Women in Business, Interreg IVA ØKS.

2009-2011
Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap
www.womeninbusiness.no
Women in Business
Et nettverk der bedrifter, myndigheter og forskere arbeidet med
entreprenørskap i Skagerrakregionen.
• Interreg IVA prioritet 1: Fremme bæredyktig økonomisk vekst
• Prosjektperiode 2009-2011
Erfaringsutveksling, ny kunnskap, vekst og innovasjon
www.womeninbusiness.no
Partnere
Sekretariat for Women in Business:
Föreningen Norden /
Nordiskt Informationskontor
Göteborg
www.womeninbusiness.no
Prosjektets oppdrag
Utforme en modell som supportsystemene i
Norge, Sverige og Danmark kan benytte for å
øke andelen kvinnelige gründere.
1
2
3
Gi deltagerne fra næringslivet ny kunnskap
om hvordan de kan jobbe med innovasjon
og vekst i egen bedrift
Få frem ny kunnskap om kvinnelige gründere,
sett i et grenseregionalt perspektiv
Prosjektets arbeidsarena
6 vekstsamlinger med deltakere fra Norge, Sverige og Danmark
3 konferanser med tema entreprenørskap
Presseoppslag
Presseoppslag
WiB kommunikasjon
Hvordan kommunisere – og til hvem?
Interessentanalyse ifm Skagerrak modellen
Resultater og erfaringer
- prosjektmålene
- arbeidsmåten
- spor av prosjektet
- noen effekter
-I forhold til målene i prosjektet
Næringsliv
• 75% ny kompetanse
• 99% positivt utbytte
Supportsystem
• 91% ny kunnskap
• 75% endret
oppfattelse
Forskning
• Ny og relevant kunnskap
om kvinnelige entreprenører i et grenseregionalt perspektiv
-I forhold til arbeidsmåten
Triple Helix
x=n i ente
Hvordan måle
langsiktig?
Fleksibilitet
Interregprosjekt
Frittgående
prosjektledelse
Fysiske møter
Prosjekteier vs
Lead partnr
Spor av prosjektet
Nytt hovedprosjekt
Næringslivet
Ønske om
fortsatt nettverk og B2B
Partnerskapet
82% bruke
resultatene,
Pilotprosjekt
2012-13
Effekter av prosjektet
Skagerrakmodellen
Strategiske
drøftinger
Konferanse
Nettverk
www.womeninbusiness.se
www.womeninbusiness.dk
www.womeninbusiness.no