Styrelsemöte 26 januari 2015.pdf - Franserudsskolan

Franseruds Familje Förening 3F
Styrelsemöte 26 Januari 2015
Närvarande från styrelsen: Ask Fjellklang(ordförande), Maria Andersson(sekreterare), Eva Jansson(Kassör),
Tommy Olsson(ledamot), Patrik Thykesson(ledamot) Linda Björk (valberedningen).
Övriga närvarande:
1.
Ordförande Ask Fjellklang förklarade mötet öppnat kl 18.55, efter genomgång med Johan Andersson.
2.
Kallelse.
Kallelse har gått ut via sms till medlemmar i styrelsen, samt att information om tid och datum som
brukligt funnits tillgängligt på familjeföreningens sida under Franserudsskolans hemsida.
3.
Justerare.
Styrelsen beslutade att välja Patrik Thykesson att justera protokollet.
4.
Godkännande av dagordning.
Före mötets öppnande inledde Johan Andersson med att ha ordet, en sammanfattning återfinns under
punkt 4. A. Johan kommer fortsatt att träffa styrelsen före våra möten öppnas.
Därefter öppnades dagens möte och gick vidare enligt dagordningen, som godkändes av styrelsen med
tillägg för genomgång av föregående protokoll, punkt 4 B.
4.A.
Rektorn har ordet.
Nu i år kommer skolinspektionen till Franserud, det är i egenskap av grundsärskola som Franserud
ingår denna gång. Vart femte år gör Skolinspektionen sina turer, och det brukar vara lite olika
infallsvinklar de jobbar utifrån vid varje enskilt tillfälle, och just i år är det alltså särskolorna som följs
upp.
Samma dag som vårt möte har också eleverna haft franseråd, och som vanligt är maten ett hett ämne,
denna gång var det kryddor till maten, salt och peppar som föreslogs. I övrigt var det lite mer spadar
till snön, och det skulle Johan ordna med.
I möten med personalen har Johan tänkt få till framtidsplaner på hur inlärningsnivån kan höjas.
Det som Johan vill få fram är bra idéer för att få inlärningen att fungera lite bättre, varje litet steg i den
utvecklingen är värdefullt.
Kända faktorer som bidrar positivt i inlärningen är: återkoppling hem, studiero, självbedömning och
så vidare. Den medelutveckling barn har, utan skolan sägs ligga på 0,4. I studier har det framkommit
att enkla saker som studiero, kan öka värdet med 0,8. Det finns också så högt som 1,6 uppmätt på en
skola som uppenbarligen hittat rätt sätt att jobba för eleverna.
Bedömningsfrågor är alltid viktigt, och aktuellt. Enligt Läroplanen hänger årskurs 1-3 ihop och bedöms
sammantaget. Därefter kommer årskurs 4-6 som också ska bedömas, och i 6:an leda till betyg. Det är
just detta som är svårt eftersom eleverna slutar på Franserud efter 5e klass, och fortsätter med 6e
klass på Bengtsgården. Det är väldigt viktigt att få en bra övergång, så att de nya lärarna får bra
information kring barnen för att få så bra underlag som möjligt inför bedömning.
Franseruds Familje-Förening
Styrelsemöte 11 nov 2014
Sida 1 av 3
I övrigt är Johan mycket nöjd med att nya fritidsavdelningen Fritidsklubben nu är helt iordningsställd
och klar.
Nu när vintern kommit kan det också bli friluftsdagar med kort varsel.
4.B.
Föregående protokoll.
Protokollet för mötet 11 november 2014 sammanfattades av sekreteraren.
Några ”godbitar” från det förra mötet var för det första att komma igång med en kontaktlista, för att
styrelsen ska kunna sammankalla lite frivilliga krafter inför tex friluftsdagar och annat. Frivilliga
funktionärer behöver inte bara vara föräldrar, utan också mor- och far-föräldrar mfl som vill och kan
ställa upp. Kontakta någon i 3Fs styrelse, och lämna namn och telefonnummer till den som vill vara
med och hjälpa till ibland.
För det andra togs frågan om lusthusets trasiga tak upp. Planen för upprustning av utemiljön som
Johan jobbat med, kan ta lite tid att få utförd. Vi får se om vi kan ta denna enda fråga ett steg längre,
för hålet behöver åtgärdas.
Efter denna diskussion godkändes protokollet och lades till handlingarna.
Protokoll kommer även fortsatt att läggas ut på Bengtsfors kommuns – Franserudsskolans hemsida,
för den som vill ta del av hur våra möten fortlöpt.
5.
Vänskapssol / Planetsystemet.
Denna fråga återkommer vi till under våren, vi vill ordna med en utformning av en vänskapssol, på
skolgården. Exakt utformning är inte helt klart, men planetsystem eller vänskapsorm kan tänkas.
Vi jobbar vidare med det, och beslutar om det vid senare möte.
6.
Skohorn.
Vi har vid tidigare möten diskuterat om vi skulle ordna med skohorn. Möjligen kan vi ha några på gång, vi
får höra med rektorn, om vi kan/får bistå med detta.
7.
Ekonomi.
Från vår kassör Eva har vi uppgifter om vårt nuläge. Saldo på vårt konto per 2015-01-22 var 17.205,92 kr.
Det ser bra ut, och hon noterar att det varit en bra ökning av antal medlemmar. För 2013 hade vi 35
betalande medlemmar, och nu 2014 är vi någonstans omkring 62-65 betalande medlemmar, exakt antal
vet vi när vi gått igenom årets transaktioner i detalj inför årsmötet 20 April 2015.
Hon noterar också att det verkar vara några som betalat in per varje barn, och inte per familj. Detta är
inte nödvändigt, utan summan 100kr är satt per familj, men det står också medlemmarna fritt att betala
in mer i stöd för vår verksamhet. Därför är vi tacksamma.
Vi kom in på en diskussion om att svisha, göra inbetalningar med hjälp av mobilen. Det är ett enkelt sätt,
och kanske bra alternativ för oss, att förenkla inbetalning av medlemsavgiften. Eva ska ta reda på om vi
kan få ett ”företags”/”förenings”-nummer man kan svisha till.
Visionen är att snabbt informera om 3F vid exempelvis föräldramöten vid teminsstart, och skriva upp
svish-numret på tavlan, enkelt för alla att ta till sig informationen, och kanske till och med göra
inbetalningen meddetsamma.
Franseruds Familje-Förening
Styrelsemöte 11 nov 2014
Sida 2 av 3
8.
Sportlovsaktiviteter.
Sportlovet närmar sig, vi har ingen aktivitet i egen regi på gång, men Johan Liljeqvist på Fritidskontoret
har i kontakt med Ask frågat om vi kan vara till hjälp om det kan behövas någon extra ”funktionär” när
föreningarna har sina aktiviteter, i de fall det behövs tyckte styrelsen att vi kan försöka ställa upp.
Någon badresa kommer vi troligtvis inte hinna med att få till på sportlovet, men kanske kan vi ordna en
filmkväll. Ask tar frågan till Mikael Blom för att stämma av om det är möjligt.
9.
Städdag.
Bengtsfors kommun deltar i år, och vi i 3F vill gärna vara med på ett hörn. Detaljer om hur och när får vi
återkomma till, och därifrån se hur vi kan delta.
10. Demokratidagen.
Vi konstaterar att det fortfarande inte framkommit något om demokratidagen.
Som ska tilläggas genomfördes 2013, och hitintills har det inte gått att få svar från kommunstyrelsen.
När barnen engagerar sig demokratiskt och får kommunicera sina tankar till enhetschefer och politiker
om förbättringar de vill se, vore det önskvärt att få en reaktion, ett svar, eller någon form av
redogörelse för hur detta hanterats vidare.
Barnen är värda ett svar, när de verkligen jobbat med ”demokratidagen”. Det ligger ju förberedelser
bakom, och en gnutta mod att ta sina frågor vidare. Att inte vuxna sedan kan svara och redogöra för
sin del i detta projekt, är minst sagt tråkigt.
Ordförande tar med frågan, än en gång, då han följande vecka möter representanter för kommunen.
11. Nästa Möte.
Nästa styrelsemöte är den 9 Mars 18.30, konferensrummet på Franserudsskolan, vid rektorns rum.
Vi förbereder oss för kommande årsmöte som är den 20 April.
12. Övriga frågor.
DVD från Franserudskvällen.
Filmerna har inte kommit vidare till Bryntessons Barnbarn, men det är snart löst. Så där ska man kunna
köpa filmen för samma pris som vi brukar ha, dvs 150kr st.
De vi har nu till övers är 5 filmer av varje från åren 2012, 2013 och 2014, som vi lämnar vidare till
Bryntessons Barnbarn.
Frågan om hur vi löser efterbeställning, samt kopiering av gamla vhs-filmerna tar vi med oss vidare och
hoppas hitta en bra lösning nu när vi verkar ha återfått lite kontroll på vilka filmer vi har tillgängliga.
Fortfarande vill vi gärna få möjlighet att låna 2003 års film av någon som har den, för att för skolans del
kunna göra en kopia eftersom den saknas helt.
13. Mötet avslutas.
Ordförande tackade för sig, och förklarade kl.20.00 mötet avslutat.
Maria Andersson
Patrik Tykesson
Sekreterare
Justerare
Franseruds Familje-Förening
Styrelsemöte 11 nov 2014
Sida 3 av 3