Nyhetsbrev från LRF Sydost och Södra kring kraftledningen Tack för

Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e­postklient, klicka här.
Till hemsidan | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Nyhetsbrev från LRF Sydost och Södra kring kraftledningen
Nyhetsbrev till dem som lämnat in yttranden till Svenska kraftnät och som har angett sin e­postadress.
Bilden föreställer en ledningsgata där sydvästlänken är nedgrävd till höger.
Tack för ert engagemang!
Vi förstår att det är många som undrar vad som händer efter
samrådsmötena som Svenska kraftnät hade i början av juni. Vi är
mycket glada att så många hörsammande vår inbjudan till
markägarmöten. Av 1100 personer som finns i utredningsområdena
utmed förslagna stråk, kom 700 personer.
Vår uppmaning att skriva yttrande fick verkligen genomslagskraft ­ ca
1100 yttranden är inskickade till Svk. Det visar på genuint
engagemang för bygden som Svk kommer att få svårt att bemöta. Aldrig har väl ett förslag till kraftlednings skrivits så mycket om i
regionens tidningar som nu och det är tack vare ert engagemang!
Markägare, boende, vägföreningar, sockenråd, politiker, kommuner
och länsstyrelser, alla vill se att man tar fram ett nytt förslag med mer
marksnål teknik. Vi har fått en hel del samtal från er angående en telefonundersökning
där ni skulle svara på frågor om hur ni uppfattade Svenska kraftnäts
samrådsmöten. Vi hoppas att ni som deltagit varit tydliga med att de
samråd som Svk genomförde inte höll den kvalitet som förväntas av
ett statligt företag.
Alla politiska partier är överens om att ny marksnål teknik är ett
måste. Många engagerade markägare/boende använder sina
kontakter och nätverk för att påverka och vi ska tillsammans visa Svk
att det inte ”blåser över” som Mikael Odenberg sa på Nybromötet.
Alla vi som bor på landsbygden är måna om en säker elförsörjning
men vi vill ha det med minsta möjliga intrång för boende och brukare.
Helene Lantz, LRF Sydost
Mats Blomberg, Södra
Vad har hänt?
• Efter markägarmöten som Södra och LRF Sydost bjöd in till i augusti, lämnades över 1000
yttranden in till Svenska kraftnät till den 5 september.
• Den 6 oktober bjöds Mikael Odenberg in till ett möte i Nybro av Landshövdingen i Kalmar län,
Stefan Carlsson. Odenberg var mycket tydlig med att han inte kunde tänka sig annat än luftledning
och växelström. Diskussionen under dagen var saklig och bra och alla som var där hade möjlighet att
få framföra sina åsikter. • Många engagerade politiker, både på kommunnivå och i riksdagen, är angelägna om att vi får en ny
marksnål teknik. Den 24 oktober hade Anders Åkesson (c ) en interpellation i riksdagen till Ibrahim
Baylan, energiministern, angående nyttjande av ny marksnål teknik vid infrastrukturbyggande.
Läs interpellationen här!
• Flera riksdagsledamöter har skrivit motioner i frågan, däribland Susanne Svensson (s) från
Blekinge. Många oroliga boende har också tagit direktkontakt med riksdagsledamöter. Vad händer framöver?
• Fortsatta underhandskontakter med Mikael Odenberg, SvK, landshövdingar och kommuner.
LRF och Södra har tagt fram ett PM i starkströmteknik som förstärker och förtydligar våra argument
att det går att bygga med likströmsteknik genom regionen. PM:et är viktigt eftersom det understryker
att med marksnål likströmsteknik kan vi kombinera jord­ och skogsbruk med elnätsutbyggnad. • Vi väntar på samrådsredogörelse med kommentarer till yttranden.
• Debattartiklar och påverkansarbete i alla led.
Hallå där, Björn Galant
Vad säger Emmaboda kommun?
LRFs expert på infrastruktur och allemansrätt.
Hur ser du på händelseutvecklingen?
­Det är mycket positivt att Odenberg vill träffa oss
igen och är öppen för en dialog, även om vi inte är
överens. Det som gör detta möte intressant är att
vi har med oss ett expertutlåtande. En docent i
elkraft och professor i energiteknik redogör i ett
PM för att det tekniskt fungerar att gräva ner
denna ledning med likströmsteknik. Svenska
Kraftnät menar att det inte handlar om pengar i
valet av teknikalternativ, utan det är en rent
teknisk fråga att de förordar växelström i luften. Hallå där, Åsa Albertsson, Emmaboda
kommuns avdelningschef för bygg­ och
miljöavdelningen. Emmaboda kommun är
engagerad i kraftledningsfrågan, varför är den
viktig för er?
­Frågan är jätteviktig för oss. Dels för alla
markägare som berörs då kraftledningen ska dras
diagonalt genom hela vår kommun, dels för att
ledningen kommer att dras nära Emmaboda
samhälle. Det begränsar aktiviten i tätorten och vi
har många projekt som står och väntar på beslut
om kraftledningen. Så vi är mycket bekymrade.
Vad tror du om möjligheterna att få igenom
nedgrävning?
­Mikael Odenberg lär stå kvar vid sin uppfattning.
Men i alla lägen så kommer vi gå vidare och
diskutera PM:et med fler kunniga i el­branschen.
Att landshövdingarna intresserar sig så mycket för
frågan är positivt och kan bli avgörande. Det är
Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län, som
återigen har bjudit in Mikael Odenberg. Ett län vill
ha bra elförsörjning, men om det går att välja
mellan luftledning med elektromagnetisk strålning
Vad har ni gjort hittills?
Vi har först svarat på remissen, sedan har Anders
Åkesson varit här i kommunen, och besökt och
diskuterat med markägare. Därefter har kommunen med stöd från
kommunfullmäktige, skrivit ett brev direkt till
Ibrahim Baylan, i syfte att påverka ägaren till
Svenska Kraftnät.
som tar mycket mark i anspråk eller kabel som
inte syns, då är valet lätt om båda alternativen
fungerar. Ge inte Svk tillträde till marken! En del i påverkansarbetet är att du som
markägare inte ger Svk tillträde till marken för
undersökningar innan beslut är fattat. Eftersom
Svenska kraftnät inte har gett något alternativ till
luftledning, så kan vi i nuläget bara råda till att inte
ge tillträde till marken. Du avgör givetvis detta
beslut själv, men om inte Svk får markägarens rätt
att beträda marken måste de gå till Länsstyreslen
för tillstånd. Om då inte Länsstyrelsen ger detta
tillstånd, kommer frågan till regeringen. Allt detta
tar tid och det kan påverka Svk att ändra
ståndpunkt. Lars­Ove Johansson, ordförande LRF Sydost För frågor, kontakta
Mats Blomberg, Södra, 0470­89480, [email protected]
Sven Bergman, LRF Sydost 0492­288 31, [email protected]
LRF Sydost, tel 0771­573 573