Galaxius GX-15

GALAXIUS SERIES
Användarmanual
För SATELLITSYSTEM
BK Audio, Box 119, 841 22 Ånge
Tel: 0690 - 69 17 00, Fax: 0690 - 69 17 03
[email protected]
GX-10
GX-15
ACTIVE SYSTEM
Viktiga säkerhetsföreskrifter för ditt BK Audio system
Utsätt aldrig systemet för påverkan av fukt eller andra vätskor.
Undvik alla typer av vätskor ex vaser eller liknande i dess närhet.
Se alltid till att systemet står placerat så att du enkelt kan nå mains switchen och bryta strömmen.
1. Läs denna instruktion innan du startar användning
av ditt system.
2. Förvara och spara denna manual.
3. Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter för en säker hantering.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER!
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd aldrig systemet i närhet eller direkt påverkan
av fukt eller kondens.
6. Rengör systemet med torr duk. Använd inte aerosol
eller liknande rengöringsvätskor vid rengöring.
Koppla alltid ur strömkabel vid rengöring.
7. Var noga med att aldrig blockera systemets
ventilationsöppningar.
8. Placera aldrig systemet nära värmekällor som ex element,
spisar eller annan apparatur som producerar värme.
9. Gör aldrig åverkan eller ändringar i varken
strömkabel eller apparatens strömuttag.
10. Skydda strömkabeln på bästa sätt från att trampas
på eller annan fysisk åverkan. Åverkan kan betyda att ex
apparatens strömuttag knäcks och att strömkablar exponeras,
vilket kan betyda dödsfara vid kontakt.
11. Dra ur strömkabel vid exempelvis åska, eller när
systemet inte används under längre perioder.
Denna triangel på din apparatur, uppmärksammar dig
på att du kan utsättas för livsfara vid kontakt
med oisolerade komponenter inuti apparaten.
Öppna aldrig apparaten själv. All service skall göras av en av
BK Audio auktoriserad serviceverkstad.
Denna triangel uppmärksammar dig på att noggrant
läsa och följa de säkerhetsinstruktioner som finns i din manual.
FÖRSIKTIGHET:
VARNING:
För att minska risken för att få en elektrisk stöt
öppna aldrig apparaten själv.
Detta skall göras av auktoriserad serviceverkstad.
Utsätt aldrig apparaten för fukt eller påverkan
av några som helst typer av vätskor
12. All typ av service och reparationer skall hänvisas till BK Audio
eller av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad.
Är du tveksam, kontakta alltid tillverkaren.
För att din säkerhet ska garanteras och när garanti åberopas,
måste apparatur repareras av tillverkaren eller hos
serviceverkstad som är auktoriserad av tillverkaren.
BK Audio är inte ansvarskyldig för någon skada i förhållande till produkter, service, denna garanti eller annat, inklusive
- ekonomiska eller immateriella skador
- det pris som betalades för produkten
- förlust av vinst, inkomst, eller användning av produkten eller associerad produkt
- indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador.
ACTIVE SYSTEM
INTRODUKTION
Tack för att du valt ett BK audiosystem.
BK Audio är ett svenskt märke. Vi har närmare 25 års erfarenhet att sälja och distribuera högtalarsystem.
Med denna bakgrund har BK Audio grundats. Kvalité, prestanda, användarvänlighet till förmånligt pris,
gör BK Audio till en vinnare.
Detta system inkluderar 1 st subwoofer och 2 st satellithögtalare.
Högtalarkabinetten har designats på ett sådant sätt att de är avsedda dels för att vara portabla,
dels för att kunna monteras vid fasta installationer.
Vänligen läs denna användarmanual helt och hållet innan du kopplar in ditt nya högtalarsystem.
Denna manual innehåller viktig instruktion för korrekt och säkert handhavande av ditt nya högtalarsystem.
Galaxius Series
GX-10 System: Basswoofer med 10” element + två 6,5” satelliter
GX-15 System: Basswoofer med 15” element + två 8” satelliter
VIKTIGT!
Vid ev fel, försök inte själv att göra reparationer. Detta skall endast göras av auktoriserad serviceverkstad eller
av BK Audio. Om ej så sker, gäller inte tillverkarens garantier.
UPPACKNING AV SYSTEMET
Varje system har efter slutmontering, inspekterats och funktionstestats av någon av våra BK Audio tekniker före leverans.
Kontrollera att kartongen är i oskadat skick när du packar upp systemet eller hämtar det hos din återförsäljare.
Är förpackningen skadad, kontakta omgående din återförsäljare om du finner att innehållet är skadat.
Ev fraktskador skall alltid omgående anmälas och kartonger måste i så fall sparas, för att sedan kunna kontrolleras av fraktbolaget.
Returnera aldrig produkter till BK Audio, utan att kontaktat customer support hos BK Audio och fått ett returnummer.
ACTIVE SYSTEM
VIKTIG INFORMATION NÄR DU STARTAR DITT SYSTEM
När du startar upp systemet, var noga med att se till att samtliga gainkontroller står på noll, för att undvika att
ev skador ska kunna orsakas av ex felaktiga anslutningar eller trasiga kablar, som kan föranleda
onormala ljud som vid hög volym kan orsaka skador på ditt system.
När du slagit på strömmen, vrid sedan upp volymen gradvis till normal nivå.
Dessa försiktighetsåtgärder är viktiga för system med kraftiga slutsteg, då dessa slutsteg kan
förstöra högtalarelement vid onormala situationer. Detta är en viktig handhavandeinstruktion som skyddar ditt system.
FÖRKLARING AV PANELEN PÅ HÖGTALARENS BAKSIDA
1.
INPUT
Denna kontakt är avsedd för balanserad line input signal
från en mixer eller annan apparat med line signal med
ett balanserat output jack. Försäkra dig om att endast ansluta
mixer eller CD/tape maskiner till detta jack.
2. THRU (FULL RANGE OUTPUT)
Denna Male XLR kontakt ger samma signal som Main input.
Används för att linka ihop fler system till samma signalkälla.
3.
SAT OUT
Detta Speakon jack är till för att ansluta högtalarkabel
mellan sub och satellit.
Speakonkontakterna har en pin+ (hot) och 1- (ground)
konfiguration. Stiften 2+ och 2- används inte.
4. SIGNAL PEAK INDICATOR
Signal peak indikatorn är till för att förhindra distortion från slutsteget. Denna indikatorlampa tänds
när systemets limiter aktiveras. Det är normalt att denna lampa blinkar till då och då,
men om den blinkar kontinuerligt eller lyser med fast sken, vrid då ned level control till dess att lampan slocknar.
5. SAT OUT LEVEL CONTROL
Denna kontroll används för att ställa in volymen för höger resp vänster sida på satellithögtalarna.
Vi rekommenderar inställning där denna kontroll ställs på ”kl 3”.
6. SUBWOOFER LEVEL CONTROL
Denna kontroll används för att justera subwooferns volym.
Börja med att ställa in denna volym och balansera sedan nivån mellan subwoofern och satelliterna.
7. POWER SWITCH
Använd denna switch för att slå på och av systemet. Kontrollera innan påslag att volymkontrollerna är nedskruvade.
8. AC INPUT
Uttag för anslutning av strömkabel.
9. FUSE HOLDER
Om det uppstår ett problem i denna applikation, löser säkringen ut och strömmen bryts för att skydda systemet från skada.
Använd endast standardsäkringar avsedda för respektive system.
Använd aldrig andra lösningar för din egen säkerhet och din utrustnings skull.
ACTIVE SYSTEM
UPPKOPPLING AV SYSTEMET
ACTIVE SYSTEM
ANSLUTNINGAR
Systemet har Female XLR –ingångar för balanserad line signal. När du ansluter en balanserad signal,
försäkra dig om att den är lödd enligt AES (Audio engineer standard)
Lödning av balanserad input
XLR
Hot (+)
Gold (-)
Shield (Ground)
Pin 2
Pin 3
Pin 1
På subwooferns baksida finner du ett par Speakon anslutningar.
Speakonkontakterna har en 1+ (hot) och 1- (ground) konfiguration. Stiften 2+ och 2- används inte.
För att ansluta satelliter, använd Neutrik Speakonkontakter (NL4FC) och en tvåledad högtalarkabel.
Montera dessa kontakter enligt nedanstående skiss. Denna typ av kabel köper du enklast färdig med monterade
kontakter och i den längd du önskar. I annat fall gör du som vi beskrivit.
Sat out Right / Left Speakon Connector
AC POWER
Var noga med att kolla anslutningen till strömuttaget.
I vissa fall kan ett för dåligt ”bastryck” vara förorsakat av dålig strömförsörjning och eller dålig kontakt.
Ta inte vid några som helst omständigheter bort ground ( jord) stiftet i anslutningskabeln eller
på några andra komponenter. Detta är förenat med livsfara.
PLACERING
I likhet med all elektronisk utrustning, se till att skydda från fukt. Vid utomhusbruk, se till att skydda
utrustningen från fukt eller väta.
ACTIVE SYSTEM
GARANTIKORT
GENERELLA VILLKOR
Alla BK Audio system omfattas av 1 års fabriksgaranti.
Denna garanti omfattar fel i komponenter och montering och gäller 1 år fr.o.m inköpsdatum.
Garantianspråk förutsätter att produkten hanterats enligt de instruktioner som är angivna i användarmanualen
och omfattar inte skador som orsakats genom ovarsamhet eller onormalt hårt slitage.
Garanti gäller ej om serienummer inte kan styrkas, eller är ändrat. Vid garantifel repareras produkten av BK Audio
eller av oss godkänd och auktoriserad serviceverkstad. I de fall det är uppenbart att produkten hanterats ovarsamt
eller har ett onormalt slitage, förbehåller vi oss rätten att neka garantianspråk.
A. Reparationer utförs kostnadsfritt i de fall BK Audio godkänt detta och att kunden genom serienummer
och inköpskvitto från återförsäljare kan styrka inköpet.
B. Garantin förlorar sitt värde i följande fall:
a. I de fall felaktig spänning har använts. (högre eller lägre än vanligt)
b. I fall där produkten skadats genom ett felaktigt handhavande.
c. Om ej auktoriserad tekniker eller annan person öppnat produkten, eller om originaldelar har ersatts.
C. Garanti kan ej åberopas i följande fall:
a. Skador som uppkommit genom lastning/lossning eller genom fysisk åverkan.
b. Skador som uppkommit genom olyckor (brand, översvämning etc)
D. Registrera alltid din produkt och var noggrann med att behålla ditt inköpskvitto.
E. Garanti gäller endast i det land du köpt produkten.
Köparens Information
Namn
Gatuadress
Ort
Postnummer
Telefon
Land
E-mail
Ja, jag vill ha information om BK Audio via e-post.
Produkt
Serienummer
Inköpsdatum
Dag
Butikens / Återförsäljarens Adress
Stämpel, om möjligt
Månad
År
BK AUDIO
Box 119
841 22 Ånge
ACTIVE SYSTEM
SPECIFICATION
GX-10
GX-15
AMPLIFIER
Power out subwoofer:200w RMS500w RMS
Mid/High (Top):
100w RMS x2
150w RMS x2
Line In:XLR/1/4”XLR/1/4”
Parallel out:XLR MaleXLR Male
Input Impedance:20K ohm20K ohm
Speaker Out:Speakon NL4FCSpeakon NL4FC
4-pole 1+ / 1-4-pole 1+ / 1-
SUBWOOFER
SUB-WOOFER / 10”SUB-WOOFER / 15”
Component:10” Woofer15” Woofer
(2x8 ohm)(2x8 ohm)
Dimension (WxHxD):330x410x440 mm420x540x600 mm
Weight:19 kg37 kg
Frequency Response:40-250Hz40-250Hz
SATELLITE (Top)
TOP / 6.5”TOP / 8”
Component:6.5” Woofer8” Woofer
3/4” Tweeter3/4” Tweeter
Dimension (WxHxD):210x370x210 mm260x440x240 mm
Weight:6 kg8 kg
Normal Impedance:8 ohm8 ohm
Frequency Response:80-18KHz65-18KHz
Sensitivity:95dB @ 1w/1m97dB @ 1w/1m
DIMENSIONS INDICATE
ACTIVE SYSTEM