relationsvåld - Polisen | Metodhandbok

Metodhandbok för samverkan mot social oro
Brott i nära relation
Brott i nära relation omfattar brott mellan närstående som har eller har haft en varaktig sexuell
relation, dvs. hetero, homo eller andra former av relationer. I begreppet brott i nära relation
ingår även brott mellan föräldrar och barn.
Eftersom det vanligast är att mannen är den misstänkte och kvinnan är brottsoffret –
målsägande, har inriktningen på informationen varit ur det perspektivet.
Nyckelord: Grov kvinnofridskränkning, brott under allmänt åtal – ta tillbaka anmälan.
Målsägandebiträde. Kontaktförbud.
Presentation och visning av filmen: I det dolda utsätts 10 000-tals för hot och våld i
hemmet.
Utifrån ett fiktivt fall, där polisen kallats till en bostad, har information lämnats och
diskussioner förts om hur polisen utreder misstanke om brott, ex Grov kvinnofridskränkning.
Grov kvinnofridskränkning: Brott som ex. misshandel, olaga hot, ofredande och sexuellt
våld som en man begått mot en kvinna som han är eller har varit gift med, bor eller bott
tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.
Brotten ska ha utgjort ett led i en upprepad kränkning som varit ägnade att allvarligt skada
personens självkänsla och skett under en viss begränsad period.
Anmälan och brott under allmänt åtal. Brott som kommit till polisens kännedom och som
hör under allmänt åtal innebär att polisen upprättar en anmälan, även om parterna säger att de
inte vill göra någon anmälan.
Målsägande: Den som är utsatt för brott – brottsoffer.
Misstänkt: Den som är misstänkt för brottet – förövare.
Åklagare: I tidigt skede ska en åklagare leda utredningen. Åklagare ger direktiv dvs. fattar
beslut om bevissäkring, läkarundersökning, kontaktförbud och vad som ska ske med den
misstänkte samt efter avslutad utredning om åtal skall väckas i tingsrätten.
Bevissäkring: Beslut om husrannsakan RB 28:1. Dokumentera och fotografera brottsplatsen.
Dokumentera och fotografera skador på parterna. Både målsägande och misstänkt skall
förhöras om vad som hänt. Finns vittnen eller andra som behöver förhöras.
Läkarundersökning: Målsägande bör snarast bli läkarundersökt för att dokumentera och
fotografera skadorna. Kan bara ske med målsägandes medgivande.
Dnr: AA-080-55703-2011
ESF dnr: 2010-0065
Metodhandbok för samverkan mot social oro
Den misstänkte bör vid behov läkarundersökas för att dokumentera och fotografera eventuella
skador. Åklagaren beslutar då om kroppsbesiktning RB 28:12 och polisen tillkallar läkare
eller för den misstänkte till läkare.
Målsägandebiträde: Vid brott som t.ex. grov kvinnofridskränkning har målsägande rätt till
stöd och hjälp under rättsprocessen av en jurist. Denne utses av tingsrätten och kallas
målsägandebiträde. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten.
Kontaktförbud: Man kan ansöka om kontaktförbud om det finns risk för att man kommer
att bli utsatt för brott, förföljd eller på annat sätt allvarligt trakasserad av en annan person.
Det innebär att den andra personen inte får följa efter, besöka eller på annat sätt ta kontakt
med den som ansöker.
Ansökan sker hos polisen som utreder behovet. Åklagaren ska skyndsamt fatta beslut.
Åklagarens beslut kan överklagas till tingsrätten.
Information om stödfunktioner: Brottsofferjourer, kvinnojourer och stödcentrum för unga
brottsoffer.
Skadeståndsanspråk: Rätt att kräva skadestånd.
Ta tillbaka anmälan: Ibland säger kvinnan att hon inte orkar med utredningen och att hon
vill ta tillbaka anmälan. Man kan inte ”ta tillbaka” anmälan eftersom det hör under allmänt
åtal. Men tyvärr är ofta kvinnans medverkan i utredningen (dvs. att hon genomgår en
läkarundersökning, berättar utförligt i förhör vad som hänt osv.) nödvändigt för att polisen ska
kunna fullfölja utredningen samt åklagaren kunna åtala för brottet och få en fällande dom i
tingsrätten.
Det är viktigt att kvinnan får hjälp och stöd att orka genom utredningen och rättsprocessen.
Den misstänkte: Förhör hålls med misstänkte. Denne ska genomgå kroppsbesiktning för att
man ska kunna dokumentera eventuella motvärnsskador samt hitta spår för bevissäkring.
Frihetsberövande kan bli aktuellt genom gripande, anhållande och häktning.
Barn: Antingen målsägande och direkt utsatta för brott och då utses en särskild företrädare
för barnet. Barn som bevittnar våld mellan vårdnadshavare är inte målsägande men har rätt till
stöd och hjälp samt brottsskadeersättning från staten. Förhör med barn sker med
videoinspelning av särskilt utbildade poliser.
Dnr: AA-080-55703-2011
ESF dnr: 2010-0065