Erfaringer med knutepunkt Rosendal

Erfaringer med knutepunkt Rosendal
Ivar Baste, 17 oktober 2012
IPBES
• Over 90 land sto bak opprettelsen av det nye
internasjonale vitenskapspanelet på biodiversitet og
økosystemtjenester, 21. april 2012, Panama City
• Verden har gjennom naturpanelet fått sitt nye
«klimapanel for biodiversitet» som skal bidra til å styrke
koblingen mellom kunnskap og politikk/forvaltning
www.dirnat.no
Hva er naturpanelets funksjoner?
1. Utrede og sammenfatte status for kunnskap om
biomangfold og økosystemtjenester
2. Bidra til kunnskapsgenerering
3. Fremme utvikling av forvaltningsverktøy, som skal
bedre overføring av kunnskap til politiske
beslutningstakere
4. Bygge kapasitet og kartlegge behov for finansiering av
tiltak i utviklingsland
www.dirnat.no
Kapasitetsbygging
• Kapasitetsbygging er viktig for at IPBES
skal lykkes
• Norge vil bidra til dette gjennom et
senter i Trondheim
• Tenkt rolle/funksjon:
– Bygge på og samarbeide med eksisterende
initiativer på kapasitetsbygging (nettverk)
– Utvikling og drift av
kapasitetsbyggingsaktiviteter under IPBES
(verktøy/prosjekter)
– Bidra til informasjonsutveksling
(arena/»matchmaking»)
www.dirnat.no
Trondheim +20
Den sjuende Trondheimskonferansen om
biologisk mangfold (Trondheim+20)
• Ecology and economy for sustainability 27-31 Mai
2013
• Fokus på mål A i Biokonvensjonens (CBDs)
strategiske plan (om drivkrefter og
sektorsamarbeid)
• Tverrfaglig med fokus på samspill mellom økologi
og økonomi
• 450 deltakere, to fra hvert land
Utfordringer: planet i endring
Ekspanderende aktiviteter i et samfunn der den globale
strømmen av mennesker, ideer, varer, tjenester, teknologi og
kapital går stadig raskere
Siden Rio 92:
- 25% befolkningsvekst (til totalt 7mrd)
- 75% vekst i GDP (men også finanskrise)
- Tredobling av handel
- 1,4 mrd. lever under fattigdomsgrensen
- Halve temperaturøkningen (0.80C) og 9% økning i utslipp CO2
- Tap av biomangfold og svekking av økosystemtjenester
- IT revolusjon
- GEO-politiske endringer
www.dirnat.no
Bærekraftig utvikling globalt
Rio+5
MS
2000
Founex
(MDG)
Stockholm
72
Jo’
burg
02
UNEP
Nairobi
82
1987
Rio 92
CSD
1972
WS
05
2012
www.dirnat.no
Rio
+20
9,2 mrd. mennesker
Innfri utviklingsmål
Klimakutt 50-80%
Restaurert ozonlag
0-tap av biomangfold
2052
Bærekraftig utvikling lokalt
Knutepunkt
?
www.dirnat.no
Strategi
Ei utvikling som gjennom vern og bruk tek
omsyn til private og allmenne verdiar knytt
til økonomi, samfunn og miljø og fremjar
solidaritet på tvers av grenser og
generasjonar
• Skapa ein fysisk attraktiv og webstøtta
innfallsport for opplevingar, besøksmål,
turisme og næring
• Skapa eit knutepunkt for fremjing og
formidling av kunnskap og kompetanse
om nasjonalparken, klimaendringar og
fjorden
• Skapa eit pulserande tverrfaglig
fellesskap og tenkjesmie for forskning
forvaltning, tilsyn og næringsliv
www.dirnat.no