Presentation Helena Wallberg

Synligt lärande
“How do we make learning visible to
teachers and how do we make teaching
visible to students?”
Hatties 10-i-topp
1. Självskattning och tydliga/höga förväntningar
2. Kamratbedömning och dialog kring HURet
3. Formativ bedömning av undervisningens effekter & modellering av
uppgifter
4. Lärarens trovärdighet
5. Formativ bedömning i process
6. Micro teaching (videoinspelade korta lektionspass som analyseras)
7. Klassrumsdiskussioner
8. Flera perspektiv på situationen för elever i svårigheter
9. Tydlighet
10. Lärarens återkoppling
Framgångsfaktorer
●
●
●
●
●
●
●
Höga och tydliga förväntningar
Elever formulerar strategier
Formativ bedömning under lektioner
Kollaborativt arbete
Ta reda på elevernas syn på undervisningen
Tillåtande attityd och process
Kollegialt samarbete
(Skolinspektionen rapport 2013:6)
Vad behöver lärare?
● Bedömningskompetens
● Metakognitiv kompetens
● Förmåga att skapa tillit
Bedömningskompetens
● Content standards vs performance standards
● Relationen syfte (mål), centralt innehåll, kunskapskrav
● Ämnesdidaktisk kompetens (vad är viktigast?)
● Insikt om att likvärdig bedömning innebär också
likvärdiga förutsättningar för bedömning
Metakognitiv kompetens
●
●
●
●
●
●
Strategier och metoder
Lära att lära
Organisera för bedömning av arbetssätt
Självskattning
Kamratbedömning
Lärloggar
Metakognitiva strategier
●
●
●
●
●
●
Analysera tillsammans hur lärande går till
Utveckla tankeprocesser
Medveten användning av begrepp och ord
Visualisera
Planera
Utveckla metoder för lärande
Hur går det?
Går det bra?
VIll du ha hjälp?
Pröva istället…..
Formativa (generativa) frågor:
Berätta för mig vad du gör!
Vad är du mest nöjd med?
Om du skulle göra om det, hur skulle du göra?
Vad skulle hända om…?
Kunde det vara mer tydligt?
Hur vet du att din källa är tillförlitlig?
Hur har du tänkt fortsätta arbetet?
Vilka tre saker har du lärt dig av…?
Sista frågan på provet
Vilken fråga trodde du skulle vara med som inte
var det?
Vad skulle du ha svarat på den frågan om den
hade varit med?
Tillit
●
●
●
●
●
●
Tillit skapar ansträngning
ÄNNU
Framåtsyftande återkoppling
Tillåtande attityd och klimat
Elever lär av och för varandra
Misslyckanden välkomnas
Effektiv återkoppling - principer
1. Vem är eleven?
2. Vad är väsentligt att kunna (i ämnet, i
området, för uppgiften)?
3. Vad ska eleven göra med informationen?
Growth mindset vs fixed mindset
Gäller också rektorer!
Bedömningskompetens, metakognition, tillit
Verktyg för att nå Hatties 10-i-topp
Bedömningsmallar, checklistor som synliggör förväntningar i ett arbete
Utvecklingsschema som visar utveckling över tid
Exit tickets: Lärloggar och lärkvitton
Anteckningsmöjligheter och inspelningsmöjligheter
Planering för diskussioner
Preview: läxor som skapar förförståelse
Planering med syfte och mål
Effektiv återkoppling
Kollegialt stöd och lärande: granska undervisning, bedömning, förhållningssätt
Mod, Metod, Misslyckanden (uppskjuten framgång)
Litteratur som rekommenderas
Wallberg, 2013. Formativ bedömning i praktiken. Gothia förlag
Hattie, 2012. Synligt lärande. Natur & Kultur
Nottingham, 2013. Utmanande undervisning. Natur & Kultur
Pihlgren, 2014. Det tänkande klassrummet.
Gretve et al, 2014. Att bedöma och sätta betyg.
Gustavsson et al, 2012. Betygsättning-en handbok.
Dweck, 2012. Mindset.
Skolverket: Forskning för klassrummet (2014); Råd och anvisningar bedömning
och betygsättning (2012).