ARBETSMILJÖKOMPASSEN - Information Tools Scandinavia

ARBETSMILJÖKOMPASSEN
AR
ÖKOM
IL J
SSEN
PA
BETS M
ANALYS | DIAGNOS | ÅTGÄRDER
ARBETSMILJÖKOMPASSEN
EN ORGANISATION KAN INTE LEVERERA BÄTTRE PRODUKTER/TJÄNSTER ÄN
MEDARBETARNA KAN PRESTERA
ITS Kompassverktyg utgår därför ifrån att arbetsgivaren behöver skapa de bästa
möjliga förutsättningarna för att
• Konkurrera om de bästa medarbetarna
• Medarbetarna ska kunna göra sitt bästa
ARBETSMILJÖKOMPASSEN
VETENSKAPLIGT
FÖRANKRAD
PROFILER
ARBETSSITUATION
LEDARSKAP
JÄMLIKHET
YRKESKATEGORIER
VETENSKAPLIGT FÖRANKRAD
Kompassverktygen är baserade på
aktuell arbetslivsforsknig som
kompletterats med empiriska
studier av personalenkäter. Det
ger en tydlig bild av nuläget,
möjliggör jämförelser mellan
verksamheter och yrkesgrupper,
internt såväl som externt och
ger tydliga riktlinjer och konkreta
förslag till vilka åtgärder som bör
vidtas.
“Det har behövts ett verktyg med
ett frågebatteri som visar vartåt
verksamheten ska.”
Patrik Larsson
Professor Patrik Larsson och
fil. dr. Henrietta Huzell
Modellen och frågorna som
ligger till grund för kompassverktyget är förankrade i aktuell
arbetslivsforskning
Professor Gebrenegus Ghilagaber
Statistiska analyser
Fil.dr. Per-Anders Östling
Djupintervjuer
Modellen utgår från forskning
om betydelsen av arbetskrav,
kompetens, inflytande och socialt stöd, d.v.s. faktorer som
påverkar den psykosociala
arbetsmiljön.
ARBETSSITUATION
BALANS MELLAN KRAV, INFLYTANDE OCH STÖD FÖR
ÖKAD ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE OCH TILLVÄXT
Skadliga
5%
Påfrestande
7%
Dynamiska
23 %
•De arbetskrav, höga eller låga, som arbetsuppgifterna
ställer på individen
•Det inflytande individen har; möjligheter att påverka
sitt eget arbete och nyttja/utveckla sina kunskaper och
färdigheter
•Det sociala stöd individen får av sin chef, sina kolleger
och genom andra arbetsrelaterade kontakter
Hämmande
18%
Balanserade
24 %
Bekväma
9%
Trivsamma
14 %
Som komplement eller fristående
verktyg finns [email protected]
- ett självtest som ger omedelbar
återkoppling till individen
LEDARSKAP
VILKA ÄR LEDARSKAPETS FRÄMSTA STYRKOR?
VAD BEHÖVER UTVECKLAS?
• Förtroende
Medarbetarnas förtroende för chefens kunskap om
och organisering av verksamheten
• Relation Det stöd man känner att man har från chefen
• Konflikthantering Om chefen hanterar konflikter på ett bra sätt
• Återkoppling Ledarskapet svarar för
av variationen i den
upplevda arbetstillfredsställelsen
Om chefen är lätt att komma i kontakt med, om medarbetarna
vet vad som förväntas av dem i arbetet och hur de upplever
att de får feedback
25%
JÄMLIKHET
HAR ALLA VERKLIGEN LIKA MÖJLIGHETER?
Skiljer sig fördelningen av arbetssituationer åt
mellan kvinnor och män? Om man själv eller någon
eller båda av föräldrarna är födda i ett annat land än
Sverige? Hur ser det ut för olika åldersgrupper?
Skiljer sig ledarskapets styrkor och
svagheter åt mellan kvinnliga och
manliga chefer?
YRKESKATEGORIER
FINNS DET LIKHETER/SKILLNADER I HUR EN YRKESGRUPP
UPPLEVER SIN ARBETSSITUATION, OAVSETT ARBETSPLATS?
Vilka yrkesgrupper upplever störst obalans mellan
arbetskrav och inflytande?
Vilka yrkesgrupper upplever sig ha störst möjligheter
att påverka sin arbetssituation?
Vilka yrkesgrupper har liknande
arbetssituationsprofiler?
ARBETSMILJÖKOMPASSEN
ETT HELHETSGREPP
FÖR ÅTERKOPPLING AV
EFFEKTER OCH FORTSATT
VERKSAMHETSUTVECKLING
UTIFRÅN NYA INSIKTER
Ett
ITS
Stöd och kontakt
Konsultnätverk
PRESENTATION / INTRODUKTION
FÖRETAGET AB
ANPASSNING / UTVECKLING
ETT HELHETSGREPP
INSATSER/ÅTGÄRDER
UPPFÖLJNING
BEHOVSANALYS
Identifiering av
utvecklingsområden
Kompassriktning
MINIKOMPASSER
Avstämningsmätningar med
valbara delar
av Kompassverktygen
Effekter av
insatser/åtgärder
Nytt nuläge
Kompassriktning
ARBETSMILJÖKOMPASSEN
ÅTERKOPPLING AV EFFEKTER
MÄTNING FÖRE OCH EFTER
• Övergripande behovsanalys
• Återkoppling av effekter från insatser/åtgärder
• Jämförelse mellan organisationer, enheter, avdelningar, etc.
• Insikter om nytt nuläge
Hur såg det ut igår? Hur ser
det ut idag? Ska vi fortsätta på
samma kurs eller ta ut en ny
kompassriktning?
ARBETSMILJÖKOMPASSEN
ETT VERKTYG SOM MED ENDAST 30 FRÅGOR
• Snabbt och enkelt ger en tydlig nulägesbild av organisationens styrkor och svagheter
och visar färdriktningen för att nå uppsatta verksamhetsmål
• Ger möjlighet att, med valbara delar av ArbetsmiljöKompassen,
göra en eller flera avstämningar att man är på rätt väg
• Stödjer uppföljning och kommunikation
• Blir en naturlig del av verksamhetsprocessen
ArbetsmiljöKompassen visar
färdriktningen för att nå målet
ARBETSMILJÖKOMPASSEN
SJÄLVTEST
[email protected] - SJÄLVTESTET SOM MÄTER PÅ INDIVIDNIVÅ
• Varje individ får omedelbar återkoppling
- och tips och verktyg för att själv agera
• Stödjer kommunikation
• För medarbetarsamtal
• Statistikmodul (min 8 respondenter)
- sammanställ när som helst, för vilka tidsperioder som helst
• De 21 grundfrågor som mäter den psykosociala arbetsmiljön
- balansen mellan krav, inflytande och stöd
Verksamhetsutveckling
genom medarbetarna