här - Sveriges Föreningar

Minnesantecknin
gar
2014-09-30
Utredningen för ett stärkt
civilsamhälle
Referensgruppen
Närvarande:
Bilaga 1
§1
Mötets inledning
Dan Ericsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Särskilt välkomnades Ann Wedin, Jennie Elheim och Raymond
Svensson som deltog för första gången.
§2
Information från utredningen
Karolina Larfors informerade om två nya utredningar med uppdrag
som delvis angränsar till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle. Det
är 2014 års demokratiutredning (Ju 2014:19) och Utredningen om
delaktighet i EU (Ju 2014:20). Karolina informerade också om ett
projekt som Ekonomistyrningsverket och Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor har inlett, som handlar om att utveckla stöd
till myndigheter i frågor om styrning av bidragsgivning till det civila
samhället.
§3
Utredningens arbetsplan
Karolina Larfors informerade kort om den arbetsplan som utredningen
har antagit. Under hösten träffar utredningen ett antal myndigheter
för att diskutera hur myndigheterna samverkar med civilsamhället och
hur de ser på de hinder som civilsamhället upplever i kontakten med
myndigheten. Senare under hösten och våren kommer utredningen att
besöka ett antal kommuner för att både träffa företrädare för
kommuner och landsting och träffa civilsamhällets organisationer
lokalt.
§4
Hinder för civilsamhällets verksamhet
Maria Graner inledde med en presentation av de hinder som
utredningen noterat i kontakterna med det civila samhällets
organisationer. En övergripande notering är att förtroendet mellan det
offentliga och civilsamhället förefaller minska. Flera av
referensgruppens ledamöter bekräftade denna iakttagelse, och
konstaterade också att känslan av ömsesidigt förtroende är central för
2
att samverkan ska fungera. Civilsamhällets organisationer har en
sakkunskap på alla nivåer som inte tas tillvara i offentliga
beslutsprocesser. Det verkar pågå en juridifiering av samhället, där
jurister får stor makt och den politiska viljan ibland inte räcker till för
att överbrygga svårigheterna. Ett exempel från en verksamhet i
Jönköping presenterades. Man hade kommit långt i diskussioner
mellan en kvinnojour och kommunen om ett treårigt partnerskap då
kommunjuristen konstaterade att det krävdes upphandling. Trots
politisk vilja kunde partnerskapet inte genomföras utan verksamheten
blev i stället upphandlad.
Ett annat hinder är oproportionerligt stor administration, framför allt
när det gäller olika bidrag. Referensgruppen konstaterade att
mätbarhet i grunden är bra och har ett gott syfte, men att kraven ofta
inte står i proportion till det ekonomiska stödet. Det är också flera
bidragsgivande myndigheter som är otydliga vad gäller
bidragskriterier och de bedömningar man gör, vilket ytterligare ökar
administrationen för organisationerna. Genomförandeutredningen
(upphandlingsdirektivet) pekar på liknande problem när det gäller
upphandling. Det är i grunden en större fråga om hur den offentliga
förvaltningen styrs. Utredningen bör lyfta att civilsamhällets
organisationer drabbas av en större problematik. En ledamot
konstaterade att många organisationer söker bidrag från olika
myndigheter på grund av att man har en bred verksamhet. Eftersom
kraven ser olika ut för olika bidragssystem måste organisationerna
hålla sig med många olika redovisningssystem. I vissa fall avstår
organisationer från att söka bidrag, t ex ur EU:s strukturfonder, på
grund av den snåriga administrationen. Ofta tycks det handla om
osäkra handläggare som vill ha både hängslen och livrem för att inte
riskera att göra fel. Den ökade byråkratin drabbar inte bara
civilsamhället utan är en generell trend i samhället och det vore
intressant att belysa om civilsamhället drabbas i högre utsträckning än
andra.
Maria Graner presenterade några mer konkreta hinder och hur de
berörda myndigheterna har gått vidare med frågorna efter möte med
utredningen. När det gäller problem med ideella uppdrag då man får
ersättning från a-kassa eller sjukförsäkring konstaterades att
utredningen behöver gräva vidare i frågorna. Det fanns tidigare en
regel om att man fick arbeta upp till 8 timmar i månaden ideellt med
sjukersättning utan att ersättningen omprövades, men det är oklart
om den regeln gäller fortfarande. Handikapprörelsen får
motsägelsefulla besked från myndigheten och sina medlemmar. Det
verkar inte finnas en enhetlighet i bedömningarna över landet. En
annan fråga på samma tema är elevers möjlighet att delta i ideellt
arbete under skoltid, t ex i Ungdomsriksdagen. Bedömningarna skiljer
sig mycket från skola till skola.
3
Många av de hinder som har lyfts till utredningen handlar om att
samverkan mellan det offentliga och civilsamhället fungerar dåligt.
Referensgruppen konstaterade att det handlar om dialog i stort, och
att det är en avgörande fråga. Kvaliteten i dialogen är också avgörande,
att man bjuds in att delta på ett tidigt stadium i olika processer, inte
bara på slutet för att skapa legitimitet. Problemet kan också handla om
saker som att få rimlig ersättning för sin medverkan, såsom
bilersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det
offentligas egen organisering av frivilliga är också ett hinder för
samverkan, eftersom det innebär att man helt kopplar bort
organisationerna och deras roll.
Dan Ericsson konstaterade att regleringsbrev och instruktioner till
myndigheter idag i stort sett saknar skrivningar om civilsamhället. Det
är viktigt med konsekvensanalyser avseende civilsamhället vid
beslutsfattande och regelgivning för att inte det perspektivet ska
tappas bort. En fråga är hur man kan mäta att en kommun är en bra
civilsamhälleskommun. Det behövs konkreta mätverktyg. En ledamot
påpekade att det idag saknas en tydlig uppföljnings- och
återrapporteringsstruktur för politiken för det civila samhället. Det
behövs en tydligare styrning av myndigheterna och en transparent
återrapportering som inte bara handlar om kvantitet utan också
kvalitet i samråden. Det konstaterades också att det saknas relevant
statistik för att kunna göra uppföljningar, vilket är ett problem som
ligger hos SCB.
§5
Stöd till civilsamhället
Karolina Larfors presenterade en sammanställning av de olika former
av stöd till civilsamhället som utredningen har noterat, från
myndigheter, från civilsamhällets egna organisationer och från andra
aktörer.
En ledamot konstaterade att det saknas någon motsvarighet till
kommunernas näringslivskontor, och de aktiviteter som de kontoren
anordnar i syfte att främja näringslivet, när det gäller civilsamhället.
Påpekades också att folkbildningen saknas i sammanställningen. De
erbjuder en infrastruktur för civilsamhället över hela landet. Ett annat
tips är www.friametoder.se, en metodbank i första hand för lokala
utvecklingsgrupper.
Underlaget behöver tydligare lyfta fram den roll som riks- och
paraplyorganisationerna spelar. De ger konkret stöd till föreningar,
inte minst när det gäller att tolka de mer generella råd som ges av
myndigheter, i de unika situationer som föreningarna befinner sig.
Vidare ser det idag olika ut, vilka paraplyorganisationer som får stöd
av det allmänna och vilka som inte får det. Det kan behövas en
principiell diskussion om detta.
4
Konstaterades också att det inte finns någon marknadsföring av alla de
tjänster och stöd som myndigheterna erbjuder. Det är inte särskilt
lättillgängligt, särskilt inte för nya organisationer och ännu mindre för
nätverk och andra sammanslutningar av personer som från början har
lågt förtroende för staten och det offentliga.
Referensgruppen diskuterade hur ett samlat stöd bäst skulle kunna
organiseras, av sektorn själv eller av någon myndighet. Det finns en
principiell svårighet med att stödet skulle ges av en myndighet.
Paraplyorganisationerna är tänkbara huvudmän. Civilsamhället har
också en stor bredd och det kan vara svårt att hitta en aktör som kan
ge bra stöd till alla delar av civilsamhället.
§6
Information från referensgruppen
Referensgruppens ledamöter informerade utredningen om saker av
intresse som är på gång just nu.
Forum för idéburna organisationer på det sociala området har släppt
en bok, Det nya civilsamhället, av Rebecka Prentell.
Det råder osäkerhet bland de organisationer som ingått
överenskommelsen på integrationsområdet om hur det fortsatta
arbetet ska se ut. Regeringen har till riksdagen lämnat sitt svar på
Riksrevisionens granskning av den överenskommelsen.
Den 5 december är internationella frivilligdagen. Några organisationer
uppmärksammar dagen, framför allt lokalt.
§7
Mötets avslutande
Dan Ericsson förklarade mötet avslutat och tackade för givande
diskussioner.