HÅNDBOK FOR - Kristelig Gymnasium

HÅNDBOK FOR
2011 / 2012
INNHOLD
Rektors hilsen
Presentasjon av skolen vår
Administrasjon
Fagledere
Skolerute høsten 2011
Skolerute våren 2012
Ringetider
Fag- og timefordeling
Skolereglement
Skolepenger
Karakterer
Fravær
Fritak for fag
Vurdering i orden og atferd
Skader som oppstår i skoletiden
Karakterer og klagerett
Røyking
Klasseorden
Lån og stipend
Bibliotek/utlånsregler
Bruk av datamaskin
Legitimasjonskort
Tilbud ved KG
Branninstruks
Kontaktlærer
Bekreftelse fra foresatte
Ansatte ved KG 2011-2012
Timeplan
1
2
4
5
6
7
8
9
12
16
17
18
20
21
22
23
24
25
25
26
27
29
31
33
34
36
36
38
Kjære elev!
Velkommen til nytt skoleår!
Skolen ønsker spesielt velkommen deg som er ny elev. I år også legger elevrådet opp til
fadderordning ved skolestart. Det skal gjøre det lettere for deg å finne fram og komme inn i
miljøet.
Kristelig Gymnasium er ungdomsskole og videregående skole. Ingen annen skole i Norge har
så lang erfaring med denne kombinasjonen. Skolen er opptatt av at du skal få god
sammenheng i opplæringen og at du skal møte engasjerte og faglig dyktige lærere på alle
trinn.
Skolen ønsker å gi deg god oppfølging for at du skal få størst mulig utbytte av opplæringen.
Derfor er alle lærerne engasjerte i prosjektet “Vurdering for læring” kommende skoleår.
Det er viktig at du setter deg høye og realistiske mål i fagene og at du arbeider målbevisst for
å nå dem. Like viktig er det at du ser din opplæring i et større perspektiv. KG er grunnlagt på
de kristne verdiene. Det er både vår oppgave og vårt privilegium å formidle disse verdiene til
deg slik at de vil prege livet ditt.
Denne høsten kommer Bibelen i ny oversettelse og i moderne språkdrakt. Det er en stor og
gledelig hendelse for en skole som bygger sin virksomhet på den kristne tro slik den er uttrykt
i Bibelen.
I evangeliet etter Johannes 1.12 står det: “Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett
til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.” Å formidle dette er også en del av skolens
virksomhet som vi gjør med glede og forventning.
Velkommen til Kristelig Gymnasium!
Tjostolv Berget
rektor
1
PRESENTASJON AV SKOLEN
Opprettelse
Kristelig Gymnasium startet høsten 1913 som et fellesforetagende av fem frie kristelige
organisasjoner. Skolen eies i dag av følgende tre organisasjoner:
1.
2.
3.
Det norske Misjonsselskap
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband
Basis og verdigrunnlag
Kristelig Gymnasium bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen
og Den norske kirkes bekjennelse. Kristen tro og tanke skal prege alt arbeid ved skolen.
Skolens formål
Kristelig Gymnasium har til oppgave å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og i
videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige
lover og forskrifter som berører drift av slike skoler.
Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele
mennesket og vise respekt og omsorg for den enkelte.
Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus.
Da Kristelig Gymnasium er opprettet på religiøst/etisk grunnlag, forutsettes det at skolens
elever følger all undervisning ved skolen, også kristendomsundervisningen (se
Privatskoleloven § 1).
Med tillatelse fra Kunnskapsdepartementet undervises det 2 timer per uke i religion, i Vg1 og
Vg2 i den videregående skole.
Forstanderskapet
Forstanderskapet består av 6 medlemmer, to fra hver av eierorganisasjonene.
Forstanderskapet skal føre tilsyn med skolens virksomhet og påse at grunnreglene blir
overholdt.
Styret
Styret ved Kristelig Gymnasium har 5 medlemmer som velges av forstanderskapet. Møte og
talerett i styret har en representant for pedagogisk personale, råd for andre ansatte, elevråd,
foreldreråd og Oslo kommune. En av de ansattes representanter har stemmerett. Rektor er
sekretær for styret og har tale og forslagsrett. Styret er skolens øverste ansvarlige organ.
Styret skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkeliggjøringen av skolens formål og den
langsiktige utviklingen av skolen.
Du finner navn på styrets medlemmer på skolens hjemmeside
2
Skolens motto og arbeidsprogram:
Kristelig Gymnasium – mer enn en skole
fordi skolen vil
•
utfordre elevene til kristen tro og tjeneste
•
gi alle elever gode muligheter til å utvikle sine evner
•
formidle kunnskap og øve opp ferdigheter
som gjør elevene til engasjerte medlemmer av et globalt samfunn
•
skape et skolemiljø - i samarbeid med elever og foresatte - preget av trivsel,
trygghet, kreativitet og nestekjærlighet
Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god
gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!” Fil.4,8
3
ADMINISTRASJON
Skolens adresse:
Homansbakken 2, 0352 Oslo
Telefon / Faks :
Sentralbord
2319 6440
Lærerværelset
2319 6460
Faks
2319 6441
[email protected]
http://www.kg.vgs.no
E-post:
Hjemmeside:
Funksjon
Navn
Telfon
direkte
Rektor:
Tjostolv Berget
Assisterende rektor:
Astrid Døvle Dick
Adm. - og økonomisjef
Line Mork
Undervisn.insp. u.sk. :
Lars Børge Holm
Undervisn.insp. II:
Trude Friedrich
Studieinspektør:
Kjell Røynås
Rådgiver vg.sk./skoleprest: Olav Neset
Rådgiver u.sk.
Sissel Bøe
Yrkesrådgiver
Moritz Røyr
Sosiallærer:
Inger Marie Viberg
Spesiallærer seksj.leder:
Karin Edén-Apenes
IT-ansvarlig:
Halvor Halset
IT-avd.
Anthony Brown
IT-avd.
Thomas Wisløff
Bibliotekar:
Beate Halvorsen
Økonomileder:
Bernt Flekstad
Økonomimedarbeider:
Elisabeth Røyr
Sekretær:
Gro Aasheim
Sekretær:
Tove Flinder Stierna
Sekretær:
Bill Spade
Sekretær:
Berit Engstrøm Mathiesen
Kontorassistent:
Anniken Terese Bjerke
Vikarinnkaller:
Marita Ådland
Driftsleder:
Michael Löffler (90071216)
Vaktmester:
Morten Krog
Helsesøster:
Kantineleder:
Renholdsleder:
E-post adr.
<navn.navn>@kg.vgs.no
[email protected]
2319 6445
astrid.dick
line.mork
2319 6446
lars.borge.holm
2319 6447
trude.friedrich
2319 6463
kjell.roynas
2319 6448
olav.neset
2319 6449
sissel.boe
2319 6451
moritz.royr
2319 6451
inger.marie.viberg
2319 6452
karin.eden.apenes
2319 6489
admin
23196464
admin
23196474
admin
2319 6455
beate.halvorsen
2319
berntf
2319
elisabeth.royr
2319 6442
gro.aasheim
2319 6459
tove.flinder.stierna
2319 6442
william.spade
berit.engstrom.mathiesen
2319 6440
900 28 398
2319 6450
2319 6460
marita.adland
michael.loffler
morten.krog
Inger Puntervold (95832312) 2319 6456
[email protected]
Frode Gjerdingen/Mona Gran 2319 6467
Eva Habberstad
9515 1971
kantine
eva.habberstad
Skolens ekspedisjon: Åpningstid kl. 08.00 - 15.30.
Telefonbeskjeder, med unntak av meget viktige beskjeder fra lege,
tannlege og hjemmet, kan vi dessverre ikke formidle til elevene.
Helsesøster:
Treffetid mandager og fredager 08.30 – 15.00, mob.tlf. 9583 2312.
Kantinen:
Åpningstid hver dag mellom 09.00 og 13.00 for elever og ansatte.
Gjenglemte ting:
Kan fåes tilbake tirsdager 11.00 – 11.30 i boden for gjenglemte saker
som ligger i hovedbyggets 2. underetasje. Gjenglemtboden blir tømt
hver skoleferie, og klær blir gitt til Fretex.
4
FAGLEDERE
Fag
Fagleder
Norsk og religion
(Norsk, religion og etikk, RLE)
Alfhild Magelssen
Språk
(Engelsk, tysk, fransk og spansk)
Anne L. Handeland
Samfunnsfag
(Historie, samfunnsfag, geografi,
økonomiske fag, geografi, rettslære og IT)
Nils Yngvar Lindgren
Realfag
(Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og
naturfag)
Siri Halvorsen
Estetiske og praktiske fag
(Kunst og håndverk, musikk
og kroppsøving, mat og helse)
Erna Kristoffersen
I hvert enkelt fag er det ansatt en fagansvarlig.
5
SKOLERUTE
HØSTEN 2011
August
Mandag
22.
Skolestart
September
Fredag
Lørdag
Tirsdag
02.
03.
06.
Mandag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
12.
14.
15.
22.
26. 30.
Mandag
Onsdag
Onsdag
Fredag
26. 28.
28. 30.
Aktivitetsdag
25/50-årsjubilanter
Skolevalg vgs fra kl.12.30
Foreldremøte 1. klasse I
Valgdag/fri
Foreldremøte 8. klasse I
Aksjonsdag for prosjektet i Etiopia
Aksjonsfinale, fest i Storsalen om kvelden
Arbeidsuke for 9. klasse
Prosjektreise til Berlin for 10. klasse
Reiseuke vg2 og vg3
Leirskole for 1A, 1B
Leirskole for 1C, 1D
Oktober
Mandag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Torsdag
3. 7.
11.
12. 14.
17.
20.
27.
Høstferie (uke 40)
Foreldremøte 9. klasse
Leirskole for 1E, 1F
Foreldremøte 10. klasse I
Klassekontaktmøte v/FAU
Prosjektdag i ungdomsskolen
Foreldremøte vg2
November
Mandag
Tirsdag
07.
22.
Foreldremøte 1. klasse II
Foreldremøte 8. klasse II
17.
20.
Julesangaften i Oslo Konserthus
Siste skoledag / Julegudstjeneste
Desember
Lørdag
Tirsdag
6
VÅREN 2011
Januar
Tirsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
03.
16.
23.
31.
Skolestart
Karakterutskrifter deles ut
”Åpen dag” for søkere til skolen
Foreldremøte 10. klasse II, kl. 16-18
20.24.
Vinterferie (uke 8)
08.
Aktivitetsdag / Åpen dag UiO
04.09
19.
Påskeferie
01.
17.
28.
Off. høytidsdag/fri
Grunnnlovsdag. Feiring på skolen / deltakelse i barnetoget
2. pinsdag/fri
22.
Siste skoledag / Avslutningsgudstjeneste
Februar
Mandag
Fredag
Mars
Torsdag
April
Mandag
Mandag
Torsdag
Klassekontaktmøte v/FAU
Mai
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Juni
Fredag
Skolestart skoleåret 2012/2013 er mandag 20. august.
Skolens hjemmeside vil vise mer informasjon om arrangementene og informasjon om
flere arrangementer. Følg derfor regelmessig med på hjemmesiden!
SØKNAD OM EKSTRA FERIE OG FRIDAGER
Det legges et stort press på skolen gjennom søknader om fri i ulike sammenhenger. Skolen
opplever presset forsterket ved at billetter til reiser allerede er bestilt og betalt før det søkes
om fri. Skolen retter en sterk henstilling til at det ikke søkes om fri eller forlengelse av
feriene for elevene. Ved tilbakeholdenhet her vil man være med på å oppdra de unge til
pliktoppfyllende fremmøte på arbeidsplassen, i dette tilfellet skolen.
Bare i særskilte tilfeller vil skolen kunne innvilge slike søknader. Det vises i den
anledning til § 4 i skolens reglement.
7
RINGETIDER
1. time:
2. time:
3. time:
4. time:
5. time:
6. time:
7. time:
08.20 - 09.05
09.25 - 10.10
10.20 - 11.05
11.15 - 12.00
tir. / fre.
12.25 - 13.10
13.20 - 14.05
14.15 - 15.00
man. / ons. / tor.
12.45 - 13.30
13.40 – 14.25
14.35 - 15.20
Vær oppmerksom på mandags- , onsdags- og torsdagstimene. Friminuttet mellom 4. og 5.
time forlenges da med 20 minutter.
Lokaler
Undervisningen foregår i hovedbygget (HB), gamlebygget (GB), nybygget (NB) og de nye
lokalene i Bisletgaten 4-6 (B2).
For å komme til B2 må du krysse Pilestredet i fotgjengerfelt. Benytt det lysregulerte
fotgjengerfeltet. Vent alltid til du får klarsignal og se deg godt for!
Bisletgaten 4 - 6
Fotgjenger felt
8
(B2)
UNGDOMSSKOLEN
Kristelig Gymnasium har dette skoleåret fem 8. klasser, fem 9. klasser og fire 10. klasser.
Søknad til 8. klasse må være sendt innen 1. februar det året elevene går i 7. klasse.
Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside www.kg.vgs.no
FAG - OG TIMEFORDELING
8.kl.
9.kl.
10.kl.
Religion, livssyn og etikk
2
1,5
2
Norsk
5
4
5
Engelsk
3
2
3
Samfunnsfag
3
2
4
Naturfag
3
3
3
Matematikk
4
3
4
Musikk
1
2
0
Mat og helse
0
3
0
Kunst og håndverk
2
3
0
Kroppsøving
3
2
3
Klasse- og elevrådsarbeid
1
0,5
1
Utdanningsvalg
0
2
2
Tysk/Fransk/Spansk/Engelsk fordypning
3
2
3
Uketimetall
30
30
30
2. fremmedspråk:
2. FREMMEDSPRÅK
Valg av 2. fremmedspråk gjøres på søknadsskjemaet. Et eventuelt bytte
av språk kan kun finne sted ved ledig kapasitet og senest innen 1. januar
det året eleven går i 8. klasse.
SPESIALUNDERVISNING
Skolen gir tilbud om spesialundervisning.
Elever eller foresatte kan ta kontakt med leder av spesialundervisningen eller rådgiver for
nærmere informasjon. Disse formidler også kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
9
DEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Kristelig Gymnasium har studiespesialiserende utdanningsprogram med fordypning i realfag,
økonomiske fag og språkfag.
FAG- OG TIMEFORDELING
Studiespesialiserende utdanningsprogram:
Vg1
Vg2
Vg3
Religion
2
2
3
Norsk
4
4
6
Engelsk
5
0
0
Tysk I-II, Fransk II
4
4
0
Historie
0
2
4
Geografi
2
0
0
Samfunnsfag
3
0
0
Naturfag
5
0
0
Matematikk
5
3
0
Kroppsøving
2
2
2
Felles allmenne fag
32
17
15
Programfag
0
15
15
KG-Singers*
2
2
2
Spansk I-II
Uketimetall (min-max)
32-34
30-35
30-32
Tysk I / Spansk I er begynnerkurs.
Tysk II / Fransk II / Spansk II er kurs for elever som har hatt samme fag i ungdomsskolen.
En nærmere orientering om valg av programfag blir gitt av studieinspektøren ved besøk i
klassene i løpet av høstsemesteret.
Etter at valget er foretatt, vil nødvendige overganger fra et fag til et annet bare kunne foretas
fram t.o.m. 15. september. Slike endringer må være begrunnet, og de må ikke finne sted uten
samtykke fra studieinspektøren. Etter den 15. september kan sløyfing av fag bare skje i helt
spesielle tilfelle. Etter høstferien er det ikke anledning til å slutte med fag.
*KG-Singers er et tilbud for elever i videregående skole, jf. s.
10
Omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag for den enkelte elev
Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag
for enkeltelever når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse
i fagene samlet sett for den enkelte elev. Slik omdisponering av timer forutsetter at
målene i læreplanene for fag ikke blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte
elev/foresatte. Kriteriene og prosedyrene for spesialundervisning må følges dersom det skal
kunne gjøres avvik fra målene i læreplanen.
Det presiseres at både i grunnskolen og i videregående opplæring må omdisponeringen
innenfor 25 prosentrammen ta utgangspunkt i den enkelte elev og bygge på individuelt
samtykke.
Omdisponeringen er ikke en rettighet og forutsetter en administrativ beslutning, ikke et
enkeltvedtak. Omdisponering av timer avtales skriftlig, vanligvis ikke lenger enn for ett
skoleår av gangen og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn.
VITNEMÅL, VIDEREGÅENDE SKOLE
Bestemte regler om fag og karakterer må oppfylles for å få vitnemål. En viktig regel er at du
ikke kan ha 1 eller ikke vurdert i noe fag.
Vitnemålet kalles førstegangsvitnemål og kan bare utstedes en gang til samme person.
Vi viser til mer informasjon vedrørende førstegangsvitnemål på Utdanningsdirektoratets
hjemmeside.
11
SKOLEREGLEMENT VED KRISTELIG GYMNASIUM
§ 1.
Hjemmel
For en elev som etter søknad er tatt inn i ungdomsskolen eller i den videregående
skolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring,
skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige
minoriteter samt spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
§ 2.
Fremmøte
Elevene skal være på plass i undervisningsrommet straks etter at det har ringt inn til
timene. Til første time skal elevene være på plass kl. 8.20. For sent fremmøte
registreres og kan få betydning ved fastsettelse av ordenskarakteren. Forsovelse regnes
ikke som gyldig grunn.
Umiddelbart etter første time holdes det en andakt som overføres via skolens
høyttaleranlegg. Elevene blir sittende sammen med sin lærer i sitt klasserom under
meldingene og den etterfølgende andakten.
§ 3.
Ankomst- og avreisetider
Elever hvis fremkomstmidler ikke korresponderer med skoletiden, kan få tillatelse til
å komme for sent til første time (eller forlate skolen før tiden) når dette synes rimelig.
Tillatelse gis av undervisningsinspektøren for det enkelte skoleslag, som noterer dette
i elevens meldingsbok.
§ 4.
Fravær og meldinger
Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen
tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen
i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir
innført.
Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som
mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om
varigheten av og grunnen til fraværet. Melding skrives av elevens foresatte i elevens
meldingsbok.
Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeattest.
Elever som har fylt 18 år, kan skrive meldinger selv. For at slik selvmelding skal være
gyldig, må den være innskrevet i elevens meldingsbok før skoledagen tar til.
Skriftlig søknad om fri for en hel dag eller mer forelegges inspektøren god tid i
forveien. Kontaktlærer innvilger søknader om fri for deler av dag.
Elever i videregående skole må gi beskjed til skolen hvis de er syke på heldagsprøver.
Elever i videregående skole kan stå i fare for ikke å få karakter i faget dersom fraværet
blir for stort. Se eget avsnitt om Fravær, side 19 - 20.
12
Ved fravær utover 20 skoledager i videregående skole i løpet av et skoleår kreves
legeattest. I opptil 10 skoledager i et år kan elever gis fri fra opplæringen uten at
dagene føres som fravær på dokumentasjonen (se side 19). Disse dagene regnes ikke
med i de 20 skoledagene.
§ 5.
Studiedager
Etter søknad kan elever i 2. og 3. klasse gis 3 studiedager. I særskilte tilfeller kan det
innvilges studiedager utover denne rammen.
Søknaden leveres kontaktlærer senest 3 dager i forveien. Studiedager innvilges ikke:
-
på dager som betyr forlengelse av ferier
på prøvedager
på dager der kontaktlærer finner at det er for mange søkere
hvis man søker om mer enn 1 studiedag i samme uke
når det er fare for å miste vurderingsgrunnlaget på grunn av fravær.
Dagene føres ikke som fravær. Kontaktlærer fører regnskap. Elevene er selv ansvarlig
for å ta igjen stoff som er gjennomgått på studiedagene.
§ 6.
Tannlegetimer, legetimer og kjøretimer
Innvilget fri til tannlegetimer, legetimer eller obligatorisk del av kjøreopplæring føres
som fravær. Søknad om fri skrives i meldingsboken.
Elever får ikke fri til kjøretimer.
§ 7.
Friminuttene
Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene. Dette gjelder
ikke for spesialrommenes vedkommende. Retten til å være inne kan en klasse miste
dersom den forsøpler eller ødelegger i klasserommene.
Elevene bes om ikke å henvende seg til lærerne i lærernes spisepause uten ved
ekstraordinære tilfeller.
§ 8.
Generell orden og atferd
Høflighet og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et trivelig
skolemiljø.
Regler for orden og atferd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vis hensyn og respekt for andre.
Elevene reiser seg når læreren kommer inn i klassen, hvis ikke annet er avtalt.
Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.
Spising og drikking i timen skal normalt ikke forekomme.
Møt presis til timer og avtaler.
Gjør skolearbeidet til avtalt tid.
Fusk eller forsøk på fusk skal ikke forekomme.
Hold god orden.
Hold skolens område rent og ryddig.
Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. Det er ikke tillatt å
skrive på pulter, stoler eller vegger. Rommene skal forlates i ryddet stand. Ved
dagens slutt skal vinduene lukkes og stolene settes opp.
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen.
Banning, sårende karakteristikker og slåssing er å vise manglende respekt og
hensyn.
Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
Mobbing skal ikke forekomme.
Seksuell trakassering er ikke tillatt.
Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.
Gjenstander som kan skade personer eller ødelegge bygninger eller inventar
skal ikke tas med på skolen.
Snøballkasting kan forårsake mange ulykker og er derfor ikke tillatt.
I timene skal PC-er brukes kun etter lærerens anvisninger. Ellers skal alle former
for elektronisk utstyr (f. eks, mobiltelefoner, ipad, mp3-spillere osv.) være avslått i
timen og under andakten.
Tiltak mot brudd på ordens- og atferdsreglene
Anmerkning av faglærer/inspektør.
Påtale fra inspektør/rektor.
Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.
Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen, inntil 3 dager for 8.-10.
klasse i grunnskolen og inntil 5 dager i videregående skole.
Bortvisning for inntil 2 skoletimer etter faglærers avgjørelse.
Kontakt med hjemmet og involvering av de foresatte.
Begrensning i bruk av skolens datamaskiner og annet elektronisk utstyr.
Inndragning for resten av skoledagen av elektronisk og annet utstyr som er brukt i
strid med regelverket.
Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller
krav om erstatning.
Midlertidig eller permanent klassebytte.
Bortvisning i videregående skole fra resten av kurset.
Tap av retten til videregående opplæring for elever som går i videregående opplæring.
Anmeldelse av ulovlige forhold.
Nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
§ 10. Særskilt om bortvisning
I særlig alvorlige tilfeller kan en elev i videregående skole bortvises for resten av
skoleåret, og eleven kan miste retten til opplæring etter opplæringsloven §3-1, jfr.
privatskoleloven §3-10. I slike saker fremmer skolestyret forslag til fylkeskommunen
om bortvisning og/eller tap av rett til opplæring. Fylkeskommunen gjør så eventuelt
vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller tap av rett til opplæring.
Før det blir tatt beslutning om bortvisning for kort eller lang tid eller tap av rettigheter,
skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta beslutningen. Før
det blir gjort vedtak om bortvisning, og før det blir fremmet sak om tap av rett til
opplæring, vil skolen vurdere bruk av andre reaksjoner.
Vedtak om bortvisning er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til
forvaltningsloven kap. VI. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet
underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen stiles til
rektor som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes
Fylkesmannen. Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes inntil
klagesaken er avgjort, jf. forvaltningslovens §42 første ledd.
14
§ 11. Kroppsøving
Alle elever skal ha med gymnastikklær.
Elever som av medisinske grunner ikke kan delta i undervisningen, må skaffe
legeerklæring om dette. Elever som er fritatt permanent eller midlertidig, skal likevel
møte.
Hver gang gymnastikklær glemmes, føres dette som ordensanmerkning.
Elever som skal fritas en kroppsøvingstime, må levere melding til
kroppsøvingslæreren i begynnelsen av timen og være til stede.
Se for øvrig ”FRITAK FOR FAG ELLER DEL AV FAG”.
§ 12. Databruk og internett
Skolens datautstyr og tjenester som tilbys (internett, e-post og lignende) skal som
hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Elever kan likevel benytte seg av
utstyr plassert på tilgjengelig areal utenom organisert undervisning, men da etter de
retningslinjer som er oppgitt i håndboka.
Elever har ansvar for å gjøre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder
skolens datautstyr og bruk av dette. Det vises til s. 28 - 29 i håndboka. Ved brudd på
disse reglene vises det til § 9 i skolereglementet.
§ 13. Fusk og plagiering
Fusk og forsøk på fusk skal ikke forekomme, hverken på heldagsprøver, prøver,
innleveringer eller fremføringer.
Plagiering, dvs. bruk av andres arbeid uten å oppgi kilde, er ikke tillatt.
Om en elev blir tatt for forsøk på fusk, fusk eller plagiering, får dette følgende
konsekvenser:
-
Besvarelsen kan ikke vurderes, og eleven risikerer å ikke få karakter i faget.
Fare for nedsatt karakter i atferd.
§ 14. Ferdsel i skolegården
Det er ikke tillatt å sykle eller å bruke rullebrett, rulleskøyter eller sparkesykkel på
skolens område. Motorsykler skal parkeres på anvist plass, men kjøring til og fra
plassen må skje i gangfart og med aktsomhet. Elever har ikke anledning til å kjøre
med eller parkere bil i skolegården.
§ 15. Rusmidler
Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler på
skolen. Det er ikke tillatt å bruke tobakk og snus på skolens område eller i dens
umiddelbare nærhet. Dette gjelder også for arrangementer utenfor skolen under
skolens ledelse og ansvar. Det vises for øvrig til eget avsnitt i håndboka om røyking
og snusing.
Bakerst i håndboka finnes en slipp som skal underskrives av elev og
foresatte. Denne slippen leveres til kontaktlæreren innen utgangen av
august. Kontaktlærer oppbevarer slippene.
15
Skolepenger
Elevene betaler skolepenger fastsatt av styret.
Betalingen skjer ved giroblanketter som sendes til elevens foresatte. Benyttes telegiro
eller nettbank, må KID-nummer tastes inn.
Betalingen skjer kun til kontonr. 3000.14.56810
I familier hvor flere barn går på Kristelig Gymnasium samtidig, betaler den yngste og
den nest yngste full pris. De øvrige barn går gratis.
Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad
med ligningsattest sendes rektor.
Hvis ikke skolepenger betales i rimelig tid etter forfall, vil kravet bli sendt videre til
inkasso. Man vil få minst én purring i forkant av en slik oversendelse.
Dersom skolegangen avbrytes i løpet av skoleåret, må det sendes skriftlig melding om
dette til skolen. Det vil da bli beregnet skolepenger for fire skoleuker framover fra
utmeldingsdato, om ikke skolen er gjort kjent med at eleven skal slutte god tid i
forveien.
Kontakt mellom skole og hjem
Kontakt mellom skole og hjem skjer blant annet gjennom elev/foreldresamtaler,
foreldremøter, gjennom de valgte klassekontaktene for hver klasse. Skolen har ett
felles foreldreråd for ungdomsskolen og den videregående skolen, og leder av
Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) har møte- og talerett i skolestyret.
I ungdomsskolen skal kontaktlærer ha to konferansesamtaler med foresatte i skoleåret.
I den videregående skolen skal kontaktlærer ha elevsamtaler med hver elev i klassen
en gang hver termin.
Elevaktiviteter
Rektor informeres dersom elevene ønsker å danne nye interessegrupper og lag ved
skolen. Gruppene skal avholde minst en generalforsamling med formanns- og
styrevalg i året. Navneliste over styrets medlemmer leveres rektor og elevrådsstyret.
16
VURDERING
Formålet med vurderingen i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til
eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget.
Underveisvurderingen skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for
tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i faget.
Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av
opplæringen i faget.
Grunnlaget for vurdering i fagene er de samlede kompetansemålene i læreplanene, slik de er
fastsatt i Læreplanen for Kunnskapsløftet eller i den læreplanen som skolen har fått godkjent
etter Privatskoleloven §2-3.
Forutsetningene til den enkelte elev, fravær eller andre forhold som er knyttet til orden eller
atferd skal ikke trekkes inn. I grunnskolen skal det i faget kroppsøving legges vekt på både
oppnådd kompetanse og forutsetningene til eleven.
Faglæreren skal - så langt råd er – skaffe seg tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevenes
kompetanse. Dette gjelder også dersom stort fravær eller andre særlige grunner gjør
vurderingen vanskelig. Eleven skal møte til og delta aktivt i opplæringen, slik at læreren får
grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget. Stort fravær, manglende deltakelse i
planlagte vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler.
De enkelte karaktergradene er gitt følgende innhold:
Karakteren 6 uttrykker at eleven har særdeles god kompetanse.
Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.
Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse.
Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.
Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse.
Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse.
I videregående skole tilsvarer karakterene 2 – 6 bestått.
SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN OG PRØVER
GJENNOM ÅRET
På visse vilkår kan elever med særskilte behov få tilrettelegging ved eksamen og prøver
gjennom året. Det mest aktuelle her er PC-bruk og forlenget tid. For nærmere orientering
viser skolen til forskrift til Privatskoleloven, §§ 3-30 og 4-21.
Skolen orienterer om ordningene på foreldremøtene i 8. klasse og Vg1. Elever og foreldre kan
også kontakte undervisningsinspektør Arne Rønnild for informasjon. Det er viktig at behov
meldes så tidlig som mulig og i god tid før heldagsprøver og eksamen.
17
FRAVÆR
Vi viser til §4 i skolens ordensreglement.
Faglærer fører fravær i it’s learning, og alle elever må holde oversikt over sitt eget fravær.
Innen tre uker må det gis beskjed til faglærer om eventuelle feilføringer. Etter denne fristen
blir fraværet stående.
FRAVÆR - UNGDOMSSKOLEN
Alt fravær skal føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer.
Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet.
Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på
vitnemålet:
a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b) innvilget permisjon av skolen
For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram
en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn
tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.
Fristen er 1. mai for å søke om fratrekk av fravær for gjeldende skoleår.
FRAVÆR - VIDEREGÅENDE SKOLE
Alt fravær for elever skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og
enkelttimer.
Årsaken til fravær kan kreves ført på dokumentasjonen. Eleven har selv ansvaret for å
dokumentere årsaken til fraværet.
Daglig leder kan gi elever fri fra opplæringen i opptil 10 skoledager i et skoleår uten at disse
dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen. Dette gjelder fravær i forbindelse med
arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter, helse- og
velferdsgrunner, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Elever skal
søke om slik fri fra opplæringen på forhånd. Elever som er medlemmer av andre trossamfunn
enn Den norske kirke, har innenfor totalrammen på 10 skoledager rett til inntil to dager fri
ved religiøse høytider. Når elever får tillatelse til å ta fri, bør skolen legge til rette for at de
kan gjøre en innsats for å kompensere for det.
Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål etter avtale
med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær.
Ved vår skole regnes ikke deltakelse i følgende aktiviteter som fravær som teller med i
fraværsprosenten eller kommer til uttrykk på vitnemålet:
•
•
•
•
•
ekskursjoner, prosjektarbeid og språkreiser
skolekor og KG-Singers
studiedager
arbeid i misjonsaksjonens komité
elevrådsarbeid
18
Viktig å være oppmerksom på:
1.
Dersom det kreves at fravær ikke skal føres på vitnemålet, må det søkes om det på
forhånd (unntatt for sykdom).
2.
For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge
fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må
vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.
ELEVENES SKOLEMILJØ
Skolen arbeider aktivt og systematisk for å fremme et godt læringsmiljø, der den enkelte elev
kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet, og der det fysiske miljøet er slik at det fremmer
elevenes læring.
Det psykososiale miljøet
Dersom en elev eller noen foreldre ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet,
deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal
skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.
Hvis skolen oppdager eller får melding om at en elev blir utsatt for mobbing, skal følgende
fremgangsmåte benyttes:
1.
Mobbeofferet innkalles til inspektør for en samtale om mobbingens karakter og
hvor lenge denne mobbingen har pågått. Kontaktlærer bør også være til stede.
2.
Mobberen/Mobberne innkalles til inspektør for en samtale der offerets beskrivelse
av mobbingen legges til grunn. Denne samtalen skal munne ut i et pålegg om at
mobbingen skal opphøre umiddelbart. Hvis ikke, vil de foresatte bli innkalt til
samtale (hvis eleven er under 18 år).
3.
Hvis mobbeofferet gir sin tilslutning til det, innkalles mobber og mobbeoffer til en
samtale der formålet er å skape forsoning. Eventuelle misforståelser ryddes av
veien og en beskrivelse av fremtidige omgangsformer utarbeides.
4.
Mobbeofferet innkalles til oppfølgingssamtaler.
I noen tilfeller kan skolen tilby en eller flere parter å delta i samtalegrupper.
Det fysiske miljøet
Dersom en elev eller forelder, eller et av rådene eller utvalgene ved skolen der disse er
representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold, skal skolen snarest mulig
behandle saken etter reglene om enkeltvedtak.
Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling i slike saker, vil det likevel kunne klages
etter forskriftene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.
19
FRITAK FOR FAG ELLER DEL AV FAG
VIDEREGÅENDE SKOLE
Fritak fra vurdering i norsk sidemål
Elever har rett til fritak fra vurdering i norsk sidemål dersom de
a) på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har
problemer med å beherske begge målformene
b) ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
c) har hatt fritak fra vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, jf. § 3-6 siste ledd i Forskrift
til privatskoleloven
d) fylte vilkårene for fritak fra vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, men på grunn av
dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.
Det er ikke anledning til å annullere standpunkt- eller eksamenskarakter i norsk sidemål
dersom eleven har fått vurdering i dette faget.
For elever som får fritak fra vurdering, men ikke opplæring i norsk sidemål, skal det stå
”Deltatt” i stedet for tallkarakter i norsk sidemål på kompetansebeviset eller vitnemålet.
Fritak fra vurdering i kroppsøving
Elever som ikke kan følge den ordinære opplæringen i den praktiske delen av
kompetansemålene i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig
for eleven. Elever skal få fritak fra vurdering av den praktiske delen av faget når den
tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter. Det blir ikke gitt fritak fra vurdering
av den teoretiske delen av kompetansemålene.
Elever med fritak fra vurdering i de praktiske delene av kompetansemålene av kroppsøvingsfaget kan få vitnemål.
FRITAK FOR VURDERING I FAG
UNGDOMSSKOLEN
En elev kan etter søknad fritas for vurdering med karakter i følgende tilfelle:
● Når eleven får opplæring etter en individuell opplæringsplan, avgjør foreldrene om eleven
skal ha vurdering med eller uten karakter. Dette gjelder bare i fag der eleven får opplæring
etter en slik plan.
● I fag der det blir gitt både skriftlig og muntlig karakter, kan foreldrene også velge om
eleven skal ha bare muntlig eller skriftlig karakter i faget. De som velger karakter i norsk
skriftlig, kan da velge karakter i den ene eller begge målformene. Valgretten gjelder bare
dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.
● Elever har også rett til fritak fra vurdering i skriftlig sidemål dersom de på grunn av
sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å
greie begge målformene.
VURDERING I ORDEN OG I ATFERD
20
Det forventes at elevene har gjort seg kjent med, og følger, de retningslinjer som er uttrykt i
skolens reglement. Vurdering i orden og i atferd skjer i forhold til reglementet.
Det gis én karakter i orden og én i atferd.
Vurderingen skjer på grunnlag av de skriftlige anmerkninger eleven har fått.
Forsentkomming til heldagsprøver teller som to anmerkninger. Har eleven tillatelse til å
komme noe senere til første time, gjelder denne også ved heldagsprøver, men dette gir ikke
rett til forlenget tid på prøvene.
Lån av ordbøker og diverse materiell på heldagsprøver fører til ordensanmerkning.
Udokumentert timefravær gir også anmerkning. Nedsatt karakter vurderes når eleven i snitt
har hatt to anmerkninger pr. måned i terminen. Spesielt alvorlige forseelser kan alene
resultere i at karakteren settes ned.
I orden og i atferd skal en av disse karakterene benyttes:
a) God (G). Vanlig god orden og vanlig god atferd
b) Nokså god (Ng). Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd
c) Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfelle ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig
atferd.
Ved fastsettelse av karakter i orden tar en hensyn til om eleven viser vanlig god
arbeidsinnsats, og til hvordan eleven følger ordensreglene som er fastsatt for skolen.
Fravær uten melding kan føre til nedsatt karakter i orden.
Ved fastsettelse av karakter i atferd tar en hensyn til hvordan eleven ter seg på skoleområdet
og ellers når skolen har ansvaret for tilsynet med elevene. En skal særlig legge vekt på
hvordan eleven ter seg mot andre elever, lærere og andre tilsatte. En kan også ta hensyn til
hvordan elevene ter seg mot hverandre på skoleveien og til hvordan eleven følger
ordensreglene som er fastsatt av skolen.
Den vurderingen skolen gir i orden og i atferd, skal holdes atskilt fra vurderingen av de rent
faglige prestasjonene.
En skal ta hensyn til elevens forutsetninger, og til vanlig ikke legge avgjørende vekt på
enkelthendelser. Vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av standpunktkarakterer i orden og i
atferd skal være orden og atferd hos eleven det siste halve skoleåret.
Daglig leder har ansvaret for at terminkarakterer og standpunktkarakterer i orden og i atferd
for en elev blir satt etter drøftelse i møte der alle lærerne til eleven er til stede.
Kriteriene for karakterene i orden og i atferd skal gjøres kjent for eleven.
21
SYKDOM
Det er viktig at skolen får opplysninger om elever som har sykdommer og annet som krever
spesielle forhåndsregler.
SKADER SOM OPPSTÅR I SKOLETIDEN
Ifølge skolens instruks som gjelder skader elever utsettes for i skoletiden, gjelder følgende:
•
•
•
•
•
Melding om skaden blir gitt til foreldre så raskt som mulig.
Skolen vurderer skaden og sender eventuelt eleven med følge til legevakten.
Skolen sender skademelding til NAV og gir kopi til eleven.
Skader som godkjennes som yrkesskader gir rett til refusjon av utlegg til drosje og
behandling på legevakt. Utgiftene refunderes av NAV.
Skolen har egen ulykkesforsikring som kommer til anvendelse ved alvorlig skade som
fører til invaliditet eller død.
SPESIALTRANSPORT VED SKADER ELLER SYKDOM
Elever som grunnet skader eller sykdom ikke klarer å komme til og fra skolen med offentlige
transportmidler, kan søke om spesialtransport i sykdomsperioden. Eleven eller de foresatte
må henvende seg til kontoret med legeerklæring som dokumenterer behovet for transport og
angir forventet tidsperiode for spesialtransport. Kontoret vil sørge for bestillingen.
Spesialtransport gjelder kun for reisen frem og tilbake fra skolen.
TYVERIER OG MATERIELLE SKADER
Eleven er selv ansvarlig for å ta vare på sine eiendeler mens de er på skolen. Skolen har
låsbare skap som kan leies. Tyveri meldes på skjema som fås i resepsjonen.
Skolen dekker normalt ikke tap av eller skade på elevens eiendeler.
HJEMSENDELSE
Skolen gjør oppmerksom på at elever som på grunn av manglende respekt for
skolereglementet må sendes hjem fra overnattingsturer, leirskoler, studieturer og lignende,
selv må betale kostnadene ved en hjemsendelse.
22
KARAKTERER OG KLAGERETT
I Forskrift til opplæringsloven er det gitt regler for klage på karakterer. Nedenfor gjengis
hovedinnholdet av reglene som gjelder når en elev eller hans foresatte ønsker å klage på en
fastsatt karakter eller at karakter ikke er gitt.
GENERELT
I henhold til Forskrift til opplæringsloven kan det klages på
•
•
•
•
Standpunktkarakterer
Vedtak om ikke å sette standpunktkarakter
Orden og atferd
Eksamenskarakterer
Hvem har klagerett?
Eleven eller den han gir skriftlig fullmakt, har klagerett. Foreldre/foresatte til umyndige
elever har selvstendig klagerett. Elev under 15 år kan ikke klage uten foreldres/foresattes
skriftlige samtykke.
Klagefrist
Klagefristen er 10 dager. Klagefristen løper fra det tidspunkt eleven er gjort kjent med
karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den.
Hvordan klager man?
Klagen må fremsettes skriftlig, undertegnes av klageren eller dennes fullmektige og sendes til
skolen. Det bør redegjøres for årsaken til klagen, bortsett fra klager på skriftlige eksamenskarakterer.
Rett til begrunnelse
Den som har klagerett kan - innenfor klagefristen - kreve begrunnelse for karakter i fag hvor
det holdes muntlig eksamen, fastsettes standpunktkarakter eller karakter i orden og atferd.
Dersom en elev ikke gis standpunktkarakter eller ikke gis bestått standpunktkarakter, kan det
kreves begrunnelse for det.
Varsling
Dersom det er tvil om en elev på grunn av stort fravær eller av andre særlige grunner kan få
terminkarakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller dersom det er fare for at
eleven kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller i atferd, må eleven
og foreldrene eller de foresatte få skriftlig varsel. Varslet skal gis uten ugrunnet opphold, slik
at bedre innsats kan gjøre at termin- eller fagkarakter kan settes, eller at bedre orden eller
atferd kan påvirke karakteren.
23
RØYKING / SNUSING
Vi viser til skolereglementet § 14 om rusmidler og vil her nevne spesielt røyking.
De senere års undersøkelser har vist at tobakksrøyking medfører langt større og alvorligere
skadevirkninger enn tidligere antatt. På denne bakgrunn ble ”Lov om vern mot
tobakksskader” vedtatt med nye endringer gjeldende fra 01.01.96. Loven setter grenser for
omsetning og bruk av tobakk. Det er blant annet ikke tillatt å selge sigaretter/tobakk til
ungdom under 18 år.
Skolen har vedtatt at bruk av snus er forbudt i skoletiden og på skolens område.
For ungdomsskolen:
Det er svært viktig at de yngste elevene ikke begynner å røyke eller å snuse. Derfor tillates
ikke at elever i ungdomsskolen røyker eller snuser i skoletiden. Når elever i ungdomsskolen
blir tatt i å røyke eller å snuse, vil skolen informere hjemmet.
For videregående skole:
Ifølge offentlige bestemmelser er røyking og snusing forbudt på skolens område. Til
skolens område hører, foruten skolebygningene og skolegården, de lokaler skolen disponerer:
badet og idrettsplassen.
Reglementets bestemmelse om forbud mot røyking og snusing i skolens umiddelbare
nærhet gjelder for området som ikke er skravert på skissen.
Forretninger og kaféer i dette området omfattes av bestemmelsene, likeledes møter i skolens
lokaler om kveldene.
På idrettsdager, aktivitetsdager, turer og ekskursjoner er stedet man oppholder seg å regne
som skolens område.
Det er ikke anledning til å røyke eller å bruke snus under heldagsprøver og eksamener. Elever
i 3. klasse kan unntaksvis få tillatelse til å røyke. De elever som mener det er tvingende
nødvendig å få ta en røykepause, sender søknad til assisterende rektor ved skoleårets
begynnelse. Egne vakter vil følge disse elevene ut mellom kl. 10.30 og 11.30.
24
KLASSEROMSORDEN
Elever og lærere skal samarbeide om å fremme et best mulig skole- og læringsmiljø. I hver
klasse skal det derfor oppnevnes en klassemiljøkomité hvor tillitseleven, varatillitseleven og
kontaktlærer(e) er med. Oversikt over komitemedlemmene settes opp i klasserommet.
Komiteen har et særlig ansvar for å
• Fremme et godt læringsmiljø
• Gjennomføre trivselstiltak
• Ivareta den enkelte elev i klassen
• Ta vare på klasserommet m.h.t. orden og forebygge hærverk og skader
Hver klasse får tildelt et rom de skal ha spesielt ansvar for når det gjelder orden. Se §7 i
ordensreglementet.
Romansvaret fordeles slik:
3A
3B
3C
3D
3E
rom
“
“
“
“
301
302
303
304
305
10A
10B
10C
10D
rom
“
”
”
U1
U2
U3
U4
2A
2B
2C
2D
2E
2F
9A
9B
9C
9D
9E
rom
“
“
“
“
“
rom
“
“
“
“
B33
402
MUS
1
401
B46
23
25
34
33
24
1A
1B
1C
1D
1E
1F
8A
8B
8C
8D
8E
rom
“
“
“
“
“
rom
”
”
”
”
43
203
205
35
5
204
21
22
31
32
41
På de øvrige rommene har brukergruppene og deres faglærere ansvar for klasseromsorden.
LÅNEKASSEN
Alle elever i den videregående skole kan søke Lånekassen om lån og stipend.
Elever på studiespesialisering har rett til utstyrsstipend på kr 890.
Elevene må søke på nett på
www.lanekassen.no
og bruke MinID til innlogging.
Søknadsfrist er 15. november 2011 for hele skoleåret 2011/12 og 15. mars for våren 2012.
25
BIBLIOTEK OG DATAROM
Skolens bibliotek er åpent i skoletiden og om ettermiddagen.
Det vil bli tilbud om leksehjelp på biblioteket i en del fag. Dette tilbudet gjelder både elever i
ungdomsskolen og videregående skole. Nærmere informasjon om tidspunkter ved skolestart.
Datamaskinene på biblioteket kan benyttes til skolearbeid av elevene i skoletiden.
Datarommene U4 og U5 er tilgjengelige i midttimen (mandager, onsdager og torsdager).
UTLÅNSREGLER
UTLÅN:
Bøkene på biblioteket kan lånes en måned.
Husk lånekortet ditt når du skal registrere lånet.
INNLEVERING:
Bøkene kan leveres i innleveringskassen i biblioteket.
UTLÅNSORDNING AV SKOLEBØKER:
Bøkene må leveres i god stand, og dersom noen bøker er tapt eller ødelagt, må disse
erstattes. OBS! Du står ansvarlig for det eksemplaret av boka du har lånt. Pass derfor på at
bøkene ikke blir forbyttet.
Noen bøker kan ikke lånes hjem:
Leksika, ordbøker og andre oppslagsverk kan ikke lånes ut av biblioteket. Slike bøker er
merket med R (”Referanselitteratur”) foran katalognummeret på bokryggen, og med en gul
plaststripe.
26
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Skolen behandler personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Alle elever og deres
foresatte blir registrert med navn, adresse og telefonnummer i skolens passordbeskyttede
datasystem. Elevenes personnummer blir også registrert, blant annet til bruk ved utstedelse av
vitnemål.
Skolen utleverer ikke lister med elevenes personnummer. Elevlister med navn og adresse til
foresatte utleveres kun til internt bruk.
Skolen ber om at de foresatte tar stilling til om man ønsker at KG kan bruke bilder av
enkeltelever på skolens hjemmeside og på publikasjoner i KGs regi. Dette gjøres på s. 36
i håndboka.
REGLER VED BRUK AV DATAUTSTYR
Bruker av en datamaskin forplikter seg til å bruke maskinen etter
følgende regler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det skal ikke endres på noen innstillinger på maskinene.
Det skal ikke legges inn nye programmer eller spill på en maskin.
Det skal ikke legges inn filer lokalt på en maskin. Alle filer skal legges på brukerens
hjemmeområde på serveren (H:). Filer som blir lagt på harddisken lokalt, kan bli
slettet uten varsel.
Hjemmeområdet er der elever lagrer data forbundet med skolearbeid. Hjemmeområdet
er skolens eiendom, ikke elevens private. Det skal kun brukes til skolerelatert arbeid.
Systemansvarlige har full innsynsrett på alle hjemmeområder. Finnes det upassende
filer eller program, blir disse slettet uten varsel og eleven får anmerkning.
Dersom det oppstår problemer med en maskin, skal lærer/systemansvarlig kontaktes.
Det må ikke “fikses” på en maskin uten samtykke fra disse.
Det er ikke tillatt å logge seg inn på en annens brukerkonto. Forsøk på å få adgang til
andre områder på serveren enn sitt hjemmeområde er heller ikke tillatt.
Forsøk på å hacke eller sniffe skolens (eller andres) nettverk er ikke tillatt.
Passordet er personlig og skal ikke deles med andre (dersom noen misbruker din
konto, vil det gå ut over deg).
Det er installert programvare på skolens datamaskiner som gjør det mulig for lærerne, fra
sin PC, å følge med på og styre elevenes PC-bruk i skoletimene.
Brukeren av en datamaskin på skolen har fått til disposisjon et kostbart verktøy. Reparasjon
av en maskin kan medføre høye kostnader. Vi regner det som selvsagt at brukeren viser
ansvarlighet og ikke misbruker den tilliten det er å få bruke en slik maskin.
27
Avtale om ansvarlig bruk av internett ved KG
I tillegg til lov bl.a. om undervisning, åndsverk, kjøp og salg av tjenester, telekommunikasjon
og norsk straffelov, gjelder følgende regler for bruk av datautstyr og nettverksforbindelser ved
skolen:
•
•
•
•
•
Skolens alminnelige regelverk gjelder også ved bruk av Internett.
Skolens utstyr skal bare brukes til aktiviteter knyttet til undervisning, læring og
opplysning.
Man skal oppføre seg som en god representant for skolen, og ikke fornærme eller
forulempe andre.
Vanlige regler for alminnelig god oppførsel må følges.
Det er ikke lov å bruke kommunikasjons- eller fildelingsprogrammer annet enn de
som er installert av systemansvarlig.
Brudd på avtalen kan gi følgende konsekvenser:
•
•
•
•
Begrensninger i bruk av datamaskin.
Utestenging fra datalab / kurs.
Erstatningsansvar. Forsøk på å hacke eller sniffe skolens nettverk vil medføre
økonomisk og strafferettslig erstatningsansvar.
I enkelte tilfeller kan forholdet bli politianmeldt.
28
LEGITIMASJONSKORT
Alle elever får et kombinert legitimasjonskort / lånekort til biblioteket.
Kortene vil være klare i begynnelsen av oktober.
REISEREFUSJON
Oslo kommune refunderer reiseutgiftene for ungdomsskole-elever når avstanden mellom
bosted og skole er 4 km eller mer. Elever som har krav på reiserefusjon, får utdelt reisekort av
skolen. Nærmere orientering fås på skolen.
Ungdomsskoleelever fra andre kommuner vil få dekket sine reiseutgifter fram til
kommunegrensen.
FLYTTEMELDING
Skolen må til enhver tid kjenne til elevens hjemstedsadresse. På grunn av reglene for offentlig
støtte til skolen er det viktig at flytting meldes umiddelbart. Melding om flytting leveres
skriftlig til skolens kontor.
29
LEIRSKOLEN
KG arrangerer leirskole i Vg1 på Mesnali ungdomssenter ved Lillehammer.
Klassene reiser i tre puljer:
1. pulje: 1A, 1B
2. pulje: 1C, 1D
3. pulje: 1E, 1F
26. - 28. september
28. - 30.september
12. - 14. oktober
Naturopplevelse, undervisning, gruppesamtaler, diskusjoner og andakter er viktige innslag.
Mye tid settes av til å bli bedre kjent med lærere og medelever.
KGNYTT
KGNYTT er skolens offisielle organ. Bladet kommer ut to ganger i skoleåret og er basert på
frivillige gaver.
Målgruppen er skolens nåværende og tidligere elever. Derfor har KGNYTT mye stoff om
undervisning, arrangementer og elevaktiviteter. KGNYTT vil også målbære friskoletanken.
SKOLENS HJEMMESIDE
Her finnes det generell informasjon om skolen og informasjon om skoleåret. Det gjelder
informasjon både til elever og foreldre. Det skrives stadig reportasjer med bilder om aktuelle
hendelser og arrangementer. Derfor er det viktig å følge med på hjemmesiden for alle i
skolesamfunnet.
www.kg.vgs.no
30
ELEVRÅDET
Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever. I elevrådets lover heter det blant annet:
”Elevrådet skal virke for et godt samarbeid mellom elevene og skolens personale, aktivisere
elevene til å ta seg av arbeidsoppgaver til gagn for skolen og elevinstitusjonene og innøve
demokratiske forhandlingsmåter og drøftingsregler.”
Sammensetning
Innen hver klasse velges det om høsten en tillitselev som representant til Elevrådet. Valget
skjer skriftlig. Klassene velger også vararepresentant.
I tillegg til klasserepresentantenes plass i Elevrådet, har de interessegruppene ved skolen som
har bestått et semester og som ved generalforsamlingen har minst 15 medlemmer, rett til å
møte med en representant - dog uten stemmerett.
FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)
FAU er bindeleddet mellom skolen og hjemmene og har møter ca. 6 ganger i året hvor også
rektor er til stede. To ganger i året er det møte for alle klassekontakter.
FAU påtar seg praktiske oppgaver som kafé på skolen 17. mai (9. & 2. klasse arrangerer),
dugnadsarbeid om våren (8. klasse arrangerer), møte for russ og foreldre (3. klasse), samt at
det hvert år arrangeres et temamøte i gymsalen for alle foreldre m/elever.
FAU administrerer en frivillig foreldrekontingent som årlig fastsettes av FAU. Inntektene
brukes til trivselsfremmende tiltak på skolen og til å finansiere KG-plaketten som gis til alle
avgangselever i videregående skole.
FAU velges av klassekontaktene på høstens klassekontaktmøte. Lederen i FAU deltar i
skolens styremøter uten stemmerett.
Alle foreldre ved skolen får tilgang til FAU sitt område på It’s learning hvor en finner
vedtekter, referater og annen informasjon om FAU.
KG-VENNER
KG er en skole som på en omsorgsfull måte tar vare på elevene. En slik skole får mange
venner og trenger mange venner. KGVenner er en viktig medvandrer i skolehverdagen.
KGVenner ønsker at venner av skolen blir KGVenner. Skolens valgspråk,” KG - mer enn en
skole”, favner også det KGVenner står for. Vi prøver å synliggjøre våre aktiviteter ved å
tilbakeføre midler til skolen som i neste omgang kommer elevene til gode. KGVenner støtter
skolen både ideologisk og økonomisk der budsjettene ikke strekker til.
For tiden er den årlige medlemskontingenten kr. 300,- og vårt kontonr. 7058.05.81755.
Kontingenten betales til
KGVenner c/o William Spade
Fjordv. 43 B
1363 Høvik
Velkommen som medlem i KGVenner! Bli med og utgjør en forskjell.
31
SKOLEANDAKT
Hver dag etter 1. time holdes det en kort andakt ved skolen. Denne holdes av skolens lærere
og elever og overføres til de enkelte klasserom. Elevene blir sittende på sine plasser, og
skolen forutsetter at samtlige elever er til stede under andakten.
SANG OG MUSIKK
Skolen har et eget skolekor. Øvelsene foregår i skoletiden, og det er ingen stemmeprøver.
”KG Singers” er skolens konsertkor, og er et tilbud for elever i videregående skole. Ved
avsluttet skolegang vil en få diplom og beskrivelse av opplæringen og aktivitetene. De som er
interessert, melder seg til dirigenten for stemmeprøve.
Enkeltelever, musikk- og sanggrupper og KG Koret er med på skolens elevkvelder.
LAGET
Laget på KG er en del av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, som innbefatter
ca. 3500 medlemmer over hele Norge. Vi ønsker å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder
slik at han blir trodd, elsket og etterfulgt.
Det vil være samlinger både i skoletiden og etter skoletid. Det gis fortløpende informasjon
om de ulike aktivitetene.
SKOLEIDRETT
Høst og vinter har skolen aktivitetsdager, og her blir det gitt tilbud om ulike aktiviteter
elevene kan være med på.
Elevene tar initiativ til ulike idrettsaktiviteter. Dette organiseres av idrettsstyret.
Mulighetene for de enkelte klasser til å leie gymnastikksal på skolen til idrettslige aktiviteter
er til stede. Utleie skjer ved henvendelse til økonomilederen.
POLITISKE LAG
Elever som er interessert i politiske spørsmål, kan danne politiske lag. Opplysninger om
lagenes virksomhet blir gjort kjent gjennom oppslag og kunngjøringer over høyttaleren.
32
BRANNINSTRUKS
1.
Den som merker brann eller branntilløp, varsler dette ved å trykke inn den nærmeste
brannalarmknapp. Det finnes alarmknapper i alle etasjer.
2.
Hvis elevene merker brann eller røykutvikling, skal de si fra til lærer eller vaktmester.
Er ingen av dem i nærheten, må de selv utløse alarmen ved å trykke på alarmknappen.
3.
Vurder først om du kan slokke ved egen hjelp før du setter i gang brannalarmen.
4.
Brannalarm varsles ved at alarmklokken ringer støtvis.
5.
Ved brannalarm skal alle dører og vinduer lukkes såfremt de ikke er rømningsvei.
6.
Lærerne plikter å gjøre seg kjent med alle redningsveier. De plikter også å vite hvor
håndslukkingsmateriellet er plassert. Videre skal de vite telefonnummeret til det
stedlige brannvesenet (tlf. 110 eller 23 46 96 00).
7.
Ved brann er det lærerens første oppgave å sørge for at elevene kommer velberget ut
av klasserommene.
Han/hun skal påse at alle er ute av rommet før han/hun forlater det.
8.
Ingen må oppsøke garderobene eller andre rom for å hente tøy eller annet.
9.
Brannfarlig avfall som kan selvantenne, må legges i solid beholder av stål som er
forsynt med lokk, eller tømmes på steder hvor det ikke volder brannfare.
10.
På heimkunnskapsrommet må en være særlig oppmerksom på fare for brann ved
koking og steking. Ved skoletidens slutt kontrolleres at alle ovner og kokeplater er
avslått. Brann i fett, smult o.l. kan ikke slokkes med vann. Bruk i slike tilfeller pulver
eller kullsyre, eller kvel ilden med et lokk.
11.
Korridorer, trapper og utganger som tjener som redningsvei, må alltid ha fri passasje.
Branndører og andre selvlukkende dører må ikke festes i åpen stilling slik at de ikke
fungerer ved branntilfelle.
12.
Skolens ledelse skal sørge for at det holdes brannøvelse med lærerne i bruk av slokkeog redningsmateriell. Alarmen ved skolen prøves, og elevene skal da trenes i å benytte
nødutgangene.
33
KONTAKTLÆRERE/KONFERANSETIMER
Skolen er interessert i en god kontakt med hjemmene.
Det kan ofte bety mye å få snakke sammen.
Foresatte som ønsker samtale med lærere, bes avtale tid på forhånd.
Sentralbordets telefon: 23 19 64 40 / Lærerværelsets telefon: 23 19 64 60
Klasse:
Lærer:
Ansvarsrom:
3A
John-Arve Nilssen
301
3B
Anne Marie Schulze
302
3C
Rita Knutsen Ims
303
3D
Olav Erik Måge Areklett
304
3E
Marita Ådland
305
................................................................................………………………………..
2A
Hans-Jørgen Hagen
B33
2B
Alfhild Magelssen
402
2C
Nils Yngvar Lindgren
MUS
2D
Anders Magnus Kvinlaug
1
2E
Helene Kvarstein Magnus
401
2F
Arnt-Iacob Nordby
B46
……………………………………………………………………………………..
1A
Anne L. Handeland
43
1B
Morten Ingvaldsen
203
1C
Karen Sofie Omland
205
1D
Leif André Løkke
35
1E
Gudveig Møller
5
1F
Turid Øidne Johansen
204
.............................................................................…………………………………
10A
Per-Aasmund Utgård
U1
10B
Siri Halvorsen / Espen Lindland
U2
10C
Marit Bjørkøy/Bjørn Eriksen
U3
10D
Elin Skipnes/ Lars-Erik Nyborg
U4
…………………………………………………………………………………….
9A
Hilde Reitan Hansen / Anne Helene Jølstad
23
9B
Hilde Berger / Anya Sødal
25
9C
Inger Marie Viberg/ Hans A. Omland
34
9D
Synnøve Dystland/Thomas Aspen
33
9E
Karin Andersen/Frode Gjøen
24
..........................................................................………………………………..
8A
Kristin Finstad/Elizabeth Mariani
21
8B
Berit Haugsten / Anne Karine Storsveen
22
8C
Ruth Elisabeth Stenvaag/Elfrid Therkelsen
31
8D
Ingvild Sandnes/Stian Stabrun Smith
32
8E
Pia B. Nodeland/Leif Thore Jelmert
41
34

NB! Vi ber om at eleven og dennes foresatte (for elever i 3. klasse eleven selv) fyller ut denne
bekreftelsen og leverer den til kontaktlærer innen 31. august 2011.
Kontaktlærer tar vare på bekreftelsen.
KG 2011/2012
BEKREFTELSE
Klasse ..............
Jeg bekrefter med dette at jeg har lest gjennom skolens reglement i håndboka.
Jeg godtar reglene som gjelder bruk av skolens datautstyr.
Dato .......................... 2011
...............................................................................
Elevens underskrift
Jeg/vi* ....................................................s foresatte bekrefter med dette at jeg/vi har lest
gjennom skolens reglement i håndboka.
Dato .......................... 2011
...........................................................
.........................................................
*stryk det som ikke passer.
Kryss av:
□ Vi gir Kristelig Gymnasium tillatelse til å bruke bilder av vårt barn på skolens
hjemmeside og på publikasjoner i KGs regi.
□ Vi ønsker ikke å gi Kristelig Gymnasium tillatelse til å bruke bilder av vårt barn
på skolens hjemmeside og på publikasjoner i KGs regi.
35
LÆRERE SKOLEÅRET 2011-2012
Aasheim
Andersen
Areklett
Areklett
Aspen
Berger
Berget
Bjørkøy
Bjøru
Bøe
Børresen
Damsgård
Dick
Dystland
Edén
Eriksen
Finstad
Friedrich
Gjøen
Hagen
Halvorsen
Handeland
Hansen
Haug
Haugsten
Heggheim
Heyerdahl
Holm
Holtan
Honningsvåg
Ims
Ingvaldsen
Jancey
Jelmert
Jelmert
Johansen
Jølstad
Kristoffersen
Kvinlaug
Larsen
Lillerud
Lindgren
Lindland
Løkke
Magelssen
Magnus
Mariani
Møller
Neset
Nilssen
Nodeland
Gunnar
Karin Marie Havstad
Kristin Måge
Olav Erik Måge
Thomas Høili
Hilde Louise
Tjostolv
Marit
Tor Magnar
Sissel
Maria Bjerkreim
Mari Bryn
Astrid Døvle
Synnøve
Karin
Bjørn
Kristin
Trude
Frode
Hans-Jørgen
Siri
Anne Langås
Hilde Reitan
Agnes
Berit
Marte Fuhr
Agnes
Lars Børge
Christina
Tone Haugen
Rita Knutsen
Morten
Bjørg Langleite
Leif Thore
Mette Riddervold
Turid Øidne
Anne Helene
Erna
Anders Magnus
Knut Lorentz
Anne Beth
Nils Yngvar Bøe
Espen
Leif André
Alfhild
Helene Kvarstein
Elizabeth Marie Sandseter
Gudveig
Olav
John-Arve
Pia Benedicte
36
Nordby
Nyborg
Omland
Omland
Presno
Røynås
Røyr
Sandnes
Schulze
Skipnes
Skomsvoll
Smith
Stenvaag
Stokke
Storsveen
Sæther
Sødal
Sørensen
Therkelsen
Torkildsen
Utgård
Vadøy
Veidahl
Viberg
Vikebø
Weider
Wergeland
Westgaard
Østby
Ådland
Arnt-Iacob
Lars-Erik
Hans
Karen S.
Inger Sitter de
Kjell
Moritz
Ingvild Drolsum
Anne-Marie
Elin Anita
Une Kristin
Stian Stabrun
Ruth Elisabeth
Kristin Eriksen
Anne Karine
Turid Husby
Anya
Lars Olav
Elfrid
Inger Marie
Per-Aasmund
Kathrine Antonsen
Carl Otto
Inger Marie
Silje Brenn
Øystein Johannes
Hildegunn
Martha Orten
Kjerstin Ims
Marita Bjørke
Se skolens hjemmeside for lærernes epost-adresser.
ANDRE ANSATTE
Aasheim
Bjerke
Brown
Flekstad
Gjerdingen
Gran
Habberstad
Halvorsen
Halset
Krog
Löffler
Mathiesen
Ortiz
Røyr
Spade
Stierna
Wisløff
Gro
Anniken Terese
Anthony
Bernt Kaspar
Frode
Mona
Eva
Beate
Halvor
Morten
Michael
Berit Engstrøm
Anyela
Elisabeth
William
Tove Flinder
Leif Thomas
37
38
8
7
6
5
4
3
2
1
Time
Navn:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
TIMEPLAN
Torsdag
Fredag
Klasse: