Havyard 535

HAVYARD 535
Purse seiner / Trawler
Havyard 535
HAVYARD 535
Purse seiner / Trawler
DESIGN
A C C O M M O D AT I O N
Havyard 535 is designed for fishing with purse seine and pelagic
Accommodation for 19 persons in 11 single cabins and 4 double
trawl. Main focus is on functional solutions, low operation costs and
cabins with shower and WC.
good sea keeping capabilities. The vessel has an indoor net handling
system. There are facilities for scientists, including preparations for
MACHINERY
a drop keel. Upon request the vessel can be arranged for under-
Main engine (with SCR exhaust gas cleaning) pressure loading of the catch
Main reduction gear Two speed
Main propeller
M A I N D ATA
Length over all
approx. 3600 mm in nozzle
Shaft generator (floating frequency) approx. 74.0 m
approx. 4000 kW
Auxiliary engines
approx. 2400 ekW
2x approx. 940 ekW
Length between perpendiculars
66,6 m
Emergency / Harbour generator Breadth
15,8 m
Heat recovery systems and oil fired boiler for hot water heating of
the entire vessel
Depth to main deck
9,0 m
Depth to shelter deck
11,8 m
Fuel oil
Freshwater
Ballast water
Urea
Tunnel thrusters
1x 950 kW forward, 2x 650 kW aft
RSW machinery
2x approx. 1150 kW
Vacuum tank installation
C A PA C I T I E S
RSW tanks
approx. 250 ekW
approx. 2100 m³
approx. 480 m³
approx. 70 m³
approx. 540 m³
approx. 28 m³
C L A S S I F I C AT I O N
DNV +1A1, Fishing Vessel, Ice-C and the Norwegian Maritime Authority`s
regulations for Fishing Vessels, operation area of “Deepsea Fishing II”.
2x 4200 litres
DECK MACHINERY
Purse winches
2x approx. 37 tonnes
Trawl winches 2x approx. 80 tonnes
Sounding cable winch and auxiliary winches
Net drum 30 m3
approx. 92 tonnes
Tail end winch
approx. 37 tonnes
Arranged for stern pumping from trawl
Net winch “Super Jumbo” approx. 50 tonnes
Indoor net handling system incl. net stacker, cork line stacker, sink
line stacker and intermediate roller
Main deck crane 60 Tm, fish pump crane amidships 50 Tm, fish
pumpcrane at stern 33 Tm, deck crane with transport roller 50 Tm.
HAVYARD 535
Ringnotsnurper / Tråler
DESIGN
INNREDNING
Havyard 535 er designet for fiske med ringnot og pelagisk trål.
Innredning for 19 personer i i 11 enkle- og 4 doble lugarer m/ dusj og
Det er fokusert på funksjonelle løsninger, økonomisk drift og gode
WC.
sjøegenskaper. Fartøyet har et innendørs nothåndteringssystem
(innebygget notbinge). Der finnes fasiliteter for forskning, inkludert
MASKINERI
forberedelser for en senkekjøl. Videre kan fartøyet etter ønske
Hovedmotor (med SCR eksosrensing)
arrangeres med undertrykks-lasting av fangsten.
Reduksjonsgir
Hovedpropell HOVEDDIMENSJONER
Lengde over alt
Akselgenerator (flytende frekvens)
~74,0 m
Hjelpemotorer
ca. 4000 kW
To-speed
ca. 3600 mm i dyse
ca. 2400 ekW
2x ca. 940 ekW
Lengde mellom perpendikulærer
66,6 m
Nød-/Havneaggregat
Bredde
15,8 m
Varmegjenvinning og oljefyrt kjel for varmtvanns oppvarming av
hele fartøyet
Dybde til hoveddekk
9,0 m
Dybde til shelterdekk
11,8 m
RSW-tanker ~2100 m³
Brennolje ~480 m³
Ferskvann
Vannballast
Sidepropellere
1x 950 kW forut, 2x 650 kW akter
RSW-maskineri
2x ca. 1150 kW
Vakuumtankanlegg
K A PA S I T E T E R
~70 m³
~540 m³
ca. 250 ekW
2x 4200 liter
DEKKSMASKINERI
Snurpevinsjer
2x ca. 37 tonn
Trålvinsjer
2x ca. 80 tonn
Urea ~28 m³
Sondevinsj og hjelpevinsjer
Nettrommel 30 m²
ca. 92 tonn
KLASSE/MYNDIGHET
Frelservinsj
ca. 37 tonn
DNV +1A1, Fishing Vessel, Ice-C og Sjøfartsdirektoratets regelverk for
Fiskefartøy, fartsområde ”Havfiske II”
Arrangert for hekkpumping fra trål
Notvinsj «Super Jumbo»
ca. 50 tonn
Innendørs nothåndtering inkl hovedlegger, flålegger, grunnlegger
og mellomrull
Hoveddekkskran 60 Tm, fiskepumpekran midtskips 50 Tm,
fiskepumpekran akter 33 Tm, dekkskran med transportrull 50 Tm.