Vi Samer

VII S
SAMER
AMER
V
PARTIPROGRAM
RENAR
OCH
ROVDJUR
- Faktisk
kostnad för rovdjurssskador ersätts
- Rovdjursantal anpassas efter rennäringen
- Ersättning för rovdjur i annat land
- Björn och örn ersätts efter individ
- All rovdjursadministration underställs
Sametinget
- En rejäl “provyta” i Sápmi som är
rovdjursfritt
TVÅNGSFÖRVISNINGAR
- Intrångsersättning åt de “ursamer” som
bebodde och brukade områden som de
tvångsförvisade förvisades till
- Ersättning för olägenheter och materiell
förlust till de tvångsförvisade, dvs kvarlämnade bosättningar, anpassning till det nya
området, uppförande av nya bosättningar
mm mm
JOJK,
MUSIK
&
TEATER
- Jojk och musik ges utvecklingsmöjligheter
- Den samiska teatern får anslag direkt via
statsbudgeten, i likhet med nationalscenerna
RÄTTSFRÅGOR
- Samisk grundlag som tillförsäkrar
självbestämmande och hemortsrätt för alla
samer
- Anslutning till ILO 169 och efterlevnad av
FNs urfolksdeklaration
- Kodicillen uppdateras och ges rättsverkan
- Samisk rättshjälp inrättas
SAMEBYAR
- En ny sameby genom samförstånd
- Alla samers rätt att tillhöra en samby
- Kvinnors rätt och ställning inom samebyar
upprättas
MILJÖN
- Statens mineralersättning höjs till tio procent, varav tre procent tillfaller samebyarna
- Rennäring och miljö prioriteras högre än
gruvetableringar
JAKT
OCH FISKE
- Jakt och fiskeadministration inom renskötselområdet underställs Sametinget
- Samebyar får erbjuda jakt och fiske mot
betalning av annan än samebymedlem
RENNÄRING
- Samernas land och vattenfår ej bli föremål
för försäljning
- Skogsbruk och annan markanvändning
ska anpassas till rennäringens gehov
- Ett rennäringskonto inrättas efter modell
skogskonto
- Livdjursersättning inrättas
- Renskötarstipendie inrättas
- Tillse att unga renskötare får investeringsstöd vid nyetablering
- Riktade ekonomiska stödformer för ungdomar under 25
HANTVERK/DUODDJI
- Hantverk/Duoddji läggs under Sametinget
- Sameslöjdkonsulenterna under Sametingets ansvar
- Årlig stipendieordning för
hantverk/Duoddji
KONSTNÄRLIGA
UTTRYCK
- Bildkonsulenttjänst inrättas
- Öronmärkta medel för bildkonst
- Årligt stipendium för bildkonst
- Stimulansstöd för samiskt författarskap
- Samisk arkitektur och byggkonst levandeoch synliggörs
TURISM
- Samisk turismnäring jämställs med andra
samisk näringar
- Övrig turism underordnas rennäring och
annan samisk verksamhet
SPRÅKET
- Hela Sápmi upphäjs till samiskt förvaltningsområde
- Alla som vill får stöd att lära sig samiska
UTBILDNING
- Samisk läroplan med särskild vikt på
språket, religionen, näringarna och kulturen
- Andliga värden uppmärksammas
- Barnen ska tala samiska efter grundskolan
- Stöd till samisk vuxenutbildning
- Hantverk-/Duoddji-/konstinriktning från
grundskola till högskola
ARBETSMARKNAD
- Fler samiska arbetstillfällen
- Kunskap i samiska och samisk kultur är
meriterande för tjänster som rör samiska
förhållanden
- Ett socialt, ekonomiskt, arbetsmarknadsoch utbildningsmässigt skyddsnät för
samiska näringar
BARNOMSORG
- En kvalitetssäkrad samisk barnomsorg i
form av en förskola och sameskola för alla
samiska barn
- Att “dagis” erbjuds under vistelse i sommarviste
IDROTT
- Ökat stöd för samisk idrott, särskild
beaktande av barn- och ungdomsidrott
OMSORG
- Samisktalande personal inom sjuk-,
hälsovård och övriga vårdinrättningar
- Utbyggnad av samiskt gruppboende
- Hemhjälp för gamla även i fjälls
FORSKNING
- Nordiskt samiskt institut utökas med filialer
i Sverige och Finland
MEDIA
- Samisk representation vid granskningsnämnden för radio och TV
- Samiskt medieråd med ansvar för de
samiska medierna.
-Samisk dagstidning med etablerings, och
driftsstöd
- Samisk radio och TV utsätts för
konkurrens
Våra Listor
Lista 1
1. Lars J:son Nutti
2. Nisse Matti
3. Patrik Marakatt
4. Mariana Leutwiler
5. Therse Pittja
6. Bror Läntha
7. Johannes Päiviö
8. Henrik Kuhmunen
9. Hilding Rimpi
10. Otilia Margareta Häll
Lista 2
1. Nisse Matti
2. Lars J.son Nutti
3. Mariana Leutwiler
4. Patrik Marakatt
5. Maria Silverplats
6. Bror Läntha
7. Therese Pittja
8. Johannes Päiviö
9. Alf Iversen
10. Hilding Rimpi
11. Otilia Margareta Häll
Vår vision - Samhörighet och Samförstånd.
Vi lovar att inte delta i något politiskt käbbel, vi är den enande kraften i Sametinget.
Vi gagnar samerna som folk - inte politikerna.
Vi samer har framtiden och ödet i våra egna händer - om vi drar åt samma håll.
Vi är inget eko sen tjugo år - vi talar med en egen och ny röst och lyssnar på alla.
ÅTERGIVNA KONSTVERK AV LARS J:SON NUTTI OCH KAIJA ANSTENSSON (VERKEN ÄR BESKURNA)