Automatiserad journalgranskning för ökad patientsäkerhet

Automatiserad
journalgranskning för ökad
patientsäkerhet
Heléne Spjuth, Affärskonsult SAS Institute AB
Ann Fjellner, Senior Medicinsk rådgivare, HSNf Stockholms läns landsting
Copyright © 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Institute
Ett globalt företag

Världens största privatägda mjukvaruföretag

Utvecklar beslutsstöd med integrerad analys

Drygt 11.000 anställda med kunder i 113 länder

Omsättning 2009: 2.31 miljarder USD
Sverige

Störst inom beslutsstöd och analys i Sverige
»

100 medarbetare, komplett organisation
»

40 % marknadsandel
Sälj, säljstöd, konsulter, utb, support, post sales
Sveriges bästa arbetsplats 2007, 2008 ,2009 och
2010
Malmö
2
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vårdskador och dess omfattning
3
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
4
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Hälso- och sjukvårdens framtida ekonomiska
bekymmer
 Inom 3-4 år fattas 4 miljarder SEK för att bedriva samma vård
som idag i Stockholms läns landsting
 Flera utredningar från OECD, SKL, Långtidsutredningen i SLL
mfl har visat på ett växande gap mellan behov och ekonomiska
resurser
 Växande gap mellan vad som är tekniskt möjligt att göra för
patienten och den vård patienten erhåller
 Behov av fler vårdplatser p g a den demografiska utvecklingen
Vad innebär vårdskadornas omfattning för
Stockholms läns landsting?
Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2010 och
planering 2011-2012: Patientsäkerhet
Inriktningsmål
Patienter ska inte drabbas av undvikbara vårdskador vid vård och behandling i Stockholms läns landsting
Strategi
Inriktningsmålet ska nås genom följande strategier:
•
•
•
•
•
•
•Elektroniskt stöd för
Uppföljningen utvecklas och intensifieras för att säkerställa att vården tillämpar patientsäkra
mätning av vårdskador
behandlingsrutiner
Elektroniskt stöd
för mätning av
vårdskador genom strukturerad journalgranskning och riskvärdering
genom
strukturerad
införs
journalgranskning
ochför patienten införs
Läkemedelsavstämning
och läkemedelsberättelse skriven
Utvecklad uppföljning av antibiotikaförskrivning med målsättning att minska förskrivningen av
införs
antibiotika inomriskvärdering
vården
Genom spridning av kunskap om patientsäkerhet ges stöd för ett förbättrat patientsäkerhetsarbete i
vården
Metoder för att kunna smittfriförklara MRSA-bärare utvecklas
Hälso- och sjukvårdsanalys och textmining
i ett globalt perspektiv
13
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vad är Affärsintelligens?
Handlingsutrymme
Reaktivt beslutsfattande
Vad är det bästa som kan hända?
Vad kommer att händer om…?
Vad händer om trenden håller i sig?
Varför händer detta?
Vilka åtgärder behövs? (Vilka klarar inte vårdgarantin just nu?)
Var finns våra problem? (Finns det skillnader mellan klinikerna eller geografi?)
Hur många, hur ofta, var? (Hur många fick vänta och till vad?)
Vad har hänt? (Hur långa är väntetiderna?)
Kunskapsnivå
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
14
Vad är Affärsanalys?
Handlingsutrymme
Proaktivt beslutsfattande
Vad är det bästa som kan hända?
(Vilken är den optimala bemanningen och nyttjandet av lokaler givet tillflödet av olika patientgrupper? )
Vad kommer att händer om…?
(Om vi ökar öppettiderna på operationssalarna vad skulle det ge för effekter?)
Vad händer om trenden håller i sig?
(Om resurserna fortsätter att minska vad händer med tillgängligheten)
Varför händer detta?
(Hur samvarierar resursutnyttjande med operatinoskapacitet)
Vilka åtgärder behövs?
Var finns våra problem?
Hur många, hur ofta, var?
Vad har hänt?
Kunskapsnivå
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
15
Några hälso- och sjukvårdskunder som
använder SAS för verksamhetsanalys
Sverige
Socialdepartementet
Norden
Europa
USA/Kanada
Asien
Australien
University of Hong Kong
Skejby Sygehus
16
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vägen till insikt
 lavinartad tillgång till elektronisk
information som expanderar varje
timme
 värdefull datatillgångar finns i silos
spridda över organisationen
 styrningen av hälso- och sjukvården
sker fortfarande ”manuellt”
17
17
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vad är Text Mining?
 Metod för att analysera stora mängder textdata
 Text Miner konverterar ostrukturerad text till strukturerad
numerisk data
 Vanliga Text Mining källor inkluderar patientjournaler,
årsredovisningar, webbsidor, bloggar, etc.
 Möjligheter ges till analys inom Text Mining (klusteranalys m.m. )
 Fullt integrerat med andra statistiska metoder
18
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
 Analyserar arbetsrelaterade skador
• Vad föranledde skadan?
• Hur gick skadan till?
• Vad blev konsekvensen av skadan?
 Text Mining ersatt manuell kodning
 Resultat – högre kvalité, minskade kostnader
 Använda prediktiv Text Mining utöver deskriptiv
19
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
 Analyserar patientjournaler för att kunna
förbättra patientomsorgen samt minska
kostnader
 Kan finna nya samband, exempelvis att
vissa förskrivningar medför högre risk för
långa vårdtider
 Arbetade tidigare med ett urval av
journaler; kan idag analysera tusentals
20
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vi behöver identifiera vårdskadorna!
Vilka metoder finns?
Frivillig avvikelserapportering fångar
endast toppen av ett isberg
Med frivillig avvikelserapportering rapporteras omkring 10–20
% av alla avvikelser, varav de flesta inte har medfört
skador.
Utmaningar vid frivillig rapportering och som minskar
rapporteringsbenägenheten:
 vårdpersonal tvingas att rapportera i nya
system som inte används i det patientnära
arbetet
 det finns en hotbild om indragen legitimation
vid allvarliga vårdskador
 små analysmöjligheter av orsaker till
avvikelsen. De flesta avvikelse rapporteringssystem lagrar endast information
som presenteras i enkla standardrapporter
Socialstyrelsen rekommenderar GTT som verktyg för
patientsäkerhets förbättringsarbetet
GTT – en processbeskrivning
* Kapitel i GTT-handboken.
Utvecklingsprojekt automatiserad GTT
För att följa upp, åtgärda och förhindra nya vårdskador
Samarbetsprojekt
Elektroniskt stöd för mätning av
vårdskador genom strukturerad
journalgranskning enligt GTT

GTT är en etablerad metod på flera sjukhus i Sverige och internationellt och
rekommenderad av Socialstyrelsen, SKL och LÖF

Enhetlig och systematisk granskning av journaler

Utgår från befintliga journalsystem – läkare behöver inte ändra sitt sätt att skriva

Kräver inte separata registreringar

Ger en sekundsnabb kunskap om verksamheten

Kan automatiskt följa utveckling över tid

Effektivt verktyg för att hitta möjliga vårdskador

Möjliggör regelbundna granskningar på stora patientgrupper

Likartad uppföljning av sjukhusens förbättringsarbete över tid

Underlag för vårdgivarens förbättringsarbete
Definitioner för automatiserad
triggersökning
Automatiserade GTT: mer 40 gånger
snabbare triggersökning
40 gånger snabbare

Den manuella triggersökningen
tar 20 minuter per patient

Den automatiserade
triggersökningen visar på några
minuter samtliga journaler med
triggrar

Frigjord granskningstid kan
användas för den fortsatta
processen med att analysera,
åtgärda och följa upp effekterna
av insatta åtgärder
Operativ rapport för djupgranskning
Läkare och sjuksköterskor får en övergripande bild av patienten, triggerinformation om var modellen
identifierat möjliga vårdskador samt rapporteringsfunktionalitet
Illustrativa representationer av operativ och strategisk rapport
Uppföljningsportalen
Uppföljning
har en ingång
Koppling till
djupare analyser
per uppdrag
utifrån LUD
Fler
uppföljningsnivåer,
vårdområden och
uppföljningsområden
Exempel – Strategisk rapport
Implementering & vidare utveckling
Automatiserad GTT: enkelt att integrera
nya sjukhus och patientjournalsystem
GTT
Parameterkonfiguration
GTT
GTT-modell
för triggersökning
Rapportering
& indikationssystem
Gemensam datamodell
(anteckningar, ATC-kod, KVÅ-kod, mätvärde…)
Specifik Integration 1
Specifik Integration 2
Pat.journal 1 Pat.journal 2
Pat.journal 3 Pat.journal 4
Sjukhus 1
Sjukhus 2
Nyttorna med systemet
Beställarperspektivet
Effektiviseringar

Införa strukturerad journalgranskning

Automatisering …

Effekter

Ökad kvalitet i vården /
Minskade vårdskador /
”0” vision

Kortare köer / Köfri vård

Säkra vårdresurser för
att möta ökad efterfrågan

Reglerad / Beslutad
Rapportering

Användning av
existerande data

Kostnadseffektivitet

Snabbare kontroller

…
…
Utförarperspektivet
Effektiviseringar



Införa strukturerad journalgranskning
Automatisering …
Effekter

Lägre skadefrekvens

Bättre / Träffsäkert
förbättringsarbete

Effektivare granskning

Säkerställa beläggningsgrad

Sparad tid till produktion

Högre lönsamhet

Sparade resurser

Uppfylld vårdgaranti

…
…
Tack för att ni lyssnade!
Besök gärna vår monter
38
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.