Verksamhetsberättelse och ÅR 2012 2013.pdf

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för
Tjurkö Intresseförening 2012 – 2013
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträde samt deltagit i möten med
Marinens kust – och skärgårdsråd samt med Tjurkö PRO och Sturkö samhällsförening
Stenhuggeriverksamhetens etthundrafemtioåriga tillvaro på ön firades med en postal
utställning 21 -22 juli i lokalen på Tjurkö. Stenhuggare Lars Jeppsson från Bjärnum visade
stehuggeriets ädla konst samt sålde sina alster. Sturkö Rökeri fanns också på plats och
presenterade en del av sitt sortiment samt sålde goda ”sillamackor”. Andréns bageri från
Sturkö levererade gott kaffebröd. Tyvärr blev firandet inte så välbesökt som vi hade
hoppats.
Blueskvällen 25 juli blev lyckad och mycket välbesökt tack vare att vädrets makter var oss
nådiga och lät solen slösa med sina värmande strålar.
Årsmötet 1 augusti 2012 blev som vanligt välbesökt . Tjurkö Intresseförening bjöd på
jubileumstårta för att manifestera sin 60 åriga tillvaro.
Tjurkö Intresseförening har per 30 september 2012 sagt upp skötselavtalet med Karlskrona
kommun gällande Tjurkö skans och batterivärn Djupasund.
Bredband och hörslinga har installerats i lokalen. Hyreskontrakt har upprättats med Tjurkö
PRO.
Ny prislista för uthyrning av lokal och lägenhet har styrelsen beslutat enligt protokoll
20121002 och den kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2013.
Under året har 2 arbetsdagar genomförts då flera medlemmar och delar av PRO hjälpte till
med städning och uppsnyggning av lokal och utemiljö. Stort tack till alla som hjälpte till.
Luciafirandet 9 december som traditionsenligt ägde rum i fritidslokalen var mycket
välbesökt.
Amanda Olsson var årets lucia. Staffan Appelqvist hade tränat Luciaföljet samt stod för det
musikaliska. Intresseföreningen bjöd på glögg och kaffe.
Den fördjupade översiktsplanen för skärgården 2030 presenterades vi ett möte 15 jan 2013
av företrädare från kommunens Plan och arkitektkontor. Intresset var stort och hade
hörsammats av ett 50-tal Tjurköbor. Fortsättning följer.
Tjurkö har fr. o. m. den 4 mars 2013 eget postnummer 370 44. Något vi väntat på länge.
Biblioteket har snyggats upp tack vare skänkta möbler från medlemmar.
Under våren har Karlskrona Astronomiförening haft utställning och visning av teleskop
samt intressant föredrag.
Tjurkö målargrupp hade utställning och loppmarknad i lokalen18-19 maj.
Midsommarfirandet genomfördes i samverkan med Stenbräckagården på midsommarafton.
Över 500 pers. uppskattningsvis deltog i denna alltid lika trevliga tradition.
Staffan Appelqvist med sonen Oskar svarade för musiken till dansen kring
midsommarstången
Ett särskilt tack till Inga och Yngve Johansson som även i år skänkt överskottet från
danskvällarna till Intresseföreningen.
Styrelsen ber att till föreningens medlemmar och övriga samarbetspartner få framföra ett
varmt tack för det gångna verksamhetsåret,samt ställer sina platser till förfogande i och med
årsmötets val av styrelsemedlemmar.
Medlemsantalet c:a 600 är oförändrat från föregående år.
Till årsmötets förfogande står följande
vinstmedel:
Balanserad vinst
Årets förlust
Summa
91 378 kr
3 846 kr
87 532 kr
Styrelsen förslår att ackumulerad vinst om 87 532 kr balanseras i ny räkning.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av följande resultat- och balansräkning.
2012/13
Föregående år
39 175 kr
30 000 kr
44 432 kr
150 kr
14 076 kr
30 850 kr
17 000 kr
104 560 kr
18 kr
2 700 kr
-300 kr
116 157 kr
7 500 kr
2 000 kr
176 004 kr
13 738 kr
2 500 kr
46 443 kr
13 658 kr
1 500 kr
43 245 kr
15 092 kr
3 664 kr
10 923 kr
3 098 kr
129 kr
963 kr
10 069 kr
10 683 kr
8 724 kr
5 354 kr
1 013 kr
119 907 kr
56 217 kr
7 095 kr
1 057 kr
6 842 kr
38 729 kr
1 123 kr
1 042 kr
182 993 kr
-3 750 kr
-6 989 kr
Resultaträkning
Föreningens intäkter
Lotteri o arrangemang
Medlavgifter
Kommunala bidrag
Uthyrning
Övrig ers. och intäkter
Försäljning Tjurköflagga
Gåva
Föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Arrangemang (Lucia, Midsommar och interna
möten)
Arrende
Drift lokal
Lokaltillbehör lokal
Underhåll/reparation
lokal
Förbrukningsinventarier
Renovering/ investeringar
Kontorsmaterial
Telefon
Företagsförsäkringar
Övriga kostnader
Kontokostnader
Bilersättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före finansiella poster
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnad o likn
kostn.
Finansiella poster
1 285 kr
81 kr
-1 381 kr
-96 kr
-340 kr
-259 kr
Årets resultat
-3 846 kr
-7 248 kr
Balansräkning
Omsättningstillgångar
Kassa
Postgiro
Checkräkningskonto
Plusgiro kort
Sparkonto
Fond
Summa tillgångar
3 146 kr
40 053 kr
0 kr
842 kr
43 491 kr
0 kr
87 532 kr
7 462 kr
32 819 kr
11 186 kr
454 kr
30 000 kr
9 457 kr
91 378 kr
0 kr
0 kr
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
91 378 kr
-3 846 kr
87 532 kr
98 626 kr
-7 248 kr
91 378 kr
Summa eget kapital o skulder
87 532 kr
91 378 kr
Inga
Inga
Inga
Inga
Kort- o långfristiga
skulder
Poser inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Tjurkö 30 juli 2013
Ordf. Lars Johansson
Kassör Mona Hagman
Vice ordf. Peter Georgio
Sekr. Ulla Georgio
Ledamot Anita Svensson
Miriam Johansson
Revisionsberättelsen har lämnats den ____ / ____ 2013
Arne Källén, revisor
Per Månsson