Paddan” med då lotsen går ombord

A Aktuellt FEBRUARI
SJÖFARTSTIDNINGEN NR 2, 20 FEBRUARI 2015
PÄR-HENRIK SJÖSTRÖM
VAULA AUNOLA
Färdplan. Lotsen Jouni Räty till höger
presenterar färdplanen på sin iPad för
Jan Henriksson, befälhavare på tankern Mastera.
A
Lotsningsdirektör Kari Kosonen och
vd Matti Pajula på Finnpilot.
”Paddan” med då
lotsen går ombord
LOTSNING Finnpilot har höga förväntningar på mPilot,
Redan idag har Finnpilots lotsar en personlig iPad med sjökortsprogram, AIS,
verktyg för färdplanering och annat som
kan behövas under lotsningen. Men det är
den nya appen mPilot som alla väntar på.
– Det är vårt egna mobila styrsystem
för lotsningsprocessen, som även kan
användas för rapportering av avvikelser.
Alla har hela tiden trafiksituationen med
sig och har bättre förutsättningar att reagera på situationerna. Vi tror starkt på att
detta kommer att hjälpa oss framåt för att
optimera resurserna rationellt, förklarar
Matti Pajula, vd för Finlands statliga lotsningsföretag Finnpilot Pilotage Ab.
ning någon annanstans.
– Operativt möjliggör mPilot ett stort
steg framåt. Det skapar förutsättningar för
att styra och följa upp processen i realtid.
Lotsbeställningarna uppdateras kontinuerligt i Finnpilots existerande datasystem. När mPilot tas i bruk styr lotsförmedlingen dem direkt till lotsens surfplatta.
Allting kvitteras
Processen inleds med väckning på iPaden
och lotsen kvitterar. Sedan rullar processen vidare: mPilot meddelar om följande
steg som kvitteras när det är slutfört.
Sådana steg är till exempel när resan
till fartyget inleds, när lotsen stiger
ombord och när själva lotsningen påbörTestanvändning
Systemet mPilot har redan testats en tid
jas efter att lotsen gått igenom färdplanen
på lotsstationen i Emsalö utanför Borgå.
med befälhavaren.
– Det återstår fortfarande vissa juste– En grundprincip är att användningen
av mPilot under inga omständigheter får
ringar innan systemet kan tas i bruk längs
störa lotsens arbete. Under den tid lotshela kusten och på Saimen, men det kommer att ske under våren, säger lotsningsningen pågår ska inga kvitteringar göras,
understryker Kari Kosonen.
direktör Kari Kosonen.
När lotsningen är avslutad gör befälMatti Pajula säger att han inte känner
till motsvarande system av samma omfatthavaren en kort utvärdering genom att
svara på två frågor och
kvitterar därefter med
”Vi har istället utgått
sin namnteckning på
från att mobilnätet inte
iPaden.
Samtidigt sänds
är tillgängligt”
en uppgift om att lotsKARI KOSONEN 
ningen är genomförd
Finnpilot
till kunden.
18
VAULA AUNOLA
ett eget mobilt styrsystem för lotsningsprocessen.
När lotsen har återvänt till lotsstationen avslutas processen och systemet
beräknar återstående arbetstid före vila.
Uppföljningen av vilotiden sker alltså i
realtid. Detta styr i sin tur lotsförmedlingens fördelning av lotsningarna.
– Vi ser i realtid hur många timmar lotsen redan har arbetat och när vilan senast
borde inledas. När vi har tillgång till information i realtid vid valet av lots ger det
bättre förutsättningar att även rationalisera, inte enbart effektivisera. Det är inte
alltid rationellt att automatiskt ta följande
lots från listan, påpekar Kari Kosonen.
Även en mäklare har deltagit i testerna
av systemet. Responsen är enbart positiv,
berättar Matti Pajula.
– När befälhavaren har kvitterat lots-
ningen får mäklaren på epost meddelande
om den summa som faktureras och andra
uppgifter om lotsningen. De är väldigt nöjda med att få besked omedelbart. Detta är
viktiga uppgifter för dem eftersom avslutad lotsning av ett utgående fartyg vanligtvis även avslutar mäklarens uppdrag.
Efter det kan de fakturera.
Fungerar även offline
I samband med kvitteringarna under processens gång registreras lotsens position
med hjälp av surfplattans GPS.
– Vid behov kan vi efteråt kolla exakt
till exempel var lotsningen inleddes och
avslutades och position för en eventuell
avvikelse, påpekar Kari Kosonen.
Surfplattan samlar hela tiden informa-
tion, oberoende av om den är uppkopplad
mot mobilnätet eller inte.
Kari Kosonen berättar att utgångspunkt vid planeringen har varit den helt
motsatta till normala mobilapplikationer,
där man hela tiden har tillgång till nätet.
– Vi har istället utgått från att nätet
inte är tillgängligt men att allting ändå ska
fungera. Surfplattan lagrar hela tiden data
i ett buffertminne och när den åter får
kontakt med nätet överförs all information till systemet.
Förutom mPilot innehåller iPaden
externa appar och webbläsare.
– Givetvis har vi tagit in färdiga moduler som sjökort och AIS. Vi använder till
exempel två typer av sjökortsprogram.
Den svenska navigationsappen Seapilot
visar trafikläget med AIS-målen. Vi använder den för att kolla trafiksituationen.
Idén är att lotsen ska ha tillgång till ett av
fartyget oberoende system. Sedan har vi
en annan app för ruttplaneringen, berättar Kari Kosonen.
Stor utvecklingspotential
Kari Kosonen ser stora utvecklingsmöjligheter för ett mobilt system som mPilot.
– I ett längre tidsperspektiv möjliggör
den noggranna tidsuppföljningen att vi
kan spjälka upp processen och upptäcka
var det finns utrymme för förbättringar. Vi
kommer in i en helt ny värld och redan nu
strömmar det hela tiden in nya idéer från
testanvändarna.
Pär-Henrik Sjöström
19