elghundnytt nr 2 elghundnytt nr 2 – 2013

ELGHUNDNYTT NR 2 – 201
2013
INNHOLD:
Lederen har ordet
Lotteriet 2013
Referater
Utstillinga 2013
Info fra jaktprøvekomiteen og dressurkomiteen
Avlskonferanse på Gardermoen
Klubben ønsker e-postadresser
Lederen har ordet
Noen ord fra nyvalgt leder i VEHK
Da Olaf Sæthre, på forrige årsmøte, varslet sin avgang, hadde valgkomiteen, hvor
undertegnede var medlem, oppgaven med å finne ny leder. Vi satte, pga. nye jaktprøveregler
skal tas i bruk fra i år, krav om at ny leder burde være løshund dommer, og inneha en del år,
innen elghund miljøet. Komiteen fikk de øvrige som var på valg, til å ta gjenvalg, men å
skaffe ny leder, var vanskelig. Det kom skriftlig forslag på en person, men denne kunne ikke
ta på seg vervet . Det ble kontaktet flere aktuelle kandidater, uten at vi fikk “napp”, og i siste
liten, ble jeg forespurt, og under tvil, sa ja, forutsatt at en ny kom inn i valgkomiteen etter
meg. Satt i styret i VEHK, noen år på 1990 tallet, men mye har forandret seg, siden da.
Håper på ett godt samarbeid med de øvrige i styret og komiteer, og at klubbens medlemmer
kommer med innspill om hvilke aktiviteter vi kan drive med, utenom de vi har i dag.
RS 2013 ble representert med 4 delegater fra VEHK på Gardermoen. Den store saken i år, var
Troms EHK sitt forslag om å fjerne 2-dagers jaktprøve i championatkravet. Det kom ord til
saken fra flere områdeklubber, både for og i mot, og forslaget ble stemt over, hvor da
forslaget falt. Men forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe, som utarbeider et forslag til
nye championatregler, for løs og bandhund.
Også i år blir det lotteri, til manges fortvilelse, men det gir god inntekt til klubben, og det
trenger vi ! Håper alle tar i et tak for å få solgt loddene !
Vil nevne dere i jaktprøvekomiteen, som har gjort en flott jobb med å innhente informasjon
og kurse våre løshund dommere i de nye reglene. Takk til dere !
Det blir mulighet, for de dommere som var forhindret i å komme på forrige møte, til å kunne
få kurset seg i dette. Tid og sted vil bli bestemt senere, men i god tid før jaktprøve sesongen
starter.
Utstillingen gikk også i år meget bra, takket være en erfaren komité, som gjorde en flott
innsats. Takk til dere!
Til slutt vil jeg, på vegne av oss i styret, få ønske alle en fin sommer og ferietid. Husk at deres
firbente venner trenger trening, en topptrent hund er artig å slippe første jaktdagen.
Sigmund Sørum, leder VEHK
Lotteriet 2013
Lotteriet er en viktig inntektskilde for klubben. I år håper vi å kunne selge opptil 5000 lodder.
Hovedpremien er en elgkalv, øvrige premier 5 spekeskinker og 5 spekepølser.
Loddboka leveres ut av grendekontaktene sammen med dette elghundnytt. Utsolgt loddbok
skal leveres tilbake til grendekontakten sammen med pengene.
De få som får elghundnytt tilsendt i posten sender utsolgt loddbok til;
Sigmund Sørum, Vestsidevn. 2555, 3522 Bjoneroa
Pengene settes inn på bankkonto 2050 09 92000 og merkes med loddsalg, medlemmets navn
og loddnummer
Referater
Årsmøte Bjørnen 15/2-2013
Sak 1: Innkalling:
Godkjent
Sak 2: Godkjenning av saksliste
(Vedlegg RS saker burde vært med)
Sak 3: Protokollfører:
Sekretær
Sak 4: Tellekorps:
Agnar Elton og Trygve Nybakke
Sak 5: Undertegne protokoll:
Bjørn Nystuen og Alf Andersen
Sak 6: Valg av årsmøtedirigent: Bjarne Karlsen
Sak 7: Årsberetning:
Olaf leste opp styrets årsberetning. Klubben har fått
Nordisk Mester, dette burde vært med.
Sak 8: Regnskap:
Styrets årsregnskap med revisjonsrapport.
Erik gikk igjennom klubbens regnskap med revisjonsrapport.
Godkjent.
Sak 9: Innkomne saker:
Sak 10: Valg:
A)
Styrets forslat til budsjett for 2013. Godkjent
B)
Årsmelding fra jaktprøvekomiteen.
Olav Jørstad leste opp årsmelding fra jaktprøvekomiteen.
Godkjent
C)
Årsmøtemelding fra utstillingskomiteen foreligger ikke.
Godkjent.
D)
Årsmelding fra dressurkomiteen. Ole Randen leste opp
årsmelding og redegjorde for regnskapet. Godkjent.
E)
Saker til RS: Ingen innkomne saker.
1)
Fastsetting av områdeklubbenes medlemskontingent
til forbundet for 2014. Uforandret.
2)
Bjarne redegjorde for endringsforslag for Lover fra
Norske Elghundsklubbers Forbund.
Leder: Sigmund Sørum,
Enstemmig valg
Nestleder: Rune Nybakke
Ikke på valg
Sekretær: Finn Sigbjørn Solli
2 år
Styremedlem: Lars Espelien
1 år
Styremedlem: Svein Grønvold
Ikke på valg
Varamedlem: Bjørnar Engen
1 år
Varamedlem: Trygve Brenden
1 år
RS representanter blir valgt av styret.
Revisorer: Johan Wien og Finn Øksne
Valgkomiteen: Bjarne Karlsen
1 år
Valgkomiteen: Trygve Nybakke
3 år
Protokoll underskrevet av Bjørn Nystuen og Alf Andersen
Finn Sigbjørn Solli
Sekretær
Referat fra styremøte Bjørnen 20/2-13
Tilstede:
Sigmund Sørum, Rune Nybakke, Bjørnar Engen, Erik Aaberg og Finn
Sigbjørn Solli
Sak 1:
Konstituering av styret
Som tidligere, leder Sigmund Sørum
Sak 2:
Evaluering av årsmøte for 2012
Lovendring burde vært ute til høring hos alle medlemmene innen 15/1-13
Frist for kommentar var 15/2-13
Sak 3:
Prøveledere utstilling/jaktprøver
Jobber medsaken fram til neste styremøte.
Sak 4:
Grendekontakter
Styret for kontakt med eksisterende kontakter for gjenvalg, og finner nye
der det mangler.
Sak 5:
Eventuelt
Erik lager skjema så medlemmer kan skrive E-postadresse og sender det
tilbake. De som ikke har E-post bemerker dette.
Liste over eiendeler til Elghundklubben prøver i løpet av året å få registrert
dette.
Sender inn årsmøtereferat med bilder og leder til Elghunden innen fristen .
Valg av RS-representanter: Sigmund Sørum
Olav Jørstad
Børre Mathias Lillengen
Per Egge
Rune Nybakke (reserve)
Styreforsikring: Rune tar kontakt med diverse forsikringsselskap og
undersøker dette.
Vi prøver å få til neste styremøte i Mai måned.
Lena 25/2-13
Finn Sigbjørn Solli
Referat fra styremøte på Bjørnen 7/5-13
Tilstede: Rune Nybakke, Olav Jørstad, Trygve Brenden, Børre Mathias Lillengen og Finn
Sigbjørn Solli.
Sak 1 Gjennomgang av RS-saker 2013
Paragraf 1.1 synes vi noe uklar.
Kan virke som Kennelklubben får all makt over Elghundklubben.
Vi mener det bør stilles spørsmål om dette.
RS-sak 11.3.13 Styret mener to-dagersprøven bør beholdes i sin nåværende form.
RS-sak 11.4.13 Styret mener det bør være like regler for løshund og bandhund, så
Championat kan taes over ett år.
RS-sak 11.5.13 Styret støtter forbundets sak.
RS-sak 11.6.16 Jaktprøver i romjula. Stemmer for Forbundsstyrets utsettelse.
RS-sak 11.7.13 Styret har ingen motforestillinger mot Valgkomiteens forslag.
Sak 2 Sak fra Hadeland EHK ang. bruk av prøveterreng i vårt aktivitetsområde
Styret mener det bør avholdes en restriktiv holdning, men i spesielle tilfeller og i
samråd mellom klubbene kan avvik godtas.
Sak 3 Lotteriet
Rune Nybakke undersøker og sjekker ut om lotteriet.
Sak 4 Grendekontakter
Utgår inntil neste møte
Sak 5 Elghundnytt nr. 2, 2013
Deadline Elghundnytt 1.6.13. Referater må være inne før den tid.
Sak 6 Eventuelt
Ingen saker
Sekretær, Finn Sigbjørn Solli
Utstillinga 2013
Resultater fra utstillinga på Lena 10/3-13
Jämthund
Ring: 1 Dommer: Vole, Christian
Juniorklasse Hannhund
1 Athukens Franz NO42324/12, 26/03/12, E: Skansberg, Sjur, Gimseveien 212, 2387 Brumunddal
O: Saxerud Stig Are/ Midtsundstad Marianne, 2266 Arneberg (FI JCH Humbakan Osku - Fejja) VG
Åpen Klasse Hannhund
2 Vuotnabergets Arco SE49222/2011, 04/09/10, Grå E: Linnerud, Terje, Ringsakervn. 250, 2380
Brumunddal O: Flaen, Harald, Sverige (Koldalens Rocki - Britt) G
Brukshundklasse Hannhund
4 Botnebekken's Iron NO33838/11, 578098100319661, 12/12/10, Grå E: Langrusten, Jan Erik,
Sjolivegen 1195, 2676 Heidal O: Sollihagen Per, 2160 Vormsund (INT NORD UCH Botnebekken's
Arro - FIN JCH Museokummun Taru)(w)VG 1KK
3 FI JCH Onnivaaran Umppi FI27977/11, 20/03/11, Grå E: Otto Ja Timo Takiainen, Siikalahdentie
30 71160 Riistavesi, , Finland O: Jarmo Kontkanen, Horsmanaho, Finland (FI JCH Rusmosan Eetu FI JCH FI UCH Raikukorven Gnippe) IM
Juniorklasse Tispe
5 Astra NO45428/12, 23/05/12, E: Frich, Øyvind, Smiuveien 2, 2660 Dombås O: Andersgaard, Bjørn,
2830 Raufoss (N J(L)CH Bjønnhjellen's Cæsar - Wilma)G
Unghund Klasse Tispe
6 Veikulåsens F-R Hera NO55213/11, 17/08/11, Grå E: Bjørgo, Ola, Myrstuveien 5, 3522 Bjoneroa
O: Skiaker Leif Og Liv, 2690 Skjåk (NORD J(L)CH FIN UCH Taitolan Rappe - NORDJV-06 N UCH
Veikulåsens R-M Frida) 0
Åpen Klasse Tispe
9 Kaparvikens D- Mira NO33366/11, 578097809042999, 01/01/11, Grå E: Rise Wenche/ Amund,
Amund Rise O: Brenno Øyvind, 3550 Gol (SE J(LÖ)CH Långsjönäsets Jack - N J(L)CH Kirjesålandets
Orka)(w) EX 1KK
8 Gråbeinjakta's Mira NO37877/10, 17/02/10, Grå E: Storhaug, Gjermund, 2960 Røn O: Amundsen,
Vegar Henry, 2114 Disenå (Sarek - Gråbeinjakta's Taiga) VG 2KK
7 Warrga NO38257/11, 03/03/11, Grå E: Flaten, Ole Even, Markvegen 34 B, 2840 Reinsvoll O:
Ringen, Henning, 2847 Kolbu (N J(L)CH Chakko - N UCH N J(L)CH Eimi) IM
Brukshundklasse Tispe
10 Bleikenlia's Ruska NO38628/10, 28/03/10, Grå E: Jøsendal, Svein, Nordbergsvegen 14, 2860
Hov O: Løvbrøtte, Asgeir, 2760 Brandbu (INT NORD UCH Botnebekken's Arro - N SE UCH N J(L)CH
SE J(L)CH Sari) VG 1KK
11 Bureiserens Frøya I I NO48468/10, 30/03/10, Grå E: Segelstad, Tore B., Segelstad Nistuen,
2634 Fåvang O: Stormyrengen Jon Reidar/ Staum Eva, 2676 Heidal (N J(L)CH Mikko - N UCH
Västjämtens Billan)(w) VG 2KK
NEG Tisper
Ring: 2 Dommer: Øybakken, Kjell
21 NJV-12 Veikulåsens P-N Troya NO34683/12, 19/02/12, Grå E: Jan Lien, Mette Ulsand Lien,
Torpaveien 19, 2607 Vingrom O: Skiaker Leif Og Liv, 2690 Skjåk (INT NORD UCH SE FI J(LÖ)CH
Lehtikankaan Niki - FIN JCH Pelittäjän Pipsa)(w) EX 1KK CK 1BTK BIR Juniorklasse Tispe
17 Hirvi NO47957/12, 08/06/12, E: Per Egge, Helle Egge, Vestrumsbygda 8, 2879 Odnes O: Burås,
Kjell Ove, 1820 Spydeberg (NORD J(L)CH Timian - N SE J(L)CH Binna Av Lirebu) EX 2KK CK 3BTK
14 A.F.Elgkronas Kora NO41474/12, 14/03/12, E: Dokken, Ole Gunnar, Høglia 25, 2640 Vinstra O:
Fossmo Arne, 2630 Ringebu (N UCH N J(L)CH Vamyras I-Birk - N J(L)CH Tekla)(w) EX 3KK CK
4BTK
13 Toya Av Hatteråsen NO40078/12, 03/04/12, E: Bakken, Nils Ingar, Movegen 43a, 2770 Jaren O:
Rustand Bjørn, Rustand Berit, 3090 Hof (NORD JCH NMEL-10 Bamse - N J(L)CH Irja Av Hatteråsen)
EX 4KK
12 A.F.Elgkronas Tiila NO41475/12, 578097809148980, 14/03/12, E: Slettmoen, Stein Erik O:
Fossmo Arne, 2630 Ringebu (N UCH N J(L)CH Vamyras I-Birk - N J(L)CH Tekla)(w) EX
15 Sleppåsen's T-B Mira NO44056/12, 08/05/12, E: Hokseng, Ola, Fjellveien 45, 7340 Oppdal O:
Krogstad Ellen Merete, 1925 Blaker (N UCH N J(L)CH Vamyras I-Birk - N J(B)CH Midtskogmarkas
Tira)(w) VG
19 Røsholmhøgda's Frøya NO37609/12, 578098100382646, 28/02/12, Grå E: Knutslien, Øyvind O:
Røsholm Ole Martin, 1930 Aurskog (N J(L)CH Burre - Røsholmhøgda's Raja)(w) VG
16 Bb Siri NO40808/12, 578077000197361, 02/04/12, E: Tronstad, Bjørn, Vestringvegen 1842,
2653 Vestre Gausdal O: Juvet, Knut, 3534 Sokna (N UCH N SE J(L)CH Boss - N J(L)CH
Skinnemoens Betty)(w) G
22 Tiril NO35531/12, 578077000181851, 28/12/11, Grå E: Kjell W Elserud, Sondre Elserud O:
Eriksen, Øyvind, 1816 Skiptvet (N J(L)CH Balder - Birthe)(w) G
18 Tassi NO33052/12, 06/01/12, Grå E: Glåmstø, Tore, Glåmstø, 2435 Braskereidfoss O: Haugen,
Sverre Olav, 3579 Torpo (N UCH N J(L)CH Skinnemoens Balder - INT N UCH Frøya) IM
20 Slibekkens Tikke NO46300/12, 578097809037683, 01/05/12, Grå E: Evensen, Knut, Søre
Berge, 2634 Fåvang O: Evensen Knut, 2634 Fåvang (N UCH N J(L)CH Veikulåsens I-R Odin - N
J(L)CH Eikenesliens Ruska)(w) IM
Unghund Klasse Tispe
23 Kvernmomarka's T- J Hirvi NO41417/11, 14/04/11, Grå E: Kristian Egge Mathisen, Hans Kr
Mathisen, Bleikenvn 100, 2760 Brandbu O: Helden Kjetil Olav/ Halvorsen Heidi Karin Bech, 7660
Vuku (N FIN J(L)CH A.F.Elgkronas Jerv - N J(L)CH N UCH Pei Fang S-Turte) VG 1KK
24 Frøya NO44686/11, 02/04/11, Grå E: Skredderstuen, Jan, Nybakktåje 113, 2870 Dokka O:
Haugum, Håkon, 7213 Gåsbakken (INT N SE UCH NV-08 N SE J(L)CH A.F.Elgkronas Bamse - N
J(B)CH Frøy) IM
Åpen Klasse Tispe
27 Silva Av Lirebu NO41701/11, 19/03/11, Grå E: Egge, Per, Vestrumsbygda 8, 2879 Odnes O:
Egge Per, 2879 Odnes (NORD J(L)CH Timian - N UCH N J(L)CH Tara) EX 1KK CK
26 Stokkelvas Chili NO40229/11, 578098100352713, 15/02/11, Grå E: Horndalen, Johan O: Engen
Per Trygve & Arve, 2836 Biri (NORD J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Stella)(w) VG 2KK
25 Kaisa NO39990/11, 19/02/11, Grå E: Myrstuen, Kai, Nylinna 77, 2870 Dokka O: Martinsen,
Gunnar, 2943 Rogne (N J(L)CH A.F.Elgkronas Eno - Larvmarkens Jenni) VG 3KK
28 Laika Av Lirebu NO41702/11, 19/03/11, Grå E: Nydal, Odd O: Egge Per, 2879 Odnes (NORD
J(L)CH Timian - N UCH N J(L)CH Tara)(w) VG 4KK
Brukshundklasse Tispe
32 A.F.Elgkronas Mia NO52903/11, 15/09/11, Grå E: Fredriksen, Odd Inge, Føssesvingen 2, 2973
Ryfoss O: Fossmo Arne, 2630 Ringebu (INT N SE UCH NV-08 N SE J(L)CH A.F.Elgkronas Bamse Cila) EX 1KK CK CERT
34 Sleppåsen's T- S Berte NO33140/11, 05/02/11, Grå E: Berger, Bjørnar O: Krogstad, Ellen
Merete, 1925 Blaker (N J(B)CH N UCH Smalmyras Rr-Sofus - N J(B)CH Midtskogmarkas Tira)(w) EX
2KK
29 Hovland's Arja NO37760/10, 09/03/10, Grå E: Røen, Finn, Flubergveien 217, 2860 Hov O:
Røen, Finn, 2860 Hov (INT NORD FIN UCH NORD J(L)CH Kolbyjagets Miro - Hovland's Pia) EX 3KK
30 Zusanne Av Hatteråsen NO46457/10, 28/05/10, Grå E: Rustand, Bjørn Og Berit O: Rustand
Bjørn, Rustand Berit, 3090 Hof (N UCH N J(B)CH Zoro - N J(L)CH Irja Av Hatteråsen)(w) EX 4KK
31 Danseråsen Fenja NO37256/10, 26/02/10, Grå E: Bryhn, Ragnhild Og Andreas M., Brynsgutua
13, 2636 Øyer O: Houmb Lars Arild, 2380 Brumunddal (N J(L)CH Grom Av Jeskefjell - Saga) G
33 Kolbyjagets Frøya NO37031/09, 17/12/08, Grå E: Rønning, Øystein, Garsjøvegen, 2090 Hurdal
O: Nilsen Martin Rogstad, 2050 Jessheim (FIN J CH Esmiran Leevi - FIN JCH Kaivoskummun Riitu) G
Championklasse Tispe
35 N UCH NJV-11 DKV-12 NORD UCH Sleppåsen's T- S Eline NO33139/11, 05/02/11, Grå E:
Myrhaug, Rune, Gamle Kongeveg, 7340 Oppdal O: Krogstad, Ellen Merete, 1925 Blaker (N J(B)CH
NUCH Smalmyras Rr-Sofus - N J(B)CH Midtskogmarkas Tira)(w) EX 1KK CK 2BTK
Oppdretter klasse
Sleppåsen’s kennel kat 15-35-35-56. EX HP 1 OPPDRETTERKLASSE
Ring: 1 Dommer: Vole, Christian
Juniorklasse Hannhund
43 King Av Ladderud NO36284/12, 11/02/12, E: Knutsen, Tom Olav, Randfjordsveien 798, 2864
Fall O: Lien Arnfinn, 2340 Løten (N FI J(L)CH Nordhuelia's Uno - N UCH Pei Fang Kita) EX 1KK
58 Trollelgen's Bjønn NO41596/12, 578077000199613, 19/04/12, E: Jenssen, Gunnar O: Frostad
Rolf, 3400 Lier (N UCH N J(L)CH Skinnemoens Balder - N J(L)CH N UCH Bleek Myra's Abba)(w) EX
2KK
59 Tjelderåsen's Vv-Lukas NO35293/12, 578097809139559, 21/02/12, Grå E: Fredriksen, Ole
Kristian O: Hermann Sissel Kristin, Hermann Kjell Johan, 7650 Verdal (N UCH N J(L)CH Vamyras
Izack - N UCH N J(B)CH N J(L)CH Tjelderåsen's Hh-Trulte)(w) EX 3KK
56 Sleppåsen's T-B Buster NO44052/12, 578077000192196, 08/05/12, E: Dybdal, Olav O:
Krogstad Ellen Merete, 1925 Blaker (N UCH N J(L)CH Vamyras I-Birk - N J(B)CH Midtskogmarkas
Tira)(w) EX 4KK
40 Balder NO34176/12, 20/02/12, Grå E: Stensrud, Anders K O: Folsland, Jon, 3691 Gransherad (N
SE UCH N SE J(L)CH Nordmolia's Leo - N UCH Pia)(w) EX
36 Fg-Bingo NO34780/12, 13/02/12, Grå E: Randen, Ole, Lillehammervegen 1636, 2881 Aust-Torpa
O: Dale, Tore, 5693 Årbakka (N J(L)CH Gillerhaugen's Ludo - N UCH Fanny) VG
37 Best Av Hatteråsen NO40076/12, 03/04/12, E: Rune Nybakke, Trygve Nybakke,
Kværndalskroken 86, 2870 Dokka O: Rustand Bjørn, Rustand Berit, 3090 Hof (NORD JCH NMEL-10
Bamse - N J(L)CH Irja Av Hatteråsen) VG
42 Grothovda's Sako NO34518/12, 578097809137496, 19/02/12, Grå E: Øien, Paul O: Øien Wanja
Og Paul, 2683 Tessanden (Tjelderåsen's Kk-Mika - Tikka)(w) VG
44 Pei Fang O-Storm NO34599/12, 14/01/12, Grå E: Pettersen, Åsmund, Bergerbakkvn 51, 3520
Jevnaker O: Holmli Marianne, Holmli Brynjar, 7650 Verdal (INT NORD FIN UCH NORD J(L)CH
Kolbyjagets Miro - N UCH Pei Fang Oda) VG
045 Bacchus NO35972/12, 02/01/12, Grå E: Grøholt, Lars W, By Gård, Møbelveien 2, 2860 Hov O:
Kolsrud, Tom Ronny, 2937 Begna (Nordhuelia's Doffen - Siwa) VG
47 Aino Av Ladderud NO36287/12, 11/02/12, E: Rønningen, Arnt, Grådalshaugen 27, 2630
Ringebu O: Lien Arnfinn, 2340 Løten (N FI J(L)CH Nordhuelia's Uno - N UCH Pei Fang Kita) VG
50 Slibekkens Hero NO46298/12, 578097809037379, 01/05/12, Grå E: Jørn Terje Mathisen, Hanne
Kaurstad Mathisen, Kongsvn 25, 2634 Fåvang O: Evensen Knut, 2634 Fåvang (N UCH N J(L)CH
Veikulåsens I-R Odin – N J(L)CH Eikenesliens Ruska)(w) VG
53 Slibekkens Elvis NO46297/12, 01/05/12, Grå E: Andersen, Rune, Kolstadvegen, 2630 Ringebu
O: Evensen Knut, 2634 Fåvang (N UCH N J(L)CH Veikulåsens I-R Odin - N J(L)CH Eikenesliens
Ruska) VG
39 Gokstadhaugen's Varg I NO34054/12, 05/02/12, Grå E: Skundberg, Simen, Skundbergveien 20,
2838 Snertingdal O: Sørum Irene E H Og Odd Gustav, 3271 Larvik (N UCH N SE J(L)CH Boss NORDJV-10 Gokstadhaugen's Jula) G
41 Sjokk NO47782/12, 01/06/12, Grå E: Pettersbakken, Lasse, Dyrudberget, 2843 Eina O:
Pettersbakken, Lars, 2843 Eina (FIN JCH Takaasenmäen Erno - N J(L)CH Toya) G
49 Tverrålia's Tanter NO48804/12, 28/04/12, Grå E: Espeseth, Nils Eirik Sogn, Haugalie 22, 2890
Etnedal O: Rustestuen Magne, 2880 Nord-Torpa (Kvikk - Væsjan's Tassi)(w) G
54 Losnabakken's T-K Olsen NO48352/12, 578097809133691, 05/06/12, E: Furuseth, Rune
Naverud, Kisavegen 340, 2056 Algarheim O: Langset Geir Og Berit, 2635 Tretten (FI UCH FI JCH
Korvenkiertäjän Konsta - Tikka Av Jeskefjell)(w) G
57 Losnabakken's S-B Osvald NO38918/12, 578077000189265, 09/03/12, E: Tronstad, Havard,
Bakliveien 766, 2625 Fåberg O: Langset Geir Og Berit, 2635 Tretten (N UCH N SE J(L)CH Boss - N FI
J(L)CH Losnabakken's Suki)(w) G
51 Ajaks NO43420/12, 19/03/12, E: Lien, Asbjørn, Sandmoveien 358, 2870 Dokka O: Lien, Asbjørn,
2870 Dokka (Gillerhaugen's Tass - Trollelgen's Kasi) G
38 Pøkk NO47783/12, 01/06/12, Grå E: Løken, Lars Petter, Einavegen 1070, 2843 Eina O:
Pettersbakken, Lars, 2843 Eina (FIN JCH Takaasenmäen Erno - N J(L)CH Toya) S
48 Rex NO45839/12, 578098100396621, 21/05/12, E: Minde, Bjarne O: Ramen, Kari, 2686 Lom (FI
JCH N J(L)CH Hallakorven Norra - Losnabakken's Driva)(w) S
52 Mario NO46171/12, 28/05/12, E: Sørlundsengen, Knut, Kirkevegen 1, 2636 Øyer O: Indal,
Thomas, 7660 Vuku (N J(L)CH Axo - Kvernmomarka's P-D Luna) S
46 Nikki NO43751/12, 578077000192652, 04/04/12, Grå E: Jørandli, Anne Marie Ø, Nils Asgeir
Jørandli, Sætervegen 35, 2880 Nord-Torpa O: Tomter, Tom Rune, 2825 Gjøvik (NORD J(L)CH
Novikan Burre - N J(L)CH Stokkelvas Tina)(w) 0
55 Alf NO43752/12, 04/04/12, Grå E: Bakkely, Morten, Totenveien 445, 2848 Skreia O: Tomter, Tom
Rune, 2825 Gjøvik (NORD J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Stokkelvas Tina) 0
Unghund Klasse Hannhund
60 Veikulåsens Hermann NO41692/11, 16/05/11, Grå E: Ola Bergheim, Lena Kolden, Thomas
Kolden, Skoglundlia 23, 2818 Gjøvik O: Skiaker Leif Og Liv, 2690 Skjåk (INT NORD UCH SE FI
J(LÖ)CH Lehtikankaan Niki - FIN JCH N J(L)CH Jenna) EX 1KK
62 Skinnemoens Grom NO52355/11, 06/09/11, Grå E: Furuseth, Roger, Langengveien 72, 2870
Dokka O: Eidal Leif, 3350 Prestfoss (N UCH N J(L)CH Vamyras I-Birk - INT UCH N UCH N J(B)CH
Skinnemoens Eida) VG 2KK
64 A.F.Elgkronas Rugg NO52897/11, 578077000194987, 15/09/11, Grå E: Hovde, Tor O: Fossmo
Arne, 2630 Ringebu (INT N SE UCH NV-08 N SE J(L)CH A.F.Elgkronas Bamse - Cila)(w) VG 3KK
61 Grothovda's Totto NO41370/11, 20/04/11, Grå E: Øien, Odvar Lillerud O: Øien, Wanja, 2683
Tessanden (Odin - Tikka)(w) G
63 Koimyra's Seiko NO45197/11, 14/03/11, Grå E: Strandvik, Steinar, Smiuringen 2, 2825 Gjøvik
O: Seigerud Roger, 2223 Galterud (NORD JCH NMEL-10 Bamse - NORD JCH Asikkolahden Milla) S
Åpen Klasse Hannhund
69 Trumf Av Lirebu NO41699/11, 19/03/11, Grå E: Knutsen, Bjørn O: Egge Per, 2879 Odnes
(NORD J(L)CH Timian - N UCH N J(L)CH Tara)(w) EX 1KK CK 1BHK BIM
67 Rambo NO32746/11, 01/01/11, Grå E: Ruud, Knut, 2632 Venabygd O: Indal, Thomas, 7660 Vuku
(N J(L)CH Axo - Kvernmomarka's P-D Luna) EX 2KK
66 Svartkamplia's Storm NO43656/10, 578077000171279, 27/04/10, Grå E: Borgen, Frank O:
Brandstad, Johan, 2640 Vinstra (N J(L)CH Flötmarkens Veiko - Sikka)(w) VG 3KK
68 Ds- Ragg NO42050/11, 20/02/11, Grå E: Moen, Trygve, Østsinnilinna 79, 2870 Dokka O:
Storengen, Daniel Nysveen, 2890 Etnedal (N UCH N J(L)CH Vamyras I-Birk - Vamyras C-Maja) VG
4KK
65 Labb NO38659/11, 22/01/11, Grå E: Rusten, Jo Oddgeir, Kvikne, 2640 Vinstra O: Skjedsvoll,
Stein Magne, 2688 Lom (INT N UCH N J(B)CH N J(L)CH Fenris - Larvmarkens Buda) G
Brukshundklasse Hannhund
77 Losnabakken's K-V Teodor NO45893/09, 20/04/09, Grå E: Pettersen, Åsmund, Bergerbakkvn
51, 3520 Jevnaker O: Langset, Geir Og Berit, 2635 Tretten (N J(L)CH Flötmarkens Veiko - Rullikan Rn
Koira) EX 1KK
75 Brånajota's Storm NO45375/11, 31/03/11, Grå E: Seigerud, Roger, Ånerudveien 66, 2223
Galterud O: Hustuft Kåre, 3277 Steinsholt (NORD JCH NMEL-10 Bamse - Kettulan Virpi) EX 2KK
76 Tåle Av Kvernenget NO40737/11, 04/04/11, Grå E: Nystuen, Bjørn, Vestsideveien 49, 2860 Hov
O: Horten Ove, 2510 Tylldalen (N FI J(L)CH Nordhuelia's Uno - N J(L)CH Vamyras I-Sury) EX 3KK
72 Språngsdalens Bamse SE29365/2011, 22/03/11, Grå E: Tronrud, Hans Martin, Gamleveien 17,
2879 Odnes O: Vindstad, Wenche, Sverige (INT N SE UCH NV-08 N SE J(L)CH A.F.Elgkronas
Bamse - Hållvallens Fura) EX 4KK
71 Fjellskogen's Los Bernard NO52794/11, 21/05/11, Grå E: Rune Bjørgo, Sissel Moshagen
Bjørgo O: Vole Christian Og Jørgen, 2686 Lom (NORD JCH NMEL-10 Bamse - NV-07 Reina)(w) VG
73 Sandungkalven's Lyon 07690/08, 09/02/08, Grå E: Smelien, Lars, 2653 Vestre Gausdal O:
Nilsen Gunnar H, 2743 Harestua (N UCH N J(L)CH Veikulåsens I-R Odin - N J(L)CH Mira Av
Jeskefjell) VG
74 V-V Karo NO39743/10, 578077000065726, 14/03/10, Grå E: Rørstad, Torstein, Bråten, 2630
Ringebu O: Bakke, Jo Terje, 2634 Fåvang (N J(L)CH Flötmarkens Veiko - FIN JCH Kalliorannan
Vanja)(w) VG
78 Bastian NO57225/11, 07/09/11, Grå E: Brenden, Jan Erik, Dokka, 2630 Ringebu O: Valebjørg,
Kristine/ Brenden,Jan Erik, 2630 Ringebu (NORD JCH NMEL-10 Bamse - N J(L)CH A.F.Elgkronas
Tara)(w) VG
81 Stokkelvas Nansen NO48859/10, 16/05/10, Grå E: Gundersen, Tom Malme, Thorstein Lundes
Veg 23, 2615 Lillehammer O: Engen Per Trygve & Arve, 2836 Biri (INT NORD UCH SE FI J(LÖ)CH
Lehtikankaan Niki - Mira)(w) VG
9000 Væsjan's King 3 04275/08, 25/11/07, Grå E: Forseth, Erland, Lyngtun, 2657 Svatsum O:
Velsand Arne Melvin, Velsand Astrid, 2750 Gran (N J(L)CH Åstdalen's Bjønn - Væsjan's Tobine) VG
70 Veiderens Ludvig 09723/08, 578098100262846, 02/04/08, Grå E: Borgen, Haakon Fredrik,
Blåbærstien 10 B, 3320 Vestfossen O: Østgård Rune Og Merethe, 3570 Ål (N UCH N J(L)CH Rex - N
J(B)CH N UCH Veiderens R B Bjuti)(w) G
79 Elgstølen's Storm NO43472/11, 13/03/11, Grå E: Skau, Hans Kristian, Myllavegen 136, 2742
Grua O: Olsen Gustav, Olsen Per Gustav, 3410 Sylling (N J(L)CH Bamse - N J(L)CH Pim)(w) G
80 SJ(LÖ)CH SEUCH Lassematti SE33665/2010, 05/04/10, Grå E: Bjurström, Johan, ResterödsTålleröd 123, 45994 Ljungskile, Sverige O: Johan Bjurström, 45994 Ljungskile, Sverige
(NJ(L)CH/NUCH Lasse – SJCH Trajåsens Humla)(w) IM
Norsk Elghund Sort
Ring: 2 Dommer: Øybakken, Kjell
Brukshundklasse Hannhund
82 Lasseruds Loke NO38747/11, 04/03/11, Sort E: Repshus, Camilla Hartz, Åsta Vest, 2450 Rena
O: Eriksen Øyvind, 1954 Setskog (N UCH Ccbrådd - N J(B)CH Frøya) EX 1KK CK CERT 1BHK BIM
Åpen Klasse Tispe
83 Anja NO39437/11, 14/01/11, Sort E: Rotstigen, Svein, Alsingsåsveien 41, 2013 Skjetten O:
Eggum, Vivi-Ann Sandnes, 9406 Harstad (Rico - Wynja) VG 1KK
Brukshundklasse Tispe
84 DKV-12 NV-12 Lasseruds Athene NO38752/11, 04/03/11, Sort E: Rønås, Thor Johan,
Sagveien. 5, 2022 Gjerdrum O: Eriksen Øyvind, 1954 Setskog (N UCH Ccbrådd - N J(B)CH Frøya)(w)
EX 1KK CK CERT 1BTK BIR
Info fra jaktprøvekomiteen og dressurkomiteen
Jakt og Sporprøver 2013
Blodspor 15.06-15.09. Påmeldingsfrist 10.09. Avgift kr 400,Ferskspor 20.07-10.12.Påmeldingsfrist 05.12. Avgift kr 300,Påmelding til Agnar Elton Rute 531 2870 Dokka. Telefon 930 88 225
Separat løshundprøve 1.11-20.12.Påmeldingsfrist 10.12. Avgift kr 700,Påmelding til Bente Rønningen,Skybergvegen 299, 2825 Gjøvik.
Telefon 97671837. E-post; [email protected]
1 og 2 dagers samlet løshundprøve 8 og 9 november. Påmeldingsfrist 1.11.
Avgift 1 dags kr 700,- 2 dags kr 1200,
Hovedkvarter for er som tidligere Sportsfiskerhytta på Skumsjøen.
Påmelding til Børre Mathias Lilleengen,2843 Eina
Telefon 92800317 E-post; [email protected]
Alle påmeldinger skal være på godkjent påmeldingsskjema enten pr post eller e-post.
Kontonr for alle prøver 2050.04.32870
Klubbmesterskap. 1 start gjelder ,1 dags samlet eller separat. Påmeldingsfrist 15.11. Prøven
må gås i løpet av november måned. Kun for medlemmer i VEHK
Dressurkomiteen
Kontaktperson for Dokka/Land distriktet er Ole Randen. Tlf 480 26 551
Kontaktperson for Gjøvik/Toten er Børre Mathias Lilleengen. Tlf 928 00 317
Avgift medlem kr 200, retest 100,
Avgift kke medlem kr 300, retest 150,
Avlskonferanse på Gardermoen
12. og 13. april inviterte Elghundforbundet til avlskonferanse på Gardermoen. Målgrupper var
oppdrettere, avlskontakter m. fl. Fra Vestoppland møtte Trygve J. Brenden og undertegnede.
Konferansen hadde to hovedmål:
1: Å legge opp langsiktige rutiner og metoder for avl for elghundrasene.
2: Å presentere den nye databasen for hundemateriellet vårt.
Fredagen var viet avlen, og samarbeidspartnerene på dette området ble presentert; den såkalte
”Bioklyngen” på Hamar, som består av Geno, Geno Global, Norsvin, Biobanken og
Geninova. Dr. Scient Marte Wetten fra Geninova vil være hovedansvarlig for arbeidet.
Arbeidet er helt i starten, men det vil i korthet gå ut på å arbeide ganske likt med annen norsk
husdyravl, som jo ligger helt i verdenstoppen.
Etter mitt syn vil den store utfordringen for oss ”menige” elghund-eiere være å få dem som
ikke er medlemmer i dag til å melde seg inn, da det sier seg selv at dette vil koste en del.
Lørdagen ble brukt til å presentere den nye publikasjonsportalen. Det ligger ute på nettet en
testversjon som heter www.dog123.no Her kan alle medlemmer logge seg inn ved hjelp av
medlemsnr. sitt. Den nye portalen vil erstatte Dogwb, og kanskje også Forbundets
hjemmeside. Etter hvert kan vi hente ut svært mange opplysninger om bikkjene våre fra
systemet. Det er et sterkt ønske fra ”produsentene” av portalen at vi som brukere kommer
med innspill / ønsker om hva vi vil ha her. På konferansen deltok også NKK`s nye
”datamann”, som langt på veg sa at per dato ligger NKK betydelig bak NEKF.
Vi går spennende tider i møte, men husk: SØRG FOR AT KOMPISEN, SOM IKKE ER
MEDLEM, BLIR MEDLEM.
Eina 28/5-13
Børre Mathias Lilleengen.
Klubben ønsker e-postadresser
Klubben har et ønske om å få tilbakemelding om e-postadresser til flest mulig medlemmer.
Dette for å forenkle distribusjon av bl.a. Elghundnytt og diverse info fra klubben. Vi har en
del og det ligger mange inne på medlemsdatabasen hos NKK, men det er ikke sikkert alle
disse er gyldige lenger.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
□ Ja, jeg ønsker mottatt info via e-post
□ Nei, jeg ønsker fortsatt å motta Elghundnytt i papirform
E-postadresse;
Mobilnummer;
Navn;
Adresse;
Sendes til Erik Aaberg på e-post [email protected] eller på SMS til 975 19 486
Eller i posten; Erik Aaberg
Gjøviklinna 1641
2862 Fluberg