Kurs for tekniske ledere og stedfortredere i Rådsdirektiv, forskrifter

Skedsmo, 26.3.2014
Kurs i Kjøretøyforskrifter, Direktiv og PKK- regelverk.
Bakgrunn:
Omlegging fra norske forskrifter (kjøretøyforskriften) til kravområder i forskrift om godkjenning av
bil og tilhenger til bil har store endringer av betydning for kontrollorganene, noe som betyr at
tekniske ledere og stedfortredere må sette seg inn i det nye regelverket. Det samme vil gjelde
kontrollører som utfører periodisk kontroll av kjøretøy.
For å gi tekniske ledere og stedfortredere bedre grunnlag for å ivareta de krav som myndighetene
stiller, tilbyr vi nå et nytt kurs i bruk av regelverk/forskriftene som har betydning for gjennomføring
av periodisk kontroll av kjøretøy.
Kursinnhold:
- Innføring i bruk av forskrift om godkjenning til bil og tilhenger til bil, (EU direktiv og
forordninger, ECE-regulativ).
- Øvelser i bruk av EU-direktiv (finne frem til gjeldende krav, i hovedsak knyttet opp til
kontrollveiledningen for periodisk kontroll, kontrollpunkter som medfører kontroll om
tilfredsstillelse av forskriftens krav).
- Forskrift om periodisk kontroll, om krav til kompetanse, kvalitetsstyringssystem m.m.
Kurset omfatter ikke det samme som kurs i kontrollveiledningen, dette kurset omhandler bruk av det
regelverk hvor kontrollpunktene eventuelt har sitt hjemmelsgrunnlag.
Målgruppe:
- Tekniske ledere og deres stedfortredere
- Kontrollører som utfører periodisk kontroll, bruk av regelverk i forbindelse med revidert
midlertidig kontrollveiledning. (oppslag i regelverk omtale/vist til i kurs 1 og 2 for periodisk
kontroll av kjøretøy)
Formål:
For å gi tekniske ledere, stedfortredere og kontrollører et bedre grunnlag for å ivareta de krav som
myndighetene stiller, tilbyr vi nå et nytt kurs med utgangspunkt i de forskriftene og regelverket
beskrevet ovenfor.
Nærmere om kursinnhold:
Kurset har hovedvekt på forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil og å finne frem i
regelverket etter de nye hovedgrunnene for mangelmerknader hvor kravet til
kontrollorganet/kontrollørene er å undersøke om kontrollpunktet er i henhold til forskriftenes krav.
Kontroll etter forskriftenes krav har blitt vesentlig utvidet med ibruktagelse av revidert midlertidig
kontrollveiledning fra 31.12.2013. Denne delen av kurset vil bli gjennomført ved øvelser i bruk av
regelverket slik at deltagerne får en god innføring i bruk av EUR-lex databasen hvor alle EUdirektiver er lagret, samt ECE-regulativ.
Videre vil også forhold rundt nye bestemmelser om kompetanse gjennomgått, samt praktiske
løsninger i forbindelse med nødvendige endringer i kvalitetsstyringssystemet.
© Bilservice konsult AS tlf 905 96 506 B. Kristiansen E-post adresse : [email protected]
Adresse Industriveien 11 C, ……
Org.nr. 985540896 www.bilservicekonsult.no
Haagensen Holding Enebakk AS, Byggveien 30, 1912 ENEBAKK. Org.nr.: 992 665 440
Jan Haagensen, e-post: [email protected] Tlf:454 79 070. Faks:64 92 77 19
Kursgjennomføring og varighet
Kurset går over 1 dag (7,5 time) og består av en Power Point fremvisning og praktiske øvelser i å
bruke regelverket for periodisk kontroll og kjøretøy i det daglige arbeidet. Bruk av databasen for
EU-direktivene vises ved hjelp av PC.
Kurset avsluttes med en øvelse i å finne frem til problemstilling rundt enkelte kontrollpunkter.
Kursperm
Det er utarbeidet en kursperm som støtte for deltagerne. Det er plass for egne notater ved siden av de
bildene som er vist i Power Point.
Etter avsluttet kurs kan permen være et nyttig hjelpemiddel for notater og som oppslagsverk.
Kursplan for 2.kv. 2014.
KBV Norge AS er teknisk / administrativ arrangør. Kontaktperson er Bjørn Kristiansen
Jan Haagensen er kursleder / kursansvarlig.
Kursavgift: Kr. 2950,00 inkludert lunsj, kursmateriell og lokalleie.
Påmelding, se nettsidene: bus.no eller bilservicekonsult.no se under fanen kursportal /
Bransje, PKK-kurs.
Vennlig hilsen
KBV Norge AS
Bjørn kristiansen
Jan Haagensen
E-mail: [email protected] [email protected]
© Bilservice konsult AS tlf 905 96 506 B. Kristiansen E-post adresse : [email protected]
Adresse Industriveien 11 C, ……
Org.nr. 985540896 www.bilservicekonsult.no
Haagensen Holding Enebakk AS, Byggveien 30, 1912 ENEBAKK. Org.nr.: 992 665 440
Jan Haagensen, e-post: [email protected] Tlf:454 79 070. Faks:64 92 77 19