Inre styrka

Inre styrka som en
hälsoresurs bland äldre
Umeå 85+/Gerda
Berit Lundman
Samarbetsprojekt mellan
Institutionen för omvårdnad
och Institutionerna för
arbetsterapi, geriatrik och
sjukgymnastik, Umeå
universitet
Deltagare
Varannan person 85 år, alla 90
år och 95 år och äldre
Boende i Umeå stad eller i 5
inlandskommuner (Dorotea, Malå,
Sorsele, Storuman, Vilhelmina)
Antalet deltagare varierar i olika
delstudier och vid olika
tidpunkter
• Projektet startade år 2000 (2002)
• Uppföljningar och inklusion av nya
deltagare 2005 (2006),
2010 (2012)
• Datainsamling till Gerda-studien
2010
Övergripande syfte
• Att belysa omständigheter som
befrämjar ett gott åldrande och
hur dessa kan implementeras i
vården
• Att belysa faktorer som utgör
ett hot mot ett gott åldrande
och hur dessa kan minimeras
Olika sätt att se på åldrande
• Som en process med successiv
degeneration
• Som en process mot utveckling
och mognad
OLIKA PERSPEKTIV
Datainsamling, hälsoresurser
• Intervjuer
• Frågeformulär
Upplevd hälsa (SF-12)
Känsla av sammanhang (SOC)
Resiliens (Res)
Upplevelse av mening i livet (PIL)
Självtranscendens (STS)
Inre styrka (ISS)
KÄNSLA AV SAMMANHANG
BEGRIPLIGHET
HANTERBARHET
MENING
En känsla av att det finns
förklaringar till det som sker,
att det går att göra något åt och
att det känns meningsfullt
Känsla av sammanhang
• 13-items frågeformulär (13-91)
• Medelvärde: 73 (SD+10.3)
• Män 74 Kvinnor 72
Ju högre känsla av sammanhang
ju bättre välbefinnande
Samband mellan lägre känsla av
sammanhang förekomst av
hjärtsvikt, artrit, lungsjukdom,
depression
Känsla av sammanhang
över tid
Samband 1 års- överlevnad
Känsla av sammanhang ökade
under en 5-års period
70,1- 73.7 p<0.02
De allra äldsta har hög grad av känsla
av sammanhang
På gruppnivå finns ökad grad av känsla
av sammanhang vid 5-årsuppföljning
Vid ansamling av negativa
livshändelser finns risk att känsla av
sammanhang raseras
Resiliens
Sinneslugn: En kraft att komma över
svåra händelser
Uthållighet: En balanserad syn på ens
liv och erfarenheter
Flexibilitet: En vilja att förändra och
vara delaktig
Självtillit: Tro på sig själv
Mening: Att se en avsikt med det hela
Sinneslugn
“Att sitta där i gungstolen… det är så skönt… jag
liksom flyter omkring i en annan värld…du bryr
dig inte så mycket… man vila på något sätt”
Självtillit
• Hur jag ser på min kropp?
• Jo, det ska jag säga, varje morgon ställer jag mig
naken framför spegeln och tänker; In’t så dåligt för
en 90-åring
• De allra äldsta hade högst
värde på resiliens skalan
• Kvinnor 148 Män 150 ns
• Kvinnor och män uttrycker
resiliens på olika sätt
Kvinna “Man måste glömma saker och gå vidare..
Jag är mycket nyfiken på livet, jag tittar framåt,
inte bakåt”
Man “Jag tycker att allt jag gjort har varit mycket
betydelsefullt, det är så jag ser det”
Självtranscendens
• En utvidgning av självet
• Inåt - som innebär att individen
överväger och omvärderar sitt
tidigare sätt att tänka
• Utåt - gemenskap i ett större
sammanhang
Ja, mycket ofta det är som om jag är tillbaka till när
jag var ung och till barndomen, Jag är tillbaka i
gamla tider, jag känner det så starkt att det känns
som om jag var där… Nuet försvinner liksom,,. Jag
är tillbaka…då till barndomen..
Gerotranscendens
Ett skifte av perspektiv från ett
materialistiskt och rationellt
sätt att se på världen till ett
mer transcendent sätt
“När jag dör ska min aska inte läggas i en urna, utan
i en torvask…så jag blir ett med jorden… för jag är
en med universum”
Samband mellan högre grad av
självtranscendens och
• Att ha någon att tala med
• Att få möjligheter att vara ute
• Att inte äta någon medicin
• Fler negativa livshändelser var
associerat med lägre STS efter 5 år
Mening i livet
Viljan till mening ses som en
grundläggande motivationskraft
för människors överlevnad
Det finns ingen universell
mening, vi måste själva hitta
meningen med våra liv
Mening i livet exempel på
teman
• Att se sig själv som en länk
mellan generationer
• “Barnbarnen ska bygga ett nytt hus, de bor på
hemmastället”
• Leva i förtröstan på Gud
• “ när den rätta tiden kommer, tar han mig hem”
• Skattning jämförbar med andra
grupper
• Kvinnor 103
• Män 106 p<0.02
• Mer depression bland de med
låg PIL i tvärsnittsanalys, inte
uppföljning. PIL oförändrad i
uppföljningsstudier
Det fanns starka samband mellan skalorna
som skattade ”friskfaktorer” och det fanns
samband mellan ”friskfaktorerna” och
psykisk hälsa
RS
SOC
PIL
STS
Fys. hälsa
RS
–
SOC
0.35**
-
PIL
0.53**
0.57**
-
STS
0.49**
0.33**
0.58**
–
Psykisk hälsa
0.37**
0.30**
0.38**
0.30**
–
Fysisk hälsa
0.08
0.07
0.21*
0.12
0.18
**p<0.01
*p<0.05
Inre styrka
• Att känna sig kompetent och duglig
men samtidigt känna tilltro till andra
• Att se livet från den ljusa sidan men
inte blunda för det mörka
• Att känna ett lugn men samtidigt
vara aktiv
• Att vara densamme men även kunna
växa in i en ny roll
• Att leva i samspel med nuet men
även i det förflutna och i framtiden
Teoretisk analys
• Vilka huvudsakliga grundtankar
ligger bakom de olika
begreppen?
• På vilken fråga svarar de?
INRE STYRKA
Inre styrka beskrivs som en helhet med
fyra samverkande dimensioner;
• Samhörighet, att känna gemenskap,
med närstående och andra, samhället,
världen
• Fasthet, att stå stadigt med båda
fötterna i jorden,
• Flexibilitet, vara fast men också flexibel
• Kreativitet, att hitta meningsfulla
lösningar i olika situationer
Den övergripande förståelsen
av inre styrka
Att att ha en syn på livet där
förändringar av olika slag är en
del av livet, att vara öppen och
villig att ta tag i utmaningar och
möjligheter i livet såväl som i
problem och svårigheter
Utveckling av frågeformulär
ISS, Gerda studien
• n= 6119
Medelvärde ISS (20-120)
• 65 år 100
• 70 år
98.6
• 75 år
97.8
• 80 år
95.8
Vad bilden visar
Ju högre grad av inre styrka,
ju bättre välbefinnande
trots sjukdom och upplevd kris
bland personer 60-80 år
Innebörden i att vara
gammal varierar med åldern
Den 3:e åldern 85 år
Att bibehålla sin identitet trots de
förändringar och förluster
att balansera en tillvaro i
förändring och ändå känna igen
sig själv
att vara förändrad och ändå
densamme.
Att vara riktigt gammal, den
4:e åldern
Att vara i stillhet, men också i rörelse
Stillhet
“Du blir stilla kroppen hindrar dig- du kan
inte böja dig””
Rörelse
Jag far iväg i mina tankar, jag flyter runt,
Det är som att vara i en annan värld. När
man är gammal tänker man inte så
mycket på vad man skall göra, man vilar
på något sätt
Stå på tröskeln
“Nu står jag på det översta
trappsteget. Nu kan jag inte
komma längre. Himelen är
framtiden”
Vad är viktigt för ett gott
åldrande
• Att få berätta sin historia
• Att få bli sedd som den man är och
den man var
• Att få möjligheter att vara aktiv
• Att få möjligheter att få vara ensam
• Att få möjligheter att välja och att
välja bort
• Att kunna optimera sina möjligheter
• Att kunna kompensera för förluster
• Att få stöd efter svåra livshändelser
Tack för mig
med
en önskan om ett
gott åldrande