– stolt historia bygger stark framtid

AcadeMedia
– stolt historia bygger stark framtid
ÅRET VAR 1898 och skåningen Hans Svensson Hermod öppnade sin privatskola ”Malmö
Språk- och Handelsinstitut”. Fram till idag har
Hermods, som det heter idag, hjälpt över fyra
miljoner människor att forma sin framtid.
1955 KOM EN RUMÄNSK INVANDRARE vid
namn Mikael Elias till Sverige. Hans devis var
”Lust att lära, mod att förändra”. Med det
som vision startade han 1968 Nordens Teknikerinsitut (NTI), som utbildat tiotusentals
tekniker. Idag har vi NTI-skolan som utbildar
vuxna på distans och NTI-gymnasiet med 13
skolor runt om i Sverige. 2007 startade vi
flera gymnasieskolor i hans namn – Mikael
Elias Gymnasium.
HERMODS, NTI, MIKAEL ELIAS OCH
PYSSLINGEN är fyra av AcadeMedias olika
UNGEFÄR 25 ÅR EFTER NTI VAR DET DAGS
utbildningsföretag. Tillsammans är vi SveriFÖR PYSSLINGEN att starta privata förskolor i ges näst största utbildningsanordnare, bara
Sverige. Idén föddes 1983 och var att erbjuda Stockholms Stad är större. I maj 2014 blev
förskolor till högre kvalitet, men till lägre
det norska förskoleföretaget Espira en del av
kostnad, än det offentliga. Det lyckades,
AcadeMedia och vi tog därmed det första
vil­ket retade upp politikerna så till den milda
internationella steget. Svenska och norska
grad att en av Sveriges snabbast instiftade
förskolor tillhör de främsta i världen, och vi
lagar kom till – Lex Pysslingen. Den innebar
hoppas kunna exportera våra modeller och
att förskolor som drevs på entreprenad med
vårt kunnande till, i första steget, fler eurovinstsyfte inte fick statsbidrag. Pysslingen
peiska länder.
inte bara överlevde lagen, Pysslingen är idag
ett av utbildningssveriges starkaste namn.
VI TROR PÅ EN MÅNGFALD AV INRIKT­
Inom Pysslingen finns idag över 150 för- och
NINGAR och därmed stor valfrihet för elever,
grundskolor.
föräldrar och vuxendeltagare. Vi har över
400 enheter, från en förskola som specialiserat sig på barn med kommunikationssvårigheter, till gymnasier vars elever mycket ofta
siktar på studier på utländska toppuniversitet
i nästa steg. Vi gillar helt enkelt olika.
VI HAR DOCK NÅGRA SAKER GEMENSAMT.
En av dem är vår storlek, som gör att vi kan
arbeta smartare med vad man brukar kalla
”gemensamma funktioner”. Dessa är sådant
som HR, fastighetsfrågor (vi är en av Sveriges
större hyresgäster), inköp, ekonomi, IT och
kommunikation. Tack vare vår storlek och
stabilitet har vi också möjlighet att ge ett
antal garantier.
AcadeMedias garantier
AcadeMedia är en garant för alla våra
utbildningsverksamheters långsiktiga
trygghet och utveckling.
KVALITETSGARANTI
Vårt gemensamma kvalitetslednings­
system, AcadeMediamodellen, garanterar att vi kvalitetssäkrar vårt uppdrag.
UTBILDNINGSGARANTI
Alla som börjar hos oss garanteras att få
gå färdigt sin utbildning.*
TRYGGHETSGARANTI
Ett ständigt fokus på elevhälsa av högsta
kvalitet garanterar att vi skapar bästa
möjliga förutsättningar för att lyckas
skapa en trygg miljö för alla deltagare.
ÖPPENHETSGARANTI
AcadeMedia redovisar kvalitetsresultat
offentligt, vi har meddelarskydd för
medarbetare, fackliga samverkansavtal
samt kollektivavtal. Vi genomför också
extern revision.
* Inom vuxenutbildningen gäller denna garanti de deltagare som själva valt våra utbildningar. I de fall vi har
anlitats av andra aktörer, som exempelvis Arbetsförmedlingen, och denne av något skäl avbryter samarbetet,
gäller inte garantin.
Kvalitet är viktigast
En annan sak som vi är mycket stolta över,
och som särskiljer oss, är vårt kvalitets- och
ledningssystem, AcadeMediamodellen.
AcadeMedias storlek, mångfald och det faktum att vi är verksamma i hela Sverige och i
hela utbildningskedjan ger oss unika möjligheter i vårt kvalitetsarbete. Inom koncernen
finns ett stort antal huvudmän/verksamheter
och enheter (förskolor, grundskolor, etc.)
och vi kan på djupet jämföra deras resultat
och dra slutsatser om vilka sätt att bedriva
verksamheten som är de mest effektiva och
ändamålsenliga. Det är vi rätt ensamma om
inom den svenska utbildningssektorn. Vi
redovisar öppet våra resultat, styrkor och
utvecklingsområden. Denna öppenhet är ett
vägval vi gjort i förvissning om att det ligger
en enorm kraft i öppna jämförelser. Öppenheten är viktig för att den sätter press på oss
själva att hela tiden bli bättre, men också för
att elever, föräldrar och vuxendeltagare kan
se vad de får om de väljer våra verksamheter.
Basen i vårt kvalitetsarbete är givetvis att
säkerställa att vi följer lagar och förordningar
– vi mäter dock ytterligare tre aspekter:
Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de
nationella målen för utbildningen/verksamheten?
Upplevd kvalitetet – hur nöjda är våra elever,
föräldrar och andra intressenter med vår
verksamhet?
Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra
barn/elever/deltagare efter det att de lämnat
verksamheten?
ACADEMEDIAFAMILJEN BESTÅR AV många
olika varumärken. De är sinsemellan mycket
olika men har ändå några saker gemensamt.
Det gemensamma är bland annat det du
hunnit läsa på några minuter i denna folder.
Olikheterna är många fler, de har olika
pedagogik, olika inriktning, olika medar­
betare och olika elever. Olikheterna är en av
våra styrkor. Liksom det som förenar oss.
ACADEMEDIA I SIFFROR
Förskolor:97
(plus 77 i Norge)
Grundskolor:43
Integrerade för- och grundskolor:
34
Gymnasieskolor:106
Vuxenutbildningsenheter: ca 130
Antal förskolebarn:
16 540
Antal grundskoleelever: 18 927
Antal gymnasister:
24 923
Antal vuxenstuderande: ca 30 000
Antal medarbetare: ca 10 500
(plus 2 000 i Norge)
Siffrorna är från augusti 2014
GYMNASIUM
NTI Gymnasiet