Bil 2 - Orlogsbergabatklubb.se

Bil 2
Sid 1
Verksamhetsberättelse 2011 för Örlogsberga båtklubb.
Överklagan av uppsägning.
Året 2011 har dominerats av konflikten med markägaren staten, företrädd av Amfibieregementet
med hjälp av FortV. (I våra inlagor så accepterar vi varken FortV eller amfibieregementet som vår
motpart).
Vi överklagade Högkvarterets beslut november 2010 samt FortV uppsägning december 2010 till
förvaltningsrätten den 30 december 2010.
Förvaltningsdomstolen avslog vårt överklagande i slutet på mars. Domen överklagades till
Kammarrätten i början på april.
I maj månad fick vi ett brev från FortV där de meddelade att verksamheten skulle upphöra den första
juli samt att området skulle vara återställt den 30 september. Vid kontroll med FortV jurist så visste
han inte om att vi överklagat ärendet till Kammarrätten, varför vi inte tog någon hänsyn till deras
skrivelse.
Vi blev kallade till ett möte med FortV den 19 september där de meddelade att vi skulle ha lämnat
området den första oktober, medan vi påpekade att ärendet fortfarande låg hos Kammarrätten och
att uppsägningen därför ännu inte vunnit laga kraft. En skrivelse med ungefär samma mening
skickades den 21 september till FortV och Överbefälhavaren.
Kammarrätten beviljade prövningstillstånd men avslog i sak vårt överklagande i början på november.
Vi överklagade kammarrättens beslut till högsta förvaltningsrätten i början på december.
Dialog med motparten.
Parallellt med den juridiska processen så har vi försökt föra en dialog med motparten om en lämplig
tidsplan för avveckling. I detta syfte har två skrivelser skickats till FortV, daterade 2011-04-04 med
förslag till möte och 2011-06-16 med förslag till tidsplan för avveckling.
Mötet genomfördes den 24 maj. Vi har inte fått något svar på vårt förslag till tidsplan annat än
indirekt, dvs mötet den 19 september, genom orden ”ni förstår att er tidsplan inte har accepterats av
amfibieregementet”.
Ordföranden för Gålöbasens båtklubb, Kent Malmberg, begärde i juni att få ett godkännande för att
utöka vattenområdet för båtklubben, men fick av amfibieregementet via FortV att något svar inte
kunde ges.
Björn Edström skickade ett personligt e-mail till överbefälhavaren Sverker Göransson där Björn
klagade på hur amfibieregementet uppträdde i området. Efter drygt en månad fick han ett svar via
generalen Gunnar Carlsson. Svaret var välformulerat men innehöll tyvärr sakfel, till vår nackdel.
Vi bjöd in regementschefen Ola Truedsson till vårt höstmöte, men han tackade nej på grund av
semester och inplanerad utlandsresa. Jag har dock ställt frågan på hur han ser på en etablering på
Bil 2
Sid 2
Gålö men ännu inte fått något svar. För att vara säker på att han också fått vårt förslag till tidsplan
för avveckling, så har även han fått kopior av våra brev till FortV.
Vi skickade ett brev till C Amf 1 den 4 december där vi begärde klarläggande om C Amf 1 inställning
till flytt av ÖrbK till Gålö enligt deras tidigare skrivelser från 2006.
Skrivelsen resulterade i ett möte den 19 december med Amf, FortV,GbBK, veteranbåtsflottiljen och
ÖrBK. Vid detta möte beslöts att GbBK, ÖrlBK och veteranbåtsflottiljen tillsammans skall undersöka
möjligheterna för ÖrBK att etablera sig på Gålö. Detta skall redovisas på Gålörådet (en
samarbetsfunktion för samtliga intressenter vid Gålöbasen) den 20 februari.
Undersökning/planering av andra alternativ
Under första kvartalet 2011 så gick vi ut med ett brev till alla båtklubbar i närområdet på Södertörn,
där vi sökte mark för en ” båtklubb med bryggor och annan utrustning”.
Svaren strömmade inte direkt in. Men vi genomförde ett bra möte med Gullbådans båtklubb, men
tyvärr så har de begränsad yta för vinterförvaring, varför det inte finns möjlighet att flytta hela
klubben dit.
Jag hade även ett samtal med Lena Nyberg, vd på skärgårdsstiftelsen, om möjligheten att hyra mark
av skärgårdsstiftelsen. Lena Nyberg sa att de önskade utöka befintliga båtklubbar på Gålö om det
praktiskt var möjligt. Genom skärgårdsstiftelsen fick vi kontakt med Skälåkers båtklubb vars styrelse
vi träffade den 28 april.
Båtklubbarna vid Landsfjärden kontaktades, men även de har begränsade möjligheter för
vinterförvaring av båtar, varför de inte kunde bli något alternativ.
Även Stockholms stad äger ett stycke mark längst in i Landfjärden, men det är tveksamt om det
räcker till, dessutom skulle det bli ett planärende som antagligen skulle ta många år, varför vi
avråddes av ansvarig i Stockholms stad.
Vi genomförde även ett möte med Gålöbasens BK:s styrelse och där kom vi överens om att utarbeta
ett förslag till framtida hamn i en gemensam arbetsgrupp. Detta arbete övergick i den nya
arbetsgruppen som bildades vid mötet på amf den 19 december och nu kommer att redovisas i
samband med vårt årsmöte.
I början på november genomförde vi ånyo ett möte med Skälåkers båtklubbs styrelse, denna gång i
vårt klubbhus. Vi beslöt att på båda hållen utreda möjligheterna för att etablera oss i Skälåkersviken.
Styrelsens ambition är att kunna presentera flera gångbara alternativ för beslut vid årsmötet 2012.
Detta arbete kommer att presenteras mera under andra punkter.
Förutom framtidsfrågorna så har vi trots allt genomfört vanlig båtklubbsverksamhet i form av både
underhåll, sjösättningar och upptagningar, tillhandahållit både vinter- och sommarplatser. Deltagit i
och arrangerat kappseglingar tillsammans med GålöbasensBK samt deltagit i KSSS klubbmästerskap
Bil 2
Sid 3
Underhåll.
Mastkranen med trädäck höll på att välta i början på mars. Vi satte fyra bryggstolpar för att kunna
stadga upp träbryggan. Resultatet blev bra. Detta arbete genomfördes av särskilt kallade medlemmar
under två helger i mars månad.
Som vanligt genomfördes två arbetsdagar under våren, den första med inriktning att klargöra för
sjösättning (27 deltagare), den andra (11 deltagare) med inriktning mot städning av området.
Vid arbetsdagen i september (20 deltagare) genomfördes förberedelser för upptagning samt
reparation av träbryggan.
Härutöver har vid andra tillfällen reparation av träbryggan samt omförtöjning av pontonbrygga skett.
Owe Jonsson mfl har dessutom reparerat slipvagnar i samband med sjösättning och under
sommaren.
Sjösättning.
På Valborgsmässoafton sjösattes 29 båtar, den 14 maj sjösattes 40 båtar. Som vanligt serverades
lunch mot självkostnadspris.
Vi hade hjälp vid båda tillfällena av lånad traktor från Börje Öhman, körd av Börje själv ena dagen och
av Lennart Noresved andra dagen.
Upptagning.
Vid upptagningen den 17 september tog vi upp 35 båtar samt vid upptagningen den 22 oktober tog vi
upp 24 båtar. En medlem som sjösatte kollektivt i våras tog själv upp båten i höst. En gästmedlem har
tillkommit i vinter samt 10 medlemmar har lämnat, antingen på grund av att de sålt båten eller att de
skaffat annan vinterförvaring. Även vid upptagningen serverades lunch samt lånades traktor av Börje
Öhman.
Kappsegling.
Tillsammans med Gålöbasens BK har 4 kappseglingar genomförts i Captain´s Cup.
Även i år så gick totalvinsten till Örlogsberga båtklubb. Överlägsen segrare blev familjen Loman, med
tre delsegrar och en andraplats. I övrigt fick vi platserna tre, åtta och 11 bland 13 deltagare i totala
sammandraget.
Efter inbjudan från KSSS så deltog vi med ett lag i deras klubbmästerskap för C55.
Stora Stenholmen.
Vår närvaro på Stora Stenholmen är även den osäker i framtiden.
Mickael Lindholm har den 1 oktober lämnat som ö fogde, och Niklas Månsson har tillträtt.
Vi tackar Micke med familj för ett väl genomfört arbete under de här fyra åren.
Bil 2
Sid 4
Glögg
Sedvanlig adventsglögg genomfördes den 4 december i klubbhuset. Tyvärr var det ett mycket litet
deltagarantal. Totalt 16 stycken medlemmar.
Medlemsutveckling
Vid årsskiftet så var vi 165 medlemmar och gästmedlemmar varav 115 st nu hade båt vid klubben.
Av dessa 115 båtar så är det ca 45 båtar som tar upp och sjösätter genom egen försorg.
Ca 10 medlemmar har lämnat båtklubben det senaste året.
Styrelsen