, jejichž doporučené délky jsou uvedeny v tabulce rozdělovačů. Osazení rozdělovačů
v nejvyšším místě je prakticky podmínkou (pozor na úrovňové změny v půdorysech). Výjimkou je odvzdušňování malých
podlahovek ve vyšším podlaží přes koupelnový žebřík. Pokud
se vyhotovuje podlahový systém pouze v koupelnách, lze užít
potrubí ze zpáteční větve radiátorového systému s polyetylenovou chráničkou nebo se užije na konci této paralelní smyčky
přímočinný regulátor teploty (RL101), který zajistí vychlazení
na nízkoteplotní úroveň (pozor! je nutné jeho tepelné oddělení
od zpátečky radiátorového okruhu, aby nebyl tepelně ovlivněn). Rovněž vás chceme upozornit na výrobky firmy Danfoss
FHV-R a FHV-A, které lze rovněž užít, které ale firma REVEL
nedodává. Jako regulaci jednotlivých okruhů podlahového vytápění firma přináší nabídku pokojových termostatů a ventilových termopohonů, které lze kdykoli dodatečně osadit na
rozdělovače. Dodávaný termostat je schopen ovládat i několik
desítek termopohonů nebo pouze jeden (termopohony jsou
kompatibilní i s ventily radiátorů RL315 a RL362, rovněž s ventily těles VK – a jsou dodávány v provedení na 230V a 24V.
Pro MaR nabízí firma mikroprocesorem řízenou ekvitermní
regulaci pro směšovací rozdělovače. Zařízení pracuje tak, že
porovnává rozdíl teplot mezi čidlem na jižní a severní fasádě
a upravuje křivky náběhové vody v dostatečném předstihu,
aby bylo zabráněno přetápění prostor zejména v přechodných
obdobích. Regulace je uložena v plastové elegantní krabici
pro zazdění v interieru nebo může být osazena v elektrickém
rozvaděči na DIN-liště. Snímána je teplota severní, jižní, topná a referenční místnost. Výstupem je ovládán regulační ventil
snižující centrálně teplotu na rozdělovači, oběhové čerpadlo,
fan-coil či jiný prvek zrychleného zátopu (např. ventilátor krbové vložky, ventily některých topných okruhů podlahového
topení, fan-coil aj.) a poruchové hlášení konkrétní části zařízení. Binárními vstupy lze ovládat sepnutí systému včetně kot-
38
TECHNICKÝ POKYN
le, útlum či zrychlený zátop (viz schéma zapojení dále), a to
i dálkově s doplňkovým vybavením, případně přes PC.
SANITNÍ ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ
VODY A STLAČENÉHO VZDUCHU
Jak již bylo řečeno, systém je univerzální a je vhodný i pro sanitní instalace. Ve vyspělém světě je nejčastěji materiál PE-X
využíván k sanitním instalacím (z důvodu snížené odolnosti
vůči chlóru je tam materiál PPH již prakticky neznámý). Klíčovou dimensí je trubka 16 bez kyslíkové bariery. Vhodné je
rovněž užití metaloplastické trubky PEX-AL-PEX, která přináší instalatérům stabilitu potrubního rozvodu při práci. Doporučujeme použití zmíněné dimense zejména pro rozvody TUV
tam, kde je vzdálenost od zdroje větší než 3m. Při této dimensi
potrubí dosahuje rychlost proudění vody více jak 4 m/s a časová prodleva i odtok chladné vody z rozvodů TUV jsou minimální. Jednotlivá odběrní místa bývají napojena samostatně
podlahou, a to nejkratší možnou cestou za užití pozvolných
ohybů bez ostrohranných tvarovek. Tento způsob doporučujeme užívat i u bytových domů, kde cirkulační potrubí zajišťuje
oběh na stoupačkách, a další rozvod k odběrním místům je
již proveden jak výše uvedeno. Pro tyto účely firma dodává
lisovací nástěnky 1/2“/16. Tato dimense je vhodná i pro spr-
Způsoby uložení rozvodů vody
chy a vany. Pokud by bylo zapotřebí většího profilu, použije se
klasická nástěnka nebo koleno a přechod D/G. Dále je užití
REVEL-PEX nutné u rozvodů TUV všude tam, kde se užívá
zásobníkový ohřev s vyšší teplotou než 60°C, tedy zejména
v rodinných domech a v kuchyních s horkovodním rozvodem
užitkové vody. Většímu rozšíření užití materiálu REVEL-PEX
v sanitních instalacích bránila absence nabídky trubek ve
větším profilu. Firma REVEL tento nedostatek napravuje nabídkou trubky v dimensi 50×5,6 doplněnou šroubovanými,
spolehlivými a cenově dostupnými fitinky s vnitřní výztuhou
(vložkou). Trubka opět nepotřebuje řešení délkových změn
a je určena pro přímé zabetonování nebo zazdění. Důležité
pro montáž je si uvědomit, že tato probíhá opačně, než je
u materiálu PPH zvykem, a tedy od nainstalovaných nástěnkových plechů a nástěnek svisle do podlah k hlavnímu přívodu
a zdroji TUV (obdoba radiátorových systémů). Zažitý způsob
montáže z dob pozinkovaných trubek a kopírovaný u trubek
PPH je patrně největší brzdou rozvoje užití PE-X pro rozvody
pitné a teplé užitkové vody u nás. Užívány pro vodu jsou mosazné rozdělovače v profilu 1“. Tyto jsou dodávány jako dvě
části, protože počty vývodů pro studenou a teplou vodu se
obvykle neshodují. Pokud se liší i jednotlivé vývody dimensí
potrubí, je potřeba toto specifikovat.
Stoupá i obliba systému REVEL-PEX při vyhotovování rozvodů stlačeného vzduchu. Materiál je odolný vůči olejům a jeho
rozvody podlahou k odběrním místům např. v autoservisech
nebo montážních dílnách s pneumatickým nářadím jsou velmi
levné a pro investory zajímavé.
CENOVÉ RELACE
Patrně hlavní výhodou systému je jeho cena, která je u některých komponentů poloviční a leckdy i nižší ve srovnání s obdobnými stavebnicemi zahraničními. Otopný systém vyhotovený z REVEL-PEXu je dnes cenově pod úrovní klasických
ocelových rozvodů. U radiátorového rozvodu je z hlediska určení ceny rozhodující cena fitinků a cena trubek je v podstatě
zanedbatelná. Cena potrubí je naopak dominantní u podlahového vytápění. Významné položky jsou i rychlost montáže
a kvalifikační nároky. Tyto pro REVEL-PEX vychází velmi příznivě, a to i ve srovnání s mědí. Pro rozpočtování je vhodné
užít nový program XProCAD REVEL. Přesný výčet materiálu
umožňuje určit cenové relace i z ceníku. V každém případě
záleží na konkrétním řešení systému, neboť toto dokáže významně ovlivnit výslednou cenu. V praxi se ukazuje, že instalace vyhotovené ze systému REVEL-PEX vychází cca o 30%
levněji než z mědi a o 20% dráž než z polypropylenu.
RS
K oceňování instalací ze systému REVEL-PEX lze užít i cenové koeficienty Pa, Pb, Ps, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf a Va. Žádný
z uvedených koeficientů nezahrnuje topný zdroj se strojním vybavením a dopravní náklady. Naopak všechny zahrnují mzdové náklady a zisk montážní
TECHNICKÝ POKYN
firmy. Koeficient podlahového topení nezahrnuje rozdělovače
a skřínky. Koeficienty obsahující otopná tělesa uvažují s výkonově běžnými do 2 kW, koeficient rozvodů vody neobsahuje
baterie, rozvody obsahují ochranné hadice z polyetylénu.
Pa = 690,-Kč/m2 (podlahový systém do 500m2)
Pb = 590,-Kč/m2 (podlahový systém nad 500m2)
Ps = 990,-Kč/m2 (podlahový suchý systém)
Ra = 6500,-Kč/těleso (včetně měděných nebo hliníkových těles)
Rb = 5500,-Kč/těleso (včetně ocelových nebo litinových těles)
Rc = 1400,-Kč/těleso (finálně průměrné rozvody bez radiátoru)
Rd = 100,-Kč/m (finálně rozvody včetně přípojek dimense 16)
Re = 115,-Kč/m (finálně rozvody včetně přípojek dimense 20)
Rf = 130,-Kč/m (finálně rozvody včetně přípojek dimense 23)
Va = 990,-Kč/vývod (rozvody vody – baterie má dva vývody)
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Systém REVEL-PEX v praxi má až neuvěřitelnou ochotu fungovat. Pokud se stane, že systém „nechodí“, prověřte teploty
přívodů a zpáteček, zda nedošlo k přepojení. Častá chyba je
i výkonové přetížení větve (prověřte dle grafu „J“). Pokud se
prokáže ta či ona chyba, lze hodně zachránit osazením silného čerpadla (např. cenově vhodný typ WILO RS30/100). Při
připojování těles je vhodné postupovat nejprve po přípojích,
pak po zpátečkách, aby nemohlo dojít k překřížení potrubí
a jeho přepojení. Při vyvádění stoupaček označujte přívod
a zpátečku. Po zalisování je možné s fitinkou otáčet, toto
nemá vliv na těsnost spoje a jedná se o obdobný efekt jako
u simeringu. Je možné se nechat odborně zaškolit u firmy
REVEL včetně vydání osvědčení – tel. 602577400. Technický
a projekční servis je poskytován na čísle 602436521. Rychlost montáže je až neuvěřitelná, manipulace s materiálem je
snadná. Teplota při pokládání potrubí by dle normy neměla
klesnout pod +5°C, ale skutečností u mnoha firem je práce
i pod teplotu -5°C. Vzhledem k mrazuvzdornosti materiálu
nedochází k poškození rozvodů, zvýšená opatrnost je
však nutná. Je vhodné si materiál nechat předehřát
v malé vyhřáté místnosti. Nároky na vybave-
39
ní pracovní skupiny a jejich kvalifikovanost jsou ve srovnání
s klasickými ocelovými rozvody minimální. Kromě zmíněného speciálního nářadí pracovní skupina (převážně dvoučlenná) potřebuje řezačku na radiátorové přípojky a nůžky na
plast, které rovněž firma nabízí. Potrubí není nutné k podkladu kotvit. K případnému přichycení potrubí k podkladu (např.
ve zdvojených podlahách z důvodu hlukových) je třeba používat plastové hmoždinky s páskem nebo stromečkové kotvy,
nikoli tedy plechy či jiné ostrohranné pomůcky. Při přechodu
dilatací stavebních konstrukcí je nutno dávat polyetylenovou
chráničku s přesahem 0,25m na každou stranu (to platí i pro
průchody z místnosti do místnosti a pro přechody podlaha-stěna). Potrubí PEX vedené ve zdech (potrubí metaloplastické vždy) se ukládá do polyetylenové chráničky a umisťuje
do drážek o hloubce 100mm (chránička v rozích se nesmí
napojovat, ale musí zde probíhat). Krytí potrubí PEX uloženého v betonu bez chrániček by mělo odpovídat dimensi,
tedy pro potrubí 20 by mělo být krytí alespoň 20mm nad horní hranou potrubního profilu atd. Průchody dveřními otvory
je třeba sjednotit, aby nedocházelo k poškození rozvodů přivrtáním prahů, rovněž je nutná pozornost u WC mís, nohou
umyvadel, barových
stoliček apod. Bezespádové
systémy se odvzdušňují
podstatně déle než
rozvody
klasické
a leckdy pokles tlaku v systému s nutností dopouštění je
tak dlouhodobý, že
budí dojem úniku
vody ze systému.
Toto je způsobeno
i dotvarováním trubek vlivem teploty
a tlaku. U větších
systémů je vhodné
osazení automatického vyrovnávacího a dopouštěcího
zařízení, u menších
systémů
osazujte
vždy automatickou
dopouštěcí
armaturu ADA (RL374).
Tato obsahuje kromě redukčního ventilu a zpětné klapky
i kontrolní manometr. Armatura se po dobu několika měsíců
nechává pootevřená a dále se používá jen pro předsezónní
doplňování. Materiál PE-X se nedoporučuje používat tam,
kde není u zdrojů na pevná paliva (včetně krbových vložek)
zajištěna dostatečná ochrana před přetopením. Materiál vydrží krátkodobě 110°C horkou vodu, ale pokud v systému
vznikne pára (např. při poklesu tlaku v systému), struktura
40
TECHNICKÝ POKYN
sítě materiálu PE-X se rozpouští v místě její kondenzace.
To může být paradoxně i několik metrů od zdroje a pojišťovací ventil to neřeší. Jako nejvhodnější se jeví vřazení akumulační nádoby, užití otevřené expanse nebo umístění UPS
zálohového zdroje pro několikahodinový doběh čerpadla při
výpadku el. sítě. V každém případě je u zdrojů na pevná paliva vhodné vlastní kotelnu vystrojit z mědi nebo z oceli a na
materiál PE-X přecházet až ve zdech či podlahách.
V praxi se neosvědčilo opomíjení správného postupu při
napouštění podlahového nebo stěnového systému, naopak
postupný nátop podlahy po jednotlivých stupních a dnech se
ukázal jako neopodstatněný. Doporučený postup je tedy následující: uzavřít vstup i výstup rozdělovače, uzavřít všechny ventily smyček, zabezpečit přívod vody do vypouštěcího
ventilu sběrače, otevřít přívodní a případně regulační (vratný) ventil jednoho okruhu, vyčkat u vypouštěcího ventilu
rozdělovače pokud nevytéká dopravované množství vody
(bez vzduchových bublin), uzavřít tuto smyčku a postupovat
stejně s dalšími, po napuštění všech okruhů otevřít veškeré
ventily, spustit zdroj tepla bez omezení.
ZKUŠENOSTI PROJEKČNÍ
U bezespádových a podlahových systémů, kde nelze dopředu
vyloučit chybu v rovinnosti podkladu, je vhodné předimenzovávat výkon čerpadla co do průtoku i tlaku o 50 až 100% oproti výpočtu. U projektů systému REVEL-PEX je zbytečné rozkreslovat svislé zapojení jednotlivých těles, postačuje schéma
zapojení rozdělovačů a půdorysné uložení rozvodů. Obdobně
je tomu u rozvodů vody, kde se nerozkresluje izometrie. Tím
se snižuje pracnost výkresové dokumentace. Návrhy rozvodů
lze provádět exaktně dle zkušeností (rychlosti uvažovat v rozmezí 0,5 až 1 m/s) nebo za užití programu XProCAD REVEL
(aktuální verze včetně podpůrného CADu a stručného návodu
ke stažení na www.revel-pex.com/software). Rovněž projekce
mohou využít programového balíku PROTECH a TOPSOFT,
které systém REVEL-PEX včetně měděných otopných těles
REVEL obsahují (Protech-Nový Bor 487727254 p. Ryšavý
a Topsoft-Únětice 267317412 p. Roubínek). Systém lze užívat
v různých zapojeních, doporučujeme jako nejekonomičtější,
provozně nejbezpečnější a z hlediska tepelné pohody nejlepší variantu s umístěním rozdělovačů v centru prostoru a připojením jednotlivých topných okruhů, z nichž každý připojuje
několik těles v zapojení „Tichelman“. Rozvodná potrubí se vedou co nejvíce po obvodu vnějších zdí a na rozdíl od vnitřních
rozvodů bez izolačních či ochranných návleků. Započitatelný
orientační výkon z tohoto dvoutrubního vedení je 50W/m´.
U rodinných domů a objektů o půdorysné ploše jednotlivého
podlaží do 300m2, se osvědčilo připojení bez rozdělovačů,
kdy ze stoupacího potrubí je vyvedena odbočka v dimensi 23
a tato v podlaze rozdělena za užití T-kusu na dva okruhy, které
v zapojení Tichelman připojují jednotlivá tělesa. Zde se však
změna průřezů předpokládá. Podobné je užití již dříve zmíněných kotlových přípojek u etážových systémů. Pro rozvody
po povrchu se užívá metaloplastická trubka uložená v příchytkách. Vlivem nižší drsnosti stěn mají trubky REVEL lepší
přenosové vlastnosti než ocel, a to zhruba o jednu dimensi.
Doporučený max. přenášený výkon pro potrubí v jednotlivých
dimensích a teplotním spádu 20°C je následující: V dimensi
16–7kW, v dimensi 20–12kW, v dimensi 23–25kW, v dimensi 32–40kW, v dimensi 50–200 kW. Při dimensování přípojů
a rozdělovačů podlahového vytápění je nutné počítat se zvýšenými průtoky s ohledem na menší teplotní spád. Naopak
u směšovacích rozdělovačů vlivem velkého teplotního spádu
může být připojení subtilní. Výše uvedené informace jsou pouze orientační, vždy záleží na konkrétních podmínkách. Graf
pro střední teplotu 70°C udává závislost tlakových ztrát na
rychlosti proudění v jednotlivých dimensích potrubí. Tvarovky
a rozdělovače lze orientačně započítat paušálně ve výši 15%
z celkových tlakových ztrát potrubního úseku. Parametry termoventilů a ventilů na rozdělovačích se odečtou z příslušného grafu. Projekt nemusí obsahovat detailní výpis materiálu,
neboť to pro zkušeného instalatéra není problém. Rovněž je
možné získat tento výpis z projektu obratem u firmy REVEL,
jako bezplatnou službu.
TECHNICAL ADVICE
41
Technical advice
REVEL PIPES
The REVEL-PEX system utilizes pipes on the basis of crosslinked polyethylene, whose production is based on the technology of hydrolytic (silane) cross-linking designated as PE-Xb
according to standards. This technology allows economical
production of high-quality pipes or composite ones with the aluminium insert complying with the particular technical standards.
This technology enables optimal stabilization of pipes against
various impacts, such as chlorine resistance, UV-radiation resistance, copper ions resistance and the like and has become
the point of interest of all world major manufacturers of pipes.
The REVEL company is probably the only manufacturer in the
world performing output check of the whole production on the
basis of a one-hour pressure test at 0.9 MPa using water at
a temperature of 85°C, which exceeds the frame of tests prescribed by the standard. The assortment of PEX pipes is produced in mean pressure line (older designation PN16), whose
designing according various standards is well-arranged in chart
“C”, composite pipes, also called metal-plastic pipes (MP) are
produced in pressure class 1. Apart from PEX pipes 32×3.6
and 50×5.6, which are supplied also in four-meter sticks, the
whole assortment of all-plastic pipes is also produced with an
EVOH oxygen barrier. The company utilizes a unified colour
coding of all-plastic pipes; that is in orange colour. Metal-plastic pipes are because of utilization for surface piping designed
in white. Rolls are subsequently wrapped into a plastic foil and
provided with the outgoing check label. The assembly company
shall check the pipes for transport-related damage after delivery. The cross-linked polyethylene is a plastic of totally unique
properties making the material ideal for production of pipes able
to resist long-term temperature loads of up to 95°C (short-term
temperature loads of 110°C but only water, not steam). The term
“polyethylene cross-linkage” represents a chemical reaction
changing the structure and thus also properties of the material.
The cross-linkage restricts free movement of molecules, which
are arranged into invisible spatial network. The fusible material
– thermoplastic – is transformed into infusible material through
the cross-linkage (so called thermoelast). This material softens
at higher temperatures, however, at the same time it keeps
sufficient strength. The spatial network prevents slow creep of
the material. In contrast to other plastics the strength of PE-Xb
is practically not reduced with time. The strength isotherms of
PE-Xb are linear without the breakpoint (sudden decrease of
strength) typical of fusible thermoplastic materials. This ability
together with a high thermo-oxidative resistance is the essential
prerequisite for long lifetime and operational reliability of PEX pipes. The cross-linkage also increases chemical resistance
of the material. Therefore this material is able to resist well
the long-term effects of antifreeze and anticorrosive
ingredients. Unlike polypropylene it shows long-
term resistance to chlorine water in addition. The structure of
this polymer efficiently prevents expansion of random cracks.
PE-Xb remains flexible and rigid at temperatures well below the
freezing point, where other plastics become brittle. Cross-linked
polyethylene is the only material showing the property called
“the shape memory”, which can be used advantageously when
connecting pipes. These exceptional properties lead to the fact
that cross-linked polyethylene has become the most widely
used plastic for installations in industrially developed countries.
The pipes shall be stored and installed to avoid long-term exposure to direct sunlight. The pipe rolls may be stored in horizontal
position in layers of max 8 rolls by reason of potential shape
distortion, in which case it is subsequently not possible to slide
the expander into the pipe. Operating conditions of pipes made
of PE-Xb for the lifetime of 50 years are, in a rather complex
manner, specified in standard. Briefly it can be said that any
decrease of medium temperature or internal overpressure in
the pipe significantly extends the lifetime of pipe. Under normal
conditions the lifetime exceeds 100 years. The system based on
all-plastic PEX pipes is designed for direct laying into concrete.
Because of its thermo-elasticity the pipe behaves like a large
compensator of length changes, widening and narrowing its
wall without impacting its strength or lifetime. (Built-in copper
distributions are subjected to a risk connected with their own
length temperature fluctuation, physical movements of building structures and electro-chemical effects and show signifi-
42
TECHNICAL ADVICE
cantly higher temperature losses
than PEX.) Piping made of crosslinked polyethylene need not to be
laid into protective hoses over the
whole length (on the contrary, they
are prescribed for dilatation joints
of building structures). The decision on whether to use the covers
or not are related to the designer’s
decision on inclusion (e.g. in case
of distributions on the perimeter of masonry) or minimization
of temperature losses of the distributions themselves (e.g. in
case of accumulation of distributions under the floor in central
rooms). Composite metal-plastic pipes are used in surface piping, sanitary installations or shaped connection of radiators
from the wall. Unlike all-plastic pipes, their main advantage is
just shape stability and minimum length extensibility fixed by
inner aluminium insert. Thus, MP pipes are delivered also in 4m
sticks or you can use mobile levelling machine directly in the
place of construction. If utilisation of metal-plastic in constructions is considered, their placing in protectors or insulating files
is necessary (except low-temperature floor and wall heating).
REVEL FITTINGS AND AXIAL PRESSED
JOINT
The REVEL coupling system is based on utilization of the
PE-X cross-linked polyethylene shape memory, which is partly
effective also in composite pipes. The assembly begins with
increasing the pipe end diameter using expander but only in
such a way to enable the fitting to slide in. This is a very impor-
tant condition of assembly, the material breach of which (so
called over-expansion) represents the most frequent reason
for immediate joint leakage caused mostly by well-visible irregular damage of tube end or aluminium inset. This condition
is of such an importance that a special expanded head has
to be used. It is also
very important to
expand the pipe in
its axis. Chemical
composition of the
material allows in
the course of time
subsequent returning of the expanded
pipe into original dimension (so called
memory effect) resulting in a firm grip
of the fitting. Pressing of the safety ring
follows accompanied
with the pipe material creeping at a very
high pressure. This
results in a firm connection and perfect tightness of the joint. Tightness is guaranteed even without rubber packing rings and this ensures practically unlimited life of the joint, which shows many times higher strength in comparison to the pipe itself. This system based
on the so called „axial pressing“ (in the pipe axis direction)
is the oldest method of PEX pipes joining perfectly proven in
practice by many companies, which utilizes a double sealing
effect (memory and press) mutually reducing the risk of error
occurring in either of them. The joint tends to be self-sealing
and if it proves to be tight under a pressure test its leakage
in the course of time is practically impossible and immediate
laying into concrete or wall assembly may be performed. Our
correctly executed joints are by far the most solid system elements and are able to reliably resist more than ten times the
strength of the pipe itself (including plastic fittings). The REVEL Company supplies a comprehensive assortment of brass
and plastic fittings, of which several are designed for two pipe
dimensions. The system is supplemented by L- and T-shaped
radiator connections made of nickel-plated semi-hard copper
pipes of 15×1 mm. Like several other major manufacturers of
these items, also the REVEL Company has introduced fittings
made of high-quality structural plastic PPSU to the market.
From the available assortment of PPSU materials the REVEL
Company has chosen the type showing the highest toughness. High toughness guarantees reliable function even under demanding conditions of the usual construction practice.
This extreme toughness is compensated by somewhat lower
surface hardness (compared with brass). This leads to the
fact that a trace is left on the fitting flange when pressing the
ring. Compliance with the axial pressing principle ensures
the advantage of full compatibility of PPSU components with traditional brass parts and the possibility to use the same assembly tools, because
TECHNICAL ADVICE
the future trend shows tendency to PPSU fittings. The REVEL
Company has been the only manufacturer in the world so far
to find technical solution for the production of radiator connectors, which is performed on the basis of a moulded-in insert
and subsequent re-pressing of the ring directly in the manufacturing facility. In spite of this fact, the company decided to
newly extend its offer to complete all-brass system to meet the
requirements of the customers who have not been convinced
of the advantages of plastic fittings and who are willing to pay
extra charge. For surface piping of composite pipes brass and
nickel-coated fittings are used very often for decorative reasons. However, they are delivered within a few days to order.
The system is also completed with brass pressing knee-joints
for surface piping. Designation of pressed joints as “non-demountable” is not completely accurate since the joints may
be disassembled using hot-air gun and the brass fittings are
reusable. Pipes damaged by hot air are cut off. With regard to
possible damage by high temperatures it is forbidden to reuse
PPSU fittings. In common building practice the bends are replaced in all-plastic piping by reinforcements of elbows, which
means lower labour intensity and significant financial savings for contractors and significantly lower pressure losses in
systems. Composite pipes do not need the above mentioned
reinforcements and they keep their shape after bending. The
above mentioned reinforcements are used as a tool during
pressing to prevent diameter deformation of the metal-plastic
pipe (one ear of the arch is open; the other is used to fix the
pipe). Pressing rings for joints of the REVEL-PEX system are
made of brass pipe material and each ring is designed solely
for a particular pipe dimension and type. Rings provided with
chemical nickel are used for composite pipes.
The system is further supplemented with screwed joints and
reducers based on Euro-type cones (EK), which ensure tightness by means of both the O-ring and the cone. This offer
enables assembly of floor and wall-mounted heating using
the REVEL-PEX system and connecting the pipes on valves
of bodies and distributors without pressing and expanding
tools. The same EK fittings are used for MP pipes as ell as for
PEX pipes. No problems have occurred in respect of reliability
of these joints, but despite this fact the company prefers the
pressed joint and provides a 25-year guarantee for this joint.
RADIATOR HEATING
Our system specially focuses on radiator distributions of radiators in constructions, principally using axial pressed joints. For
this purpose the company supplies special manual or electrohydraulic tools and a comprehensive set of fittings (see elsewhere). In addition to traditional nickel-plated copper radiator
L and T connectors of 16 and 20 dimensions, the system
also includes T radiator connectors of dimension 23.
The REVEL Company also offers boiler connec-
43
tors for suspended sources including a transition piece with internal thread of 3/4“ (set RL91). These connectors form a blind
two-circuit divider in the floor offering an aesthetic solution for
multi-floor systems. If the designer wishes to use single circuit
only, the other outlet is closed using pipe and plug, or connectors RL257 and transition piece RL99 are used at lower
output transmitted. The company has extended its assortment
by brass connectors in shape “U” enabling connections of VK
bodies as well as copper convectors from walls. However, they
are to be placed into protectors by reason of dilatation movements with floor-wall contact. If a customer requests custom
PEX distribution – system Tichelman
K
T4
T1
T2
T3
connectors of modified shape for specific projects, the company is able to prepare them within 10 days. It is also possible to replace relatively expensive radiator connectors with
metal-plastic. REVEL supplies special lengthwise designed
thermoregulation valves with Euro-type cone of DIN type
(RL315). The system allows utilization of any valve manufactured abroad. However, those valves must be provided with the
transition piece to appropriate connecting pipe, if not already
included. Fitting for transition to 15 mm diameter pipe from
TECHNICAL ADVICE
The way of pipe laying the loop of floor
heating and floor composition
correct dilatation
incorrect dilatation
internal thread of 1/2“ (RL99) is used for connection of VK
Radik bodies (without “vekolux” fittings) and REVEL convectors. On request of assembly companies the system includes
transition from radiator connector to KERMI (RL92) body. The
corner transition piece RL314 is primarily used for connection
of the return branch of classic heating bodies as a substitute
of screwed connection. Owing to the dimension of adapting
piece and lengthwise modification of thermostatic valves offered by the company there is no need to perform bending of
connectors. Copper semi-hard pipes stiffen during galvanization and certain percentage of those pipes may break in case
of complementary bending. The company does not assume
responsibility for such a damage of the connector. Owing to
this fact we recommend to use valves supplied with the system. The valves are preset (see graph characterization). Spe-
A-A
44
max. distance of dilatations 8 m
A-A
Flooring (eg. keramic flooring
on perm. elast. mastic)
Plinth
Perm. elastic mastic
Wall insulation
RL 269 (RL 318)
Slab
FLOOR HEATING AND COOLING
The system is further used for large-area heating or, as the
case may be, cooling. The pipe of dimension18×2 under designation RL83E is the most frequently used pipe in the system
26
22
cial thermostatic head with REVEL print of the DIN type is designed for valves RL315 or RL362, and is also compatible with
valves of the VK Radik bodies and some other ones (DIN type
valves). Instead of thermostatic heads also the thermo-drives
RL23 (230V) or RL430 (24V) may be used for DIN type valves,
of course in connection with appropriate electrical regulating
system. Offer of the system includes corner fittings and direct
fittings with closings for connection of VK bodies from the floor
and the wall. The fittings are provided with a Euro-type cone
end for all foreign types of VK bodies. For connection of VK
Radik bodies it is necessary to purchase RL9 transition piece
for internal thread of 1/2“. Radiators are usually connected by
nickel-plated copper connectors, however, direct connection
of radiators from the wall e.g. with utilisation of metal-plastic.
The company also offers a fitting for connection from the wall
under designation RL385 and RL386. This fitting is pressed
onto the pipe and the other end with 15 mm diameter replaces
the radiator connector. It is forbidden to replace copper radiator connectors with steel ones, which impair system lifetime
and even aesthetics, while delivering minimum financial savings.
100
52
PEX pipe 18 (16,20)mm
Concrete dab (rough floor)
min. 5mm
75
(63)
for floor assemblies. Also 16×1,8 RL59E or 20×2,3 RL129E
pipes may be used since newly both types of polystyrene
system boards are adjusted to hold fast all three dimensions
of the pipes (16, 18 and 20 as well). In case of utilization of
common cut polystyrene, both types of metal-plastic pipes
PEX-AL-PEX can be used. Polystyrene system boards and
locking ribbons are delivered in two dimensional alternatives
(63mm and 75 mm), the pipes are then placed in multiples of
the dimensions. Locking ribbons are also used in case of long
distance transportation of the material for floor heating. Unfortunately, polystyrene system boards are too large in volume
and hence the long-distance transport significantly increases
the purchase costs of the system. Systems made of locking
ribbons ensure more favourable price levels and no waste.
Locking ribbons are anchored to the ground with a cranked
clamp RL60 with 300 mm spacing. Consumption is 1 meter
per one square meter of the area heated. Some customers
use the clamp RL60 also for anchoring pipes to common cut polystyrene, however, optimum surrounding of pipes with concrete is not achieved
TECHNICAL ADVICE
45
here and the heat performance of the floor is lower. When
designing the pipe spacing attention must be paid to the situations when the heating plates are connected from a common
distributor with pavement or floating wooden floors. In such
case it is necessary to place system boards under the wood
enabling smaller spacing (e.g. pavement 225 / 189 wood or
189 pavement / wood 150). Readiness for installation of the
wet floor heating with the system board is on the level -100
mm. Polystyrene system board is 48 mm high (height of heat
insulation is 22 mm). The piping is placed within the height of
48mm and B20 (P20 screed) class concrete floors are made
on the upper side of polystyrene with a thickness of approx.
40 mm (the REVEL company neither stipulates nor supplies
plasticizers, plasticizer has no significant effect on heat performance of the floor and, what is more, reduces strength
of concrete, its use depends solely on the contractor). In car
dealerships it is convenient to apply the reinforcing webs on
polystyrene system boards and the foundation polystyrene
supplied by the contractor should be of the pressed type with
a higher load-bearing capacity, and not of the cut type. Tiles
are stuck to permanently flexible plasters without dilatation allowed, or with dilatation in the heating plate for larger areas. It
is important to separate the tiles from the walls with additional
lining enabling to slide the tiles under. In case of cast floors,
which are in connection with floor heating used more and more
often, there are used no dilatations between individual loops,
but only on the perimeter. Cast floors are more demanding as
sealing and gap pre-cast are concerned to prevent leaking
under and polystyrene floating.
WET WALL-MOUNTED HEATING
Offer of locking ribbons with dimensional alternatives of
63 mm and 75 mm allows installation of the wet wall-mounted
heating system. For this purpose the PEX pipe is used, i.e.
16×1.8 with an oxygen barrier EVOH or metal-plastic pipe
16×2. Long-term tests have not proven any aeration of wallmounted systems with pipe of dim. 16mm. Meanders must
be placed horizontally by reason of significantly lower pressure losses. Ribbons are anchored to the rigid wall in vertical
position with 0,5m spacing and insulation is placed between
them. Pipe meanders are subsequently created. Rabitz netting is arranged over the system and two-coat lime-cement
plasters are made. Should the walls heated be longer than
6m and the plaster cement, it is necessary to dilate it. Total
radiation output depends on the mean surplus temperature
of the medium, however, available output for a particular side
of the wall depends on the heat penetration coefficient of the
particular wall, see graph H. The rest of the total energy radiated penetrates to the other side of the wall and must be
taken into account as thermal gain or loss. Wall-mounted
heating is therefore recommended rather for interior
walls of buildings.
150 mm
(126 mm)
The ways of the wall heating
netting
35
plaster
 = 0,8 W/mK
50 cm
50 cm
50 cm
Shaped profile RL424 (425) with pipe 16x1.8 RL59 EVOH or PEX-AL-PEX 16mm
DRY LARGE-AREA SYSTEMS
In case of dry systems with a double floor pipes are placed
in locking ribbons too. It is not suitable to use standard distributors here. PEX pipes of 23 or 32 dimension in Tichelman
connection are used as distributors here and pressed T-shape
branch pipes then connect individual system branches. Indicatively, the heating water temperature fluctuates around 65°C
and the heat performance of the floor is approximately 60W/
m2. However, reality always depends on the detailed arrangement. In case of distributions in double floors it is necessary
to pay special attention to anchoring of pipes to the foundation outside ribbons to avoid disturbing sound effect caused
by movement of pipes at temperature changes. Metal-plastic
pipes are therein much better than all-plastic ones.
46
TECHNICAL ADVICE
The REVEL Company offers a dry single-layer system in
a construction depth of 30mm suitable for reconstructions
with small floor heights, wood constructions or where the
structural analysis does not allow loading of ceilings with
concrete. The system utilizes wood-fibre boards with a thickness of 22mm of two types. The first has only longitudinal
grooves with 150mm spacing, the second one is provided
with milled wheels with grooves enabling rotation of random
meander according to the disposition (see the photograph).
The boards can be cut to obtain required shapes and are
assembled using spot clamps. The assembly begins similarly to the wet systems by placing dilatations on the perimeter of the room. Temperature of the room, boards and
pipes at the time of assembly is optimum above 15°C by
reason of subsequent dilatation changes. The whole area
of the room is assembled of boards which are connected by
spot clamps. According to the needs they are hammered in
random place of the heating board, which has a groove on
the whole perimeter. Boards with wheels are used for the
edges of the area. Since they are higher in price than filling boards it is common, that the assembly firm cuts them
and uses them on both sides of the room, while the irregular cut without a groove for a clamp is turned towards the
wall. Meanders of pipes of dimension 16, and that is either
metal-plastic or all-plastic are placed on the heating area assembled in this way with an oxygen barrier. Under the most
unfavourable conditions the dilatation is 1cm per 1m, but half
dilatation is common. Dilatation of pipes and boards differs
and time difference can manifest here, for example in case of
quick heating-up. Protrusions in the board itself prevent displacement of pipes in turns of meanders and the danger is
decreased by specific pipe waving in the groove of the board.
To avoid loosening of the pipe in the meander turns, elevation of floor and subsequent pipe breakage, it is necessary
to cover up the board and to screw this layer to the heating
board, especially in the area of meander turns. Plasterboard
with a thickness of 9mm has been proven as being the best
during tests. The heating water temperature depends on the
covering used, but in case of pavement it is 50°C, in case
of floating floor up to 65°C. Indicatively, it can be calculated
with the output of 60W/m2. This dry system was designed
for floors, but it is suitable to use it also for heating walls and
ceilings, including obliquities of attic. The method is similar
as in case of floor, while dilatation is solved continuously
between the boards. In case of walls and ceilings the plasterboard with a thickness of 9mm and subsequent common
joint and surface treatment is solely used for covering. We
warn that the heating boards swell in contact with water and
this must be prevented. Dimensions of both types of boards
are identical – 900/1350mm, it is suitable to include installation diagram of boards in the project. The thermal conductivity coefficient of the heating board material is 0.1 W/mK, the
specific gravity amounts to 750 kg/m3.
BRASS AND PPSU DISTRIBUTORS FOR
HEATING, SANITARY INSTALLATIONS
AND THEIR MEASURING AND
REGULATION (MaR)
As a new world item the REVEL Company offers distributors
from PPSU materials for heating (not for sanitary installations).
Distributors are designed as individual parts, which can be
set together into desirable sets. Assembled distributors are
delivered by the REVEL Company according to the particular
order but a wholesale customer has a possibility to reduce
his distributor stock supply and he can set together particular
dimensions and distributor types by himself. Different types
of parts are delivered for the distributor and the collector.
The first one has a four-stage integrated pre-adjustable valve
and the second type has an integrated flow meter with range
0.5–2.5 l/min. Hand heads and thermo-drives 230V and also
24V in common use can be applied on PPSU distributors
(valves with thermo-drives are closed without voltage). Outputs
from the distributor are provided with Euro-type cones –
standard distributor outputs. Like brass distributors, PPSU also
have a sort of screening on Euro-type cones, which creates
final additional resistance supporting regulation with different
lengths of particular loops. As a part of distributors there are also
transfers to plastic pipes (the same reducers are also used with
metal-plastic). As supplementary equipment the company offers
T-shaped pieces with thermometers. A mixing distributor of floor
heating developed by the company for transfer from a system of
any higher input temperature to a low-temperature level system
is attractive technically and also price-wise. This item will be
especially appreciated by investors requiring a combination of
radiators and floor or wall-mounted heating in a building. This
combination utilizes direct-acting temperature regulator,
which is supplied in the temperature range of 10–80°C
(RL101) as a standard. The device operates
TECHNICAL ADVICE
in the following way. The upper distributor (which is in fact
a collector here – ! in this case thermometers and flow meters
belong under this part) takes in water with the temperature
equal to that of the radiator distribution system, through a ball
valve. The upper part, here a collector, takes in the cold water
returning from the large-area system. This results in formation
of a false three-way mixer ensuring mixing of heating water to
a low-temperature level. Three-speed circulating pump (MYSON
CP53) draws water from the above and forces it down to the
distributor. The thermometer placed under the pump shows the
run-up temperature of water to the large-area system. If the
temperature of the water coming to the direct-acting regulator,
which has 1 % permeability, is higher than the preset one, then
this regulator is closed and the heating system circulates by
itself without any supply of water with higher temperature, until
the direct-acting regulator releases a part of the cold water
and enables supply of the new water from the radiator circuit.
In any case, it is necessary to ensure flow prior to the mixing
distributor since under certain circumstances the flow through
the mixing distributor is practically none and for example the
suspension boiler would break down without by-passage. This
can be conveniently arranged by a bathroom ladder or a small
heating body without thermal head. If this is not adhered to,
the mixing distributor may be subjected to undesirable pressure
from the external pump and its function may be impaired. Pump
of the mixing distributor is controlled via thermostat (e.g. RL14)
placed in the reference room with the large-area system. On
the other side its control together with the boiler is unsuitable.
Place the boiler control thermostat in the room with radiators. If
the pump is not working, the large-area system cannot produce
heat. Another new world item in the offer of mixing distributors
is PPSU distributor for combination of spoke-wise connected
radiators and floor heating. The distributor has common inlets
and outlets solved separately from radiator and floor circuit. In
the lower part of the distributor there is inserted an inner blinding
which balances hydraulics. This type of distributor is also used
for two large-area systems with different temperatures, e.g.
during connection of wet and dry system or floor and wall
system.
The distributors are placed into boxes, the recommended
lengths of which are indicated in the table of distributors. Placement of distributors in the highest point is practically required
(be careful about level changes in ground plans). An exception is deaeration of small floor heating systems in higher floors
through the bathroom ladder. If the floor system is installed in
bathrooms only it is possible to use the pipe from the return
branch of the radiator system with PE cover or a direct-acting
temperature regulator (RL101) is used at the end of this parallel
loop, which ensures cooling to the low-temperature level (Caution! Heat separation from the return line of radiator circuit
is necessary here in order to prevent it from being subjected to heat effect). We would also like to point
47
out the products FHV-R and FVH-A by Danfoss, which can also
be used, but which are not supplied by REVEL. As a regulation
of individual circuits of the floor heating the company offers
room thermostats and valve thermo-drives, which may be additionally placed on the distributors at any time. The thermostat
supplied is able to control up to several tens of thermo-drives or
only one (thermo-drives are compatible with the valves of radiators RL315 and RL362 and also with the valves of VK bodies
– and are supplied in 230V and 24V version.
For MaR the company offers microprocessor-controlled equitherm regulation for mixing distributors. Operation of the
device consists in comparison of temperature differences between a sensor on the southern and northern facade and adjustment of the curves of run-up water sufficiently in advance
to prevent overheating of rooms, especially in interim periods.
The regulation is placed in an elegant plastic box designed
for wall assembly in the interior or, as the case may be, installation in electric switchboard on DIN-ribbon. Northern side,
southern side, heating and reference room temperatures are
recorded. A regulation valve which centrally lowers the temperature on distributor, circulation pump, fan-coil or other elements of quick heating-up (e.g. fireplace insert fan, valves
of some heating circuits of floor heating, fan-coil and other)
and breakdown signal of particular device parts are controlled
through output. System switching, including boiler, reduction
or quick heating-up may be controlled through binary inputs
(see the connection diagram hereinafter), including remote
control with additional equipment or through PC.
SANITARY DISTRIBUTIONS OF HOT AND
COLD WATER AND COMPRESSED AIR
As said before the system is universal and suitable also for
sanitary installations. In developed world the PE-X material
is most frequently used for sanitary installations (by reason
of lower resistance to chlorine the PPH material is practically
unknown there). The key dimension is represented by a pipe
16 without the oxygen barrier. Utilization of metal-plastic pipe
PEX-AL-PEX is also suitable since it offers plumbers stability of piping during work. It is recommended to use the said
dimension especially for domestic hot water (DHW) distributions, wherever the distance from the source is more than
3m. With this pipe dimension the water flow speed exceeds
4 m/s and the time delay and cold water outflow from DHW
distributions are minimized. Individual consumption points
are connected separately via floor using the shortest possible route and slight bends with the exclusion of sharp-edged
shaped pieces. This system is also recommended for apartment houses, where circulating piping ensures circulation in
ascending lines. Further distribution to consumption points is
performed as described above. For these purposes the com-
48
TECHNICAL ADVICE
The ways of inside house installation
RS
The REVEL-PEX system has been gaining on popularity also
for making distributions of compressed air. The material is resistant to oils and its distributions through the floor to consumption points are very cheap and interesting for investors,
e.g. in case of car repair facilities or assembly plants with
pneumatic tools.
PRICING
pany supplies pressed wall pieces 1/2“ /16. This dimension is
also suitable for showers and baths. If a larger profile is needed, the classical wall piece or the bend and the D/G reduction piece are used. Utilization of the REVEL-PEX system for
DHW distributions is also necessary wherever a tank heating
for hot water exceeding 60 °C is used, i.e. especially in family houses and kitchens with hot household water distribution
system. More extensive utilization of the REVEL-PEX material in sanitary installations was prevented by the absence of
larger profile pipes. The REVEL company compensates this
shortage by offering a 50×5.6 dimension pipe added with
screwed, highly reliable and reasonably priced fittings with inner reinforcement (insert). The pipe again does not require
solution of length changes and it is designed for direct laying
into concrete or wall assembly. It is important to realize that
assembly differs from the common method used for the PPH
material, i.e. from installed wall plates and wall pieces vertically to floors to the main inlet and DHW source (similarly to
radiator systems). Common assembly method from the times
of zinc-plated pipes reproduced in case of PPH pipes is probably the greatest obstruction for development of PE-X utilization for drinkable water and DHW distributions in our country.
Brass distributors in profile 1“ are used for water. These are
supplied as two parts because the numbers of outlets for cold
and hot water are usually not identical. If dimensions of single
pipes´ outlets are different too, it is necessary to specify it.
The major advantage of the system is probably its price.
Some components are half the price of comparable foreign
kits and sometimes even cheaper. A heating system based on
REVEL-PEX is currently much cheaper than traditional steel
distributions. In case of radiator system the price depends
mainly on the price of fittings, while the pipe price is virtually insignificant. As for floor heating, on the other hand, the
pipe price is dominant. Significant price items also include the
assembly speed and staff training requirements. These are
generally highly favourable for REVEL-PEX even in comparison with copper systems. For budgeting it is convenient to use
the new XProCAD REVEL program. Exact listing of materials allows determination of pricing even using a price list. In
any case, the price depends on each individual solution of
the system, which may significantly affect the resulting price.
The practice shows that REVEL-PEX system installations are
approximately 30% cheaper than copper systems and 20%
more expensive than polypropylene systems.
To determine the price of REVEL-PEX system installations
also the price factors Pa, Pb, Ps, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf and
Va may be used. None of the said factors includes a heating
source with machine equipment and transport cost. On the
contrary, all of them include labour cost and assembly firm
profit. The floor heating factor does not include distributors and boxes. The factors including heating elements take common ones in terms of output
TECHNICAL ADVICE
up to 2kW into consideration, the factor of water distributions
does not include taps and distributions include protective hoses made of polyethylene.
49
rials, also offered by our company. There is no need to anchor
piping to the foundation. For possible attachment of piping to
the foundation, e.g. in case of double floors by reason of noise,
it is necessary to use plastic dowels with a stripe or tree-like
anchors, and plates or any other sharp-edged material shall
be avoided. When passing through the dilatation zone of building structures it is necessary to apply the PE cover with 0,25 m
overlap on each side (this also applies for room-to-room and
floor-to-wall joints). Wall-mounted pipes PEX (metal-plastic pipes always) should be placed into polyethylene covers
and grooves 100 mm deep (the cover cannot be connected
in corners, but must pass over). Covering of the PEX pipes
laid in concrete without covers should match the pipe dimension, i.e. for the pipe diameter of 20 mm the cover should be
at least 20 mm above the upper edge of the pipe profile, etc.
Passages through doors should be uniform in order to avoid
damage of distributions by drilling of thresholds. Special attention is also required in case of toilet bowls, washbowl feet, bar
seats, etc. Connections of size 23 shall be fixed in concrete
or otherwise to avoid possible mechanical loading resulting
from length variations of pipes not fixed in concrete. Systems
PRACTICAL EXPERIENCE
The REVEL-PEX system is incredibly willing to operate faultlessly in practice. In case that the system does not work as
assumed check temperatures of supply and return lines for
misconnection. Another very common fault is overloading of
the branch – check according to the chart “J”. If any of the
above faults occurs, the situation can be suitably remedied by
installation of a powerful pump (for example well-priced WILO
RS30/100). When connecting bodies, it is recommended to
proceed by supply lines first and then by return pipes to eliminate pipe crossing and wrong connection. When leading ascending pipes always mark the supply and return pipes. After
pressing the fitting can be rotated. This has no effect on the
tightness of connection and similar effect as with lip seal is
concerned. Qualified training, including certificate is provided
by the REVEL Company – phone 602577400. The number for
technical and design service is 602436521. Speed of the assembly is almost unbelievable and material handling is easy.
According to the relevant standard, when installing pipes the
temperature should not drop below +5 °C. However, many
companies work at temperatures below -5 °C. Owing to the
frost resistance of the material no damage of distributions
occurs, however, increased caution is necessary. It is recommended to pre-heat the material in a small heated room.
Equipment demands and training requirements of the work
group are minimal compared with traditional steel piping. Besides the mentioned special tools the work group (mostly
two-membered) will need a cutting machine for radiator connectors and scissors for plastic mate-
without sloping are deaerated for much longer time than in
the case of classic pipe systems and sometimes the pressure
drop in the system requiring water addition is so steady that
it creates the impression of water leakage. This is caused by
additional shape modification of the pipes due to temperature
and pressure. In case of larger systems it is recommended to
use automatic balancing and refilling equipment. For smaller
systems always use automatic refilling fitting ADA (RL374).
In addition to the reduction and return valves it also includes
a control manometer. The fitting is left slightly open for a couple of months and then it is only used for pre-season refilling.
It is not recommended to install the PE-X material on the surface without covering. It is not recommended to use the PE-X
50
TECHNICAL ADVICE
material wherever sufficient protection against overheating is
not ensured for solid fuel sources (including fireplace inserts).
The material is able to resist hot water of 110 °C in the short
term, but if vapour penetrates into the system (e.g. in case of
pressure drop in the system) the PE-X material net structure
melts at the point of its condensation. Paradoxically, this point
may be located several meters from the source and the safety
valve does not solve it. The best solution seems to be inclusion of the accumulation vessel, the use of open expansion or
the placement of UPS source to ensure several hours of pump
operation in case of electrical network failure. In any case it is
recommended to furnish the solid fuel sources room with steel
or copper elements and to use the PE-X material in walls or
floors only.
The practice has not proven omission of correct method for
filling floor or wall-mounted systems nor gradual heating of
floor by individual grades and days proved substantiated.
Therefore we recommend the following method: close
distributor inlet and outlet, close all loop valves, secure water
inlet to the collector discharge valve, open inlet and possibly
regulation (reverse) valve of one circuit, wait until delivered
quantity of water flows out of the distributor discharge valve
(without air bubbles), close this loop and proceed in the same
way with other ones, after all circuits are filled, open all valves,
start the heat source without limitation.
DESIGN EXPERIENCE
With the slope-less and floor systems, where a deviation from
the flatness of the foundation may occur, it is recommended to
overrate the pump output (in terms of both flow and pressure)
by 50 up to 100% in comparison to the calculation. In case
of REVEL-PEX system projects it is entirely useless to draw
vertical connection of individual bodies, since a scheme of
distributor connection and ground-plan layout of distributions
suffices. Similarly to this, isometrics of consumption points
does not have to be drawn for water distributions. This spares
work on the drawing documentation. Distribution system
designs may be exactly based on experience (maintain the
speeds in the range from 0.5 up to 1 m/s), or can be worked
out using the XproCAD REVEL program (update version, including supportive CAD and brief download instructions on
www.revel-pex.com/software). The system can be used in
different connections. However we recommend the alternative with distributors located in the centre of the space and
connection of individual heating circuits, while each of them
includes several bodies in “Tichelman” connection type, as
the most economical, safest in operation and best in terms
of thermal comfort. Distribution pipes are led on the perimeter of outer walls to the maximum extent possible and, unlike
internal distributions, without insulating or protective covers.
Possible indicative output of this two-pipe line is 50W/m. In
case of family houses and buildings of up to 300 m2 floor area
of each individual floor connection without distributors proved
well, where branch line of 23 dimension is led from the ascending pipe and using a T-piece it is divided into two circuits
in the floor, which connect individual bodies using Tichelman
connection type. Here, however, the diameter change is expected. The above mentioned boiler connectors in case of
multi-level systems are used similarly. For surface distributions
metal-plastic pipe placed in conduit clamps is used. Due to the
lower roughness of pipe walls the REVEL pipes show about
one-grade better transmission properties than steel. Recommended maximum transmitted output in individual pipe dimensions and temperature gradient of 20 °C is as follows: dimension 16–7 kW, dimension 20–12 kW, dimension 23–25 kW,
dimension 32–40 kW and dimension 50–200 kW. When designing the connections and distributors of the floor heating
it is necessary to take increased through-flows into account
with respect to lower temperature gradient. On the contrary,
the connection in case of mixing distributors may be subtle
due to high temperature gradient. The above mentioned information is only indicative, since everything always depends on
particular conditions. The graph for the mean temperature of
70 °C illustrates the relationship between pressure losses and
flow rate in individual pipe dimensions. Shaped pieces and
distributors may be indicatively assumed in gross to cause
15% of total pressure losses in a piping section. Parameters
of thermo-valves and valves on distributors can be obtained
from the appropriate graph. The project does not have to contain a detailed list of material since it is no problem for an experienced plumber. It can also be obtained immediately as
a free of charge service at the REVEL Company.
REVEL-PEX
Základní rysy softwaru
XProCAD Revel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.02
REVEL-PEX
1.03
REVEL-PEX
20°C
24.60 m2
1920 W
Keramická podlaha
Smyčka 1.02/č.2
12.30 m2
REVEL RL83E
L=75 m
D=0.225 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
20°C
24.44 m2
1910 W
Koberec
**
**
Smyčka 1.02/č.1
12.30 m2
REVEL RL83E
L=69 m
D=0.225 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
**
1.07
REVEL-PEX
Smyčka 1.03/č.4
12.30 m2
REVEL RL83E
L=105 m
D=0.150 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
Smyčka 1.03/č.3
12.14 m2
REVEL RL83E
L=98 m
D=0.150 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
**
20°C
8.06 m2
630 W
WC
20 RL129E
1.01
REVEL-PEX
20°C
9.26 m2
310 W
20 RL129
•
•
•
WC
20 RL129
20 RL129E
16 RL59
V
calculation of thermal losses of buildings according to the
standards with the possibility of reading available data directly from the AutoCAD graphic system using mouse
design of bodies according to the standards for REVEL
bodies and steel plate ones
drawing of designed bodies, distributions, specification
of distribution routes, aggregate of outputs for individual
branches, pipe dimensioning and pressure assessment of
the system
additional system regulation on individual bodies
drawing of heating bodies vertical schemes and overall
connection diagrams
design and drawing of REVEL system floor and wall-mounted heating
design and drawing of water distributions by the REVEL
system
automatized material specification
budgeting using the Wiro system, output in .dbf
(prices in CZK with adjustable coefficients for conversion
to other currencies)
support of graphics environment of AutoCAD 2000 – 2005
(full version)
communication is English and Russian and description
output is in English
ČÍSLO MÍSTNOSTI
POPIS MÍSTNOSTI
1.01
CHODBA
TEPLOTA V MÍSTNOSTI
ZTRÁTA
VYTÁPĚNÁ PLOCHA
ÚPRAVA POVRCHU /
[°C]
[W]
[m2]
TEPLOTA POD POD.[°C]
20°C
310 W
9.26 m2
Keramická podlaha
Koberec
POZNÁMKA
1.02
POKOJ
20°C
1920 W
24.60 m2
1.03
POKOJ
20°C
1910 W
24.44 m2
1.04
LOŽNICE
20°C
1375 W
17.59 m2
1.05
POKOJ PRO HOSTY
20°C
485 W
7.56 m2
1.06
OBÝVACÍ POKOJ
20°C
1710 W
21.90 m2
1.07
PRACOVNA
20°C
630 W
8.06 m2
ČÍSLO SMYČKY
PLOCHA [m2]
DÉLKA [m]
ROZTEČ [m]
TLAKOVÁ ZTRÁTA [kPa]
PRŮTOK[kg/h]
REGULACE
TYP REGULACE
Smyčka 1.02/č.1
12.30 m2
L=69 m
l= 0.225 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
q=100 kg/h
KŘIVKA 4
VENTIL
Smyčka 1.02/č.2
12.30 m2
L=75 m
l= 0.225 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
q=100 kg/h
KŘIVKA 4
VENTIL
Smyčka 1.03/č.3
12.14 m2
L=98 m
l= 0.150 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
q=100 kg/h
VENTIL
Smyčka 1.03/č.4
12.30 m2
L=105 m
l= 0.150 m
R=4.98 kPa
q=1.66 l/min
q=100 kg/h
VENTIL
PRŮTOK [l/min]
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ K TOPNÝM PODLAHOVÝM SMYČKÁM NENÍ IZOLOVÁNO
16 RL59
U
U
- PRŮCHODY POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE JE OPATŘENO
OCHRANNÝMI PE TRUBKAMI FIRMY REVEL RL29 VIZ.KATALOG REVEL
20 RL129
1.06
REVEL-PEX
20°C
21.90 m2
1710 W
RSMP-4/18
STŘ.TEPLOTA=35.00°C
20 RL129E
•
typ R-60/800
RL314+315 RL316
•
•
4
•
•
výpočet tepelných ztrát budov dle norem s možností odečtu dostupných dat přímo z grafického systému
AutoCAD užitím myši
návrh těles dle norem pro tělesa REVEL a ocelových
deskových (KORADO)
kreslení navržených těles, rozvodů, specifikace tras rozvodů, součet výkonů pro jednotlivé větve, dimensování
potrubí a tlakové posouzení systému
doregulování systému na jednotlivých tělesech
kreslení svislých schémat otopných těles a schéma celého zapojení
návrh a vykreslení podlahového a stěnového vytápění
systému REVEL
návrh a vykreslení rozvodů vody systémem REVEL
automatizovaná specifikace materiálu
rozpočtování systémem Wiro, výstup ve formátu .dbf
(ceny v Kč s nastavitelnými přepočtovými koeficienty na
jiné měny)
podporováno je grafické prostředí AutoCADu 2000 až
2005 – plná verze, IntelliCADu V5 až V9
komunikace i výstup popisu je v českém jazyce
typ R-60/1400
RL314+315 RL316
•
Basic features of XProCAD Revel software
3
•
51
1.04
REVEL-PEX
20°C
17.59 m2
1375 W
1.05
REVEL-PEX
OKRES:
Příbram
INVESTOR:
20°C
7.56 m2
485 W
Ukázkový projekt
typ R-60/600
RL314+315 RL316
2
VYPRACOVAL
Tomáš Binko
20 RL129E
typ R-60/1200
RL314+315 RL316
1
VERZE 3.6
1.PODLAŽÍ
ODP.PROJ.PROFESE
ing.Z.Jícha
KONTROLOVAL
ing.Z.Jícha
OBEC:
Příbram
HIP
KÓD SOUBORU
I1033.dwg
FORMÁT
4 A4
DATUM
19.04.2004
STUPEŇ
P
MĚŘÍTKO
1:50
ZAK.ČÍSLO
ARCH.ČÍSLO
ČÍSLO VÝKRESU
1033
52
REVEL-PEX
ZÁRUKA SYSTÉMU „REVEL-PEX“
WARRANTY OF „REVEL-PEX“ SYSTEM
25 let plná záruka od vyznačeného data
výroby
Full limited warranty for 25 years from the
date of manufacture
Pro náš systém s lisovaným axiálním spojem bez ó-kroužku
poskytujeme plnou záruku po dobu 25 let, přičemž životnost
systému za běžných podmínek dosahuje až 100let. Všeobecně
platí zásada, že jakékoli snížení průměrné teploty a tlaku v systému výrazně prodlužuje životnost systému. Firma poskytuje
v případe poruchy systému způsobené výrobní vadou nebo
vadou materiálu odškodnění včetně prokazatelně způsobené
škody v plné výši (nikoli ušlý zisk), přičemž uživatel systému
je povinen učinit taková opatření, která budou možné škody
minimalizovat. Toto plnění je kryto majetkem a pojištěním společnosti.
We provide full warranty for our system using our pressed axial
connection without o-rings for 25 years, whereas the system’s
operating time is under common conditions up to 100 years. Hold
generally that any decreasing of the temperature and pressure
in system extend the operating time markedly. The company will
provide (render) in case of system‘s failure caused by manufacturing defect or material‘s defect including clearly defined
consequentional defects in full-amount (not the lost profit for
instance), whereas the user of the system is obligate to make
such provisions against it that will minimize potential damages.
This is covered by company‘s assets and insurance.
Plná záruka je poskytnuta za níže uvedených podmínek
Full limited warranty is provided under the following conditions
A) podmínky uložení systému jsou specifikovány naším
technickým pokynem, který je součástí katalogu a každý, kdo se systémem začíná pracovat se s ním musí seznámit. Technický pokyn je též zveřejněn na našem webu
www.revel-pex.com
A) the conditions of the sytem‘s lying are specified in our
technical advise that is a part of our catalogue and everybody who starts to work with the system should get know
with technical advise which can be found at our web site
www.revel-pex.com
B) systém před zakrytím v konstrukci musí projít tlakovým
testem vodou nebo vzduchem nebo nemrznoucí směsí při
tlaku 550–690 kPa (80–100 psi), a to po dobu minimálně
8 hodin.
B) before enclosure of the system in the construction, the system must be put under the pressure by water, air or by antifreeze at a pressure 550-690 kPa (80-100 psi), for minimal
8 hours.
C) po dobu zakrývání systému musí být systém pod tlakem
minimálně 250kPa (30 psi), aby v případě mechanického
poškození rozvodu toto bylo zřejmé a nedošlo k dalším
škodám. Za mechanické poškození a následné škody firma
REVEL nenese žádnou záruku.
C) while covering, the system must be under the pressure min.
250 kPa (30 psi) so if there is any demage it would be visible
and any other damages could be avoided. No lability can
be accepted by Revel company for mechanical failures or
consequental damages.
D) je nutno zabránit zmrznutí systému naplněného vodou.
Naše potrubí PE-X včetně fitinků je sice mrazuvzdorné, ale
záruka se nevztahuje na náhodná poškození způsobená
mrazem.
D) it is necessary to protect the system filled with water from
freezing. Our pipeline PE-X including fittings is indeed frostproof but the warranty doesn‘t refer to any accidental damage caused by frost.
E) firma REVEL nebo jí určená firma má přednostní právo
na vykonání všech prací spojených s odstraněním závady
a nápravou vzniklých škod. Reklamaci lze podat do 30 dnů
od zjištění závady či škod a firmě REVEL nebo jí pověřené
osobě musí být umožněno prozkoumání závady a jejích příčin. Reklamace musí mít jasnou písemnou podobu.
E) REVEL company or any company appointed by REVEL
reserves the right to oversee all the work connected with
any claim, removing and repairing incured damages of
such claim. REVEL company or any company apointed by
REVEL have to be informed within 30 days of a supposed
defect. The claim must be presented in clear, written form.