TeleGrid - geosyntia

TeleGrid® •TeleRoad®
- geonett av polyester for tilføring av strekkstyrke til
jordmasser i vei- og jernbanekonstruksjoner,
støttekonstruksjoner og oppstrammede skråninger
www.geosyntia.no
TeleGrid®
TeleGrid®
TeleGrid® er et spesialutviklet jordarmeringprodukt, fremstilt av
polyestergarn av høy kvalitet, ved bruk av en avansert produksjonsteknologi som Tele Textiles har hatt som sin spesialitet i mer enn 20 år.
Nettet er påført et PVC-belegg som gir det beskyttelse og gjør
håndteringen enklere, og det er lett å legge selv ved lave temperaturer.
Polyester er et svært stabilt materiale, og TeleGrid® har en forventet
levetid på opp til 120 år.
TeleGrid® har høy styrke ved lav forlengelse. Spennings/tøyningsegenskapene for TeleGrid® er fastlagt i overensstemmelse med relevante
CEN/ISO-standarder.
TeleGrid® er utviklet spesielt for å oppnå maksimale resultater som
jordarmering innenfor en rekke bruksområder. Samvirket mellom
rutene i nettet og partiklene i fyllmassene inn mot nettet sikrer svært
gode friksjonsegenskaper for TeleGrid®, noe som er dokumentert
gjennom relevante tester Dimensjoneringsprinsippene finnes i
Tele Textiles Design Guidelines.
Fra Tele Textiles produksjonsanlegg på Notodden.
TeleGrid®
Støttekonstruksjoner
Støttekonstruksjoner er laget for å stå imot trykket fra bakenforliggende masser. De blir tradisjonelt konstruert av armert betong, og
dimensjonert for å ta store belastninger. Slike massive betongkonstruksjoner blir ofte svært kostbare når høyden øker.
Ved bruk av TeleGrid® kan støttekonstruksjonen bygges opp med
massene selv som konstruksjonsmateriale, uten bruk av andre støtteelementer. Massene bygges opp lagvis med TeleGrid®, som føres
inn til forankring i passiv jordtrykkssone. Den vertikale avstanden mellom nettene, og forankringslengden bestemmes ved dimensjonerende
beregning. Konstruksjonens høyde, jordartens egenskaper og
eventuell nyttelast på toppen er nøkkelparametere. I fronten vil det
horisontale jordtrykket være null, og en eventuell forblending vil derfor
bare ha en beskyttende og estetisk funksjon.
TeleGrid® kan brukes i kombinasjon med frontløsninger som betongblokker, betongpaneler, trepaneler, torvblokker o.a. for harmonisk
tilpasning til omgivelsene.
Prinsippskisse som viser bygging av støttekonstrusjoner med
bruk av TeleGrid®
Støttekonstruksjon med TeleGrid® jordarmering
og front av torvblokker.
Bygging av støttekonstruksjon med TeleGrid® som jordarmering,
og front av betongblokker.
Støttekonstruksjon med TeleGrid® jordarmering og front av
TeleBag® fylt med grus.
TeleGrid®
Oppstrammede skråninger
Naturlige jordskråninger kan være stabile ved en helning på opptil 24
- 28 garder, avhengig av massenes egenskaper. I mange situasjoner
kan en slik helningsvinkel føre til at en fylling ikke kan bygges, f.eks.
fordi den vil strekke seg inn på nabogrunn eller en annen hindring.
Tradisjonelt har dette blitt løst ved bruk av støttemurer av stein eller
betong.
Ved å benytte TeleGrid® jordarmering er det enkelt og rimelig å bygge
skråninger som er brattere enn fyllingsmaterialenes stabile helningsvinkel, fra 30 helt opp til 90 grader etter behov. TeleGrid® legges inn
med beregnet vertikal avstand og forankringslengde inn i jordmassene. Skråningsfronten kan være oppbrett av TeleGrid®, for å danne
en miljøvennlig, vegetasjonskledd front. TeleGrid® jordarmering har
vært brukt til bygging av oppstrammede skråninger med vegetasjonsfront i høyder opp til 45 m.
Prinsippskisse som viser bygging av oppstrammede skråninger
med bruk av TeleGrid®.
Støyvoll langs motorvei, bygget med TeleGrid® jordarmering
og torvblokker.
Høy oppstrammet skråning i terrassert utførelse, bygget med
TeleGrid® jordarmering.
5 m høy støyvoll bygget av jordmasser armert med TeleGrid®og
med front av torvblokker.
TeleGrid®
Veier og jernbaner
I vei- og jernbanekonstruksjoner kan jordmassene i og under konstruksjonen bli utsatt for store sykliske laster, som med tiden kan føre til
skadelige setninger eller brudd. TeleGrid® jordarmering blir i første
rekke brukt for å forbedre konstruksjonens nedbrytingsmotstand. I
praksis betyr dette reduserte deformasjoner (spordannelse) i konstruksjonen som følge av trafikklaster og andre påkjenninger. De største fordelene med TeleGrid® får man der hvor det skal føres store laster ned
på bløt undergrunn.
Når TeleGrid® brukes høyere opp i konstruksjonen fører det til bedre
lastspredning og reduserer differensialdeformasjoner. Fordelen med
dette kan enten tas ut som redusert tykkelse på forsterkningslag og
bærelag, eller bidra til å forlenge konstruksjonens levetid med normale
lagtykkelser. I forbindelse med breddeutvidelse av en vei, f.eks. ved bygging av fysisk midtdeler, vil forankring av de nye massene inn i den gamle
veikroppen forhindre langsgående sprekker mellom de to konstruksjonsdelene.
Prinsippskisse som viser bruk av TeleGrid® som
strekkarmering under bærelag/ballast og skinnegang.
Utlegging av bærelagsmasser på TeleGrid®jordarmeringsnett.
TeleGrid® som bærelagsarmering
TeleGrid® som forsterkning under jernbane.
TeleGrid®
TeleRoad® asfaltarmering
TeleRoad® er et glassfibernett med høy styrke påført et bitumenbelegg som brukes til asfaltarmering. TeleRoad® er i første rekke beregnet for bruk som stabilisering av asfaltdekke og til rekonstruksjon
av asfaltdekker.
TeleRoad® sparer både tid og penger fordi det sikrer enkelt og rask
installasjon på arbeidsstedet. I tillegg til asfaltarmering kan
TeleRoad® også brukes i konstruksjoner hvor det er behov for høy
styrke og lav forlengelse.
TeleRoad® er primært utviklet for veibygging, gate-/veireparasjoner,
veibreddeutvidelse og reasfaltering av rullebaner på flyplasser, i tillegg til alle typer reparasjoner av gater/veier hvor oppsprekking er
forårsaket av f.eks. tung trafikk.
TeleRoad® leveres i standardbredder på 2,20 m og rullelengder på
100 m, og i fire forskjellige strekkstyrker: TR 50/50 kN/m, TR 100/100
kN/m, TR 100/200 kN/m og TR 120/200 kN/m.
Prinsippskisse som viser stabilisering av asfaltdekke med
TeleRoad® glassfibernett.
TeleRoad® asfaltarmering lagt ut og klebet for
utlegging av asfaltmassen.
TeleRoad®asfaltarmering lagt ut og klebet for
utlegging av asfaltmassen.
TeleRoad®asfaltarmering ligger stabilt og påvirker ikke
utleggingsprosessen.
TeleGrid®
Produktspesifikasjoner
Produkt
Strekkstyrke
MD – kN/m
BIAKSIALE NETT
TeleGrid 20/20
TeleGrid 30/20
TeleGrid 30/30
TeleGrid 40/40
TeleGrid 50/50
UNIAXIALE NETT
TeleGrid 35/20
TeleGrid 55/30
TeleGrid 80/30
TeleGrid 110/30
TeleGrid 150/30
TeleGrid 200/30
ASFALTARMERINGSNETT
TeleRoad 50/50
TeleRoad 100/100
TeleRoad 100/200
TeleRoad 120/200
Strekkstyrke Arealvekt
CD – kN/m
g/m2
20
30
30
40
50
20
20
30
40
50
200
250
270
300
330
35
55
80
110
150
200
20
30
30
30
30
30
270
350
450
500
700
740
50
100
100
120
50
100
200
200
255
500
760
800
200 eller 100 m kan leveres på bestilling.
De oppgitte verdiene er indikerende, og representerer gjennomsnittsresultater av tester i våre laboratorier og testinstitutter.
Tele Textiles AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i tekniske
spesifikasjoner, når som helst og uten forutgående varsel.
Andre produkter fra Tele Textiles
TeleVev® Geonett av polyester
FlexiTex® betongmadrasser til erosjonssikring
EroNet® Gressarmeing for erosjonskontroll
Geosyntia er totalleverandør innefor områdene geosynteter og rørprodukter, og dekker
hele landet gjennom aktiv markedsføring og samarbeid med større grossister innen VA.
Geosyntia AS er en av Norges ledende leverandører av geosynteter og rørprodukter. Vi
markedsfører og selger våre produkter i Norge og i deler av Skandinavia. Geosyntia har
ansatte med lang erfaring og høy kompetanse innenfor disse områdene.
Geosyntia har sitt hovedkontor på Grini Mølle i Bærum, og avdelingskontor i Skien og
Moss. Produktene lagerføres på Fillipstadkaia i Oslo.
Geosynteter: Geosyntia leverer alle typer geosynteter, fra fiberduk for separasjon til
sterke, vevde duker for bygging av store jordarmerte konstruksjoner, og membrantettinger i jord. Produktspekteret er bredt, og våre medarbeidere kan hjelpe deg med
bygging av avanserte og kostnadseffektive konstruksjoner.
Rørprodukter: Geosyntia leverer rør i plast og stål, plastrør opp til 3500 mm og trafikktunneler i stål med dimensjoner opp til 10-15 meter. Produktene brukes til VA, vei og
bane, til større konstruksjoner for vannføring og til fotgjenger- og trafikk underganger.
Geosyntia AS
Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka
Telefon:
67 15 92 90
Telefaks:
67 14 58 46
E-post: [email protected]
TELE TEXTILES AS
Bjørn Farmannsgt 3, 3678 Notodden
Telefon: 40 43 02 50
Telefaks: 35 02 77 20
E-post: [email protected]
www.geosyntia.no
TWM Reklamebyrå - 2012
Geosyntia er totalleverandør av
geosynteter og rørprodukter