November - Ljus i Öster

Nr 8 november 2013
ROMERNAS
MEDVETENHET
ÖKAR
Sid 8-9
MURAT KÖRDE AMBULANS
VID BESLANDRAMAT
Sid 4-6
VÄCKELSE I MOLDAVIEN
Sid 7
KÄPPAR I HJULET
FÖR KYRKBYGGE I TATARSTAN
Sid 10-11
1
ledare
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
Vår lilla mission oroade
”
”Tänk att en
liten mission
kunde anses
vara näst intill samhällsomstörtande.”
Ljus i Öster har arbetat med mission i
110 år. Vårt verksamhetsområde har inte
varit det lättaste. Vi har framförallt fokuserat på OSS, Baltikum och Östeuropa. Efter
hand har vi utökat med Kina, Mongoliet,
Turkiet m.fl. Historiskt sett är vi alltså ganska vana vid att jobba i totalitära områden
där kristna ofta får utstå förföljelse. Förföljelsen har drabbat och drabbar inte bara
kristna, utan också utövare av andra religioner, oppositionella, journalister och flera
andra grupper.
När Gorbatjov talade om glasnost och
perestrojka under andra delen av 1980-talet kom det att snabbt förändra det politiska
läget. Länderna i Östeuropa bröt sig loss
och Sovjetunionen fanns snart inte mer.
Kollegor och andra jag möter inom vårt
missionsområde talar ofta om 1990-talets
stora öppenhet i det forna Sovjetunionen.
Det gick att göra nästan vad som helst.
Församlingar kunde plötsligt skaffa egna
lokaler, eller så kunde de hyra stadens kulturpalats för en spottstyver. 1990-talet stod
i stark kontrast mot de tidigare 70 årens
totalitära tid. Men det fanns de som redan
då ställde sig frågan hur länge den här nya
öppenheten skulle komma att vara.
Vi vet att 2000-talet gradvis har inneburit kärvare tider. Nu, år 2013, konstaterar vi att det har blivit betydligt svårare
i stort sett överallt där vi är verksamma,
med några undantag. Av det skälet har Ljus
är en ekumenisk mission som grundades
1903. I dag arbetar vi i östra Europa, OSS,
Turkiet, Mongoliet och Kina. Ljus i Öster har
Lausannedeklarationen som utgångspunkt
för arbetet.
Våra primära målgrupper är:
– onådda folk
– barn och ungdom
2
Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna
Telefon: 08-564 840 40
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ljusioster.se
Plusgiro: 90 03 62-5
(om du vill lämna meddelande)
Plusgiro: 90 01 91-8 (för OCR-inbetalning)
Bankgiro gåvor: 900-3625
Bankgiro fakturor: 154-1002
Bankkonto:6160-668657782
Bankgiro i Finland:
800011-70838396 (SAMPO)
IBAN: FI0938100000003958,
BIC: SWEDFIHH (Swedbank)
Giro i Norge: 3000.16.85569
Swiftadress (betalningar från
utlandet): HANDSESS
IBAN: SE29 6000 0000 0006 6865 7782
Org. nr: 802003-0972
i Öster sett det nödvändigt att åter sätta fokus på de förföljda.
FFF – Förbön för Förföljda med hemsidan www.persecuted.se är en konsekvens av
detta och vi ser att många av våra understödjare och läsare ansluter sig för att få
fortlöpande information.
Vilken tid går vi till mötes? Kommer dörren att slå igen med besked? Kommer missionsarbete att bli ännu svårare att bedriva
i vårt verksamhetsområde?
Genom en av våra samarbetspartners,
som hade varit på det statliga arkivet i Kiev,
fick vi för några veckor sedan kopior på tre
artiklar från 1978 där Slaviska Missionen,
som vi hette på den tiden, utpekades som
”sovjetstatens fiende”. I tre omfattande artiklar beskrevs vår ”omstörtande verksamhet” i tidningen Pravdas vecko­
magasin
Ogonjok.
Ogonjok hade mångmiljonupplaga och
Slaviska Missionen måste snabbt ha blivit
känt i hela det dåvarande imperiet. Vi blev
också föremål för artiklar även i andra media. Tänk att en liten mission kunde anses vara näst intill samhällsomstörtande.
Rädslan måste ha varit stor för den negativa påverkan som missionsinsatserna ansågs ha.
Mina företrädare, nuvarande kollegor
och många engagerade bibelsmugglare
viss­te vilka risker det innebar att bedriva
mission i dåvarande Sovjetunionen. Jag
Ljus i Östers verksamhet
och räkenskaper granskas
av auktoriserad revisor och
Svensk Insamlingskontroll.
Om gåvor ges till specifika
ändamål och insamlingsbehovet blir fyllt, eller
ligger utanför våra projekt,
förbehåller vi oss rätten
att använda dem för andra
närliggande ändamål.
Tidningen LJUS I ÖSTER
ISSN 0345-7265
Ansvarig utgivare:
Hans Lindstrand
Redaktör: Åke Lager
e-post: [email protected]
Frivillig pren.avgift: 150 kr/år
Upplaga: 14 700
Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro
Omslagsfoto: Den här romska
flickan i Kobuleti i Georgien är
ett exempel på hur en del romer
är på väg att lyfta sig själva ur
fattigdom. Hon lär sig läsa och
skriva i pastor Romas ombyggda garage. Foto: Åke Lager
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
den stora sovjetstaten
känner faktisk stolthet över vad Slaviska Missionen/Ljus i Öster fick betyda och åstadkomma.
Efter 1990-talets öppenhet och möjligheter att missionera har 2000-talet inneburit en
gradvis återgång till hur det var tidigare. Jag vill
faktiskt hävda att det i dag kan vara svårare
i vissa områden än det var under sovjettiden.
Förföljelse är vardagsmat i Centralasien
och de troende måste iaktta stor försiktighet.
I vissa delar av Centralasien får man överhuvudtaget inte samlas, inte ens i små grupper.
Man övervakas ständigt av säkerhetspolis och
lokal milis. Som kristen får man leva med vetskapen om att det finns angivare i den direkta
omgivningen.
Men även Ryssland går i en alltmer totalitär
riktning och vi undrar hur långt det kommer
att gå. Är det ett sista krampaktigt försök att
stänga dörren?
Det är med stor glädje vi fortsätter missionsarbetet. Vi är otroligt tacksamma för alla era
förböner. Vi behöver dem särskilt mycket just
nu.
Med varma hälsningar
och önskan om Guds rika välsignelse!
Hans Lindstrand
Missionsföreståndare
Alldeles nyligen var jag medbjuden på en
samling på Radiohuset i Stockholm. En mindre
grupp hade möjlighet att få träffa en av Sveriges Radios tidigare Moskva-korrespondenter.
Vi fick en initierad och intressant utblick över
den politiska utvecklingen i hela OSS. Ryssland
har många problem att tackla. Många regioner
vill ha självbestämmande och vanliga människor kommer inte att tolerera en återgång till
hur det en gång var. Det ser rörigt ut för Putin,
om jag ska summera korrespondentens syn på
det nutida läget.
[email protected]
I DETTA NUMMER:
4 Murat var ambulansförare vid Beslandramat
7
Väckelse i Moldavien
8
Romernas medvetenhet växer för varje år
10 Käppar i hjulet för kyrkbygge
12 Sovjetstatens fiende
14 Greps när han firade jul
– dömd till tio års fängelse
17Korsord
18 Love Nordkorea
19 Nya böcker
24 Taxichauffören var
säkerhetsagent
VÄLKOMMEN
...vill vi säga till dig som är ny läsare av Ljus
i Öster. Vi fick många nya prenumeranter
efter våra ibladningar i Kyrkpressen, Dagen
och Världen Idag. Vi är verkligen glada över
att nu kunna berätta för ännu fler om allt det
underbara Gud gör bland våra vänner i öst.
Berätta gärna för dina vänner och bekanta
om tidningen. Skulle de också vilja bli gratisprenumeranter är de välkomna att ringa oss.
Som du ser i tidningen berättar vi inte
bara om segrar för Guds rike. Verkligheten
är tyvärr sådan att vi också måste uppmärk-
Per Andersson
Informationsansvarig
samma den förföljelse som våra trossyskon
utsätts för. Därför har vi i år startat upp
hemsidan www.persecuted.se där vi uppmärksammar fall av religionsförföljelse. Både
där och i tidningen kan du se hur du kan be
och agera för att hjälpa dina trossyskon.
3
beslan
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
Murat var ambulansförare
under gisslandramat
Det finns många
minnesmärken över
gisslandramat, även
utanför Ryssland.
Statyn ovan står i
San Marino.
Under några dagar för drygt nio år sedan utspelade sig
ett gisslandrama i Beslan som fångade hela världens
uppmärksamhet. Under terminens första skoldag kom
muslimska terrorister och sköt fem poliser i en eldstrid
innan de tog hela skolan som gisslan. De höll under
några dagar över 1 000 personer fångna, innan upplösningen kom då 338 personer, varav 155 skolbarn, dog.
4
– Jag var både pastor och ambulansförare
på den tiden, så jag väntade utanför under hela
tiden. När upplösningen kom tog jag emot barn
som hoppade ut genom fönstren. Jag sprang
även in och hämtade ut barn, berättar Murat.
Trots att det gått över nio år sedan händelsen
spricker hans röst och han får tårar i ögonen
när han berättar.
– Det var en fruktansvärd upplevelse som fortsatte att göra sig påmind. Under de närmaste två
månaderna efter dramat begravdes fem till tio barn
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
i Beslan
om dagen. Den här händelsen har satt djupa spår
i den lilla staden med endast 35 000 invånare.
Alla har grannar och vänner som har drabbats.
Nästan tio år tidigare hade han, med stöd från
biskop Vasja Kokojevs församling i Vladikavkaz,
varit med om att starta en pingstförsamling i
staden. I början var de nio personer som träffades i en hyrd klubblokal som de så småningom
blev utkastade från. Efter gisslandramat fick de
vara till välsignelse för hela staden. Vid tiden
för gisslandramat var de ett 100-tal och sedan
dess har församlingen fördubblats.
– Inga personer i vår församling omkom,
däremot förlorade familjer i baptistkyrkan
anhöriga.
Genom bland annat Ljus i Östers stöd kunde
församlingen snabbt erbjuda både materiell
och andlig hjälp till de drabbade familjerna.
De fick materiell och medicinsk hjälp, men
även barnbiblar och Nya testamenten. Samma
vecka som gisslandramat kom nämligen en ny
översättning av Nya testamentet på ossetiska
från tryckeriet. Den var gjord av Institutet för
bibelöversättning och delvis finansierad av Ljus
i Öster. Man erbjöd även psykologisk hjälp och
själavårdssamtal.
”
– Vi gick hem till de drabbade och lärde
känna dem. De märkte att vi kanske hjälpte
mer än andra och när de såg att vi brydde oss
öppnade de sig. I dag har vi flera av de drabbade familjerna som medlemmar i församlingen.
Sedan gisslandramat i september 2004 har
församlingen fördubblats och består i dag av
omkring 200 vuxna medlemmar. Omsorg om
drabbade människor är en nyckel till växten,
en annan är under och tecken.
– En kvinna med svår astma svimmade ute på
gatan. Någon hade hört talas om vår församling
och man bar henne dit. Vi avbröt predikan och
bad för henne. Hon vaknade upp och kunde
gå hem. På en läkarundersökning lite senare
undrade läkaren vem som hade skrivit in alla
sjukdomar i hennes journal, eftersom hon var
fullt frisk!
Detta ledde till att hennes släktingar började
komma till kyrkan och när de blev frälsta berättade de för andra. Det spred sig som ringar
på vattnet.
– En kvinna hade två söner och både hon
och sönerna var hårt ansatta av djävulen. De
gick till präster och spåkvinnor och besökte
heliga platser för att offra där, men inget hjälpte.
”Vi gick
hem till
de drabbade och
lärde känna dem.
I dag är
flera av
dem med
i församlingen”
➤
5
beslan
Ljus i Öster nr 8
En dag satt kvinnan på gatan och grät
hejdlöst. Då kom några kristna förbi och
började prata med henne. ”Följ med till
kyrkan”, föreslog de. Där blev de befriade
och kunde glada och fria berätta för sina
släktingar att Jesus kunde befria dem.
– Vår lovsångsledare är ytterligare ett
exempel, fortsätter Murat. Han var alkoholiserad och hade förlorat sin familj. Han
kom till kyrkan och ville klå upp mig, men
efter tio minuter hade den Helige Ande
kommit över honom så att han grät och
ville bli frälst.
Omsorgen om människor sträcker sig
längre bort än Nordossetien och Kaukasien.
Pingströrelsen i Ossetien har även varit med
och planterat församlingar och ett rehabiliteringscenter bland rysktalande i Israel.
Murat har själv varit på plats och hjälpt
till på ett rehab i Ashdod och nu är man
på gång att starta ett även i Askhelon. n
l
november 2013
Lovsångsteamet i Beslan.
Mannen med gitarren är en
före detta alkoholist, som
blivit fri i församlingen.
TEXT: ÅKE LAGER FOTO: ERKKI NÄHRI,
ÅKE LAGER, CREATIVE COMMONS m fl
Murat var obotligt sjuk och ville ta sitt liv
När Murat, som nu är pastor i Beslan, växte upp i Kaukasien i dåvarande Sovjetunionen visste han inget om Gud. Han var med i ungkommunisterna och tyckte att kristna var töntar.
”
”Jag knöt fast repet,
sedan kunde jag inte
ta ett steg till.”
6
– När jag gjorde min militärtjänstgöring fanns det en kristen kille där. Vi drev med
honom och när han hade fått brev från sin mamma tog vi det ifrån honom och
läste högt om hur hon skrev att hon bad för honom, säger Murat.
Kristen tro var inget som lockade Murat, däremot kom han efter militärtjänstgöringen i kontakt med schamanism och började spela trummor. Han blev ofta
inbjuden till bröllop för att spela.
Efter några år gifte han sig, men han och frun bodde kvar hemma hos hans
föräldrar. I den vevan blev han också allvarligt sjuk. Läkarna försökte, men hade
till en början svårt att ställa rätt diagnos och han fick pröva olika läkemedel.
– Jag låg på sjukhus i ett halvår. En dag kallade läkarna in min mamma, som
också jobbade där. De körde ut mig ur rummet, men jag gömde mig bakom dörren och tjuvlyssnade. Jag hörde läkaren säga: ”Tyvärr finns det ingen bot för din
son. Vi skriver ut honom från sjukhuset så att han får komma hem, men han lever
troligen inte mer än ett par månader till.”
– Mamma tog med mig hem och försökte muntra upp mig. Hon visste ju inte
att jag tjuvlyssnat. Allt var nattsvart och jag bestämde mig för att ta livet av mig.
Murats fru jobbade nattskift på sjukhuset, så när hon gått till jobbet och föräldrarna och hans barn somnat tog han fram ett rep för att hänga sig.
– Jag knöt fast repet, men sedan kunde jag inte ta ett steg till. Jag kunde inte
röra mig och jag hörde en stark röst som sa: ”Du ska inte göra det, du ska få
hjälp. Du ska inte lämna dina barn faderlösa och bli en skam för din släkt.” Jag
lossade repet och gick och lade mig.
På morgonen kom frun hem från jobbet på sjukhuset och berättade om en ung
kristen man som kommit ända från Magadan, längst bort i Sibirien. Han gick runt
på sjukhuset och bad för folk så att de blev friska.
Murat gick på ett möte i en kyrka där den här unge mannen predikade. Han
blev både frälst och helad i det mötet.
– Det var den 17 januari 1991, då började mitt nya liv, säger Murat. n
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
Två nyfrälsta per buss
...när de reste hem efter kampanjen i Moldavien
– Det var så häftigt! Det kom skraltiga
bussar från hela landet. 342 bussar
kom till kampanjen på stadion, och i
genomsnitt fanns det två nyfrälsta i
varje buss när de åkte hem igen.
Moldavien, granne med Rumänien, är ett litet
fattigt land som blev självständigt när Sovjetunionen splittrades. Förra året firade Moldaviens
Pingstunion 20 år. Under dessa år har de tack
vare ett strategiskt evangelisationsarbete vuxit till
27 000 medlemmar. Rohde Holmgren och hennes
man var på plats vid firandet.
– De firade först med en tvådagarskonferens
för pastorer och ledare, sedan med en tvådagarskampanj på en stadion i huvudstaden Chisinau.
Då hade de ordnat med bussar från många håll
i landet. De lokala församlingarna fick i uppdrag
att fylla dem.
– Omkring 20 000 människor lyssnade till
evangeliet på stadion och 730 personer gav tillkänna att de ville bli frälsta. 648 lämnade sina
kontaktuppgifter så att lokala kristna kunde följa
upp dem efteråt.
Rohde Holmgren kommer från Gnosjö där
pingstförsamlingen i många år haft kontakter med
Moldavien och är så kallad ”ordförandeförsamling
för Moldavien” inom den svenska pingströrelsen.
– Gissa om jag fick rysningar när jag för några
år sedan läste att Gnosjö kommun hade antagit
staden Stefan Voda i Moldavien som sin vänort.
Det var socialchefen som hade föreslagit projektet. Jag tog kontakt med kommunen och hamnade
i en arbetsgrupp.
Nu har Rohde tillsammans med kommunrepresentanter från Gnosjö varit i Stefan Voda på
officiella besök, men hon har också sett till att
knyta kontakter med den nystartade pionjärförsamlingen på cirka 15 medlemmar som finns i
Stefan Voda.
– Vi har hjälpt till så att även församlingen har
fått en röst i samhället. Från Pingstförsamlingen
och Gnosjö Secondhand har vi förmedlat hjälp
till staden, men det har gått genom den lokala
församlingen, berättar Rohde.
Hon fortsätter att berätta att Pingstunionen
även i somras hade en stor kampanj, men då i
en annan del av landet.
– Det är väckelse i landet. Varje vecka har Filadelfia i Chisinau en gudstjänst på lördag kväll
och tre på söndagar och man har döpt många.
För att locka ungdomar och studenter till kyrkan
har man använt en mycket otraditionell metod.
Fyra söndagar i rad lottade man ut en I-pad i
slutet av gudstjänsten. På så sätt fick man många
ungdomar inom hörhåll för evangelium.
Ledaren för landets Pingstunion, Viktor Pavlovski, valdes för en tid sedan till vice ordförande i
den Europeiska Pingstgemenskapen.
– Han besökte sin hemstad, med 7 000 invånare, vid jul och predikade då i kyrkan man byggt
där. Intresset var så stort att medlemmarna fick
hålla till nere i källaren, bara ofrälsta fick plats i
själva kyrksalen. 150 personer ville bli frälsta. När
Viktor var där igen några månader senare träffade
han en av de nyfrälsta. Nu hade han tagit med sig
tre personer till som ville bli frälsta.
– Jag frågade vad det är som fortfarande driver
Viktor att jobba så hårt för att människor ska bli
frälsta. ”Han som avskiljde mig till pastor hade
suttit 25 år i fängelse. Vad hade han gjort om han
haft vår frihet? Det är öppet nu, vi vet inte vad
som händer i framtiden”, blev svaret. n
Rohde Holmgren är entusiastisk över väckelsen i
Moldavien.
TEXT: ÅKE LAGER FOTO: ROHDE HOLMGREN
7
romer
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
Romer i bulgariska Sredets. Foto: Eva Wanamo
Romernas medvetenhet växer
Folk från 14 länder samlades till konsultation om romer
- Det mest glädjande var att se att medvetenheten om att
man själva kan driva olika projekt hade ökat så markant
sedan förra året, säger missionsföreståndare Hans Lindstrand efter årets romerkonsultation.
Förra året träffades romer och kristna organisationer som arbetar bland romer till en konsultation i västra Ukraina. I år träffades man för
en liknande konsultation i Finland.
– Årets konsultation var mycket större. Representanter för 14 länder fanns på plats och
hela arrangemanget sköttes föredömligt av romer, med Rainer Lindeman i spetsen, säger Hans
Lindstrand som tillsammans med Rauli Lehtonen
och Eva Wanamo representerade Ljus i Öster.
Även Olavi och Riitta Berg från finska Filadelfia i
Stockholm deltog i konsultationen.
– Det var speciellt roligt att möta två av de
stora profilerna i den kristna romervärlden,
fransmannen René Zanellato och norrmannen
8
Frantz Johansen. Det var också uppmuntrande
att se hur långt de vitryska, ukrainska och ungerska romerna kommit i sitt arbete.
– Efter att ha lyssnat till alla rapporter inser
jag att vi bara är med på ett litet, litet hörn av
allt som görs för och av romer i östra Europa.
Men alla bäckar små blir en stor å, säger Hans
Lindstrand.
René Zanellato brukar kallas för ”romernas
Billy Graham”. Han är inte själv rom, men växte upp bland romer och gifte sig med en romsk
kvinna. I 40 år har han predikat för romer, ofta
på jättestora samlingar.
– Hans organisation Life and Light Mission
har genom åren satsat på församlingsgrundande, men även på sociala projekt, men de har
övergett institutionsbyggande som barnhem och
liknande.
Frantz Johansen är norrman och har arbetat
mycket bland romerna i östra Europa, inte minst
bland ”kloakbarnen” i Rumänien. Han håller
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
I pastor Romas ombyggda garage undervisas romska barn i Kobuleti.
Foto: Åke Lager
också stora väckelsekampanjer, som samlar
upp till 7 000 romer. Hans organisation Europa
i Fokus driver idag nödhjälpscenter med utspisning och rehabiliteringscentra i både Rumänien
och Bulgarien, men även en bibelskola.
Från Vitryssland berättade representanter
att de församlingar som varit beredda att ta
emot romer har upplevt tillväxt. De satsade på
barnverksamhet och det hade nu börjat ge resultat så till vida att en ny generation troende
har växt fram som nu själva tar ansvar för att
jobba med barnen.
– Under en morgonsamling som hölls av romer från Rumänien påmindes vi om att vi är
Herrens gruvarbetare nu och inte Herrens juvelerare, men att i framtiden kommer de ädelstenar vi bryter fram att lysa i Jesu krona, berättar
Eva Wanamo.
Under konsultationen fick deltagarna också
en inblick i CHE-konceptet som idag används i
120 länder av över 700 organisationer. CHE står
för Community, Health, Evangelism och syftar
till att utveckla samhällen på ett sunt sätt.
– Vad gör man som missionsorganisation för
att undvika ”tomtefällan”, att bli sedd som en
jultomte som kommer med presenter. Vad händer när påsen är tom? CHE är ett verktyg för att
väcka människor att ta sitt ansvar och förändra
de samhällen de bor i. Det handlar om att lära
byborna att själva bli utrustade och få kunskap
för att kunna hjälpa sig själva, berättar Eva Wanamo.
– Man kan inte komma och tala om för romerna vad de ska göra, man måste arbeta till-
sammans med dem och fråga vilka behov de
har. Bakom fattigdomen ligger oftast ett dåligt
självförtroende.
Den enda kritiken mot årets konsultation var
att den låg i väst, men nästa år kommer en liknande samling att äga rum i Ungern.
Ett av de projekt som Ljus i Öster tillsammans
med finska Filadelfia i Stockholm är inblandade
i är en romerförsamling i Kobuleti i sydvästra
Georgien. Där har pastor Roma byggt om sitt
garage till en liten kyrkolokal, där man också
har samlingar för barn som får höra bibelberättelser och sjunga kristna sånger, men också lära
sig att läsa och skriva.
– Vi ser att det går framåt mellan varje gång
vi besöker dem. Första gången berättade vi hur
vi hade satt våra barn i skola, vilket lett till att
vi fått lättare att komma in i samhället. Nu har
flera av familjerna i församlingen i Kobuleti satt
sina barn i skolan vilket aldrig hänt tidigare, sa
Walde Ahlgren från finska Filadelfia i Södertälje
efter ett besök i församlingen förra året.
Församlingen och pastor Roma har ett gott
rykte i kommunen och ett par av ungdomarna
har fått arbete i kommunen – visserligen som
gatsopare, men någonstans måste de ju börja.
När jag besökte dem en eftermiddag för någon månad sedan var det full fart. Ett 15-tal
barn satt runt ett långbord, lyssnade, sjöng, ritade och skrev. En frivillig lärarinna från grannstaden Batumi höll i samlingen. n
”
”Vad gör
man som
missionsorganisation
för att undvika tomtefällan?”
TEXT: ÅKE LAGER
9
ryssland
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
De drömmer
om en ny
kyrka i
muslimska
Tatarstan
...men myndigheterna sätter käppar i hjulet
Pingstförsamlingen i Naberezjnyje Tjelny är navet för
pingströrelsen i den muslimska delrepubliken Tatarstan i Ryssland. Den har existerat i över 20 år och har
planterat ett 20-tal församlingar i republiken. De håller på att bygga en ny kyrka, men har nyligen stött på
oväntade problem.
Pastor Vassilij Jevtjik.
10
De har sedan åtskilliga år haft det mesta av
sin verksamhet i utkanten av staden i ”Christian
Center”, en gammal industribyggnad de köpt.
Där har de haft rehab, lokaler för bibelskola och
en stor möteslokal. Varje söndag har man hyrt
sex bussar för att skjutsa folk från staden ut till
”Christian Center”. Inne i centrala staden har
de sitt kontor och en liten källarlokal där de har
kunnat ha till exempel bönemöten och mindre
ungdomsmöten.
För 15 år sedan fick de också en tomt inne i
staden där de skulle bygga en ny kyrka. Då var
det en övergiven plats, men nu är området ett
av de mest attraktiva i staden. De har byggt i
den takt de har haft råd, men det har gått långsamt och bara källarvåningen är någotsånär
klar. För ungefär ett år sedan beslöt man sig
för att sälja sin gamla byggnad för att få loss
pengar och påskynda kyrkbygget.
Då dröjde det inte länge innan myndigheterna dök upp. De dök utan förvarning upp mitt
under en gudstjänst och ville göra en brandinspektion. Pastorn undrade om de inte kunde
vänta tills efter gudstjänsten, men den fick avbrytas för att de skulle kunna göra inspektionen.
När församlingen sedan fick resultatet från
inspektionen dömdes de att betala böter på
motsvarande 35 000 svenska kronor för brister i
säkerheten. Dessutom ålades de att ordna bristerna, vilket skulle kosta över 200 000 svenska
kronor. De förbjöds också att ha någon verksamhet i lokalerna innan de åtgärdats.
– Vi stod på bar backe, och då började vi kolla
med chefer på biografer, samlingslokaler och
sporthallar om vi kunde hyra lokaler för våra
möten. Ingen vågade hyra ut till oss av rädsla
för att råka i onåd hos myndigheterna, säger
pastor Vassilij Jevtjik.
Det löste sig emellertid tillfälligt då en baptistkyrka i staden lät dem hyra där på söndagseftermiddagarna. Den lokalen rymmer bara
hälften av medlemmarna, så antalet kyrkobesökare har sjunkit drastiskt.
– På 1990-talet kunde vi utan problem hyra
samlingslokaler och sporthallar för att ha kampanjmöten, men de senaste åren har det varit
omöjligt. Inför en påsk hade vi skrivit ett avtal
med kulturhuset om att hyra det för att ha påskmöten där. Två dagar innan ändrade de sig, så
vi fick ställa in. Säkerhetsmyndigheterna hade
pressat kulturhusets chef.
I maj kallades församlingsledningen in till
domstolen i Naberezjnyje Tjelny där en åklagare krävt att församlingens verksamhet i ”Christian Center” helt borde förbjudas då den ansågs
vara en fara för invånarnas liv och hälsa. Trots
att de visade på att brandlarmet åtgärdats gick
domstolen på åklagarens linje.
– Vi överklagade till republikens Högsta domstol i Kazan, men de gick på samma linje som
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
domstolen här i Naberezhnije Tjelny, fortsätter
Vassilij Jevtjik.
– De skrattade åt vår jurist och sa: ”Ni är en
sekt som samarbetar med väst”. Myndigheterna
söker efter anledningar att stänga vår församling. De har gjort tillslag mot vårt kontor och de
har kommit hem till oss för att förhöra oss.
I samma veva dök det också upp en vilseledande artikel om församlingen i en lokal tidning.
– ”Christian Center” har varit ute på marknaden i ett år, men vi har inte kunnat sälja
byggnaden ännu på grund av alla problem. Det
gör att bygget av den nya kyrkan går långsamt
eftersom vi saknar pengar.
Församlingen har genom åren gjort sig känd
för att ha ett omfattande socialt arbete, som
uppskattats även av en del myndigheter. Religionsministern har till exempel varit positiv till
kyrkbygget.
– Det finns i hela Tatarstan ingen annan
evangelisk kyrkobyggnad i den storlek som vår
kyrka skulle bli. Tatarstan är världens nordligaste muslimska republik, och det har byggts
över 1 000 moskéer de senaste 25 åren, oftast
med utländsk finansiering, säger Vassilij Jevtjik
innan han ber oss förmedla två viktiga böneämnen:
1. Be att vi får sälja centret till ett marknadsmässigt pris och att vi får rätt mot myndigheterna. 2. Be att det ordnas med en samlingslokal för våra gudstjänster i vinter. n
TEXT: ÅKE LAGER FOTO: ÅKE LAGER och STAFFAN EDIN
Församlingen i
Naberezjnyje Tjelny
har ingenstans att ha
sina gudstjänster. Det
nya kyrkbygget går
långsamt och är ännu
inte användbart.
”
”Det har byggts
över 1 000 moskéer de senaste
25 åren.”
En av de nya moskéer som byggts i Naberezjnyje Tjelny.
11
LJUS I ÖSTER 110 ÅR
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
Propagandaaffischer från
kommunist­
tiden. På en
av böckerna
som smugglaren tappar står det
Slaviska
Missionen.
Tidningen
Ogonjok.
Slaviska Missionen utpekades
Drygt tio år senare erbjöds man att annonsera
om Nya testamentet i samma tidning
Den stora sovjetiska tidningen Ogonjok (Lilla flamman) hade 1978 en artikelserie om Slaviska Missionen, nuvarande Ljus i Öster. I tre nummer efter varandra ägnade de tre sidor vardera åt att beskriva denna
hemska svenska organisation, som smugglade in biblar
och ”antisovjetisk propaganda” och var statens fiende
i Sovjetunionen.
110
LJUS I ÖSTER
1903-2013
12
– På den tiden hade Ogonjok, som ansågs
vara dagstidningen Pravdas veckotidning, cirka
tio miljoner läsare, berättar Rauli Lehtonen, ledare för missionsavdelningen på Ljus i Öster.
– Tänk att miljontals människor under tre
veckor i rad kunde läsa om Slaviska Missionen
i en sovjetisk tidning.
Några år senare var det Rauli Lehtonen själv
som fick ”reklam”. I årsboken ”Argument och
fakta” beskrevs han felaktigt på en halvsida
som representant för de amerikanska säkerhetsorganen som genom bibelsmuggling försökte under­minera den sovjetiska staten. Men
tiderna skulle förändras.
I början av 1990-talet besökte Rauli Lehtonen
och Slaviska Missionens dåvarande missionsföreståndare Mats Tunehag tidningen Ogonjok
i Moskva.
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
som ”fiende till sovjetstaten”
– Paul Janssen hade via kontakter fått ett erbjudande om att annonsera i tidningen och sätta in en
hel­sidesannons med en kupong. Där skulle vi erbjuda
läsarna att köpa Nya testamentet för ett par ryska
rubel. Samma tidning som drygt tiotalet år tidigare
målat ut Slaviska Missionen som statens stora fiende!
– Jag minns när vi kom till tidningen för att förhandla om annonsen. Journalisterna kom ihåg artikelserien och det blev en väldig uppståndelse. Vi
bjöds på kaffe och bullar och togs emot som hjältar,
eftersom vi hade stått upp för sanningen, berättar
Rauli Lehtonen.
Ogonjok var dock inte den enda sovjetiska tidning
som skrev om Slaviska Missionen. Redan 1971 hade
Vinnitska Pravda en artikel där man skrev: ”Slaviska
Missionen har sina bläckfiskarmar utsträckta överallt i Sovjetblocket. Missionens agenter gör stora ansträngningar för att samla in alla möjliga lögner för
sin upplysningsverksamhet. De ger till och med ut
antisovjetisk litteratur som de sprider bland befolkningen.”
Under 1970-talet trycktes också två böcker i stora
upplagor, ”Under evangeliets täckmantel” i 100 000 ex
och ”Sabotageverksamhet utan dynamit” i 200 000 ex
där Slaviska Missionen utpekas för att smuggla in allsköns ondskefull och undergrävande litteratur. ”Naturligtvis sysslar inte cheferna på Slaviska Missionen själva
med smugglingen, men de står bakom detta skamliga
verk. De olagliga transporterna över gränserna utförs av
’västturister’ som darrande erkänner sina brott.”
Den statliga nyhetsbyrån TASS, regeringsorganet
Isvestija och den sovjetiska radion utmålade Slaviska
Missionen som en av landets största fiender och missionsföreståndare Ingemar Martinsson som kontrabandit och spindeln i nätet i en antisovjetisk rörelse.
Gång på gång försökte sovjetisk media förknippa Slaviska Missionen med CIA och andra spionorganisationer. Artiklarna var illustrerade med bilder på bilar
med hemliga fack och på Slaviska Missionens kontor
som då låg på Västerled i Bromma.
I Sovjet kunde man också se fantasifulla, stora affischer med karikatyrer av bibelsmugglare eller troende. Den kanske mest kända är en teckning med en
kosmonaut som svävar i luften och letar efter Gud
med texten ”Boga njet” (Ingen Gud). n
TEXT: ÅKE LAGER
13
fff
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
Greps när han firade jul
- dömd till tio års fängelse
Du är ung. Du har hela livet framför dig och är full
av drömmar och önskningar. Plötsligt vänds allt upp
och ned. Du befinner dig i ett av Irans mest beryktade
fängelser.
På www.persecuted.se finns det ett
brev du kan skriva ut
och skicka till myndigheterna i Iran.
Har du ingen dator
eller skrivare kan du
ringa oss så skickar
vi dig brevet. Skriv
på och frankera med
12:- så hjälper du
Mustafa.
Varför? På grund av att du en gång valt att bli
kristen och har levt ett aktivt kristet liv! Efter
åtta långa månader av ovisshet bakom dessa
fängelsemurar, har du nu dömts att vara här i
tio år för att du anses vara ett hot mot staten!
Så är fallet för Muhammad-Hadi Bordbar
(även kallad Mustafa), en kristen iranier som
konverterat från islam. Han dömdes på falska
politiska anklagelser till tio års fängelse.
Trycket mot kristna, speciellt de som konverterat från islam, har ökat den sista tiden.
Under sommaren har flera kristna dömts till
långa fängelsestraff. Mustafa Bordbar är bara
en av dem.
Han greps i december 2012, då han firade
jul med en grupp kristna i ett hem i Teheran. Samlingen utsattes för en raid, och alla
togs in för flera timmars förhör, men Mustafa
släpptes aldrig. Han har suttit i fängelse se-
dan dess, och den 31 juli avkunnades domen.
Han dömdes till tio års fängelse för att ha
deltagit i en ”antistatlig” organisation och i
”samlingar med avsikt att begå brott som hotar nationens säkerhet.” Bevisen man lade
Släpptes – men greps igen direkt utanför murarna
Den presbyterianske pastorn
Kashkumbajev, som suttit fängslad
i Kazakstan
sedan i maj, fick beskedet att han
skulle släppas ut från fängelset för
att sättas i husarrest. Istället greps
han på nytt.
Han hade anklagats för att ”ha förstört en kvinnlig församlingsmedlems
hälsa”. Hans fru och familj mötte honom
i fängelset där han bland annat visade
upp sina smärtsamma åderbråck, så att
frun föll i hejdlös gråt.
När de sedan lämnade fängelset hann
de inte gå många steg innan pastor
14
Kash­kumbajev greps igen. Denna gång
var det tre tjänstemän från hemliga polisen som grep honom och framförde nya
anklagelser om ”extremism” och ”terrorism”.
– Det är ”rent struntprat”. De försöker
framställa min far som en terrorist! klagar hans son Askar till Forum 18.
Kashkumbajevs familj berättar för Forum 18 att de varken fått några dokument, gällande de nya anklagelserna om
extremism, eller uppgifter om vad som
ligger bakom dem.
– Allt vi vet är att de tittat på en video, men vi vet inte vem som är filmad,
vad det handlar om eller vem som filmat,
berättar sonen Askar och tillägger att det
här har tagit hårt på hans mor Alfija.
Myndigheterna har under lång tid
varit fientliga mot Kashkumbajevs Grace Church och hävdar att det inte bara
handlar om otillbörlig påverkan, utan
också om spionage, bedrägeri, penningtvätt och att distribuera extremistiska
texter. Kyrkan och dess ledare har upprepade gånger nekat till anklagelserna.
Bland de böcker som beslagtogs vid
polisens raid mot Grace Church i april
2012 finns en rysk översättning av boken ”Healing the broken family of Abraham” (Helande för Abrahams trasiga
familj). Man anser att boken innehåller
”inslag av uppvigling till religiöst hat och
osämja”.
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
”
Har du sett vår webb-sida?
Om du agerar kan du hjälpa fängslade trossyskon
”Bevisen man lade fram
mot honom var bland
annat hans omvändelse
till kristendomen, dop,
deltagande i husförsamlingar och hans aktiva
evangelisation.”
fram mot honom var bland annat hans
omvändelse till kristendomen, dop, deltagande i husförsamlingar och hans aktiva evangelisation.
Domaren var Pir-Abbasi, som också kallas ”The hanging judge” (domaren som hänger) och som EU har infört
sanktioner mot på grund av allvarliga
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Mustafa hålls nu i förvar på avdelning 350 i Evinfängelset i Teheran. Advokaten förbereder ett överklagande, och
familjen önskar att så många som möjligt
ska lägga press på iranska myndigheter
för att få dem att släppa honom fri eller
reducera hans straff. Vår norska samarbetsorganisation Stefanusalliansen har
nyligen tagit upp saken direkt med Irans
ambassadör i Norge.
www.persecuted.se
Hemsidan är en plattform där vi lyfter fram aktuella fall av förföljelse. Genom att du som besöker vår hemsida också agerar
praktiskt och ber för de förföljda så tror vi att vi tillsammans
kan ändra på de orättfärdiga förhållanden som de förföljda
får utstå.
Sidan är responsiv/anpassningsbar, så oavsett om du öppnar den i din mobil, ipad eller dator så anpassar den sig. Genom att du kan öppna den i mobilen kan du dagligen påminnas om att be för de förföljda.
FFF (Frihet för förföljda) har en speciell hemsida och riktade aktioner för att sätta fokus på förföljda kristna i
vårt verksamhetsområde.
Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.
Jag vill vara med i FFF och stödja förföljda kristna genom förbön och kanske även praktiskt handlande. Sänd
mig information.
Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!)
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
q Via post q Via e-post: ...........................................................
Ljus i Öster
Svarspost
Kundnr: 20188626
171 08 Solna
15
notiser
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
Bilden
Varje sommar sedan tiotalet år
tillbaka arrangerar den ukrainska
pingstunionen ett stort ungdomsläger mitt ute i skogen på en plats som
heter Malyn. I somras levde 3 000
ungdomar primitivt lägerliv i tält.
Under ett stort tak samlades man
sedan till bibelstudier och möten.
En av talarna var Rauli Lehtonen
från Ljus i Öster, som fick inspirera
och utmana alla dessa ungdomar
för mission.
– Det finns 13 stora slaviska
folkgrupper i Europa, och fem kan
ännu betraktas om onådda, sa han
bland annat.
Till ”jordens yttersta gräns” med julklappar
På andra sidan Uralbergen,
upp mot Ishavet, ligger ”jordens yttersta gräns”. Det
är nämligen vad JamaloNenetsien betyder. Dit reste
förra julen en liten grupp från
Estland. Med snöskoter och
släde tog de sig ut till nentserna som bor i kåtor
ute på tund­ran, där
de delade ut julklappar. För en del av
barnen var det första
gången i livet de fick
presenter, och bland
presenterna fanns det
barnbiblar. Foto: Signe
Liivak
Ny ledare för
IFB i Moskva
Efter 16 år som ledare för Institutet för Bibelöversättning i Moskva har schweiziskan
Marianne Beerle-Moor lämnat över ledarskapet till Vitalij Voinov. Han har bland annat arbetat med en översättning till tuvinska
och bodde under åtta år i den ryska delrepubliken Tuva.
Marianne Beerle-Moor släpper inte bibelöversättningsarbetet helt utan kommer
att fortsätta som konsult för en översättning
till lezginska.
16
Korsordslösning 6-13
Korsordslösning 7-13
november 2013
l
KORSORD
Ljus i Öster nr 8
rätta lösning av korsordet
i nr 6-13.
GRATTIS! Elsa Jönsson i
Simrishamn och Lars och
Anita Borke i Lerum för de
båda först öppnade rätta
lösningarna av korsordet i
nr 7-13. Ni får varsin bok
med posten.
Kallelsenoch
Lös korsordet
till vinn
RDKO
REA
den NO
aktuella
boken
”Kallelsen till Nordkorea”!
”Hallå?” Esther svarade
i telefonen en aning
osäkert. Trots
att hon kände igen numret
kunde hon inte vara säker
som var i andra ändan.
på vem
Om polisen hade anhållit
telefonens
ägare så kanske de hade
börjat gå igenom kontakte
lefonlistan. Att slumpvis
rna i teringa upp kontakter från
mobiltelefoner som konfiskerats
från nordkoreanska flyktinga
vanligt sätt för kinesisk
r är ett
polis att få fast dem som
hjälper flyktingarna.
”Esther”, sa en desperat
röst i andra ändan av
linjen. ”Du
måste hjälpa mig, jag
har blivit skjuten”. Sedan
dog linjen.
Hon visste att det var
Peter som ringde. Det
var en nordkorean som hon undervis
at i över två år. Hon
hade gett honom en mobiltelefon för
att han skulle kunna ta
kontakt med
henne när han kom tillbaka
in i Kina.
Lösningen måste
vara oss tillhanda
senast den
20 december.
KALLELSEN TILL NORDK
OREA - EUGENE BACH
GRATTIS! Gertrud Helgesson
i Kumla för först öppnade
Kallelsen till
NORDKOREA
Sänd lösningen till Ljus i Öster, Hemvärnsg 8,
171 54 Solna. Märk kuvertet ”Korsord”
(OBS! Inga andra meddelanden kan lämnas i kuvertet).
Namn och postadress:
.....................................................................
.....................................................................
Hemvärnsgatan 8, 171
54 Solna
08-564 840 40, www.lju
sioster.se
EUGENE BACH
....................................................................
....................................................................
17
nordkorea
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
Osynlig och gömd, men absolut inte död!
landet efter Andra världskriget har det
varit mycket isolerat från omvärlden,
och det finns de som har beskrivit situationen så här: ”Det är som att titta
på en skräckfilm, men rutan har blivit
svart så man vet inte ens vad som händer.”
Kristenheten i Nordkorea är inte död. Den är osynlig och gömd, men inte
död! För mindre än 100 år sedan kallades Nordkoreas nuvarande huvudstad Pyongyang för ”Österns Jerusalem”. I dag är landet det som hårdast
förföljer de kristna, men trots det har kristen tro inte kunnat utrotas. Det
kan man konstatera efter konferensen ”Love Korea” som hölls i Södertälje
och lockade Nordkorea-engagerade kristna från hela världen.
– Församlingen i Nordkorea är inte
död. Den är osynlig och gömd, men
inte död! sa David Ross, presbyteriansk
pastor från USA som redan 1969 flyttade till Sydkorea som missionär.
- Då tänkte vi inte på Nordkorea,
men Gud sa till mig: ”Vet du inte att
jag älskar mitt folk i Nordkorea också.
Lämna fruktans hus och kom in i kärlekens hus.”
Sedan dess har han varit engagerad
för Nordkorea, inte minst i bön. Han
berättade om hur Gud en dag när han
bad gav honom 26 koreanska namn.
– Nordkorea är inte bara en stor
folkmassa, det är enskilda individer
med namn. Jag tror att de namn jag
fick är framtida missionärer. Tänk när
nordkoreanska missionärer erövrar
världen. De har redan varit förföljda,
rädda och hungriga. Inget kommer att
stoppa dem.
Konferensen ”Love Korea” hölls i Södertälje finska pingstkyrka. Under ett
par dagar samlades kristna från hela
världen som har Nordkorea på sina
hjärtan. Där fanns deltagare från Europa, USA och Sydkorea som regelbundet reser till Nordkorea, de flesta med
humanitär hjälp.
Nordkorea har i åratal toppat listan över de länder som förföljer de
kristna värst. Många troende har fått
plikta med sina liv. Men för 100 år sedan var Nordkorea och huvudstaden
Pyongyang centrum för en väckelse.
På 1930-talet beräknas åtminstone var
femte korean i staden ha varit kristen.
Det var här västerländska missionärer
i Kina satte sina barn på internatskola
så att de skulle få smak på väckelse. På
1930-talet fanns det inte bara fyra stora internatskolor för missionärsbarn,
det fanns också 800 kristna skolor för
koreanska barn. Ett av missionärsbarnen var världsevangelisten Billy Grahams fru Ruth, som kom ihåg åren i
Pyongyang som mycket minnesvärda.
Sedan kommunisterna tog makten i
En sak är i alla fall säker – den
kristna tron är inte utplånad. Det fick
vi många exempel på under konferensen. Av säkerhetsskäl kan vi dock inte
berätta så mycket om det och de flesta
deltagarna ville också vara anonyma.
I det avslutande bönemötet för
Nordkorea berättades det om en man
som varje morgon ber för Nordkoreas
nye diktator Kim Jong-Un. Han ber att
han ska bli som bibelns konung Josia,
vars far och farfar var elaka och inte
följde Gud. Konung Josia räknas däre­
mot som en av de mest gudfruktiga
kungarna i Juda. Lagen återfanns under Josias regering och dess innehåll
fick honom att göra en andlig förnyelse.
Kanske kan Kim Jong-Un bli ”en
Gorbatjov för Nordkorea”. n
TEXT och FOTO: ÅKE LAGER
David Ross har varit engagerad för Nordkorea i över 40 år.
Missa inte den nya boken
om Nordkorea!!
18
u
doed
E BACH
KALLELSEN TILL NORDKOREA - EUGEN
s
m
s
tt
-
november 2013
l
BÖCKER
Nyhet!
Ljus i Öster nr 8
Kallelsen till
NORDKOREA
Kallelsen till NORDKOREA
149:EUGENE BACH
Esther växte upp nära Nordkoreas gräns. Efter att ha påverkats av sin
kristne farfars liv blev hon själv kristen och upplevde en kallelse till
Nordkorea. I boken får du läsa den spännande berättelsen om hur hon
hjälpt nordkoreanska flyktingar i Kina och hur hon tagit sig in i Nord­
korea, där hon också blev fängslad.
När polisen beslagtagit en flyktings mobiltelefon och funnit Esthers
nummer, utsätts hon för tuffa förhör och trakasserier. Till sist tvingas
hon och hennes son fly. Numera lever Esther i ett annat land, men kal­
lelsen att hjälpa nordkoreaner finns kvar. 160 sid mjukband.
Broder Yun
går ofta under benämningen ”den
himmelske mannen”. Att läsa den
här boken om vad han har varit med
om är som att läsa fortsättningen på
Mitt över gatan, på det mest osannolika stället av alla – den kinesiska
statens tryckeri – fick de med egna ögon se de kinesiska biblarna
tryckas
Apostlagärningarna. Nyutgåvan
är
och sedan transporteras iväg med hjälp av militärens lastbilar som
med
lätthet tog sig igenom strängt bevakade vägkontroller. Vanligtvis
vore
språkligt
reviderad
och modernise­
det
omöjligt, men vardagsunder
som detta är inget ovanligt för kinesiska
kristna.
rad.
288
mjukband.
I boken får
vi följasid
framväxten
av den underjordiska husförsamlingsrö­
relsen från det att Mao och kommunistpartiet tog makten fram till
dagens
gränsöverskridande rörelse som ivrigt missionerar i Asien och
Mellan­
östern. Information om de kristnas nätverk vävs samman med personliga
berättelser från ledare, som trots motstånd och förföljelser, får
se väx­
ande grupper av hängivna lärjungar erövra världen för Jesus Kristus.
Kontakt med muslimer?
Nyutgåva
DEN HIMMELSKE MANNEN - Broder Yun
99:-
DEN
HIMMELSKE
MANNEN
Bibelns mirakler i vår tid
Av Broder Yun
Det finns ett ökat intresse att sätta sig in i Koranens läror, men en
ovan läsare kan uppleva den som ostrukturerad
och svårtillgänglig.
Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna
840 en
40, www.ljusios
Den här boken kan hjälpa dig att bekanta dig08-564
med
del avter.se
Koranens
personer, händelser och läror ur ett kristet perspektiv. 136 sid mjukband.
Beställ nu!!
Du kan även beställa från vår webbshop: www.ljusioster.se
179:Församlingar, bönegrupper och liknande erhåller
mängdrabatter. Kontakta Per Andersson, 08-56 48 40 44
Kallelsen till Nordkorea
Antal ex:.............. á 149 kronor inkl porto. Mjukband, 160 sidor
Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.
Den himmelske mannen
Antal ex:.............. á 179 kronor inkl porto. Mjukband, 288 sidor
En kristen läser Koranen
Antal ex:.............. á 99 kronor inkl porto. Mjukband, 136 sidor
Ljus i Öster
(Böckerna levereras i början av december)
Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!)
Svarspost
.............................................................................................
Kundnr: 20188626
.............................................................................................
171 08 Solna
.............................................................................................
E-post: ....................................................................................
Namnteckning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ev pren.nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
notiser
Grabovenko omvald
som pingstledare
Edward Grabovenko omvaldes i
oktober som ledare för den Ryska
pingstunionen. Vid biskopsmötet
fick han 60 röster. Utmanaren
Anatolij Bojartjuk från Irkutsk
fick bara 9 röster, medan två
and­ra utmanare drog sig ur innan omröstningen.
Genom en stadgeändring som
pingstunionen gjort tidigare i år
blir Grabovenkos mandat denna
gång sju år, mot fyra i den tidigare omgången.
I samma veva utsåg man också
Sergej Jastchembskij till ny rektor
för Moskvas teologiska institut,
MTI. Han kommer från Chita och
har under det senaste året varit
biträdande rektor på MTI.
Ljus i Öster besöker:
Ljus i Öster nr 8
l
november 2013
30 000 på Lambs begravning
- Så mycket folk var det inte ens på
förre partiledarens begravning, sa en
anställd på ”begravningshuset” i Guangzhou där kistan med pastor Samuel Lamb fanns uppställd.
Trots att man tidigarelade begravningen med en dag för att undvika totalt kaos kom 30 000 människor för
att hedra den kinesiske husförsamlingsledaren Samuel Lamb när han begravdes tidigare i höst.
Samuel Lamb var 88 år gammal när han dog och var en av de
mest kända ledarna inom den kinesiska husförsamlings­rörelsen.
Han vägrade låta sin församling gå med i den regeringskontrollerade Tre-självkyrkan efter det kommunistiska makt­övertagandet
och tillbringade på grund av detta 22 år i fängelse.
Året efter frisläppandet, 1979, startade han om sin husförsamling i Guangzhou. I dag är den stora församlingen fortfarande oregistrerad, men har ändå de senaste åren tolererats av
myndigheterna. Den samlar omkring 5 000 personer till fyra
gudstjänster i veckan.
Broder
Yun
Lördag 23 nov 18:00 Bjurholm, EFS - Staffan Edin
Söndag 24 nov 11.00 Holmsund, Pingstkyrkan - Staffan Edin
Söndag 24 nov 16.00 Robertsfors, Missionskyrkan - Staffan Edin
Hans
Lindstrand
Tisdag 26 nov 14.00 Aneby, Allianskyrkan - Wilgot Fritzon
Torsdag 28 nov 14.00 Avesta, Centrumgården - Wilgot Fritzon
Söndag 15 dec 11.00 Binninge, Missionshuset - Hans Lindstrand
Onsdag 15 jan 11.00 Bankeryd, Allianskyrkan - Wilgot Fritzon
Wilgot
Torsdag 16 jan 19.00 Skellefteå, Betania - Hans Lindstrand och Staffan Edin
Fritzon
Fredag 17 jan 13.00 Skelleftehamn, Frälsningsarmén
- Hans Lindstrand och Staffan Edin
Fredag 17 jan 19.00 Norsjö, Pingstkyrkan - Hans Lindstrand och Staffan Edin
Staffan
Lördag 18 jan 14.00 Ostvik, EFS - Hans Lindstrand och Staffan Edin
Edin
Lördag 18 jan 19.00 Skellefteå, Pingstkyrkan (ungdomskonferens)
- Hans Lindstrand och Staffan Edin
Söndag 19 jan 11.00 Skellefteå, Missionskyrkan - Hans Lindstrand och Staffan Edin
24-26 jan Partille, Ungdoms-OAS i Furulundskyrkan - Broder Yun
Måndag 27 jan 19.00 Tingsryd, Svenska kyrkan - Broder Yun
Tisdag 28 jan 19.00 Aneby, Allianskyrkan - Broder Yun
Onsdag 29 jan 19.00 Jönköping, Pingstkyrkan - Broder Yun
Torsdag 30 jan 19.00 Linköping, Pingstkyrkan - Broder Yun
Fredag 31 jan 19.00 Falun, Lugnetkyrkan - Broder Yun
Lördag 1 feb 18.00 Enköping, Enakyrkan - Broder Yun
Söndag 2 feb 11.00 Huddinge, Södertörnkyrkan - Broder Yun
Söndag 2 feb 18.00 Alunda, Furuhöjdskyrkan - Broder Yun
Tider kan ändras. Ytterligare möten kan tillkomma. Se www.ljusioster.se för uppdaterat mötesschema.
20
november 2013
l
Ljus i Öster nr 8
Vi rättar
Broder Yun tillbaka
till Sverige
I en artikel för snart ett år sedan skrev vi om byn Sulomaj
i Sibirien som återuppbyggts
efter en naturkatastrof. Vi
hade emellertid fel om hur
åter­uppbyggnaden bekostades. Norska pingströrelsens
PYM och Nansen Childwatch
gick samman och sökte pengar från norska utrikesdepartementet, vilket till största
delen bekostade arbetet.
I slutet av januari kommer Broder Yun tillbaka till Sverige. Han börjar med att medverka på Oas-rörelsens ungdomskonferens
i Partille. Därefter blir det en mötesturné,
denna gång med lite mer betoning på den
östra delen av landet. Se mötesschemat
under ”Ljus i Öster besöker” på sidan till
vänster.
Assars Industri AB
Box 20, 330 33 Hillerstorp
Tel: 0370-37 33 30, fax 0370-37 33 40
www.assars.se
CAConnections
Administrativa tjänster
Tel: 0370-37 32 90
Fax: 0370-221 00
E-mail: [email protected]
0733-426385 • [email protected]
Tel:
0393-201 00
Fax:
0393-201 95
Lökeryd
560 13 HOK
www.ltemballage.se
ny bok av per ewert
guldet sand
blev
t ill
perewert.se
»En tankeväckande
och alltigenom fin
bok som avslöjar och
utmanar samtiden,
men också mig själv
som läsare!«
berit simonsson,
inspiratör
oasrörelsen
21
Evangelisation
och fördjupning
www.gloriaforlag.se
Nya Hjälmseryd, 570 01 Rörvik
BÄSTA DUSCHKOMFORT
Kardemummakök
från
erix
www.erix.se
Välkommen till oss
Kulla Ginkalunda
511 56 Kinna
Tel: 0320-933 30
22
Rundtråd
1,5–16,0 mm
På spole eller fixlängd
Plattvalsad tråd
tj 1,5–6,0 mm
bredd 8–50 mm
På spole eller fixlängd
Med hål, radieklipp
eller urklipp
Gunnars Tråd AB
Törestorp, 330 33 Hillerstorp
Tel 0370-37 33 00
Fax 0370-37 33 10
e-mail: [email protected]
www.gunnarstrad.se
En bok om julen, Boris Salo
Jultraditioner, anekdoter, bilder, dikter, böner, sånger, historiska fakta, reflektioner och fördjupande artiklar om julhändelsen i Betlehem.
Fin julpresent i fyrfärg, hårdpärm. Format 190x260 mm,
192 sidor. 260 SEK
Låt Gud göra profeter, Rune Månsson m fl
Aktuell undervisning om den profetiska gåvan
och hur den fungerar. 140 sidor, 150 SEK
Växa i lärjungaskap, Yanit och Rouven Ross
Material från Israel översatt till 30 språk, nu också på svenska!
Ledarmanual, 72 sidor, 150 SEK
Studiehäfte, 48 sidor, 130 SEK
Vision för lärjungaskap 150 SEK
För mera info, se vår bokkatalog på www.vibosa.fi, beställningar:
[email protected], tel +358-50-4689678, portofritt vid inköp över 300 SEK.
+
Scio
Utveckling av dataprogram
www.scio.se
Förstudier
Utveckling
Utbildning
Databasdesign
Certifierad
Goda referenser
Mer än 12 års erfarenhet
.Net, VB, ASP, SQL
Så fungerar din prenumeration
r 2013
Nr 8 novembe
Posttidning B
er!
sjuk
som var dödligt
läsa om Murat
gissmotstånd
läsning. Du kan
fruktansvärda
i Beslan, där det
nde och nedslående
traumat
både på uppmuntra Han startade sedan en församlingtill stor hjälp i arbetet efter
s
helad.
en har fått vara
en, som fördubblat
m blev frälst och
nio år sedan. Församling med i den växande församling
e rum för drygt
familjerna
om
i det fattiga Moldavien.
av de drabbade
n bland de kristna
vi inte också berättade
n. I dag är flera
tsområde om
och framåtanda
vara ”statens
å läsa om väckelsen de kristna har det i vårt verksamhe som har anklagats för att
hur
De är kristna bröder
n rättvis bild av
jev i Kazakstan.
kan pastor Vassilij
er pastor Kashkumba
och tuffare. Det
blir det tuffare
sin gamla byggnad
men även där
när de nu vill sälja
religionsfrihet,
patrull
stor
på
n fortfarande
om. De har stött
till
Tatarstan vittna
kommer tillbaka
delrepubliken
lever i exil. Han
mannen”.
Yun, som numera
himmelske
Broder
nya kyrka klar.
”Den
bok
e
tro är vår kinesiske
hans uppskattad
örföljelse för sin
Vi har också återutgivit
mötesturné i vinter.
Välsignelse!
om Guds Rika
ar och önskan
, Missionsföreståndare
Hans Lindstrand
ROMERNAS
T
MEDVETENHE
ÖKAR
Sid 8-9
E AMBULANS
MURAT KÖRD
MAT
VID BESLANDRASid 4-6
Tidningen Ljus i Öster skickas ut gratis till dig som anmält att du vill ha den.
Även om tidningen är gratis har vi en frivillig prenumerationsavgift. Den är
på 150 kronor och du får naturligtvis gärna betala in den. Det hjälper oss att
satsa ännu mer på mission.
AVIEN
VÄCKELSE I MOLD Sid 7
T
KÄPPAR I HJULE
I TATARSTAN
FÖR KYRKBYGGE
Sid 10-11
23
Posttidning B
1 7 0 0 2 0 0 0 0
Livsberättelsen
Ljus i Öster
nr 8 november 2013
”Anden manade mig att vara tyst”
Taxichauffören var säkerhetsagent
I Centralasien finns det många äldre kvinnor som är frimodiga evangelister. Så här berättar en av dem:
”När vi var på resa för att besöka
en syster hade jag kristna CD med mig.
Den Helige Ande sa till oss var vi skulle
stanna och vem vi skulle ge dem till.
Men vi kom aldrig fram till vår syster. På väg dit stötte vi nämligen på en
16-årig tjej som hade druckit alldeles
för mycket och ville ta livet av sig. Vi
stoppade henne och bad för henne och
’på köpet’ omvände sig tre andra kvinnor som fanns i samma hus.
På en marknad kom en romsk kvinna fram till mig och frågade om jag
ville bli spådd. Då frågade jag henne:
’Har du funnit lyckan i ditt liv? Jag tror
inte att dina amuletter ger mig lycka,
men jag kan be till Gud för dig att din
man ska börja arbeta och att du ska
kunna uppfostra dina barn väl.’ Då
blev alla romerna rädda och gömde
sina amuletter.
Det fanns en rättrogen muslimsk
kvinna i i 50-årsåldern i vårt samhälle.
Hon berättade hur hon sedan 2005
försökt leva efter alla muslimska lagar
och söka Gud, men trots det hade hon
inte upplevt Guds närvaro. Vi samtalade med henne och berättade om Jesus.
Hon omvände sig och upplevde stor
24
glädje i sitt hjärta. ’Nu har jag funnit
Gud’, sa hon.
Senast jag åkte taxi samåkte jag
med tre andra personer. Normalt brukar jag ta sådana tillfällen att vittna
om Jesus, men den här gången manade Anden mig att vara tyst.
Efter ett tag frågade jag chauffören:
’Du arbetar väl för säkerhetspolisen?’
Han svarade inte, men blev alldeles
blek. Det är inte ovanligt att säkerhets-
polisen sätter sina mannar som taxichaufförer för att de ska höra vad folk
samtalar om.
Men om inte Anden manar oss att
vara tysta vittnar vi om Jesus överallt.
Ibland vandrar jag 10-15 kilometer eftersom jag inte har råd att åka buss.
Det är inte ovanligt att jag då får sällskap av andra kvinnor som gärna lyssnar på mig.” n