Instruktion automatisk överföring av certifikat

Instruktion hur man registrerar en automatisk överföring av certifikat
Elcertifikat och ursprungsgarantier (UG) hanteras var för sig i separata menyer.
-
Logga in på https://cesar.energimyndigheten.se/ med ditt Bank-id
-
När du är inloggad klicka på
eller
i menyraden längst upp. Alternativet
”Hantera konton” visas som standard och aktuella konton visas.
-
Klicka på
under kontohantering för aktuellt konto för att skapa en automatisk överföring till
köparen av dina certifikat. I detta exempel är köparen Företaget AB.
-
Klicka på
-
Fyll i följande uppgifter enligt bilden nedan. Ange det konto (underkonto) om annat än Huvudkonto,
som din köpare vill att certifikaten skall överföras till.
-
Klicka på
när nästa bild visas.
för att öppna fältet och markera ditt val ur listan som visas
Välj om annat än Huvudkonto
Pris per elcertifikat måste anges. Är det ett rörligt pris klickar du på pilen i rutan för ”Prisgrupp” och markerar
den prisgrupp som ditt avtal med köparen gäller. Om det är ett fast pris fyller du i det fasta priset i rutan för
”Pris” exempelvis 195,00.
Klicka på
-
Därefter får du bekräfta och signera den automatiska överföringen med ditt Bank-id -
Nu är den
automatiska överföringen skapad
Notering: Du kan ange ett slutdatum när du vill att den automatiska överföringen skall upphöra att
gälla. Om du vill att den t.ex. ska upphöra att gälla fr.o.m. produktionsmånad januari måste du tänka
på att certifikaten för december månad utfärdas den 15 januari eller den närmast följande vardagen.
Slutdatumet måste således vara efter den 15 januari och före den 15 februari. Utfärdanden sker normalt
den 15 varje månad eller den närmast följande vardagen och avser föregående månad.
2014-12-30