Hej alla gamla och nya medlemmar! Här kommer

Hej alla gamla och nya medlemmar!
Här kommer återigen en liten
uppdatering om vad som pågår i
föreningen
Styrelsen
Avgiftshöjning med 8% fro.m 1:a
oktober 2014.
Den senaste avgiftshöjningen gjordes
2010 och nu är det tyvärr dags igen.
Under 2013 gjordes en kollektiv
upphandling av bredband och det
medför en löpande kostnad för
bredband som tidigare ej
kompenserats i avgiften. Av
höjningen på 8% så motsvarar
bredbandet cirka 3%. Resterande 5%
av höjningen avser en anpassning av
avgiften för att klara av det
planerade underhåll som finns
budgeterat under de närmaste åren
enligt den fastlagda underhållsplanen. Underhållsplanen baseras på
en teknisk besiktning av
fastigheterna utförd av Bjerkings
tekniska konsulter och att följa
underhållsplanen är av hög prioritet.
Under de senaste 5-6 åren har vår
förening gynnats av låga räntenivåer.
Om inget helt oförutsett händer så är
planen att framledes höja avgiften i
små jämna steg istället för stötvis
höga höjningar.
Höststäddag söndag den 5/10
Den 5/10 kommer höststäddagen
att arrangeras för att gemensamt
rensa upp i och kring våra
fastigheter. Det finns säkert
dessutom en hel del enklare saker
som skulle behöva lagas.
Styrelsen kommer ordna med en
fika innan vi startar och höja
stämningen!!
Dessa tillfällen är också ett bra
tillfälle att informellt diskutera
läget i föreningen samt lära känna
nya medlemmar. Vi förvaltar en
ganska stor fastighet och behöver
verkligen hjälpas åt för att hålla
ordning på den.
Slänga Grovsopor
En container för blandat avfall
kommer att finnas tillgänglig
under städhelgen för allt utom
farligt avfall och elektronik så
passa på rensa upp även hemma i
samband med att containern finns
på plats.
OBS Ställ inga grovsopor i källare
eller på vinden.
Försök med insamling av
matavfall
Nu har insamlingen av av
matavfall pågått i snart två år.
Detta för att försöka minska våra
sopkostnader och samtidigt bidra
till en bättre miljö. Kärlen är
placerades i de tidigare
grovsoprummen. Rent tekniskt så
har det funkat mycket bra och
runt 240 – 360 liter matavfall
samlas in varje vecka. För er som
är nyinflyttade och vill sortera ert
matavfall är det bara kontakta
styrelsen så får Ni det material
som behövs.
Utbyte av Stamventiler
Ventilbyte kommer utföras av
Hjort VVS och påbörjades vecka 35
och pågå i 5 veckor. 4 veckor efter
att värmesystemet varit i drift så
kommer luftning ske i varje
lägenhet. Mer information om
detta kommer att komma senare.
Se även information vid hissarna.
Stamspolning och spolning
dagvattenledningar.
Måndag 27 oktober kommer
Interspol Systems AB påbörja
arbete med stamspolning. Det är
ca 5 år sedan sist och det är dags
att göra en underhållsspolning
igen då det börjat bli stopp lite här
och var i våra rör. Avisering
kommer att ske i portarna i god tid
av företaget. Interspol kommer att
behöva komma in i lägenheterna i
samband med stamspolningen.
För att minska problemen är det
viktigt att tänka på vad vi spolar
ner i rören för att minska risken för
stopp.
Tänk på att undvika att spola ner
sådant som bindor, tops, kattsand,
snus, fimpar, hushållspapper och
allt farligt avfall.
Spola inte heller ner matfett eller
ostelnad äggvita från
matlagningen i vasken. Släng
fettet i soporna istället
Brf Haubitsen 2, Rindögatan 15, 1tr, 115 36 Stockholm e-post: [email protected]rfhaubitsen2.se lokal: -1tr till höger om porten, Rindög. 15
Hemsidan uppfräschad
Föreningens hemsida har fått ett lyft
med ny layout och gjorts mer
överskådlig. Gå gärna in där ifall Ni
söker information om exempelvis
ordningsregler, blanketter för
andrahandsuthyrning eller fullmakt
vid föreningsstämma. På hemsidan
finner ni även kort information från
styrelsens möten och samt mycket
bra information för alla medlemmar.
En ny del med Har Ni inte läst
instruktionen om ”rensning av
golvbrunnen” så gå in på hem-sidan
och läs den. För er som inte använder
internet så kommer fortfarande
viktig information att aviseras i
trapphusen.
Översyn avtal med
underentrepenörer
Styrelsen har tecknat ett avtal med
en ny trädgårdsfirma som heter
Vivaldi och de sköter
trädgårdstjänster åt vår förening
fro.m juli 2014.
Det pågår fortfarande offertarbete
när det gäller att hitta en ny
städfirma för att sköta
trappstädningen och vi hoppas att
detta eventuellt kan bli klart i slutet
av 2014.
En utvärdering av av vår
fastighetsförvaltning pågår både
avseende teknisk och ekonomisk
förvaltning.
Styrelsen har under 2014 varit i
kontakt med några företag som
sysslar med helhetslösningar för
bostadsrättsföreningar såsom
fastighetsförvaltning/teknisk och
ekonmisk förvaltning/projektledning
och juridisk expertis. Syftet med
denna utvärdering är att sondera
marknaden och se vilka alternativ
som vår förening har gällande
förvaltningstjänster.
Nya krafter till styrelsen då
situationen börjar bli lite akut
I en bostadsrättsförening så sker
det förändringar hela tiden då nya
medlemmar flyttar in andra flyttar
ut. Det är naturens gång och något
vi måste leva med.
Styrelsemedlemmar kommer och
går och för att föreningen ska
fungera så behövs det hela tiden
nya medlemmar som engagerar
sig lite extra så att att den löpande
förvaltningen av fastigheten sköts
på ett bra sätt.
På grund av utflyttning så kommer
det att saknas en halv styrelse
inför 2015 då det är fyra som har
eller kommer att sluta under 2014.
Resterande styrelsemedlemmar
har suttit flera år och en
kontinuerlig återväxt är det bästa
för ett kvalitativt styrelsearbete.
Att sitta 2-3 år i styrelsen är både
roligt och lärorikt. För dig som
någon gång planerar att bli
fastighetsägare (ex. villaägare)
finns oerhört mycket att lära om
underhåll av fastigheter men även
för dig som vill utvecklas
kompetensmässigt kring
styrelsearbete allmänt, ekonomi,
budgetarbetet och uppföljning.
Föreningen omsätter ca 4 miljoner
årligen och förvaltar fastigheter till
ett taxerat värde av 165 miljoner.
Det är helt nödvändigt att
medlemmar i föreningen hör av
sig och visar intresse för detta
genom att antingen prata med
någon i styrelsen eller någon i
valberedningen!
Märkning av förråd
Alla förråd ska vara märkta med
namn och kontaktinformation. Av
extra vikt är detta nu när byte av
ventiler kommer att ske och för
att undvika att just ditt förråd
behöver brytas upp för att komma
åt värmeventiler. Mer information
kring märkning och lapp att skriva
ut för märkning finns på hemisdan
under övrig information -> Förråd.
Felanmälan POS fastighetsvård:
Måndag – fredag (8 – 10) telefon:
08 – 660 14 31
e-post: [email protected]
Dygnet runt jour:
För akuta ärenden utanför
ordinarie arbetstid (16 – 07)
08-18 70 00