modelltestet Speedreading

verktygslådan / modelltestet
Testbank
I varje nummer av Chefstidningen går vi igenom en
modell eller metod som du
kan ha nytta av i arbetet.
Se tidigare tester på
www.chefstidningen.se.
i texten när vi tror att vi har missat ett ord
eller när vi hakat upp oss på ett enskilt
ord. Detta gör att läsningen ”hackar” och
läshastigheten går ner. Försök att fortsätta
läsningen trots att du upplever att det
Vad och varför:
hakar upp sig. Genom att låta ­läsningen
Har du hört talas om att USA:s före detta president John
flöda vidare upptäcker du ofta att orden
F Kennedy var känd för sin förmåga att läsa snabbt? Det
förklarar sig själva efter hand.
finns uppgifter som säger att han kunde läsa så fort som
1 200 ord per minut och därigenom hinna igenom mängder
3
av textmaterial som andra inte kunde tillgodogöra sig – på
grund av tidsåtgången.
Speedreading, eller snabbläsning, är ett samlingsnamn
på metoder som syftar till att läsa mer effektivt. Flera
Även denna röst gör att läsningen går
metod kallad ”Reading dynamics” som hjälpte användaren
­långsammare eftersom vi måste lyssna på
att läsa bättre och snabbare.
vad den säger för att förstå vad som står
Då läsning är ett av de vanligaste sätten att lära sig nya
i texten. Träna dig på att tysta den ”inre
saker och mycket av dagens information och kommunika-
läsarrösten”.
tion sker via skrift kan vinsterna med en ökad läs­hastighet
lätt räknas hem. Tänk bara att hinna igenom allt det
de flesta av oss förbättra vår läsförmåga avsevärt, kanske
till och med dubbla läshastigheten. Metoden utgår från att
de flesta gör fyra misstag när vi läser och att dessa kan
tränas bort genom att vi blir medvetna om dem.
Det tredje misstaget är att
tyst ljudar texten allt eftersom vi läser.
Woods idéer. Redan i slutet av 50-talet myntade hon en
Enligt förespråkarna för snabbläsningsmetoderna kan
Tysta den inre
­läsarrösten
vi många gånger har en ”inre röst” som
av dessa bygger på den amerikanska lärarinnan Evelyn
inkräktar på annat.
2
Låt läsningen
flöda utan att
hoppa t­ illbaka
Det andra felet vi gör är att hoppa tillbaka
en metod för att öka
­läshastigheten
där som väntar i ”läshögen” på skrivbordet utan att det
Illustration: Mia Hillerhag
”speed
reading”
modelltestare
jonna jakobsson
1
4
Undvik ”­visuell
vandring” och
­tankeflykt
Fäst blicken på färre
punkter per rad
Slutligen ägnar sig många av oss åt så
Det första misstaget vi gör
vår högra hjärnhalva, som inte är aktiv när
kallad visuell vandring. Detta uppstår när
är att vi låter ögonen fixera sig på alltför
vi arbetar med en större textmassa, får
många punkter i textraden vi läser. Varje
tråkigt. Vi börjar fundera över andra saker
fixering gör att läshastigheten går ned och
som fikapaus eller låter blicken glida till
enligt snabbläsningsmetoden behöver vi
bilder för att stimuleras. Genom att tankar-
inte alla dessa fixeringspunkter. Det räcker
na vandrar iväg tvingas vi läsa om långa
med två eller tre per rad för att kunna
stycken. Att undvika tankeflykt är givetvis
uppfatta vad texten innehåller. Runt varje
svårt, men träna dig i att foku­serat ägna
fixeringspunkt kan vi träna oss att uppfatta
dig åt läsning utan att låta blicken eller
mellan tre och fem ord och på så sätt ta in
tankarna vandra.
en större helhet per punkt.
Börja träna genom att fästa blicken på
färre punkter per rad med hjälp av tidnings­
artiklar. De har ofta kortare spalter med
färre antal ord per rad än en bok. Träna att
56 Chefstidningen
5
Öva, öva och öva
Att öka sin läshastighet är inget
man lär sig på en dag. De fyra
fästa blicken på en punkt per rad i stället för
”misstagen” kan vara svåra att bemästra
att låsa sig vid varje ord.
på en och samma gång. Öva därför först
När du känner att du börjat förändra
med något av dem och vänj dig vid föränd­
ditt sätt att fästa ögonen kan du succes-
ringen. Ta dig sedan an nästa utmaning när
sivt gå över till texter med längre tex-
det känns lämpligt. Vid varje lästillfälle
trader. ­Använd gärna text i datorn där du
finns en chans att öva – ta den och se vad
kan ­bredda textraderna allt eftersom du
en veckas snabbläsningsträning kan ge din
­utvecklar din teknik.
läsförmåga.
Chefstidningen 57
Mia Hillerhag
verktygslådan / modelltestet
jonna jakobsson
Testt
en
pilo
är när jag reser kan jag fokusera på det jag
verkligen vill när jag är på plats. På så sätt
blir även restiden effektiv. Och det finns
mycket jag behöver läsa i min roll som
enhetschef.
Lena Öqvist är van att använda sig av
bilder och ritar ofta mindmaps eller översiktskartor för att få en uppfattning om
hur saker och ting hänger ihop.
– Nu tar jag liksom in sidan uppifrån
och ned och det är fascinerande att 5–10
viktiga ord ”hoppar fram” som av sig
själva och skapar en helhetsbild och
ett sammanhang för hela texten. Helt
utan ansträngning. Då stannar jag till
en stund och låter helheten landa i mig.
Det gör att jag inte direkt kan läsa nästa
sida utan att först luta mig tillbaka och
fundera över andemeningen. Och det jag
läser fastnar.
Hon tycker att detta nya sätt att läsa är
lättare än hennes gamla då hon slipper
göra understrykningar eller anteckna
medan hon läser. En annan vinst är att
hon lättare kan scanna av en egenskriven
text och få en snabb uppfattning om den
innehåller upprepningar eller går på
tomgång.
– Tack vare känslan av helhetsintryck
så ser jag direkt om hela stycken saknar
ord som poppar upp och förstärker. Jag
märker också om samma eller liknande
ord återkommer och kan därför snabbt
redigera texten. Och jag triggas verkligen
av att det går så fort.
Första gången hon stötte på begreppet
”speedreading” var på gymnasiet i Bollnäs
där en lärare förespråkade metoden.
– Då var jag inte mogen i mitt läsande och
förstod inte vinsterna av att testa metoden.
Jag tog ett stort kliv i mitt läsande under
mina universitetsstudier. Det var först då
som jag gick från att försöka mata in varje
ord och mening i kurslitteraturen till att
Lena har testat att läsa med den nya
metoden på flera olika platser och med
olika typer av texter. Hon märker att det
påverkar läshastigheten och läsförståelsen och tipsar om att man bör tänka på
valet av läsmiljö.
– Det är svårare att läsa så här om jag
sitter i det öppna kontorslandskapet på
stadshuset än om jag sitter på bussen. På
Testa själv!
Vill du eller din
arbetsgrupp vara
testpiloter för en
­modell? Maila oss
på ­[email protected]
chefstidningen.se.
Lena Öqvist, enhetschef VSS, Nacka Kommun
”Nyckelorden hoppar
fram av sig själva”
Lena Öqvist behöver läsa mycket i sitt jobb. Med snabbläsningstekniken läser hon inte längre varje mening,
utan ”scannar” hela boksidan. En ren tidsvinst.
L
ena Öqvist är enhetschef inom
VSS, Verksamheten Sociala
Stödresurser­, i Nacka kommun.
En aktivitet som är utspridd på sex
dagliga verksamheter med fokus på omsorg för vuxna med funktionshinder. Som
relativt ny på sin position har hon funderat
mycket över vad som är viktigt för henne
som ledare för de cirka 40 medarbetarna.
En av utgångspunkterna är att hon
vill vara rörlig – träffa medarbetarna, se
58 Chefstidningen
verksamheten och vara delaktig. Då hon
också är miljömedveten har hon valt att
åka kollektivt mellan de olika enheterna.
Det tycker hon medför flera fördelar, bland
annat att ställtiden på bussar och tåg kan
användas för telefonsamtal, mailande och
inte minst läsande.
– Jag vill vara ”här och nu” med mina
medarbetare, inte vara ofokuserad. Närvaro och tillgänglighet är viktigt. Genom
att bestämma att majoriteten av min lästid
skapa mig en helhetsbild av vad böckerna
innehöll. Och vad som var viktigt i dem.
Just möjligheten att skapa översikt och
helhetsbilder över texten är en av de stora
vinsterna med speedreading, anser Lena.
– Innan läste jag från vänster till höger
men efter att ha blivit uppmärksammad
på detta ändrade jag till att i stället börja
läsa och ta in sidan uppifrån och ned. Det
var skönare både för både ögat och hjärnan. Och det var lättare att få ett mjukt
flöde i läsningen.
jobbet är det knepigt att hålla rytmen då
jag är beredd på att bli avbruten eller på
att få en fråga från kollegor. På bussen är
jag helt fri att hålla min egen rytm och då
flyter det lättare.
”Nu tar jag liksom in sidan
uppifrån och ned och det
är fascinerande att 5–10
viktiga ord ’hoppar fram’
som av sig själva och skapar
en helhetsbild. Helt utan
ansträngning.”
En mer komplicerad facktext kräver
mer än en skönlitterär text. Hon tror
därför att det är viktigt att man frågar sig
vilken nytta texten kommer att ge innan
man börjar läsa.
– Jag måste ha lust att gå in i läsandet.
Om jag inte kan se någon nytta med att
läsa en text, då vill den inte heller bli
lättillgänglig. Det är en oerhörd skillnad
att sitta i soffan under en filt och sluka
sina älsklingsböcker jämfört med att sitta
med en projektrapport med statistik som
endast är löst kopplad till min verksamhet. Om jag däremot vet att rapporten
skapar nytta för mig i mitt arbete så tar
jag mig an texten på ett helt annat sätt.
Hon gillar att tekniken var så lätt att
börja använda och tycker att vissa av de
beskrivna misstagen inte var sådana hon
själv upplevt.
– Jag har aldrig haft en inre läsarröst
så den var det inga problem att få tyst på.
Däremot låter jag lättare tankarna irra
iväg om jag inte är tillräckligt motiverad.
Där kommer resonemanget med upplevd
nytta till hjälp.
Att öva, öva och öva ser hon inte som
något problematiskt utan tvärtom att
det nu kommer att falla sig naturligt. Det
handlar om motivation och attityd.
– Jag är ju en otålig person och eftersom
metoden var så lätt och direkt gav resultat så är det bara att fortsätta att använda
den – framför allt vad gäller fästpunkterna. När jag fyllde trettio så fick jag trettio
böcker som ”alla borde läsa under en livstid”. Det ska bli roligt att sätta tänderna i
dem med hjälp av speedreading.
Sammanfattning
”speedreading”
Speedreading är en metod som
hjälper användaren att förbättra läsförmågan och öka läshastigheten. Den
uppmärksammar fyra vanliga misstag
vi gör när vi läser och genom att bli
medvetan om dessa utvecklas användaren. Man tränas att fästa blicken på
färre punkter per rad, att undvika att
hoppa fram och tillbaka i texten och att
tysta den ”inre läsarrösten”. Slutligen
tränas läsaren i att undvika ”visuell
vandring” och tankeflykt som gör att
vi tappar koncentrationen. Metoden
bygger på att användaren kontinuerligt
övar.
Tänk på att ...
… samtliga fyra ”misstag” kanske
inte gäller dig. Känn efter vilken eller
vilka som är mest utmanande och sätt
tänderna i det.
… det kan vara bra att väva ihop övandet i speedreading med ditt dagliga
läsande för att det inte ska motverka
grundsyftet – att ge dig mer tid.
… ha roligt. Börja inte med de tyngsta
och tråkigaste texterna. Låt dig lockas
av mer tillgängliga texter så att du inte
snubblar innan du ens nått startlinjen.
”Tekniken gick lätt att lära sig
och gav omedelbart resultat.
Jag fortsätter självklart, nu
kan jag inte gå tillbaka till mitt
gamla sätt att läsa.”
”En miljö där jag kan bli
­avbruten eller en text som
jag inte ser nyttan med gör
­läsningen klart svårare.”
Betyg:
8/10
Chefstidningen 59