25 april, Boden

Proposition för 3-årstest 2015
Norrbottens Hästavelsförening
Allmänna bestämmelser
För allmänna bestämmelser se ASVHs Bedömningsreglemente.
Reglemente, information om Stimulanspaket, Riksutställning för 3-åriga ston mm, finns på www.asvh.se.
Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av ASVHs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning
av bedömningen finns.
Särskilda bestämmelser
1. Bedömningen äger rum på Bodens Ridklubb den 25 april 2015.
Bedömningsledare är Monica Lierud, 070-6404580
2. Domarlista:
Exteriör: Elisabeth Ljugstorp
Löshoppning: Magnus Dyrendal
Ridprov: Elisabeth Ljugstorp
3. Kontaktperson: Monica Lierud, 070-6404580
4. För att delta i ASVHs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Medlem i ASVH, inkl regional
avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan Medlemskap löses på ASVHs hemsida
www.asvh.se.
5. Anmälningsavgiften är 1.000 kronor. Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 200 kronor.
6. Anmälan och betalning skall göras senast den 1 april via Internet på https://tdb.ridsport.se.
Där ska du logga in dig, lägga in dina hästar, söka upp aktuell bedömning och anmäla dig. Betalning görs med ett OCR
nummer som du erhåller efter inloggning (serviceavgift på 10 kr tillkommer). Manual finns på TDB under ”Start” i rubrikraden.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Första anmälningsdag är 1 mars 2015. Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.
Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt
proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.
Uppstallning finns och bokas i samband med anmälan.
Vid inställd bedömning p.g.a. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
Vid återbud p.g.a. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften
om återbud anmäls senast 5 dagar före bedömningen.
Startanmälan/avanmälan skall göras per telefon 070-6853754 senast fredag den 24 april
mellan kl 09.00 – 16.00.
Banor: Rörelser i frihet, exteriör och löshoppning sker inomhus, ridprov sker inomhus.
Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören).
Information kommer att läggas ut på arrangörsföreningens hemsida, http://www.norrbottenshastavel.org .
Deltagare som önskar information per brev måste ange detta i samband med anmälan.
Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får all information inför bedömningen.
Rätt till ändringar förbehålls.
Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i ASVHs Bedömningsreglemente för 3-årstest.