Handelsbankens utsikter inte lika starka längre - Insights

27 maj 2014
Köp warrant: SHB4R 300NDS
Köp BEAR: BEAR SHB X3 N
Handelsbankens utsikter inte lika starka längre
Handelsbanken har under en lång tid levererat en avkastning på eget kapital över branschens
genomsnitt. Nu anser vi att deras goda och stabila utveckling kommer att förändras till det sämre,
vilket till stor del beror på tre faktorer:
1.
2.
3.
Handelsbankens affärsmodell leder till högre kostnader än dess konkurrenter, vilket gör att de
framöver inte kommer kunna generera samma avkastning på eget kapital som tidigare
På grund av deras affärsmodell kommer de ha svårt att justera den sämre avkastningen
Handelsbanken presterar generellt sämre under tider då marknaden har hög riskaptit.
Vi anser att Handelsbanken framöver
kommer att ha en avkastning, RoTBV (Return
on Tangible Book Value – en värderingsmetod
då immateriella tillgångar dras ifrån
bokföringsvärdet), på samma nivå som
konkurrenterna i Norden, men lägre än
bankens svenska konkurrenter.
De senaste åren har Handelsbankens kostnader
ökat samtidigt som de andra bankerna i Norden
minskat sina kostnader.
Ovan nämnda anledningar resulterar i att Handelsbanken kommer få det svårt att generera samma
avkastning på eget kapital som tidigare. Därmed anser vi att avkastningen framöver kommer att ligga
under de svenska konkurrenternas, men i linje med övriga nordiska banker. Vi anser att
Handelsbanken kommer få det svårt att öka avkastningen på eget kapital inom en snar framtid då
traditionellt möjliga medel inte är tillgängliga.
Det konkurrenterna gjort i denna situation, är att minska antalet kontor i Sverige, vilket vi inte tror
Handelsbanken kommer att göra då det talar emot deras företagsmodell. Handelsbanken öppnade
2012/2013 totalt 67 nya kontor varav 57 i England. Att öppna nya kontor är kostsamt och det tar
flera år innan de bidrar till att öka avkastningen på eget kapital.
Vi anser inte heller att det är troligt att Handelsbanken kommer att minska avsättningarna till
Oktogonen, vilket är pensionsprogrammet för bankens anställda. Under de senaste åren har de i
genomsnitt avsatt 900 miljoner kronor per år.
Vi blir inte förvånade om Handelsbanken
blir den bank som presterar bäst de
kommande 10 åren. Dock tror vi, på grund
av rådande riskaptiten, att banken
kommer prestera sämre än sina
konkurrenter på kort sikt. Handelsbanken
styrka har tidigare varit att prestera bra
under sämre tider som exempelvis 2007 –
2014, samtidigt som Handelsbanken haft
en sämre utveckling i gynnsammare tider.
Anser ni som vi att Handelsbanken kommer att utvecklas sämre framöver rekommenderar vi köp av
säljwarranten SHB4R 300NDS eller BEAR SHB X3 N.
Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss
Malin Andersson
Gustaf Hamilton
Oscar Wilnerson
Analyst
Telefon: 08-614 70 86
E-post:
[email protected]
Senior Sales Manager
Telefon: 08-614 98 55
E-post:
[email protected]
Sales Manager
Telefon: 08-614 83 74
E-post:
[email protected]
Marknadsföringsmaterial 2014-05-27
Disclaimer
Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank
Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var
aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende
investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa.
Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren
måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja
finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål,
ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller
kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea
Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får
inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.