Meldeskjema forkjøpsrett - Forhåndsavklaring

Meldeskjema forkjøpsrett - Forhåndsavklaring
Leilighetsnr:
Prøvingsnr:
Adresse:
Jeg melder med dette interesse for bruk av min forkjøpsrett i ovennevnte bolig. Jeg har gjort meg
kjent med de regler som gjelder for forkjøpsrett ved forhåndsmelding og ved bruk av forkjøpsrett.
Melding om interesse er ikke bindende.
Jeg har lest og satt meg inn i boligbyggelagets regelverk vedrørende bruk av forkjøpsrett.
Kongsberg BBL er uten ansvar for de opplysninger/avtaler som er fremsatt av ekstern megler.
Personopplysninger
Navn:
Fødselsnr (11 siffer):
Gateadresse:
Medlemsnummer i Kongsberg BBL.:
Postnr:
Mobilnr.:
Poststed:
Tlf.:
Tlf A:
E-post:
Tlf P:
Type forkjøpsrett:
 Intern forkjøpsrett, boende i leilighet nr.: ___________
 Medlemskap i Kongsberg BBL
Dersom jeg blir tildelt bolig er jeg klar over at jeg får kort frist til å gi svar.
Bekreftelse på krav om forkjøpsrett må fylles ut og leveres sammen med bekreftelse på
finansiering.
Det er ikke tilstrekkelig å oppgi telefonnummer til bankforbindelse.
_____________
Sted/Dato
__________________________________________________
Underskrift
Skjemaet leveres Kongsberg BBL, Christian Augusts gt. 4, Postboks 32, 3602 Kongsberg, eller skannes og
sendes på e-post til [email protected] For spørsmål kontakt vårt kundesenter på tlf.: 975 54 900