Länsförsäkringar: Ledarskap som driver prestation

Ledarskap som driver prestation
Genom att lära sig av de bästa och regelbundet utvärdera sitt ledarskap nådde
Länsförsäkringars chefer oanade höjder i arbetet med ett gemensamt synsätt på
ledarskapet för att utveckla och driva prestation hos medarbetare.
Med hjälp av en tydlig struktur för kontinuerlig dialog och feedback lyckades
företaget skapa en gemensam plattform för arbetet med att gå mot en mer
prestationsinriktad kultur.
Våren 2011 bestämde sig Länsförsäkringar för att driva igenom en förändring och
utveckling av ledarskapet i företaget. Syftet var att etablera ett ledarskap som driver och
utvecklar prestation.
- Bakgrunden var att vi hade jobbat i många år med prestationsstyrning utan att få den
effekt vi önskade. Vi hade dessutom genomgått en stor organisationsförändring och den
befintliga ledarprofilen hade lagts på is. Det fanns därför ett behov av samsyn kring
vilka krav och förväntningar vi skulle ha på ledarskapet, säger Ann Jansson som är
HR-chef på Länsförsäkringar.
Bryta ny mark
När en konsult från Drive Management berättade om hur de jobbar
med att driva prestationsförbättringar började pusselbitarna falla på
plats.
Länsförsäkringar drog igång projektet "Ledarskap och
prestationsstyrning" och tog in Drive Management som konsulter.
- Vi hade goda erfarenheter av Drive sedan tidigare och kände att
de låg i framkant. De hade ett konkret och intressant förslag som
väckte min nyfikenhet. Vi såg chansen att bryta lite ny mark på
området ledarskap och prestationsstyrning, säger Ann Jansson.
Gör som de bästa!
Projektet genomfördes i fyra olika affärsenheter med vardera 30-60 chefer från hösten
2011 till vintern 2012. Syftet var att utveckla ett ledarskap som driver och utvecklar
prestation och att etablera en prestationskultur i företaget, berättar Ann Jansson. Målet
var att halvera gapet mellan de 20 procent av cheferna som bäst arbetade utifrån de
identifierade ”Best Practice”-aktiviteterna och övriga 80 procent av cheferna.
För att nå dit använde sig Länsförsäkringar av Drive Managements framgångsrika
koncept Performance Excellence. Grundtanken i konceptet är att man kan uppnå snabba
resultatförbättringar genom att alla i organisationen gör som de bästa - hela tiden.
- Vi ville få alla chefer att agera efter den Best Practice-lista på aktiviteter i ledarskapet
som vi tillsammans med utvalda och duktiga chefer hade tagit fram, säger Ann Jansson.
När Best Practice-aktiviteterna hade tagits fram började arbetet med att överföra
kunskaperna och arbetsmetoderna till samtliga chefer på Länsförsäkringar.
Länsförsäkringar AB – Ledarskap som driver prestation - 2013
Självevaluering och PEP-talks
Projektet genomfördes med fokus på tre framgångsnycklar; att lägga tid på det som är
viktigast (Best Practice-aktiviteter), att ha kontinuerlig uppföljning av sitt arbete samt
att gå "från chefskontroll till självkontroll".
Varje måndag fick alla chefer på Länsförsäkringar ägna fem minuter åt självevaluering,
vilket innefattar en utvärdering av det egna agerandet utifrån Best Practice, reflektion
kring föregående veckas arbete samt val av de två viktigaste aktiviteterna att prioritera
denna vecka.
Självevalueringen följs upp av ett 30 minuters PEP-talk med den egna chefen varannan
vecka. I samband med detta diskuterar man hur det går med Best Practice-aktiviteterna,
vad som skulle kunna göras annorlunda och vilka prioriteringar man har inför
nästkommande vecka.
Självevalueringen och avstämningsmötena med den egna chefen kompletterades med
workshops där cheferna fick möjlighet att diskutera ledarskap, utbyta erfarenheter och
lära sig saker av varandra.
- Det är egentligen ett otroligt arbete som cheferna själva har lagt ned. De har bjudit
mycket på sig själva och haft en stor öppenhet inför varandra. Vi har också fått de
högsta cheferna att engagera sig och stå bakom detta, säger Ann Jansson.
Tydligare struktur
Resultaten av projektet har varit väldigt positiva, berättar Länsförsäkringars HR-chef.
Hon får medhåll av sin kollega Eva Gottfridsdotter-Nilsson, som är avdelningschef vid
Länsförsäkringar Banks fondförvaltning. Hon berättar att frågan om ledarskapet och
prestationsstyrningen har varit uppe på verksamhetens agenda tidigare. Nu var det
viktigt att komma igång med en process som leder till snabba resultatförbättringar samt
att hitta ett arbetssätt som man kan jobba vidare med i framtiden.
- Det som hände var att vi fick en tydligare struktur; vi skulle jobba med samtal var
fjortonde dag och göra uppföljningar. Vi coachade varandra på ett tydligt sätt och lärde
av varandras erfarenheter och arbetssätt, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.
Projektet har fått ett mycket positivt mottagande
bland Länsförsäkringars chefer, berättar hon.
Arbetet med Best Practice har fungerat väldigt
bra, även om vissa chefer efter några månader har
känt att Best Practice-aktiviteterna skulle kunna
utvecklas och bli ännu bättre.
- Vi har fått fantastiska resultat av det här
projektet. Vi har bättre prestation och
medarbetarna är mer nöjda än tidigare.
Vi chefer är jättenöjda och har lärt känna varandra bättre och fått ett större utrymme för
samarbete, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.
Länsförsäkringar AB – Ledarskap som driver prestation - 2013
Målen har överträffats
Under genomförandet av "Ledarskap och prestationsstyrning" har Länsförsäkringar
regelbundet genomfört medarbetarmätningar. HR-chef Ann Jansson berättar att
resultaten av mätningarna talar sitt tydliga språk - målen med projektet har överträffats
– vi har halverat gapet mellan de 20 % bästa cheferna och övriga 80 %.
- Men framför allt är cheferna väldigt positiva i utvärderingen. De upplever att deras
ledarskap har utvecklats, säger Ann Jansson, och fortsätter:
- Cheferna har hittat ett nytt sätt att föra dialog och prata sinsemellan. De har mer
kontinuerliga möten med sina medarbetare nu, får mer feedback och får medarbetarna
att ta ett större ansvar för sin prestation.
Hon är också mycket nöjd med det nära samarbetet med Drive Management under
genomförandet av projektet.
- De har varit professionella, snabba att agera, kunniga och alltid pålästa. Samarbetet
med dem har inneburit att flera kompetenta personer har varit involverade i vårt arbete,
vilket har gjort att det inte är så sårbart. De problem som har uppstått i projektet har vi
kunnat lösa gemensamt. Drive Management har visat ett väldigt stort engagemang,
säger Ann Jansson.
Länsförsäkringar kommer nu att jobba vidare på den inslagna linjen och fortsätta
utveckla ledarskapet och prestationsstyrningen, berättar hon.
- Exakt hur vi ska gå vidare har vi inte beslutat än, men vi kommer att jobba vidare med
frågan och även lägga ytterligare fokus på medarbetarskapet. Det blir nästa steg - att
involvera medarbetarna och låta dem ta ännu mer ansvar för att utveckla sina
prestationer, säger Ann Jansson.
av Einar Wiman
Länsförsäkringar AB – Ledarskap som driver prestation - 2013