HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED

INSTRUCTIEHANDLEIDING
BRUKSANVISNING
Mod. HYDRO POWER CUBE
9mt 4x150W LED
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
INHOUDSOPGAVE – INNHOLDSFORTEGNELSE
1.
EG MARKERING - CE MERKE .......................................................................................... 5
2.
GEBRUIK EN ONDERHOUD - BRUK OG VEDLIKEHOLD ................................................ 5
3.
ALGEMENE INLICHTINGEN - GENERELL INFORMASJON............................................. 6
3.1
INFORMATIEPAKKET LICHTMAST - UTSTYRSDOKUMENTASJON LYSTÅRN ............. 6
4.
KWALITEITCERTIFICAAT - KVALITETSSYSTEM ............................................................ 7
5.
CONFORMITEITVERKLARING EN TESTFICHE – SAMSVARSERKLÆRING MED
SJEKKLISTE ...................................................................................................................... 8
6.
VEILIGHEIDSSYMBOLEN - SIKKERHETSSYMBOLER .................................................... 9
7.
NA TE LEVEN VEILIGHEIDSNORMEN - SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL
OVERHOLDES ................................................................................................................. 11
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
VOOR HET GEBRUIK VAN DE MACHINE – FØR BRUK AV MASKINEN ........................ 11
TIJDENS HET ONDERHOUD - UNDER VEDLIKEHOLD ................................................. 12
TIJDENS DE TRANSPORTFASE – UNDERTRANSPORT .............................................. 12
ALGEMENE INLICHTINGEN BETREFFENDE GEVAAR -GENERELL
RISIKOINFORMASJON .................................................................................................... 13
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - FARE FOR FORBRENNING .................................. 13
GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE - FARE FOR ELEKTRISK STØT ................................ 13
GEVAAR VOOR VASTRAKEN - FARE FOR Å BLI VIKLET INN....................................... 13
GEVAAR VOOR BRAND OF EXPLOSIE TIJDENS HET BIJTANKEN - ADVARSEL OM
BRANN ELLER EKSPLOSJON UNDER TANKE-OPERASJONER .................................. 14
LAWAAI - STØY .............................................................................................................. 14
UITLAATGASSEN - EKSOSGASSER ............................................................................. 14
9.
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE MACHINE - GENERELL BESKRIVELSE AV
MASKINEN ....................................................................................................................... 15
10.
PERIODE VAN INACTIVITEIT - PERIODE MED INAKTIVITET ....................................... 15
11.
TECHNISCHE KENMERKEN - TEKNISKE SPESIFIKASJONER .................................... 16
11.1 GENERATOR – GENERATOR ........................................................................................ 16
11.2 MOTOR – MOTOR .......................................................................................................... 16
11.3 HYDRAULISCHE REGELEENHEID – HYDRAULISK GIRKASSE ................................... 17
11.3.1 ELEKTRISCHE MOTOR – ELEKTRISK MOTOR ...................................................... 17
11.3.2 HYDRAULISCHE POMP – HYDRAULISK PUMPE ................................................... 17
11.3.3 ELEKTROKLEP – AVLASTE MAGNETVENTIL......................................................... 17
11.3.4 HYDRAULISCHE OLIE – HYDRAULIKKOLJE .......................................................... 17
11.4 LICHTMAST – LYSTÅRN ................................................................................................ 18
11.5 KABEL OM MAST OP EN NEER TE LATEN - HEVE- OG SENKETAU ............................ 18
11.6 SCHIJNWERPER – LYSKASTER .................................................................................... 19
12.
12.1
12.2
13.
IDENTIFICATIE VAN DE EXTERNE COMPONENTEN - IDENTIFIKASJON AV
EKSTERNE KOMPONENTER .......................................................................................... 20
SAMENSTELLING VAN DE LICHTMAST - SAMMENSETNING AV LYSTÅRN................ 20
EXTERN ELEKTRISCH PANEEL - EKSTERNT EL-PANEL ............................................. 22
IDENTIFICATIE VAN DE INTERNE COMPONENTEN - IDENTIFIKASJON AV INTERNE
KOMPONENTER .............................................................................................................. 23
2
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
BESCHRIJVING VAN DE COMMANDO’S VERSE MET TIMER EN LICHTSENSOR BESKRIVELSE AV BETJENINGSKONTROLLENE MED TIMER OG LYSSENSOR ........ 23
13.2 HYDRAULISCHE REGELEENHEID - HYDRAULISK GIRKASSE .................................... 25
13.2.1 NOODKNOP PAALDALING - SENKESPAK VED NØDSITUASJON ......................... 26
13.3 ACCU - BATTERI............................................................................................................. 27
13.4 BRANDSTOFTANK - DRIVSTOFFTANK ......................................................................... 28
13.5 KOPPELINGEN VOOR AANSLUITING OP EXTERNE BRANDSTOFTANK DRIVSTOFFTANK EKSTERNE TILKOBLINGER............................................................. 29
13.6 OLIEPEIL MOTOR - MOTOROLJE- NIVÅ........................................................................ 30
13.7 OLIEVERVERSING MOTOR - SKIFTE AV MOTOROLJE ................................................ 31
13.1
14.
GEBRUIKSINSTRUCTIES - BRUKSANVISNINGER ........................................................ 32
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
PLAATSING VAN DE LICHTMAST - PLASSERING AV LYSTÅRN .................................. 32
AANWIJZINGEN - MERKNADER .................................................................................... 33
ACCU-AANSLUITING - BATTERI-KOBLING ................................................................... 34
AARDAANSLUITING – JORDFORBINDELSE ................................................................. 34
VOORBEREIDENDE CONTROLES - INNLEDENDE KONTROLLER .............................. 34
INLOOPTIJD - INNKJØRING ........................................................................................... 34
GEBRUIK VAN DE LICHTMAST – BRUK AV LYSTÅRNET ............................................. 35
GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN MANUELE MODUS – BRUK AV LYSTÅRNET I
MANUELL MODUS .......................................................................................................... 37
14.9 ELEKTRISCHE AANSLUITING - ELEKTRISK TILKOBLING............................................ 44
14.9.1 AANSLUITING OP EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE - KOBLING TIL EN
ELEKTRISK INSTALLASJON .................................................................................... 44
14.10 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN MANUELE MODUS MET VOEDING VIA HET
ELEKTRISCHE NET – BRUK AV LYSTÅRNET I MANUELL MODUS MED ELEKTRISK
ANLEGGSTILKOBLING .................................................................................................. 45
14.11 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN AUTOMATISCHE MODUS MET
LICHTGEVOELIGHEIDSRELAIS INGESCHAKELD – BRUK AV LYSTÅRN I
AUTOMATISK MODUS MED LYSSENSORSTYRKE-INNSTILLING AKTIVERT ............. 46
14.12 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN AUTOMATISCHE MODUS MET TIMER
INGESCHAKELD –BRUK AV LYSTÅRNET I AUTOMATISK MODUS MED TIMER
AKTIVERT ....................................................................................................................... 48
14.12.1 TECHNISCHE KENMERKEN – TEKNISKE DATA ................................................ 48
14.13 INSTELLING VAN DE LOGICA MPNANO IN DE AUTOMATISCHE MODUS –
AUTOMATISK MODUS MPNANO PANEL-INNSTILLING.................................................. 53
14.14 STILSTAND VAN DE GROEP - STANSE MOTOREN ...................................................... 54
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16.
16.1
ONDERHOUD VAN DE LICHTMAST VEDLIKEHOLD AV LYSTÅRN ............................. 55
SMEREN VAN DE LEISCHIJVEN –SMØRING AV RULLENE .......................................... 55
SMEREN VAN DE TELESCOPISCHE PALEN -SMØRING AV MASTSEKSJONER ........ 55
SMEREN VAN DE STEUNPOTEN –SMØRING AV STØTTEBEN ................................... 55
CONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE CILINDER –KONTROLL AV HYDRAULISK
SYLINDER....................................................................................................................... 56
CONTROLE VAN DE STALEN KABELS - KONTROLL AV STÅLKABLER ....................... 56
CONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE KOPPELINGEN – KONTROLL AV
HYDRAULISKE KOBLINGER .......................................................................................... 56
VADEMECUM IN GEVAL VAN PROBLEMEN - FEILSØKINGSVEILEDNING ................. 57
VOORNAAMSTE AFWIJKINGEN - HOVEDAVVIK .......................................................... 57
17.
BESTELLING VAN RESERVEONDERDELEN -BESTILLING AV RESERVEDELER ...... 63
18.
RESERVEONDERDELEN – RESERVEDELER ................................................................ 64
3
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
LIJST RESERVEONDERDELEN VOORPANEEL –RESERVEDELSLISTE
KONTROLLPANEL.......................................................................................................... 64
18.2 LIJST RESERVEONDERDELEN HYDRAULISCHE ONDERDELEN RESERVEDELSLISTE HYDRAULISKE KOMPONENTER .............................................. 66
18.2.1 VERSION CTE (elektrische motor BA.M.E. met ronde tank) – CTE
VERSJON(Elektrisk motor BA.M.E. med rund tank)................................................... 66
18.2.2 VERSION HYDROVEN (elektrische motor Melegary met vierkante tank) –
HYDROVEN VERSJON (Elektrisk motor Melegary med firkantet tank) ...................... 68
18.3 LIJST RESERVEONDERDELEN GRONDPLAAT –RESERVEDELSLISTE FUNDAMENT
........................................................................................................................................ 69
18.4 LIJST RESERVEONDERDELEN EXTERNE BRANDSTOFTANK AANSLUITINGEN –
RESERVEDELSLISTE EKSTERNE DRIVSTOFFTANK-TILKOBLINGER........................ 71
18.5 LIJST RESERVEONDERDELEN CONSTRUCTIE – LISTE OVER RESERVEDELER
KONSTRUKSJON ........................................................................................................... 72
18.6 LIJST RESERVEONDERDELEN HEFHAAK – RESERVEDELSLISTE LØFTERAMME ... 74
18.7 LIJST RESERVEONDERDELEN TELESCOPISCHE PAAL – TELESKOPISK MAST
RESERVEDELSLISTE .................................................................................................... 75
18.8 LIJST RESERVEONDERDELEN SCHIJNWERPERSGROEP –RESERVEDELSLISTE
LYSKASTER-GRUPPE ................................................................................................... 77
18.9 LIJST RESERVEONDERDELEN ALTERNATOR –LISTE OVER RESERVEDELER
DYNAMO ......................................................................................................................... 79
18.10 LIJST VAN ACCESSOIRES WISSELSTROOMDYNAMO – LISTE OVER TILBEHØR
VEKSELSTRØMDYNAMO .............................................................................................. 81
18.11 LABELS VOOR LICHTMAST – SELVKLEBENDE MERKER FOR LYSTÅRN .................. 82
18.1
19.
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
ELEKTRISCH SCHEMA - KOBLINGSSKJEMA ............................................................... 83
EERSTE DEEL – DEL EN ................................................................................................ 83
TWEEDE DEEL – DEL TO ............................................................................................... 84
DERDE DEEL – DEL TRE................................................................................................ 85
VIERDE DEEL – DEL FIRE .............................................................................................. 86
GARANTIE - GARANTI .................................................................................................... 87
4
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
1. EG MARKERING - CE MERKE
De EG-markering (Europese Gemeenschap)
bevestigt dat dit product conform is met de
essentiële veiligheidsvereisten voorgeschreven
door de Europese Richtlijnen.
CE-merket (Det europeiske fellesskap)
bekrefter at produktet er i samsvar med
grunnleggende sikkerhetskrav som kreves av
de gjeldende Europeiske Direktiver.
2. GEBRUIK EN ONDERHOUD - BRUK OG VEDLIKEHOLD
Beste klant, wij danken u voor de aankoop van
ons product. Deze handleiding bevat alle
nodige informatie voor het gebruik en het
algemene onderhoud van de lichtmast.
Kjære kunde, vi takker deg for å ha kjøpt
produktet vårt. Denne håndboken inneholder
all informasjon som er nødvendig for bruk og
generelt vedlikehold av lystårnet.
De verantwoordelijkheid voor een
werking hangt af van de bediener.
goede
Ansvaret for forsvarlig drift avhenger av
operatøren.
Alvorens de machine te installeren en in elk
geval voor elke werkzaamheid, moet u
aandachtig
deze
instructieen
gebruikshandleiding lezen. Indien er iets niet
perfect duidelijk of verstaanbaar is, neem dan
onmiddellijk contact op met TOWER LIGHT
S.r.l. via het nummer:
Før maskinen installeres og uansett før hver
operasjon, les nøye følgende bruksanvisning.
Dersom denne bruksanvisningen ikke er helt
klar eller forståelig, kontakt direkte TOWER
LIGHT Srl på nummer:
+39 0382 567011
De onderhavige handleiding is een integrerend
deel van de machine en moet ze vanaf de
inbedrijfstelling gedurende 10 jaar vergezellen,
ook indien de machine aan iemand anders
wordt gegeven of verkocht.
Den foreliggende bruksanvisning er en
integrert del av maskinen og skal følge
livssyklusen til maskinen i 10 år fra
igangkjøring, også ved overdragelse til annen
bruker.
Alle gegevens en foto’s in deze catalogus
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden.
Alle
spesifikasjoner
og
bilder
i
foreliggende katalog kan endres uten
forvarsel.
5
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
3. ALGEMENE INLICHTINGEN - GENERELL INFORMASJON
De lichtmast werd ontworpen, gebouwd en
getest om te voldoen aan de van kracht zijnde
Europese normen die de beperking van het
elektrisch risico beogen en met inachtneming
van de van kracht zijnde normen.
TOWER
LIGHT
S.r.l.
wijst
alle
aansprakelijkheid af voor schade te wijten
aan wijzigingen aangebracht aan het
product
zonder
uitdrukkelijke
en
schriftelijke goedkeuring.
3.1
Lystårnet er utformet, produsert og testet for
å være i samsvar med europeiske standarder
og for å redusere til et minimum de elektriske
farer i samsvar med gjeldende forskrifter.
TOWER LIGHT S.r.l. fraskriver seg ethvert
ansvar for skader som følge av endringer
av produktet uten skriftlig godkjenning.
INFORMATIEPAKKET LICHTMAST - UTSTYRSDOKUMENTASJON LYSTÅRN
Samen met de handleiding worden de
volgende documenten geleverd:
Handleiding voor gebruik en onderhoud
van de lichtmast (deze handleiding.
Handleiding voor gebruik en onderhoud
van de motor.
Handleiding voor gebruik en onderhoud
van de alternator.
Testfiche van delichtmast.
CE
conformiteitverklaring.
Garantiecertificaat.
Sammen med denne bruksanvisningen
leveres følgende dokumenter:
Bruksanvisning
for
lystårnet
(foreliggende manual).
Instruksjoner for bruk og vedlikehold
av motoren.
Instruksjoner for bruk og vedlikehold
av dynamoen.
Sjekkliste for lystårnet.
CE-samsvarserklæring. Garantibevis.
6
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
4.
KWALITEITCERTIFICAAT - KVALITETSSYSTEM
Door de inspanningen die TOWER LIGHT
S.r.l. tot nu toe leverde om een hoge
kwaliteitstandaard van het product en van de
bedrijf- en beheerfases te behouden, verwierf
TOWER LIGHT S.r.l. op 25 November 2002 de
ISO certificatie 9001:2000 en in 2004 de
VISION 2000 updating.
TOWER
LIGHT
S.r.l.
kan
volledig
onafhankelijk alle elementen in zijn eigen
bedrijf ontwikkelen door elk onderdeel met
spitstechnologie en machines met numerieke
besturing te doorlichten, te ontwerpen en te
produceren. Om zijn klanten een hoge
kwalitatieve standaard te garanderen, wordt
elk afgewerkt product afzonderlijk getest en
voorzien van alle nodige documentatie voor
een zelfstandig gebruik.
De aandacht die wij steeds op onze klanten
focusten, stelde ons in staat steeds
innovatieve
en
gebruiksvriendelijke
oplossingen aan te bieden. Dit is de reden
waarom TOWER LIGHT S.r.l. marktleader
werd in Europa.
TOWER LIGHT S.r.l. garandeert zijn producten
voor een periode van 12 maanden.
For å garantere en høy kvalitetsstandard på
produktene,
også
i
arbeids-og
ledelsesmessige praksiser, fikk TOWER
LIGHT
Srl
i
25
november
2002
kvalitetssertifisering ISO 9001:2000 og i 2004
VISION 2000 oppdatering.
TOWER LIGHT S.r.l. kan utvikle alle
elementer i egen bedrift ved å fremstille hver
komponent, planlegge og produsere den
innomhus, med de mest moderne robotiserteog datastyrte maskiner. For å garantere våre
kunder en høy kvalitetsstandard, blir hvert
produkt testet enkeltvis og utstyrt med all
nødvendig dokumentasjon for selvstendig
bruk.
Våre medarbeidere er alltid oppmerksomme
på kundenes behov. TOWER LIGHT S.r.l. ser
stadig etter nye løsninger som beskytter vårt
prinsipp om enkelt arbeid og som gjør vår
fabrikk til det ledende varemerket i Europa.
TOWER LIGHT S.r.l. garanterer deres
produkter for en periode på 12 måneder.
7
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
5.
CONFORMITEITVERKLARING EN TESTFICHE –
SAMSVARSERKLÆRING MED SJEKKLISTE
In de bijlage van de handleiding wordt de “CE
Conformiteitverklaring”
geleverd,
een
document dat certificeert dat de machine in uw
bezit conform is met de van kracht zijnde EGrichtlijnen.
Ook de “Testfiche” is aanwezig in de bijlage,
waarin een reeks controles uitgevoerd bij het
machinetesten worden gemeld.
Sammen med bruksanvisningen leveres
"Samsvarserklæring", et dokument som
beviser at maskinen i deres besittelse er i
samsvar med gjeldende EEC-direktiv.
N.B.: de tabellen worden enkel als informatief
voorbeeld geleverd. Ze kunnen dus wijzigingen
of verbeteringen ondergaan die de fabrikant
zal toepassen zich houdend aan de van kracht
zijnde wetgeving.
N.B: tabellene er kun informative eksempler,
derfor kan de være gjenstand for endringer
eller moderniseringer som produsenten vil
gjennomføre i henhold til gjeldende lover.
Vedlagt finnes også en “sjekkliste”, der det er
angitt en rekke kontroller utført ved maskinkontrollen.
8
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
6.
VEILIGHEIDSSYMBOLEN - SIKKERHETSSYMBOLER
Deze symbolen verwittigen de gebruiker over
eventuele gevaren die schade aan personen
kunnen veroorzaken.
Disse symbolene informere brukeren om
eventuelle farer som kan føre til skader på
personer.
Lees
de
betekenis
en
voorzorgsmaatregelen in de handleiding.
Les
forholdsreglene
og
betydningen
beskrevet i denne bruksanvisningen.
Gevaarsymbolen
Fare-symbol
de
Betekenis
Betydning
Lees de
instructiehandleiding
alvorens de machine in
gebruik te nemen.
Les bruksanvisningen før
maskinen anvendes.
Opgepast gevaar voor
elektrische ontladingen.
Raadpleeg de handleiding.
Fare for elektriske
utladninger.
Se i bruksanvisningen.
Opgepast uitlaatgassen,
schadelijk voor de
gezondheid.
Hou u op een veilige
afstand van de
emissiezone.
Vær oppmerksom
helseskadelige avgasser.
Hold sikker avstand fra
utslippssonen.
Gevaar voor brandwonden.
Raak het uitlaatspruitstuk
en de motor niet aan
wanneer de machine in
bedrijf is.
Fare for brannskader.
Ikke ta på eksosmanifolden
og motoren når maskinen
er i drift.
Gevaar: open niet wanneer
de motor warm is.
Fare: ikke åpne når
motoren er varm
Stop de motor alvorens bij
te vullen.
Gebruik enkel dieselolie.
Stopp motoren før drivstoff
fylles.
Bruk kun diesel.
9
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Verbodsymbolen
Forbudssymboler
Informatiesymbolen
Informasjonssymboler
Gevaar voor lekken van
corrosieve stoffen.
Fare for mulig søl av
etsende stoffer
Gevaar voor kneuzingen
van de bovenste
ledematen.
Fare for knusing av hender
Betekenis
Betydning
Het is verboden
bewegende onderdelen
schoon te maken, te
smeren en af te stellen
Det er forbudt å rengjøre,
smøre eller justere deler i
drift.
Het is verboden brand met
water te blussen. Gebruik
enkel brandblusapparaten.
Det er forbudt å slukke
brann med vann, bruk kun
brannslukningsapparater
Het is verboden vrije
vlammen te gebruiken.
Det er forbudt å bruke åpne
flammer
Betekenis
Betydning
Duidt een hefpunt van de
machine aan.
Dette symbol angir et
løftepunkt til maskinen.
10
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
7.
NA TE LEVEN VEILIGHEIDSNORMEN - SIKKERHETSFORSKRIFTER
SOM SKAL OVERHOLDES
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade aan
personen en zaken ten gevolge van het niet
in acht nemen van de veiligheidsnormen.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader på gjenstander eller
personer som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsforskriftene.
7.1 VOOR HET GEBRUIK VAN DE MACHINE – FØR BRUK AV MASKINEN
Wij adviseren beschermmiddelen te
dragen,
zoals
handschoenen,
beschermende schoenen, oordoppen of
oorkappen.
Det anbefales å bruke verneutstyr,
hansker, vernesko, øreklokker for akustisk
beskyttelse.
U dient op de hoogte te zijn van de werking
van alle commando’s van de lichtmast.
Det anbefales å kjenne til betjeningen av
alle kommandoene på lystårnet.
Het aangewezen personeel moet al het
advies en de risico’s vermeld in deze
handleiding gelezen hebben.
Autorisert
personell
anbefales
å
konsultere advarsler og farer beskrevet i
denne bruksanvisningen.
Plaats een hekken op 2 meter afstand rond
de lichtmast om te verhinderen dat
onbevoegd personeel bij de machine komt.
Plasser barrierene på 2 meters avstand
rundt lystårnet for å hindre at
uvedkommende kommer til på maskinen.
Verzeker u ervan dat de lichtmast niet
gevoed is en er geen onderdelen in
beweging zijn.
Forvisse seg om at lystårnet ikke forsynes
og at ingen deler er i bevegelse.
Laat niet toe dat onbevoegd personeel de
lichtmast gebruikt.
Bruk av lystårnet er kun tillatt av kvalifisert
personell.
Lees aandachtig de veiligheidslabels
aangebracht op de machine.
Les nøye varselskilt festet til maskinen.
Voer de aardaansluiting van de groep uit
via de hiervoor bestemde klem.
Koble enheten til
anordnet klemme.
De aardaansluiting van de groep moet
uitgevoerd worden met een koperen draad
met een doorsnede van minstens 6 mm².
Enheten må kobles til jorden ved å bruke
en kobber-kabel med minimum diameter
på 6 mm ².
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele schade
te wijten aan het nalaten van een
aardaansluiting.
Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig
for eventuelle skader som følge av
feilaktig jording.
11
jorden
gjennom
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
7.2 TIJDENS HET ONDERHOUD - UNDER VEDLIKEHOLD
Schakel voor elke onderhoudsingreep
steeds de machine uit.
Slå
alltid
av
vedlikeholdsarbeid.
maskinen
før
Het buitengewoon onderhoud moet steeds
uitgevoerd
worden
door
bevoegd
personeel.
Ekstraordinært vedlikehold skal
utføres av autorisert personell.
alltid
Alvorens vervangingen of onderhoud op de
schijnwerpers uit te voeren, moet de
voeding afgesloten worden en moet u
wachten tot de lampen afkoelen.
Før vedlikeholdsarbeid på lyskasterne,
koble fra forsyningen og vent på
lampenes avkjøling.
Gebruik
steeds
beschermmiddelen.
Bruk alltid egnet verneutstyr.
geschikte
De vloeistof in de accu bevat zwavelzuur
dat uiterst corrosief is en schadelijk voor de
huid.
Gebruik steeds beschermende
handschoenen
en
wees
bijzonder
voorzichtig bij het vullen om overlopen te
vermijden.
Batterivæske innholder svovelsyre som er
ekstremt etsende og skadelig for huden.
Bruk alltid vernehansker og vær ekstremt
forsiktig for å unngå søl når syren helles.
Het contact met de motorolie kan de huid
schaden. Draag handschoenen alvorens de
olie te gebruiken. Onmiddellijk afspoelen
indien de olie op de huid terecht komt.
Kontakt med motorolje kan skade huden.
Bruk hansker ved bruk av motorolje.
Dersom man kommer i kontakt med
motorolje, vask det av umiddelbart.
7.3 TIJDENS DE TRANSPORTFASE – UNDERTRANSPORT
Gebruik UITSLUITEND de
hefpunten, indien aanwezig.
voorziene
Bruk KUN de anordnede løftepunktene,
dersom de finnes.
Indien een hefhaak aanwezig is, mag deze
slechts gebruikt worden voor het tijdelijk
heffen van de machine en niet om de
machine lange tijd te laten hangen.
Der løftekrok er til stede, må denne kun
brukes til midlertidig løfting av maskinen
og ikke til henging i luften over lengre tid.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade veroorzaakt
door
nalatigheid
gedurende
de
transportwerkzaamheden.
Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for
eventuelle skader
som
følge av
uaktsomhet under transportoperasjoner.
12
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
8.
ALGEMENE INLICHTINGEN BETREFFENDE GEVAAR -GENERELL
RISIKOINFORMASJON
8.1
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - FARE FOR FORBRENNING
8.2
8.3
Raak geen warme oppervlakken aan zoals
knalpijpen en hun verlengstukken of de
motorromp wanneer in werking.
Ikke berør med hendene varme overflater,
som dempere med tilhørende deler og
motorskroget når disse er i drift.
Raak de schijnwerpers niet aan wanneer ze
ingeschakeld zijn.
Ikke berøre lyskasterne når disse er tent.
Draag steeds geschikte handschoenen.
Bruk alltid egnede hansker.
GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE - FARE FOR ELEKTRISK STØT
Raak geen onderdelen aan die onder
spanning staan. Dit zou dodelijke schokken
of
zware
brandwonden
kunnen
veroorzaken.
Ikke berøre deler i spenning, dette kan
føre til dødelige støt.
Raak de elektrische kabels niet
wanneer de machine aan is.
Ikke berøre elektriske
maskinen er i drift.
aan
kabler
når
GEVAAR VOOR VASTRAKEN - FARE FOR Å BLI VIKLET INN
Verwijder nooit de beschermingen op de
draaiende delen, de luchtgaten en de
riemen.
Fjern aldri beskyttelsene plassert på
roterende deler, på luftehullene og over
beltene.
Voer
nooit
schoonmaakonderhoudswerkzaamheden
uit
bewegende onderdelen.
en
op
Aldri utføre rengjøring og vedlikehold på
bevegelige deler.
Draag gepaste kleding gedurende het
gebruik van de lichtmast.
Bruk egnet bekledning under bruk av
lystårnet.
13
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
8.4
GEVAAR VOOR BRAND OF EXPLOSIE TIJDENS HET BIJTANKEN - ADVARSEL OM
BRANN ELLER EKSPLOSJON UNDER TANKE-OPERASJONER
Zet steeds de motor uit alvorens brandstof
bij te vullen.
Skru av motoren før tanke-operasjoner.
Rook niet gedurende het tanken.
Ikke røyk under tanke-operasjoner.
Het bijvullen moet zorgvuldig uitgevoerd
worden zodat overlopen van de brandstof
wordt vermeden.
Tanke-operasjonen må utføres på en slik
måte at drivstoff ikke slippes ut fra tanken.
Bij overlopen of morsen dient u de
onderdelen af te drogen en schoon te
maken
Ved utslipp av brennstoff fra tanken, tørk
og rengjør delene.
Controleer of er geen brandstofverlies is en
de leidingen intact zijn.
Kontroller at det ikke er utslipp av drivstoff
og at rørene ikke er skadet.
8.5 LAWAAI - STØY
Gebruik oordoppen of oorkappen tegen
lawaai.
Bruk ørepropper eller øreklokker mot
støy.
8.6 UITLAATGASSEN - EKSOSGASSER
Uitlaatgassen zijn schadelijk voor de
gezondheid. Hou u op veilige afstand van
de emissiezone.
Indien de generator groep van de lichtmast
in een gesloten ruimte wordt gebruikt, moet
u ervoor zorgen dat de uitlaatgassen naar
buiten worden geleid.
Eksosgasser er helseskadelige.
sikker avstand fra utslippssonen.
Hold
Dersom generatoren på lystårnet brukes
på lukkede områder, sørg for at avgasser
kan slippes ut uten hindringer.
14
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
9. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE MACHINE - GENERELL
BESKRIVELSE AV MASKINEN
De lichtmast HYDRO POWER CUBE is een
verlichtingstoren die ontworpen werd, rekening
houdend met volgende 3 fundamentele
kenmerken:
compacte afmetingen
hoge betrouwbaarheid
kwaliteit van de bouwmaterialen
Lystårnet HYDRO POWER CUBE er utformet
ved å ta i betraktning følgende tre
grunnleggende kjennetegn:
De gebruikte materialen garanderen uiterste
stevigheid en een lange levensduur daar ze
niet door roest kunnen aangetast worden. U
hebt de mogelijkheid om de toren neer te laten,
wat bij verplaatsing en transport van
fundamenteel belang is. De lichtmast kan
volledig veilig door één bediener in bedrijf
gesteld en gebruikt worden. De schijnwerpers
en de lampen gebruikt op de lichtmast werden
door topfabrikanten geleverd en volgens de
regels van het vak bekabeld en zorgvuldig
gecontroleerd.
Konstruksjonmaterialene som brukes sikrer
ikke kun en ekstrem soliditet på tårnet, men
de er også ensbetydende med lang levetid.
Dette er materialer som er beskyttet mot
oksidasjon som rust. Muligheten til å senke
tårnet er en avgjørende faktor i forhold til
flytting og transport. Tårnet kan installeres og
brukes av en enkelt operatør i maksimal
sikkerhet. Lyskasterne brukt på tårnet,
komplett med lamper, er laget av verdens
beste produsenter og er nøye kontrollert.
kompakte dimensjoner
høy pålitelighet
kvalitet på konstruksjonsmaterialene
10. PERIODE VAN INACTIVITEIT - PERIODE MED INAKTIVITET
We raden u aan om de motor gevuld te laten
met motorolie en brandstof om oxidatie te
vermijden en om de kabels van de accu los te
koppelen als u de machine een lange tijd
(meer dan een jaar) niet zult gebruiken.
Ververs de vloeistoffen als u de machine weer
in gebruikt neemt, sluit de kabels van de accu
weer aan en controleer de riemen, leidingen,
rubberen verbindingen en hun afdichting.
Verricht tevens een visuele controle van de
elektrische kabels.
Dersom maskinen ikke skal være i drift over
en lengre periode (mer enn ett år), anbefaler
vi å beholde olje, drivstoff og innsiden av
motoren, slik at man unngår oksidering; vi
anbefaler også å koble fra batteri-kablene.
Når maskinen settes i drift igjen, må væskene
erstattes, batteriet må lades; sjekk belter, rør,
gummislanger og deres resistens og en
visuell inspeksjon av elektriske forbindelser
må utføres.
15
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
11. TECHNISCHE KENMERKEN - TEKNISKE SPESIFIKASJONER
11.1 GENERATOR – GENERATOR
Model
Synchroon
Synkron
Modell
Eenfasige spanning
5 kVA - 230 V
Enfaset spenning
Eenfasige hulpuitgang
2,5 kVA - 230 V
Enfaset hjelpeutgang
Frequentie
50 Hz
Frekvens
Cos
1
Cos
Isolatieklasse
F
Isolasjonsklasse
Beschermingsgraad
IP 23
Mekanisk beskyttelse
Type motor
KOHLER KD350
Merke/Type
Aantal cilinders
1
Antall sylindre
11.2 MOTOR – MOTOR
3
Cilinderinhoud
349 cm
Vermogen
4.5 Kw
Strøm
Snelheid
3000 r.p.m.
Motorhastighet
Afkoeling
Lucht- Luft
Kjøling
Brandstof
Diesel
Drivstoff
Opstarten
Elektrisch - Elektrisk
Oppstart
Capaciteit oliecarter
1,2 l
Kapasitet bunnpanne
Specifiek verbruik
260 gr/kWh
Spesifikt drivstoff-forbruk
Capaciteit brandstoftank
200 l
Kapasitet drivstofftank
Geluidvermogen
92 Lwa
Støynivå
Accu
12 V - 44 Ah
Batteri
16
Sylindervolum
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
11.3 HYDRAULISCHE REGELEENHEID – HYDRAULISK GIRKASSE
11.3.1 ELEKTRISCHE MOTOR – ELEKTRISK MOTOR
Voeding
230 V 50-60 Hz ± 10%
Forsyning
Vermogen
0,55 kW
Strøm
Polen
4
Poler
Laadfactor
S1
Belastningsfaktor
11.3.2 HYDRAULISCHE POMP – HYDRAULISK PUMPE
Cilinderinhoud
1,3 cm3
Sylindervolum
Maximum druk
210 bar
Maksimum trykk
Drukwaarde ingesteld door de
fabrikant
180 bar
Trykkverdi satt av produsenten
Noodopstartsysteem
Manueel - Manuell
Nødoppstartssystem
11.3.3 ELEKTROKLEP – AVLASTE MAGNETVENTIL
Thermische isolatie van de spoel
Klasse F – VDE0585
Termisk isolering av spolen
Elektrische aansluiting
DIN 43650-A / ISO 4400
Elektrisk tilkobling
Beschermingsgraad
IP 65
Beskyttelsesgrad
Intermitterende werking
ED 100%
Driftssyklus spole
Spanning van de spoel
230 V 50-60 Hz ± 10%
Spenning spole
11.3.4 HYDRAULISCHE OLIE – HYDRAULIKKOLJE
Tankcapaciteit
5l
Tankkapasitet
Type olie
SO/DIN 6743/4
minerale olie - Mineralolje
Oljetype
Viscositeit van de olie
15-100 mm2 sec –
ISO 3448
Oljeviskositet
Temperatuur van de olie
-15°C ÷ +80°C
Oljetemperatur
Maximum contaminatieniveau van
de olie
Klasse 10 in
overeenstemming met
NAS 1638 met filter B 25
> 75 – Klasse 10 i
overensstemmelse med
NAS 1638 med filter B 25
> 75
Maksimalt forurensingsnivå på
olje
17
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
11.4 LICHTMAST – LYSTÅRN
Maximum hoogte
8,5 mt
Maksimal høyde
Opheffen
Hydraulisch Hydraulikk
Heving
Secties
7
Seksjon
Rotatie
340°
Rotasjon seksjon
Elektrische spiraalkabel
11G2,5 mmq
Elektrisk spiralkabel
Elektrische kabel voor bekabeling
van de schijnwerpers
H07RN-F
Elektrisk kabel på lyskastere
Maximale stabiliteit bij wind
80 km/h
Maksimal vindstabilitet
Minimum afmeting (L x B x H mm)
1330 x 1225 x 2330
Minimum dimensjon
(L x W x H mm)
Maximum afmeting
(L x B x H mm)
2542 x 2542 x 9000
Maksimal dimensjon (L x W x H
mm)
Gewicht
1045 kg
Vekt
11.5 KABEL OM MAST OP EN NEER TE LATEN - HEVE- OG SENKETAU
Type staalkabel
AZN625APPCOM
Type tau
Diameter kabel
6 mm
Diameter tau
Diameter externe draden
0,4 mm
Diameter utvendige vaiere
Nominale massa
0,15 Kg
Vekt per meter
Samenstellingh
6x(12+(6)+6+1)KF+PP
Konstruksjon
Wikkeling
Rechts gekruist - Høyre
kabellegging
Type kabellegging
Weerstandklasse
2160 N/mm²
Strekkfasthet
Strengen
Gecompacteerd Komprimert
Kabler
Voorgevormd
Ja - Ja
Formet
Staaldraden
Carbon - Karbon
Ståltråder
Bescherming draden
Verzinkt klasse B Galvanisert klasse B
Beskyttelse av ståltau
Minimum breeksterkte
32,3 kN 3230 Dan
3294 Kg
Minimum bruddstyrke
18
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
11.6 SCHIJNWERPER – LYSKASTER
Lampe
Led
Lampe
Vermogen
4x150 W
Strøm
Beschermingsgraad
IP 65/67
Kapslingsbeskyttelse
Bedrijfstemperatuur
-40°C to +85°C
Driftstemperatur-spekter
Totaal led lumen voor schijnwerper
18720 Lm
Antall led lumen på lyskaster
Aantal leds voor schijnwerper
72
Antall led på lyskaster
kleurtemperatuur (Kelvin)
4500, 6000
Fargetemperatur (Kelvin)
Vermogensfactor
>0.95
Effektfaktor
Afmetingen (Lu x A x P mm)
330 x 220 x 98
Dimensjoner (L x H x D mm)
19
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
12. IDENTIFICATIE VAN DE EXTERNE COMPONENTEN IDENTIFIKASJON AV EKSTERNE KOMPONENTER
12.1 SAMENSTELLING VAN DE LICHTMAST - SAMMENSETNING AV LYSTÅRN
4
3
5
2
6
7
6
1
Pos.
Elementer
1
Beschrijving
Beskrivelse
Inspectieluik motor met besturingspaneel
2
3
4
5
6
7
Inspectieluik motor
Uitgang uitlaatgassen
Schijnwerpers
Telescopische paal
Rooster luchtinlaat
Inspectieluik motor
Inspeksjonsluke på motor med
kontrollpanel
Inspeksjonsluke på motor
Utløp for avgasser
Lyskastere
Teleskopisk mast
Luftinntaksrist
Inspeksjonsluke på motor
20
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
12
13
11
14
10
15
9
8
8
Pos.
Elementer
8
9
10
11
12
13
14
15
Beschrijving
Beskrivelse
Platen voor transport middels heftruck
Rooster luchtuitlaat
Inspectieluik motor
Pen blokkering rotatie van de
schijnwerpers
Handgrepen rotatie schijnwerpers
Hefhaken
Noodstop
Uitschuifbare steunpoten
Plate for transport med gaffeltruck
Luftutløpsrist
Inspeksjonsluke på motor
Blokkeringsstift for rotasjon på lyskastere
21
Rotasjonshåndtak for lyskastere
Løftekrok
Knapp for nødstopp
Uttrekkbare støtteben
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
12.2 EXTERN ELEKTRISCH PANEEL - EKSTERNT EL-PANEL
16
Pos.
Elementer
16
17
17
Beschrijving
Beskrivelse
Noodstop
Aardingsklem
Knapp for nødstopp
Jordingsklemme
22
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13. IDENTIFICATIE VAN DE INTERNE COMPONENTEN IDENTIFIKASJON AV INTERNE KOMPONENTER
13.1 BESCHRIJVING VAN DE COMMANDO’S VERSE MET TIMER EN LICHTSENSOR BESKRIVELSE AV BETJENINGSKONTROLLENE MED TIMER OG LYSSENSOR
21 22 23
24 25
26
27
20
28
19
18
31
30
29
32
23
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Pos.
Elementer
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Beschrijving
Beskrivelse
Mannelijke stekker ingang net eenfasig
230 V 32 A 2p+T 90° CEE
Differtentiaalschakelaar 25 A
Uurteller
Besturingspaneel MPnano
Meldlamp brandito hervulling
Niveau-indicator brandstof
Hendel stijging / daling paal
Timer
Thermische drukschakelaar 16 A
bescherming stopcontact 230 V
Selectieschakelaar “Generator/Off/Net”
Eenfasig stopcontact 230 V 10/16 A 2P+T
CEE
Selectieschakelaar
“Off/Timer/Lichtrelais/Manueel”
Afstelling lichtrelais
Thermische schakelaar 16 A voor het
aanzetten van de lampen
Registratienummer
230 V 32 A 2p+E 90° EEC hovedinntak
enfase-støpsel
25 A jordfeilbryter
Timeteller
MPnano kontrollpanel
Kontrollampe for lavt drivstoffnivå
Drivstoffmåler - Indikator drivstoffnivå
Heving og senking av spak
Timer
Termisk trykkbryter 16 A beskyttelse av
stikkontakt 230 V
Velgebryter “Generator/Off/-Nett”
230 V 10/16 A 2P+T EEC enfase
stikkontakt
Velgebryter
“Off/Timer/Lyssensor/Manuell”
Intensitetsinnstilling lyssensor
16 A termisk bryter for å slå på lysene
24
Serienummer
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13.2 HYDRAULISCHE REGELEENHEID - HYDRAULISK GIRKASSE
33
34
35
36
Pos.
Elementer
33
34
35
36
Beschrijving
Beskrivelse
Motor hydraulische regeleenheid
Pin voor paaldaling in noodgeval
Dop van de tank met hydraulische olie
Tank hydraulische olie
Motor hydraulisk girkasse
Senkestift ved nødsituasjon
Tanklokk hydraulikkolje
Tank hydraulikkolje
Controleer regelmatig het peil van de
hydraulische olie. Enkel bijvullen wanneer het
peil onder de helft daalt (totale tankcapaciteit
5 l).
Kontroll
regelmessig
nivået
på
hydraulikkoljen. Tilsett olje dersom nivået går
under halve tanken (total tankkapasitet 5 l).
De controle moet uitgevoerd worden nadat de
motor minstens 30 minuten werd uitgeschakeld
en met de telescopische paal naar beneden.
Kontrollen må utføres minst 30 minutter etter
at motoren er stanset og med den
teleskopiske masten senket.
Gebruik voor het bijvullen en verversen enkel
hydraulische olie met hoge viscositeitindex,
geschikt voor temperaturen tussen + 46°C en –
46°C. Wij adviseren ”Shell Tellus Oils TX 46”.
Het is voldoende 3 liter olie in de tank te doen.
Ved fylling etter erstatning bruk kun oljer med
en høy viskositetsindeks og tilpasset bruk for
+ 46°C til – 46°C temperaturer. Vi anbefaler å
bruke oljen “Shell Tellus Oils TX 46”. Det er
tilstrekkelig å fylle tanken med ca. 3 liter olje.
Gebruik steeds beschermende handschoenen
gedurende de verversing van de olie en de
controle van het oliepeil van de motor.
Bruk alltid vernehansker under erstatning og
kontroll av nivået på motoroljen.
25
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13.2.1 NOODKNOP PAALDALING - SENKESPAK VED NØDSITUASJON
OPGEPAST !!!
Bij motorpech van de generator of van de
hydraulische regeleenheid wanneer de paal
naar boven is, kan de lichtmast naar beneden
gehaald worden door de gekartelde pen (34)op
de hydraulische regeleenheid tegen de wijzers
van de klok in te draaien. Deze regelt manueel
het vloeien van de olie in de cilinder. Wanneer
de paal volledig naar beneden is, moet de pen
in de oorspronkelijke stand geschroefd worden
om vervolgens een correct gebruik van de
machine te VERZEKEREN.
ADVARSEL !!!
Når masten er hevet, ved skade på motoren,
er det mulig å komme ned ved å skru løs
moturs den spesifikke stiften (34) som
regulerte den manuelle flyten av olje inne i
sylinderen. Når braketten er helt nede, er det
nødvendig å skru stiften i opprinnelig posisjon
for å sikre påfølgende korrekt bruk av
maskinen.
Draairichting van de pen
Rotasjon av stift
VERSION CTE (elektrische motor BA.M.E. met
ronde tank)
VERSJON CTE (elektrisk motor BA.M.E med
rund tank)
VERSION HYDROVEN (elektrische motor
Melegary met vierkante tank)
VERSJON HYDROVEN (elektrisk motor
Melegary med firkantet tank)
Verwijder de dop.
Ta av lokket.
34
34
3
26
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13.3 ACCU - BATTERI
37
Pos.
Elementer
38
39
De machine
aangesloten.
wordt
38
Beschrijving
Beskrivelse
Accu 44 Ah 12 V
Accukoppeling
Batteri 44 Ah 12 V
Batteribryter
geleverd
met
accu
Maskinen leveres med batteriet tilkoblet.
Sluit de accukoppeling aan (38).
Koble batteribryter (38).
De vloeistof in de batterij bevat zwavelzuur,
uiterst corrosief en schadelijk voor de huid.
Gebruik steeds beschermende handschoenen
en wees uiterst voorzichtig wanneer u de
vloeistof overgiet. Let op voor overlopen.
Batterivæske innholder svovelsyre som er
ekstremt etsende og skadelig for huden.
Bruk alltid vernehansker og vær ekstremt
forsiktig for å unngå søl når syren helles.
Indien de machine voor een lange tijd niet
gebruikt wordt, is het aangeraden de accu te
ontkoppelen (38).
Dersom maskinen stoppes for en lengre
periode,
anbefaler
vi
å
koble
fra
batteribryteren (38).
27
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13.4 BRANDSTOFTANK - DRIVSTOFFTANK
39
Pos.
Elementer
39
Beschrijving
Beskrivelse
Dop brandstoftank
Lokk drivstofftank
Vul de tank met dieselolie volgens de
tankcapaciteit (200 lt.). De autonomie wordt
aangegeven door het instrument (23) op het
besturingspaneel.
Fyll opp tanken med dieselolje og overhold
tankkapasiteten (200 liter). Drivstoff-nivå
angis av instrument (23) plassert på
kontrollpanelet.
Schakel steeds de motor uit alvorens brandstof
te tanken.
Slå alltid av maskinen før drift og tankfylling.
Voer deze werkzaamheid uit zonder dat de
brandstoftank overloopt.
Indien de machine voor een lange periode niet
gebruikt wordt (langer dan een jaar) is het
aangeraden brandstof in de tank te laten om
oxidatie te vermijden.
Tankfylling skal gjøres slik at drivstoff ikke
slippes ut fra tanken.
Dersom maskinen skal være ute a drift for en
lengre periode (mer enn ett år), anbefaler vi å
beholde drivstoff i tanken, slik at man unngår
oksiderende virkninger.
28
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13.5 KOPPELINGEN VOOR AANSLUITING OP EXTERNE BRANDSTOFTANK DRIVSTOFFTANK EKSTERNE TILKOBLINGER
40
Externe
brandstoftank
Ekstern
drivstofftank
42
Pos.
Elementer
40
41
Beschrijving
Beskrivelse
Kogelkranen voor omzetting naar
aansluiting op externe brandstoftank
Kuleventiler for ekstern tankfylling
41
Koppeling inlaat
Koblingsinnløp drivstoff
42
Koppeling uitlaat
Koblingsutløp drivstoff
Het is mogelijk om een externe brandstoftank
aan te sluiten op de lichtmast.
Det er mulig å tilkoble en ekstern drivstofftank
ved å bruke forsyningssystemet for drivstoff
plassert på lystårnets innside.
Het aansluiten op de externe brandstoftank:
For å installere en ekstern drivstofftank:
Verbind de koppeling inlaat (41) en de
koppeling uitlaat (42) met de externe
brandstoftank.
Koble drivstoffinnløps- (41) og utløps (42) rør
til drivstofftank.
Duw de hendel van de kogelkranen naar
beneden (40).
Skyv håndtaket på kuleventilen ned (40).
29
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13.6 OLIEPEIL MOTOR - MOTOROLJE- NIVÅ
41
43
44
5
Pos.
Elementer
43
44
Beschrijving
Beskrivelse
Oliedop motor
Oliepeilstok
Lokk motorolje
Oljenivå-indikator
Controleer het oliepeil van de motor voor u
hem start of nadat hij 5 minuten uitgeschakeld
is.
Geen vervuilende vloeistoffen in het milieu
verspreiden.
Indien de machine voor een lange periode niet
wordt gebruikt (langer dan een jaar) is het
aangeraden de olie in de motor te laten om
oxidatie te vermijden.
Kontroller oljenivået før igangkjøring eller mer
enn fem minutter etter stans.
Slipp ikke ut forurensende væsker i
atmosfæren.
Dersom maskinen skal være ute a drift for en
lengre periode (mer enn ett år), anbefaler vi å
beholde drivstoff i tanken, slik at man unngår
oksiderende virkninger.
30
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
13.7 OLIEVERVERSING MOTOR - SKIFTE AV MOTOROLJE
45
Pos.
Elementer
45
Beschrijving
Beskrivelse
Olie afvoerdop
Oljetappingslokk
Trek de buis uit het chassis van de machine
en steek die in een opvangbassin. Neem de
dop weg (45) en laat de olie af.
Trekk ut gummislangen fra rammen og sett
den inn i en liten servant. Fjern lokket (45) og
slipp ut oljen.
Het aflaten van olie is gemakkelijker en
vollediger wanneer dit gebeurt als de motor
warm is.
Tapping av olje er enklere når oljen er varm.
OPGEPAST: na gebruik de dop goed
blokkeren met de klem en de buis
terugplaatsen in zijn beginpositie.
ADVARSEL: etter å ha brukt pumpen, lukk
lokket
med
klemmen
og
sett
gummislangen i utgangsposisjon.
Motorolie is schadelijk voor de huid. Draag
handschoenen alvorens de olie te hanteren.
Spoel onmiddellijk bij contact met de olie.
Kontakt med motorolje kan skade huden.
Bruk hansker ved bruk av motorolje. Dersom
man kommer i kontakt med motorolje, vask
det av umiddelbart.
Geen vervuilende vloeistoffen in het milieu
verspreiden.
Slipp ikke ut forurensende væsker i
atmosfæren.
31
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14. GEBRUIKSINSTRUCTIES - BRUKSANVISNINGER
14.1 PLAATSING VAN DE LICHTMAST - PLASSERING AV LYSTÅRN
Plaats de lichtmast op een vlak oppervlak. Hij
mag niet meer dan 10° overhellen.
Plasser lystårnet på et flatt underlag, og
hellingen skal ikke overstige 10°.
Het is aanbevolen om de structuur op een
stabiele plaats te zetten, en na te gaan of de
bodem stevig genoeg is om een veilige
steun te bieden voor het plaatsen van de
steunpoten.
Det anbefales å sette konstruksjonen på et
stabilt sted, ved å sjekke om jorda er fast
nok til å sikre en sikker støtte av
støttebeina.
Kies een open goed geventileerde plaats zodat
de uitlaatgassen ver van de werkplaats terecht
komen.
Velg et åpent og godt ventilert sted slik at
utslipp av avgassene foregår lang borte fra
arbeidsområdet.
Controleer of er een volledige luchtverversing
plaatsvindt en dat de uitgestoten warme lucht
niet opnieuw in de groep terecht komt: Dit zou
een gevaarlijke temperatuurstijging tot gevolg
hebben.
Kontroller at det er et fullstendig skifte av luft,
og at den varme utslipte luften ikke sirkulerer
inn i gruppen på en slik måte at den
forårsaker en farlig økning av temperaturen.
Plaats een hekken op 2 meter afstand rond de
lichtmast om te verhinderen dat onbevoegd
personeel bij de machine komt.
Plasser barrierene på 2 meters avstand rundt
lystårnet for å hindre at uvedkommende
kommer til på maskinen.
32
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.2 AANWIJZINGEN - MERKNADER
Het is van belang dat de bediener steeds elke
eventuele afwijking te wijten aan slijtage of een
defect in het oog houdt.
Det er viktig at operatøren alltid er aktsom
ved hvert eventuelle problem ved slitasje eller
svikt.
De lichtmast mag enkel gebruikt worden door
bevoegd
personeel,
opmerkzaam
voor
eventuele structurele afwijkingen.
Lystårnet bør kun brukes av kvalifisert
personell, som er observante på eventuelle
strukturelle avvik.
Wij adviseren bij elke gebruik steeds een
algemene visuele controle uit te voeren.
Controleer vooral de bewegende onderdelen
en de componenten onderworpen aan slijtage.
Det anbefales å alltid utføre en visuell og
generell kontroll ved hver bruksoperasjon,
særskilt alle deler som alltid er i bevegelse og
som er gjenstand for slitasje.
Een ervaren gebruiker zal nooit oponthoud in
de nabijheid van de in bedrijf gestelde
lichtmast toelaten.
Ekspert-brukeren må ikke tillate noen å
oppholde seg i nærheten av lystårnet, når det
er i drift.
Laat steeds veel ruimte rond de lichtmast.
La det alltid være god plass rundt lystårnet.
Wij adviseren de basis zo vlak mogelijk te
plaatsen om de afstelling van de steunpoten te
vereenvoudigen.
Det anbefales å plassere basen på et flatt
underlag slik at man behjelper justeringen av
støttebena.
Laat niet toe dat onbevoegd personeel de
lichtmast gebruikt.
Bruk av lystårnet er kun tillatt av kvalifisert
personell.
Alvorens de lichtmast te gebruiken moet het
aangewezen personeel al het advies en de
risico’s vermeld in deze handleiding gelezen
en begrepen hebben.
Før bruk av lystårnet anbefales det at
autorisert personell leser alle advarsler og
farer som er beskrevet i denne håndboken.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade aan personen
en zaken ten gevolge van het niet in acht
nemen van de veiligheidsnormen.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader på gjenstander eller
personer
som
følge
av
manglende
overholdelse av sikkerhetsforskriftene.
Controleer voor elke werkzaamheid dat de
lichtmast uit is en er geen onderdelen in
beweging zijn.
Før aktivitet på maskinen, forvisse seg om at
lystårnet ikke forsynes og at ingen deler er i
bevegelse.
Voor de elektrische aansluiting tussen de
schijnwerpers en het besturingspaneel van de
lichtmast werd een spiraalkabel gebruikt,
ingevoegd in een cilinder: gebruiksvriendelijk
en functioneel.
For den elektriske forbindelsen mellom
lyskasterne og kontrollpanelet på lystårnet er
det blitt brukt en spiralkabel, satt på innsiden
av en sylinder som muliggjør funksjonell
glidning.
Indien de lichtmast gebruikt wordt bij slechte
weersomstandigheden, bij te hoge of te lage
temperaturen, moet u controleren of de
spiraalkabel goed verschuift in de cilinder daar
hij een tijdelijke structurele vervorming zou
kunnen ondergaan.
Dersom lystårnet brukes i dårlig vær, med
høye eller lave temperaturer, bør man sjekke
at spiralkabelen glir normalt i sylinderen,
ettersom kabelen er gjenstand for midlertidig
strukturell deformasjon.
33
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.3 ACCU-AANSLUITING - BATTERI-KOBLING
De machine wordt geleverd met ontkoppelde
accu aangesloten en accukoppeling niet
aangesloten.
Maskinen
frakoblet.
leveres
Sluit de accukoppeling aan (38).
Koble batteribryter (38).
med
batterikobling
14.4 AARDAANSLUITING – JORDFORBINDELSE
Voer de aardaansluiting van de groep middels
de klem (17) uit.
Koble enheten til jorden, gjennom klemme
(17).
De aardaansluiting van de groep moet
uitgevoerd worden met een koperen draad met
een doorsnede van minstens 6 mm².
Enheten må kobles til jorden ved å bruke en
kobber-kabel med minimum diameter på 6
mm ².
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade te wijten aan
het nalaten van een aardaansluiting.
Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for
eventuelle skader som følge av feilaktig
jording.
14.5 VOORBEREIDENDE CONTROLES - INNLEDENDE KONTROLLER
Bij aankoop is de machine voorzien van
motorolie, hydraulische olie.
Ved kjøp, er maskinen utstyrt med motorolje,
hydraulikkolje.
Controleer vervolgens voor elk gebruik het peil
van de vloeistoffen.
Før hver bruk, sjekk nivået at væsker.
Controleer of de thermische schakelaars (31)
op het frontaal paneel op “OFF” staan.
Sjekk at de termiske bryterne (31) plassert på
frontpanel er i posisjon “OFF”.
Verzeker u ervan dat er niets met het
stopcontact 230 V 16 A (28) is aangesloten.
Sørge for at belastning er koblet til støpsel
230 V 16 A (28).
Verzeker u ervan dat de noodstop (16)
opnieuw werd ingesteld. Zo niet de knop met
de wijzers van de klok meedraaien.
Sørge
for
at
nødstopp-knapp
(16)
tilbakestilles. Dersom den ikke gjør det, drei
håndtaket medurs.
14.6 INLOOPTIJD - INNKJØRING
Voor een goede inloop van de motor mag hij
gedurende de eerste 50 bedrijfsuren niet meer
dan 70% van het maximum vermogen
absorberen, aangeduid in de technische
specificaties.
For de første 50 timers drift av maskinen ikke
benytt mer enn 70% av maksimal kapasitet
som er angitt i de tekniske spesifikasjonene.
På denne måten, sikres en riktig
motorinnkjøring.
34
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.7 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST – BRUK AV LYSTÅRNET
Hel manueel de schijnwerpers trekken de
borgpen (Fig. 1) geplaatst op de steun van de
schijnwerper.
Vipp manuelt lyskasterne ved å trekke i
låsestift (Fig. 1) plassert på lyskasterens
støttemekanisme.
Draai de schijnwerpers in functie van de
Drei lyskasterne i ønsket posisjon, ut fra type
gewenste verlichting.
belysning man ønsker å oppnå.
(Fig.1)
Verwijder de pennen uit hun zitting (Fig. 2) en
trek de steunpoot manueel uit tot de pennen
het uitschuiven van de buis beletten (Fig. 2).
Controleer of de pennen zich in de
respectievelijke blokkerende zittingen van de
buizen voegen.
Fjern stiftene fra sitt sete (Fig. 2) og utføre
manuell uttrekking av støttebena til stiftene
låser utgangen på røret (Fig. 2); sjekk at
stiftene går inn i de respektive setene for
låsing av røret.
Breng met de bedieningsknop de steunpoten
omlaag (Fig. 3-A).
(Fig. 2)
Senke støttebena ved hjelp av håndtak (Fig.
3-A).
(Fig. 3)
3-A
35
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Gebruik luchtbelwaterpassen om de correcte
structuurstabiliteit te controleren (Fig. 4).
Bruk vaterpass for å kontrollere strukturens
korrekte stabilitet (Fig. 4).
Opgepast!!! Niet verhogen van de lichtmast
kan als alle steunpoten niet correct
uitgeschoven zijn.
Advarsel!!! Ikke hev tårnet dersom
støttebena ikke er korrekt uttrukket.
(Fig. 4)
36
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.8 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN MANUELE MODUS – BRUK AV LYSTÅRNET I
MANUELL MODUS
De hoofdcommando’s van de lichtmast
bevinden zich achter een deur met handgreep
en veiligheidslot, zodat niet geautoriseerd
personeel er niet bij kan.
De
viktigste
betjeningskontrollene
på
lystårnet er plassert på innsiden av et skap
utstyrt med et håndtak med sikkerhetslås for
å forhindre at uvedkommende kan nå det.
Voor het gebruik moet u goed op de hoogte
zijn van de werking van alle commando’s van
de lichtmast.
Før bruk av maskinen anbefales det at man
har
kjennskap
til
bruken
av
alle
betjeningskontrollene på lystårnet.
Zet de selectieschakelaar
“GENERATOR”.
(Fig.
5-A)
op
Vri bryter (Fig. 5-A) på “GENERATOR”.
Zet de selectieschakelaar
“MANUEEL”.
(Fig.
5-B)
op
Vri bryter (Fig. 5-B) til “MANUELL”.
(Fig. 5)
5-A
5-B
37
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Zet de MPnano hoofdschakelaar (Fig. 6 ) op
on. Op het MPnano paneel zal het groene LED
lampje gaan knipperen wanneer de motor
start, koelt of stopt. De groene LED-lamp
brand contant wanneer de motor draait.
Trykk på MPnano startknapp (Fig. 6) den
grønne LED-indikatoren blinker når motoren
starter, avkjøler eller stopper. Når LED-lys er
på kjører motoren.
(Fig. 6)
De motor is ingesteld op de juiste
motorsnelheid (3000 r.p.m.). Afstelling is dus
overbodig.
Motoren er innstilt på (3000 r.p.m.) og det er
derfor ikke nødvendig å foreta justeringer.
Voor
meer
inlichtingen,
handleidingMPnano-Handleiding
operator.
For ytterligere informasjon,
MPnano-operatørmanual.
zie
de
voor
38
se
manual
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Differentiële schakelaar.
De machine is voorzien van een differentiële
schakelaar (Fig. 7-A), die de gebruiker zal
beschermen bij toevallig contact met onder
spanning staande onderdelen of bij slechte
werking van het isolatiesysteem van de
aangesloten inrichtingen.
Jordfeilbryter.
Produktet er utstyrt med en jordfeilbryter
(ELCB)
(Fig.
7-A)
som
sikrer
brukerbeskyttelse mot elektrisk støt på grunn
av uønsket kontakt med spenningsførende
deler på kretsen eller isolasjonsfeil.
Opgepast!
Opdat de differentiële schakelaar correct zou
werken, moet de machine geaard worden. De
aardaansluiting moet conform zijn met de
voorschriften van de C.E.I. 64-8 normen.
Controleer regelmatig de werking van de
automatische
differentieel
schakelaar
(Fig. 7-A) door op de “TEST” drukknop te
drukken die zich op de voorzijde bevindt.
Advarsel!
For at jordfeilbryter skal fungere korrekt, må
lystårnet være jordet. Jording må være i
samsvar med IEC 364 standard.
Op het besturingspaneel bevindt zich de
hendel waarmee de telescopische paal
eenvoudig en gemakkelijk omhoog en omlaag
kan geschoven worden (Fig. 7-B).
På kontrollpanelet finnes det en spak som
muliggjør heving og senking av den
teleskopiske masten på en enkel og
funksjonell måte (Fig. 7-B).
Kontrollere
regelmessig
driften
av
jordfeilbryteren (Fig. 7-A), ved å trykke på
tasten “TEST” plassert på frontpanelet.
(Fig. 7)
7-B
7-A
39
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Het bereik van de maximum hoogte wordt
aangeduid door een rode strook op de basis
van de paal.
Oppnåelse av maksimal høyde angis av et
rødt bånd plassert på mastens fot.
De lampen kunnen ingeschakeld worden
middels de relatieve thermische schakelaars
op het besturingspaneel van de lichtmast.
Lampene kan tennes med de tilhørende
termiske brytere plassert på lystårnets
frontpanel.
Doe middels de schakelaar de eerste lamp aan
(Fig. 8-A) en laat ze ongeveer 2 minuten
opwarmen. Steek vervolgens middels hun
respectievelijke schakelaars de andere lampen
aan. Denk eraan tussen de inschakelingen
steeds 2 minuten te wachten.
Tenn første lampe (Fig. 8-A) og etter 2
minutter er den varmet opp, tenn deretter de
resterende lamper. Hver lampe skal
oppvarmes i 2 minutter.
(Fig. 8)
8-A
40
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Richt de lichtbundel door de paal in de
gewenste stand te draaien. Er werden twee
handgrepen voorzien om het draaien te
vereenvoudigen (Fig. 9-A).
Drei masten på hensiktsmessig måte for å
plassere lysstrålen i ønsket posisjon. For å
behjelpe rotasjonen er det anordnet to spaker
(Fig. 9-A).
Trek de blokkerende pen van de paal
(Fig. 9-B) zodat hij kan draaien. U kunt hem
opnieuw blokkeren door de pen in een van de
verschillende hiervoor bestemde openingen
van de ring te steken. Met de mechanische
blokkering kan de rotatie op 340° gestopt
worden.
Trekk i låsestiften på masten (Fig. 9-B) slik at
den kan rotere. Låsingen foregår ved å reinnsette stiften i åpningene anordnet langs
fjærringen. Den mekaniske låserotasjonen
stoppes på 340°.
(Fig. 9)
9-A
9-A
9-B
OPGEPAST: het is strikt verboden de
steunpoten te sluiten wanneer de lichtmast
zich in verticale stand en op maximum
hoogte bevindt.
ADVARSEL: det er strengt forbudt å lukke
støttebena når lystårnet er i vertikal
posisjon på maksimal høyde.
OPGEPAST: de lichtmast kan op maximum
hoogte weerstaan aan een windsterkte van
80 km/u. In winderige zones moet u op uw
hoede zijn en zo snel mogelijk de
telescopische paal dalen.
ADVARSEL: lystårnet er anordnet for tåle
en vindhastighet på 80 km/t. ved maksimal
høyde. Ved bruk på vindfulle steder, bør
man være oppmerksom på å senke den
teleskopiske masten snarlig.
Indien de hydraulische regeleenheid of de
motor van de generator defect is, kan de paal
toch naar beneden. Raadpleeg hiervoor het
hoofdstuk“13.2
HYDRAULISCHE
REGELEENHEID”.
Ved svikt på hydralisk girkasse eller
motorgenerator, er det mulig å senke masten.
Se kapittel “13.2 HYDRAULISK GIRKASSE”
41
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Het is mogelijk om tegelijkertijd de lichtmast te
gebruiken en stroom af te nemen van het
eenfasige stopcontact 230 V 16 A (29). Wij
adviseren de gegevens gemeld op de
typeplaat niet te overschrijden.
Det er mulig å samtidig bruke lystårnet og ta
strøm fra enfase-stikkontakt 230 V 16 A (29).
Det anbefales ikke å overstige de rapporterte
data på merkeskilt.
Om het apparaat met de generator aan te
sluiten, moet u stekkers gebruiken die geschikt
zijn voor de stopcontacten en kabels die in
optimale toestand verkeren.
Koble til generatoren ved å bruke støpsler
som passer stikkontaktene og kabler i
utmerket stand.
De minimum doorsnede van de aansluitkabels
moet gekozen worden op basis van de
spanning, het geïnstalleerd vermogen en de
afstand tussen de bron en het apparaat.
Minimum diameter på koblingskabler må
velges på grunnlag av spenningen, den
installerte effekten og avstanden mellom
kilden og apparatet.
De uurteller duidt de bedrijfsuren van de motor
aan. Hij treedt enkel in werking wanneer de
motor gestart wordt. Hij kan dus geraadpleegd
worden voor het regelmatig gewoon en
buitengewoon onderhoud van de machine.
Timetelleren angir driftstimer for motoren,
ettersom den kun fungerer når motoren er i
drift. Det kan være en indikator for det
periodiske ordinære og ekstraordinære
vedlikeholdet av maskinen.
42
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Na het gebruik de telescopische paal neerlaten
middels de hendel (Fig. 10-A).
Etter bruk senkes den teleskopiske masten
gjennom spak (Fig. 10-A).
Doe alle lampen uit door de thermische
schakelaars (Fig. 10-B) op “OFF” te zetten.
Skru av belysning ved sette de termiske
bryterne (Fig. 10-B) i “OFF” posisjon.
(Fig. 10)
10-A
10-B
Verwijder de pennen uit hun zitting (Fig. 11) en
trek de steunpoot manueel uit tot de pennen
het uitschuiven van de buis beletten (Fig. 12).
Controleer of de pennen zich in de
respectievelijke blokkerende zittingen van de
buizen voegen.
Fjern stiftene fra sitt sete (Fig. 11) og utføre
manuell uttrekking av støttebena til stiftene
låser inngangen på røret (Fig. 12); sjekk at
stiftene går inn i de respektive setene for
låsing av røret.
De steunpoten omhoog halen middels de
draaiknop (Fig. 12-A).
Heve støttebena ved hjelp av håndtak
(Fig. 12-A).
(Fig. 11)
(Fig. 12)
12-A
43
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.9 ELEKTRISCHE AANSLUITING - ELEKTRISK TILKOBLING
14.9.1 AANSLUITING OP EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE - KOBLING TIL EN ELEKTRISK
INSTALLASJON
Controleer of de aardingsaansluiting van
het systeem volgens de normen is.
Sjekk at jordforbindelsen er utført i
henhold til standarder.
De
minimum
doorsnede
van
de
aansluitkabels moet gekozen worden op
basis van de spanning, het geïnstalleerd
vermogen en de afstand tussen de bron en
het apparaat.
Minimum diameter på koblingskabler må
velges på grunnlag av spenningen, den
installerte effekten og avstanden mellom
kilden og apparatet.
De
machine
aansluiten
op
een
normsysteem met differentiële beveiligingsschakelaar via de voedingsstekker 230 V
32 A 50 Hz (Fig. 13).
Koble maskinen til et standardanlegg med
differensialbryter via støpsel 230 V 32 A
50 Hz (Fig. 13).
Controleer of de spanning en de werkingsfrequentie van de lampen overeenkomt met
de spanning en de frequentie van de
gebruikte installatie.
Sjekk at driftsspenning- og frekvens på
utstyret er i overensstemmelse med
spenningen og frekvensen til det
anvendte anlegg.
De voedingskabel moet zo aangesloten zijn
dat het onmogelijk is deze los te trekken of
te beschadigen.
Strømkabelen må kobles på en slik måte
at det er umulig å trekke den løs eller
skade den.
Vooraleer de stekker in te steken,
controleren of het stopcontact niet gevoed
is (differentiële schakelaar niet aan).
Før kobling av støpsel sjekk at støpselet
ikke er forsynt (jordfeilbryter ikke aktivert).
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele schade
te wijten aan het ontbreken van de
aardaansluiting van de elektrische
installatie.
(Fig. 13)
Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig
for eventuelle skader som følge av
feilaktig jording av strømanlegg.
44
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.10 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN MANUELE MODUS MET VOEDING VIA HET
ELEKTRISCHE NET – BRUK AV LYSTÅRNET I MANUELL MODUS MED ELEKTRISK
ANLEGGSTILKOBLING
De hoofdcommando’s van de lichtmast
bevinden zich achter een deur met handgreep
en veiligheidslot, zodat niet geautoriseerd
personeel er niet bij kan.
De
viktigste
betjeningskontrollene
på
lystårnet er plassert på innsiden av et skap
utstyrt med et håndtak med sikkerhetslås for
å forhindre at uvedkommende kan nå det.
Voor het gebruik moet u goed op de hoogte
zijn van de werking van alle commando’s van
de lichtmast.
Før bruk av maskinen anbefales det at man
har
kjennskap
til
bruken
av
alle
betjeningskontrollene på lystårnet.
Zet de selectieschakelaar (Fig. 14-A) op “NET”
Vri bryter (Fig. 14-A) til “NETT”.
Zet de selectieschakelaar (Fig. 14-B) op
“MANUEEL”.
Vri bryter (Fig. 14-B) til “MANUELL”.
(Fig. 14)
14-A
14-B
Zet de lichtmast klaar in gebruikspositie.
Anordne lystårnet i brukerposisjon.
Wanneer de lichtmast op de main-stand
(d.m.v. externe voeding) werkt, de batterijlader zal het accu-pack opladen. Controleer of
de accu-hoofdschakelaar is aangesloten (39).
Når lystårnet brukes i modus “NETT” vil en
batterilader i kontrollpanelet lade batteriet;
sjekk at batteribryter er tilkoblet (39).
45
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.11 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN AUTOMATISCHE MODUS MET
LICHTGEVOELIGHEIDSRELAIS INGESCHAKELD – BRUK AV LYSTÅRN I
AUTOMATISK MODUS MED LYSSENSORSTYRKE-INNSTILLING AKTIVERT
De machine is voorzien voor werking in
automatisch. De lichtgevoeligheidssensor op
de steun van de schijnwerpers detecteert de
helderheid van de omgeving (Fig. 15).
Lystårnet er predisponert for automatisk
modus. Lyssensoren plassert på lyskasterstøttene registrerer lys fra omgivelsene
Fig. 15).
Controleer of de sensor proper is en vrij van
eventuele objecten die de correcte blootstelling
aan het licht kunnen belemmeren.
Sjekk at sensoren er ren og fri for gjenstander
som kan hindre korrekt eksponering for lys.
Regel de interventiedrempel via de trimmer
(Fig. 16-B).
Justere terskelen ved hjelp av en trimmer
(Fig. 16-B).
(Fig. 15)
(Fig. 16)
16-A
16-B
PANEEL VOORAAN
FRONT VISNING
16-A = rood led:
16-A = rødt led:
-
traag knipperend: voeding ON, relais
off.
snel knipperend: voeding ON, timer
bezig.
continu: voeding ON, relais ON.
raadpleeg
langsom blinking: strøm PÅ, relé av.
-
rask blinking: strøm PÅ, tidtaking
pågår
kontinuerlig: strøm PÅ, relé PÅ.
-
16-B = trimmer voor afstelling van de
interventiedrempel:
Drempel voor aanzetten (1….. 100) lux
Drempel voor uitzetten (2 .…. 150) lux
Werkingstemperatuur (-20 +60)°C
Voor verdere inlichtingen,
handleiding FINDER 11.71.
-
16-B = Finjustering av omkoblingsterskel:
PÅ terskel (1….. 100) lux
AV terskel (2….. 150) lux
Brukstemperatur (-20 +60)°C
de
For ytterligere
FINDER 11.71
46
informasjon,
se
manual
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Zet de lichtmast klaar in gebruikspositie.
Sett lystårnet i brukerposisjon.
Controleer of de thermische schakelaars voor
het aanzetten van de lampen op ON staan.
Sjekk at de termiske bryterne for start av
lampene er i posisjon ON.
Zet de selectieschakelaar (Fig. 17-A) op
“LICHTGEVOELIGHEIDSRELAIS”.
Vri bryter (Fig. 17-A) på “LYSSENSOR”.
Zet de selectieschakelaar (Fig. 17-B) op
“GENERATOR” wanneer men de motor
gebruikt, of op “NET” wanneer men de
schijnwerpers via het elektrische stroomnet
voedt.
Sett bryter (Fig. 17-B) på “GENERATOR” når
motoren brukes eller “NETT” når lyskasterne
forsynes fra det elektriske nettet.
De licht/donker-schakelaar is nu klaar voor
gebruik. De rode LED-lamp zal knipperen
wanneer er sprake is van in- of uitschakeling
van de lichtmast.
Mørkesensoren er nå klar til å fungere, rødt
led tennes vekselvis.
Wanneer
u
de
licht/donker-schakelaar
inschakelt, dan zorgt het MPnano-paneel voor
in- en uitschakeling van de motor.
Når man slår på mørkesensor vil man få
forsyning fra MPnano-panel og påfølgende
aktivering av motoren.
Wanneer u de licht/donker-schakelaar uitzet,
dan zal het MPnano-paneel niet meer
automatisch de motor in- en uitschakelen.
Når man slår av mørkesensor vil man fjerne
forsyning fra MPnano-panel og deaktivere
motoren.
(Fig. 17)
17-B
17-A
47
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.12 GEBRUIK VAN DE LICHTMAST IN AUTOMATISCHE MODUS MET TIMER
INGESCHAKELD –BRUK AV LYSTÅRNET I AUTOMATISK MODUS MED TIMER
AKTIVERT
De machine is voorzien voor werking in
automatisch. Een timer zal de lampen doen
aangaan op het gewenste uur (Fig. 18).
Lystårnet er predisponert for automatisk
modus. Timeren vil slå på lampene til ønsket
tid (Fig. 18).
14.12.1 TECHNISCHE KENMERKEN – TEKNISKE DATA
Modell
Finder 12.21
Type
Werkingstemperatuur
Min. – 5°C
Max. + 55°C
Driftstemperatur
Geheugens
30
Minne
(Fig. 18)
48
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Beschrijving van de symbolen
Beskrivelse av symbolene
Kanaal omgeschakeld naar de status ON
Kanal er i status ON
Kanaal omgeschakeld naar de status OFF
Kanal er i status OFF
Werking in modus
“vakantieprogramma”
For den aktuelle datoen “ferieprogram” /
“permanent etter dato” aktiveres
Werking op basis van de ingevoerde
programmering
Standard programmeringstrinn
Nåværende tilstand er basert på en
manuell overstyring. Tilstanden vil slettes
ved neste programmeringstrinn
Nåværende tilstand er basert på en
Manueel forceren. De permanente status
manuell overstyring. Tilstanden forblir
blijft tot het hernemen in manueel
permanent til den avsluttes manuelt
Dagen van de week maandag, dinsdag,
Ukedager mandag, tirsdag, ….. Søndag;
…zondag; het streepje onder het getal geeft understrekningen angir at programmet er
aan dat die dag geprogrammeerd is
aktivt for dagene ovenfor
Een omschakeling met de impulsfunctie is
Nåværende tilstand er basert på en
actief
vekslingstid med pulsfunksjon
Manueel forceren. De instelling wordt
gewijzigd met het volgende programma
Element aanwezig in het submenu
“programma verwijderen”
Element med undermeny “fjern program”
De voorziening is geblokkeerd; om te
deblokkeren moet men de PIN code ingeven
Tidsbryteren er låst; for å låse opp
enheten må PIN innsettes
Begininstellingen
Igangsetting
De voorziening is ingesteld in werkwijze
STAND-BY en het display is uit.
Anordningen leveres
display er avslått.
Druk gedurende één seconde op de toets OK.
Trykk på knapp OK i 1 sekund.
De datum en het huidige uur zijn reeds
ingesteld volgens de Europese instellingen
voor energiepbesparing.
Gjeldende dato og tid er allerede
programmert og europeisk energisparingstid
er aktivert.
Selecteer de gewenste taal met de toetsen -/+
en bevestig door op de toets OK te drukken
(Opgepast: door op M te drukken verplaatst
men zich van de huidige positie naar de
vorige).
Velg ønsket språk ved å trykke på knappene /+ og bekreft ved å trykke OK (Vær
oppmerksom: Ved trykke M flytter man et
steg bakover fra nåværende posisjon).
Indien nodig kunnen datum, uur en werkwijze
van de energiebesparing ingesteld worden
door op de toetsen -/+ te drukken en
vervolgens te bevestigen met de toets OK.
Om nødvendig, kan dato, tid og modus for
energisparing settes ved å trykke på
knappene - / + og bekrefte med OK.
49
i
modus
stand-by,
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
OK
- +
A B
OK
Beschrijving toetsen-functie
1. Om naar het menu te gaan
(programma, instellingen, opties)
vanuit werkwijze automatisch.
2. Om terug te keren naar de vorige
positie van het menu.
1. Om het gegeven dat knippert in te
stellen.
2. Om door een selectie te lopen
1. Werkwijze automatisch: schakelt het
kanaal ON of OFF tot de interventie
van het volgende programma.
2. Werkwijze automatisch: indien 3 sec.
lang ingedrukt 0 schakelt om naar de
status permanent.
1. Om het display te activeren wanneer
men zonder voeding werkt.
2. Om de selectie of het ingegeven
gegeven te bevestigen.
Beskrivelse av funksjonstaster
1. For å gå til menyen (program,
justeringer, alternativer) fra
automatisk-modus.
2. For å gå tilbake til begynnelsen
av gjeldende (under-) meny
1. For å justere blinkende siffer.
2. Hvis man vil bla gjennom et valg.
1. Automatisk modus: For å skru
kanal ON eller OFF til neste
programmeringstrinn oppstår.
2. Automatisk modus: Et trykk i mer
enn 3 sek. = Bytter til permanent
status.
1. For å aktivere tidsbryter når den
drives uten strømforsyning
2. For å bekrefte valget eller oppgitt
data.
Tips voor de programmering
Betjeningsråd
Men kan de voorziening ook programmeren
zonder voeding; men moet op OK drukken.
Man kan også programmere enheten uten
ekstern strømforsyning etter trykk på OKknapp.
Om terug te keren terwijl men in een menu zit,
druk op M.
For å gå tilbake et trinn eller nivå mens man
er i en meny, trykker man på M igjen.
Nadat het menu voltooid is en bevestigd met
Einde, zal het display naar werkwijze
automatisch terugkeren.
Etter at (under-) menyen er fullført og
bekreftet med Avslutt, vil displayet gå tilbake i
automatisk modus.
Met -/+ kan men kiezen tussen Einde en
Continu. Door Continu te kiezen, keert de
voorziening terug naar het begin van de
huidige menu’s.
Med -/+ endres valget fra Avslutt til
Kontinuerlig. Ved å bekrefte Kontinuerlig
returnerer enheten til starten av gjeldende
(under-) meny.
Door Einde te selecteren vooraleer de
programmering voltooid is, keert de voorziening
terug naar de werkwijze automatisch zonder de
ingevoerde gegevens op te slaan.
Ved å bekrefte Slutt før fullførelse, vil enheten
returnere til automatisk modus uten å ha
lagret angitt data.
50
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Voorbeeld
“nieuw
programma”
omschakeling on 0 off)
(met
Eksempel “Nytt program” (For ordinær
koblingstid)
Indien er geen voeding is, gedurende 1
seconde op Ok drukken. Het display zal de
werkwijze automatisch weergeven.
Hvis (strømforsyning) er frakoblet trykk OK i
ett sekund. Displayet vises i automatiskmodus.
Door op M te drukken, gaat de voorziening
naar het menu.
Ved å trykke på M, går enheten til meny.
Bevestig Programma door op OK te drukken.
Bekreft program med OK.
Bevestig Nieuw Programma met OK.
Bekreft nytt program med OK.
Kies het betreffende kanaal met -/+ en bevestig
met OK.
Velg kanal med - / + og bekreft med OK.
Voor een programmering ON/OFF, kies On of
Off met -/+ en bevestig met OK.
For programmering ON / OFF, velg På eller
Av med knappene - / + og bekreft med OK.
Nu kan men de gewenste dagen (1…7)
selecteren voor de programmering. Met -/+
activeert men “JA” of desactiveert men “Nee”
voor de overeenkomstige dag. Bevestig iedere
dag met OK.
Med spaken kan man velge hvilke dager (1 ...
7) programmering skal foregå. Med -/+ kan
man aktivere “ja” eller deaktivere “nei”
tilhørende dato. Bekreft dag med OK.
Instelling van het uur: uur -/+ daarna OK
Minuten -/+ daarna OK.
Innstilling av tid: Timer -/+ og OK Minutter -/+
og OK.
Controleer de ingevoerde programmeringen:
Indien het knipperende programma correct is,
selecteer On met OK. Na de controle moet
men kiezen tussen Instellen /Verwijderen en
Einde met -/+.
Kontroller programmering: Hvis den blinkende
oppsummeringen av programmeringstrinn er
korrekt, bekreft På eller Av med OK. Etter
bekreftelsen kan man velge mellom
Endre/Slette og Avslutte med -/+.
Indien men wil verdergaan met de
programmering, bevestig Volgend Programma
met OK. Om de programmering te verlaten,
bevestig Einde.
Hvis
du
ønsker
å
fortsette
med
programmering, bekreft Neste ved å trykke
OK. For å forlate programmeringsmeny
bekreft Avslutt.
Voor verdere inlichtingen, raadpleeg
handleiding FINDER 12.21 / 12.22.
For ytterligere informasjon,
FINDER 12.21 / 12.22.
de
51
se
manual
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Zet de lichtmast klaar in gebruikspositie.
Sett lystårnet i brukerposisjon.
Controleer of de thermische schakelaars voor
het aanzetten van de lampen op ON staan.
Sjekk at de termiske bryterne for start av
lampene er i posisjon ON.
Zet de selectieschakelaar (Fig. 19-A) op
“TIMER”.
Vri bryter (Fig. 19-A) på “TIMER”.
Zet de selectieschakelaar (Fig. 19-B) op
Sett bryter (Fig. 19-B) på “GENERATOR” når
“GENERATOR” wanneer men de motor
motoren brukes eller “NETT” når lyskasterne
gebruikt, of op “NET” wanneer men de
forsynes fra det elektriske nettet.
schijnwerpers via het elektrische stroomnet
voedt.
(Fig. 19)
19-B
19-A
52
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.13 INSTELLING VAN DE LOGICA MPnano IN DE AUTOMATISCHE MODUS –
AUTOMATISK MODUS MPnano PANEL-INNSTILLING
Eenmaal de LICHTGEVOELIGHEIDSRELAIS
of de TIMER ingesteld zijn, moet men de
logica MPnano programmeren.
Etter innstilling av LYSSENSOR eller TIMER,
er det nødvendig å programmere MPnanopanelet.
Zet de selectieschakelaar
“GENERATOR”
Vri bryter (Fig. 20) på “GENERATOR”.
(Fig.
20)
op
Wanneer u de het MPnano-paneel instelt, zet
deze dan in de Auto-stand en maak gebruik
van de MPnano-Handleiding voor operator.
Still MPnano-panel i AUTO-modus, se i
manualen MPnano brukermanual.
(Fig. 20)
20
Voor verdere inlichtingen, raadpleeg de
handleiding MPnano Handleiding voor
operator.
For ytterligere informasjon, se i manualen
MPnano operatørmanual.
53
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
14.14 STILSTAND VAN DE GROEP - STANSE MOTOREN
Verwijder de ingevoegde ladingen.
Fjern de innsatte belastninger.
Doe middels de thermische schakelaars alle
lampen uit (32).
Skru av alle lamper med de termiske bryterne
(32).
Laat de motor ongeveer 1 minuut draaien na
het instellen. Hierna kunt u op de stop-toets
drukken op het MPnano-paneel (Fig. 21). Dit
kunt u alleen doen als de bediening op de
manuele stand staat.
Vent til motoren har virket under disse
forholdene i ca. 1 minutt, trykk deretter på
stopp-knappen plassert på MPnano panelet
(Fig. 21) kun i Manuell modus.
Bij nood kan de generatorset gestopt worden
door op de stopdrukknop te drukken (17).
I en nødsituasjon, kan generatoren stoppes
ved å trykke på stoppknappen (17).
(Fig. 21)
54
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
15. ONDERHOUD VAN DE LICHTMAST VEDLIKEHOLD AV LYSTÅRN
Een regelmatige schoonmaak van de machine
is aangeraden om ophoping van vuil te
voorkomen dat de werking zou kunnen
benadelen. De frequentie van deze handeling
moet geraamd worden in functie van de plaats
van gebruik.
Voor
de
buitengewone
onderhoudswerkzaamheden die niet werden vermeld, is de
ingreep van vakkundig personeel nodig.
Vi anbefaler hyppig rengjøring av maskinen
slik at man unngår smuss som kan forstyrre
maskinens virkemåte. Hyppigheten av denne
operasjonen avhenger av stedet der
maskinen brukes.
Ekstraordinært servicearbeide som ikke er
nevnt her ovenfor krever hjelp av
spesialiserte teknikere.
15.1 SMEREN VAN DE LEISCHIJVEN –SMØRING AV RULLENE
Gebruik voor het smeren van de leischijven vet
geschikt voor lage temperaturen en zeer hoge
snelheid. Wij adviseren SKF LGLT 2 te
gebruiken, een eerste kwaliteitsproduct met
lithium zeep en volledig synthetische basisolie.
Indien een ander product wordt gebruikt, moet
hoe dan ook de viscositeit van de basisolie
overeenstemmen met 18 mm²/s bij 40°C en
4,5 mm²/s bij 100°C.
For smøring av rullene, bruk et lagerfett med
lav temperatur og ekstremt høy hastighet. Vi
anbefaler bruk av SKF LGLT 2 fett, et
kvalitetsprodukt som er et fullstendig
syntetisk oljebasert fett med bruk av
litiumsåpe. Dersom et annet produkt blir
brukt, må fettet ha en oljeviskositet som
tilsvarer 18 mm²/s ved 40°C og på 4,5 mm²/s
ved 100°C.
15.2 SMEREN VAN DE TELESCOPISCHE PALEN -SMØRING AV MASTSEKSJONER
Gebruik voor het smeren van de telescopische
palen een spray type WD40. Breng aan op de
metalen delen om gedurende het stijgen of
dalen van de paal het verschuiven van de
verschillende delen te vergemakkelijken. Bij
frequent gebruik moet u dit om de drie
maanden doen.
For smøring av mastseksjonene, anbefaler vi
bruk av en lett smøreolje som WD40. Spray
den på mastens metalldeler, slik at man
unngår knirkelyder under heving og senking.
Ved hyppig bruk må smøring foretas hver
tredje måned.
15.3 SMEREN VAN DE STEUNPOTEN –SMØRING AV STØTTEBEN
Smeer regelmatig de steunpoten met een
compact vet dat tevens fungeert als glijmiddel.
Gebruik een smeerspuit die u in de kleppen op
de steunpoten invoegt (indien voorzien).
Controleer of de steunpoten zonder haperen
verschuiven.
Smør støttebena regelmessig med tykt fett
som er tilpasset glidesystem. Bruk anordnet
strument for å sprøye inn i ventilene plassert
på støttebena (hvis slik finnes). Kontroller at
støttebena beveger seg på korrekt måte.
55
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
15.4 CONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE CILINDER –KONTROLL AV HYDRAULISK
SYLINDER
Controleer regelmatig de staat van de
hydraulische stuwcilinder. Check of er geen
sporen van slijtage, wrijving, barsten of
corrosie aanwezig zijn.
Kontroller regelmessig tilstanden på den
hydrauliske trykksylinderen. Sjekk at det ikke
finnes spor av slitasje, friksjon, lekkasjer eller
korrosjon
15.5 CONTROLE VAN DE STALEN KABELS - KONTROLL AV STÅLKABLER
De staalkabels met 6mm diameter zijn uit
carbon vervaardigd met verzinkte bekleding
van klasse B en een kern van polymeren met
minimum breeksterkte van 3294 kg. Ze zorgen
dat de telescopische mast op en neer kan
gaan. Men moet regelmatig hun staat
controleren, en erop toezien dat ze perfect in
de katrollen worden gesleept. Controleer
regelmatig de slijtage en de correcte positie
van de katrollen. Wanneer de kabels en de
katrollen vervangen worden, moet men
controleren of de montage op correcte wijze
gebeurt. Indien de staalkabels tekenen van
slijtage zouden vertonen, mag men de
schijnwerpertoren niet gebruiken, maar moet
men onmiddellijk TOWER LIGHT S.r.l.
contacteren.
15.6
Stålkablene har en diameter på 6mm og er
sammensatt av karbontråder med Klasse B
galvanisert belegg og en kjerne av polymer
med minimum bruddkapasitet på 3294 kg. De
muliggjør heving og senking av den
teleskopiske masten. Det er nødvendig å
kontrollere regelmessig deres tilstand og
korrekte trekking på innsiden av remskivene.
Det anbefales å kontrollere regelmessig
deres tilstand og sørge for deres korrekte
posisjon inne i remskivene. Produsenten
anbefaler at alle kabler og remskiver erstattes
som påkrevd.
Dersom stålkablene viser
uvanlige tegn på slitasje eller skade, ikke
bruk lystårnet og kontakt TOWER LIGHT
S.r.l.
CONTROLE VAN DE HYDRAULISCHE KOPPELINGEN – KONTROLL AV
HYDRAULISKE KOBLINGER
Controleer regelmatig de buisfittingen en de
leidingen voor de hydraulische olie die van de
tank naar de cilinder lopen. Controleer of de
leidingen goed aangespannen zijn en ga na of
er geen sporen van slijtage of inkepingen zijn.
Check tevens of er geen lekken zijn.
Kontroller regelmessig forbindelser og
slanger som transporterer hydraulikkoljen fra
tanken til sylinderen. Sjekk strammingen av
slangene og kontroller eventuelle tegn på
slitasje eller kutt. Kontroller at det ikke er
lekkasje av olje.
56
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
16. VADEMECUM IN GEVAL VAN PROBLEMEN FEILSØKINGSVEILEDNING
Hierna worden de meest voorkomende
afwijkingen vermeld die gedurende het gebruik
van de lichtmast kunnen optreden samen met
de mogelijke oplossingen.
Listet nedenfor er de vanligste problemene
som kan oppstå under bruk av lystårnet og
mulige løsninger.
Indien de motor niet correct werkt, moet u de
tabel raadplegen in het hoofdstuk “OPLOSSEN
VAN DE DEFECTEN” in de “Handleiding van
de Operator” van de motor. Op deze wijze kunt
u de oorzaak van het defect bepalen en een
oplossing vinden.
Dersom motoren ikke fungerer på korrekt
måte,
anbefaler
vi
å
følge
vedlikeholdsoperasjoner
og
vedlikeholdsplanene rapportert i motorens
“Brukermanual” i kapittelet “VEDLIKEHOLD”.
På denne måten kan man finne årsaken til
feilen og finne en løsning.
16.1 VOORNAAMSTE AFWIJKINGEN - HOVEDAVVIK
PROBLEEM
PROBLEM
Raadpleeg de handleiding "MPnano
gebruikershandleiding"
voor
eventuele problemen verbonden aan
verkeerde instellingen met de MPnano
logica.
For eventuelle problemer forbundet
med feil innstillinger på MPnano
logikken, vennligst les
“MPnano
brukermanual”.
PROBLEEM
PROBLEM
De MPnano logica functioneert niet.
MPnano logikk fungerer ikke.
OORZAAK
ÅRSAK
De accu is ontkoppeld.
Batteriet er frakoblet.
OPLOSSING
LØSNING
Open de deur en schakel de accukoppeling op
ON.
Åpne døren og skru batterikoblingen på.
OORZAAK
ÅRSAK
De accu is ontladen.
Batteriet er utladet.
OPLOSSING
LØSNING
Laad de accu op.
Lade opp batteriet.
OORZAAK
ÅRSAK
De accu is defect
Batteriet er defekt.
OPLOSSING
LØSNING
Vervang de accu.
Erstatt batteri.
57
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
OORZAAK
ÅRSAK
De startmotor werkt niet.
Startmotoren fungerer ikke.
OPLOSSING
LØSNING
Wendt u tot een Kohler Servicecentrum voor
een controle.
Kontakt et Kohler servicesenter for en
kontroll.
OORZAAK
ÅRSAK
De noodknop werd ingedrukt.
Det ble trykket på nødknappen.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer of de stopdrukknop opnieuw werd
ingesteld. Is dit niet zo, draai dan de knop met
de wijzers van de klok mee.
Sjekk
at
stopp-knappen
tilbakestilles.
Dersom den ikke gjør det, drei håndtaket
medurs.
OORZAAK
ÅRSAK
Er zijn ontkoppelde kabels in de elektrische
installatie.
Det er mange frakoblede kabler i den
elektriske installasjonen.
OPLOSSING
LØSNING
Voer een visuele controle op de elektrische
installatie uit om de ontkoppelde kabels op te
sporen (raadpleeg het elektrisch schema).
Wend u eventueel rechtstreeks tot TOWER
LIGHT S.r.l.
Sjekk det elektriske anlegget visuelt for å
finne frakoblede kabler (se koblingsskjema),
kontakt eventuelt TOWER LIGHT S.r.l.
direkte.
PROBLEEM
PROBLEM
De startmotor draait maar de motor
start niet.
Startmotoren fungerer men motoren
starter ikke.
OORZAAK
ÅRSAK
Mogelijk is er geen brandstof meer.
Mulig mangel på drivstoff i tanken.
OPLOSSING
LØSNING
Tank bij.
Tank maskinen.
OORZAAK
ÅRSAK
De brandstoffilter is vuil.
Drivstoff-filter er skittent.
OPLOSSING
LØSNING
Vervang de filter.
Erstatt filteret.
OORZAAK
ÅRSAK
De brandstofpomp werkt niet.
Drivstoffpumpe fungerer ikke.
OPLOSSING
LØSNING
Check de elektrische aansluiting van de pomp
en wend u eventueel tot een Kohler
Servicecentrum voor een controle.
Sjekk den elektriske koblingen på pumpen og
kontakt eventuelt Kohler servicesenter for en
kontroll.
58
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
PROBLEEM
Moeilijke
motorstart,
motorprestatie.
PROBLEM
onvoldoende
Start av motoren er vanskelig, og det
er utilstrekkelig motorytelse.
OORZAAK
ÅRSAK
De luchtfilter is vuil.
Element-luftfilteret er skittent.
OPLOSSING
LØSNING
Reinig het element en vervang eventueel.
Rengjør elementet og erstatt om nødvendig.
OORZAAK
ÅRSAK
De injectiepomp is versleten.
Injeksjonspumpen er slitt.
OPLOSSING
LØSNING
Gebruik geen brandstof van minder goede
kwaliteit zodat slijtage van de pomp wordt
vermeden. Controleer het element van de
brandstofpomp en vervang indien nodig.
Ikke bruk drivstoff av dårlig kvalitet ettersom
det vil slite på pumpen.
Kontroller
injeksjonspumpe-element for drivstoff og erstatt
om nødvendig.
OORZAAK
ÅRSAK
Oververhitting van de mobiele elementen.
Overoppheting av bevegelige deler.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer het smeersysteem.
Kontroller smøresystem.
Controleer of de oliefilter goed werkt of
vervang hem.
Kontroller om smøring av oljefilter fungerer
korrekt eller erstatt den.
PROBLEEM
PROBLEM
Onstabiele stroomtoevoer.
Ustabil spenningsforsyning.
OORZAAK
ÅRSAK
Onregelmatige motorsnelheid.
Uregelmessig motorturtall.
OPLOSSING
LØSNING
De motor is ingesteld op het juiste toerental
(3000 r.p.m.), wend u bij ontregeling
rechtstreeks tot TOWER LIGHT S.r.l.
Motoren er satt til eksakt hastighet
(3000
r.p.m.), for justering kontakt TOWER LIGHT
S.r.l. direkte.
OORZAAK
ÅRSAK
De alternator is defect.
Dynamoen er defekt.
OPLOSSING
LØSNING
Vervang hem en wend u eventueel
rechtstreeks tot TOWER LIGHT S.r.l.
Erstatt dynamoen og kontakt
TOWER LIGHT S.r.l. direkte.
59
eventuelt
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
PROBLEEM
PROBLEM
De machine valt stil en de meldlamp
voor lage druk brandt.
Maskinen stanser med signallampe for
lavt oljetrykk tent.
OORZAAK
ÅRSAK
Laag oliepeil.
Oljenivået er lavt.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer het peil en vul bij indien nodig.
Kontroller nivået og fyll olje om nødvendig.
OORZAAK
ÅRSAK
De oliedrukregelaar is defect.
Trykkregulatoren er defekt.
OPLOSSING
LØSNING
Vervang de drukregelaar.
Erstatt trykkregulatoren.
OORZAAK
ÅRSAK
Het beschermpaneel MPnano is defect.
Det beskyttende panelet MPnano er defekt.
OPLOSSING
LØSNING
Vervang het paneel.
Erstatt panelet.
PROBLEEM
PROBLEM
De machine valt stil met de meldlamp
van de acculader aan.
Maskinen stanser med batteriladerens
signallampe tent.
OORZAAK
ÅRSAK
De accu is defect.
Batteriet er defekt.
OPLOSSING
LØSNING
Vervang de accu.
Erstatt batteri.
OORZAAK
ÅRSAK
De alternator van de motor is defect.
Dynamoen på motoren er defekt.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer en wend u eventueel tot een Kohler
Servicecentrum.
Kontroller den og kontakt eventuelt et Kohler
servicesenter.
OORZAAK
ÅRSAK
Het beschermpaneel MPnano is defect.
Det beskyttende panelet MPnano er defekt ..
OPLOSSING
LØSNING
Vervang het paneel.
Erstatt panelet.
60
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
PROBLEEM
PROBLEM
Na het tanken stijgt de aanwijzer van
het brandstofpeil niet.
Etter fylling av drivstoff, vil indikatoren
av drivstoffnivået ikke bevege seg.
OORZAAK
ÅRSAK
De aanwijzer werkt niet.
Indikator for drivstoffnivå fungerer ikke.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer de aanwijzer en de relatieve
elektrische aansluiting.
Kontroller indikatoren for drivstoffnivå og dens
tilhørende elektriske tilkobling.
OORZAAK
ÅRSAK
De dobber werkt niet.
Flottøren fungerer ikke.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer de dobber en de relatieve
elektrische aansluiting. Vervang eventueel de
sonde indien ze geblokkeerd is.
Kontroller flottøren og dens elektriske tilkobling.
Dersom sensoren er blokkert, skifte den ut om
nødvendig.
PROBLEEM
PROBLEM
De motor draait maar de uurteller werkt
niet.
Motoren går, men timetelleren fungerer
ikke.
OORZAAK
ÅRSAK
De uurteller werkt niet.
Timetelleren fungerer ikke.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer de uurteller
elektrische aansluiting.
en
de
relatieve
Kontroller timetelleren og
tilkoblinger.
PROBLEEM
dens
elektriske
PROBLEM
De differentiële schakelaar slaat door
tijdens het gebruik van de machine.
Det automatiske jordslutningsreelet
faller ut under bruk av maskinen.
OORZAAK
ÅRSAK
Een stroomlek trad op gedurende het gebruik
van het hulpstopcontact.
Strømlekkasje har oppstått under bruk av
hjelpe-kontakter.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer
de
elektrische
installatie
stroomafwaarts van het hulpstopcontact.
Controleer of de absorptiewaarden op de
typeplaat niet overschreden werden.
Kontroller at det elektriske anlegget er koblet til
hjelpe-kontakter, sjekk at absorbansverdier
ikke overstiges.
OORZAAK
ÅRSAK
Elektrische verbindingen onderbroken.
Elektriske koblinger er avbrutt.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer de elektrische installatie en wend u
eventueel rechtstreeks tot TOWER LIGHT
S.r.l.
Sjekk den eksterne elektriske installasjonen og
kontakt eventuelt TOWER LIGHT S.r.l.
61
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
OORZAAK
De aardaansluiting
uitgevoerd.
werd
niet
ÅRSAK
Jordforbindelsen ble ikke korrekt utført.
vakkundig
OPLOSSING
LØSNING
Controleer en zorg voor efficiënte aarding.
Kontroller at jordingskobling er tilpasset.
PROBLEEM
PROBLEM
De hendel voor stijging en daling van
de telescopische paal werkt niet.
Heving og senking av den teleskopiske
masten fungerer ikke.
OORZAAK
ÅRSAK
Defecte elektrische aansluiting.
Defekt elektrisk tilkobling.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer de elektrische aansluiting.
Kontroller de elektriske koblingene.
OORZAAK
ÅRSAK
De hydraulische regeleenheid werkt niet.
Den hydrauliske girkassen fungerer ikke.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer of de automatische differentieel
schakelaar opnieuw werd ingesteld.
Sjekk at det automatiske jordslutningsreleet er
stilt inn, tilbakestille om nødvendig.
Controleer de elektrische installatie van de
hydraulische regeleenheid.
Kontroller den elektriske installasjonen til den
hydrauliske girkassen.
Controleer de olie in de hydraulische
regeleenheid, vul bij indien nodig.
Kontroller oljen i den hydrauliske girkassen, fyll
om nødvendig.
Vervang de hydraulische regeleenheid en
wend
u
hiervoor
rechtstreeks
tot
TOWER LIGHT S.r.l.
Erstatt den hydrauliske girkassen ved å
kontakte TOWER LIGHT S.r.l. direkte.
PROBLEEM
PROBLEM
De hendel voor daling van
telescopische paal werkt niet.
de
Senkingen av den teleskopiske masten
fungerer ikke.
OORZAAK
ÅRSAK
Defecte elektrische aansluiting.
Defekt elektrisk tilkobling.
OPLOSSING
LØSNING
Controleer de elektrische aansluiting.
Kontrollere de elektriske koblingene.
OORZAAK
ÅRSAK
De hydraulische regeleenheid is defect.
Den hydrauliske girkassen er defekt.
OPLOSSING
LØSNING
Schroef de as los tegen de wijzers van de klok
in
en
raadpleeg
het
hoofdstuk
“13.2 HYDRAULISCHE REGELEENHEID”. Op
deze wijze gaat de paal naar beneden.
Skru løs stiften moturs, og se i kapittel
“13.2 HYDRAULISK GIRKASSE”, det er mulig
å senke masten.
62
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
PROBLEEM
PROBLEM
De lampen gaan niet aan.
Belysningen slår seg ikke på.
OORZAAK
De automatische differentiële
schakelde is doorgeslagen.
ÅRSAK
schakelaar
Det automatiske jordslutningsreleet er blitt
utløst.
OPLOSSING
LØSNING
Stel de automatische differentiële schakelaar
weer in.
Tilbakestill det automatiske jordslutningsreleet.
17. BESTELLING VAN RESERVEONDERDELEN -BESTILLING AV
RESERVEDELER
For etterspørsel om reservedeler se kapittelet
“RESERVEDELER”
i
denne
bruksanvisningen. Oppgi alltid kode og antall.
For bestillinger på beløp mindre enn €
200,00, eneste aksepterte betalingsmetode
er bankoverføring utført på forhånd. For
ytterligere informasjon kontakt TOWER
LIGHT S.r.l. direkte på nummer: +39 0382
567011
Om reserveonderdelen te bestellen, raadpleeg
het hoofdstuk «RESERVEONDERDELEN»
van deze handleiding. Vermeld steeds de code
en de gewenste hoeveelheden. In geval van
bestellingen voor een totaal bedrag lager
dan € 200,00, is de enige aanvaarde
betaalwijze per bankoverschrijving op
voorhand. Wendt u rechtstreeks tot TOWER
LIGHT S.r.l. voor de bankgegevens op het
nummer +39 0382 567011
63
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18. RESERVEONDERDELEN – RESERVEDELER
18.1 LIJST RESERVEONDERDELEN VOORPANEEL –RESERVEDELSLISTE
KONTROLLPANEL
64
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Positie
Elementer
Code
Kode
Beschrijving
Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
13691
11144
12692
11966
7806-100
6725
MPnano kontrollpanel
Indikator drivstoffnivå
4G63-53-U 1-0-2 valgbryter
12 V DC timer
Støttemekanisme
Gummibeskyttelse termisk bryter
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6726
6727
7806-120
13527
11968
11967
11327
12012
12173
11912-CF
7806-250
1061
12716
14101
11328
8768
13527
12765
9229
12767
6175
6193
12371-CF
14106-S
30
14106-NL
31
32
33
34
35
36
6803
12011
12691
6921
7806-200
11965
37
38
7108
7234
39
7117-15-Z
40
6920
41
42
43
6924
6805
12682
Besturingspaneel logica MPnano
Aanwijzer brandstofreserve
Selectieschakelaar 4G63-53-U 1-0-2
Schakelaar urtimer 12 V CC
Omega steun
Rubberen bescherming voor
thermische schakelaar
Moer voor thermische schakelaar
Thermische drukknopschakelaar 16 A
Omega steun
Contactgever 20 A 230 V 1NO-1NC
Sokkel voor relais 12 V CC Finder
Relais 12 V CC Finder
Zwarte terminal blokkering klemmen
Weerstand 100 ohm 5W
Diode 1N4007
Doos voor frontpaneel
Omega steun
Gasmantelklem Ø 16 ½
Aansluitklem 4 mm² grijs
Aansluitklem 4 mm² blauw
Aansluitklem 10 mm² grijs
Aansluitklem geel/groen 10 mm²
Contactgever 20 A 230 V 1NO-1NC
Batterijlader 12 V cc
Stekker 90° 32 A 230 V 1P44
Condensator 4,7 mF 100 V
Zekering 8 A
Verplaatsbare zekeringhouder
Frontpaneel instrumentenbord
Frontale aluminium plaat met
gegraveerd opschrift (Engels tekst)
Frontale aluminium plaat met
gegraveerd opschrift (Nederlands tekst)
Stopcontact 230 V 16 A CEE
Losse stekker 90° 16 A 230 V IP44
Selectieschakelaar 4G16-124 0-1-2-3
Relais 12 V
Omega steun
Lichtgevoeligheidsrelais Finder 11.71
12 V
Eenpolige thermische schakelaar 16 A
Isolerend omhulsel voor thermische
schakelaars
Plaatje voor differentiëlen en
thermische schakelaars
Tweepolige automatische differentiële
schakelaar 25 A
Meldlamp brandito hervulling
Uurteller 230 V 50 Hz
Manuele hendel stijging - daling
65
Krans for termisk bryter
16 A termisk trykkbryter
Støttemekanisme
230 V 20 A 1NO-1NC bryter
12 V CC Finder relébase
12 V CC Finder relé
Stopp svart klemmebrett
100 ohm 5W resistens
1N4007 diode
Frontboks
Støttemekanisme
Ø 16 ½ gass kapslings-klemme
4 mm² grått klemmebrett
4 mm² blått klemmebrett
10 mm² grått klemmebrett
10 mm² gult/grønt klemmebrett
20 A 230 V 1NO-1NC bryter
12 V cc batterilader
90° 32 A 230 V 1P44 støpsel
4,7 mF 100 V kondensator
8 A sikring
Sikringsholder
Frontplate
Aluminium frontplate (Engelsk tekst)
Aluminium frontplate (nederlandsk
tekst)
230 V 16 A EEC stikkontakt
90° 16 A 230 V IP44 støpsel
4G16-124 0-1-2-3 velgebryter
12 V relé
Støttemekanisme
12 V 11.71 Finder lyssensor
16 A 1-polet termisk bryter
Beskyttelse termisk bryter
Støtteplate termisk bryter
25 A automatisk jordslutningsrelé
Kontrollampe for lavt drivstoffnivå
230 V 50 Hz timeteller
Heve-senke manuell spak
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.2 LIJST RESERVEONDERDELEN HYDRAULISCHE ONDERDELEN RESERVEDELSLISTE HYDRAULISKE KOMPONENTER
18.2.1 VERSION CTE (elektrische motor BA.M.E. met ronde tank) – CTE VERSJON(Elektrisk
motor BA.M.E. med rund tank)
Positie
Elementer
1
Code
Kode
10193
2
10719
Beschrijving
Beskrivelse
Volledige hydraulische
regeleenheid
Bocht 90° ¼ M/F
Fullstendig hydraulisk girkasse
66
9° ¼ M/F kurve
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Positie
Elementer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Code
Kode
10360
7468-3
XB14-80
02B 0,55 AC
S-4P80B
7468-2
A1J
A/210
G113
10359
Beschrijving
Beskrivelse
Dop hydraulische olietank
Elektroklep
Kit motorkoppeling
Elektrische motor met
condensator
Condensator 25 μF
Basiseenheid met terugslagklep
Klep maximum druk
Pomp
Tank hydraulische olie
Tanklokk hydraulikkolje
Magnetventil
Sett motorkobling
Elektrisk motor med kondensator
67
25 μF kondensator
Baseenhet med tilbakeslagsventil
Maksimal trykkventil
Pumpe
Tank hydraulikkolje
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.2.2 VERSION HYDROVEN (elektrische motor Melegary met vierkante tank) – HYDROVEN
VERSJON (Elektrisk motor Melegary med firkantet tank)
Stativ
Elementer
1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12
Code
Kode
10193-A
1
2
3
4
5
6
56220501B02E
39G57B000C0C
56233D14H0CA
56227A150050
1201PG00330T
5620121031BR
7
42206410D31O
8
9
10
11
12
562571L3005E
56203P31900V
562611L40A5D
3392504A120F
14615
Omschrijving
Beskrivelse
Volledige hydraulische
regeleenheid
Tank hydraulische olie
Dop hydraulische olietank
Groep van zuig-en terugkeenr
Tandwielpomp
Joint front
Basiseenheid met
terugslagklep
Elektrische motor 0,55 kw met
condensator
Terugslaklep
Klep maximum druk
Elektroklep
Vermindering buis
Condensator 20μF ±5%b 450V
Fullstendig hydraulisk girkasse
68
Tank hydraulikkolje
Tanklokk hydraulikkolje
Gruppe sugeeffekt og retur
Tannhjulspumpe
Forbindelsesdel front
Ventilhus
0,55kw elektrisk motor med
kondensator
Tilbakeslagsventil
Maksimal trykkventil
Magnetventil
Gasspjeld-rør
20μF ±5%b 450V kondensator
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.3 LIJST RESERVEONDERDELEN GRONDPLAAT –RESERVEDELSLISTE FUNDAMENT
69
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Positie
Elementer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
Code
Kode
10266
6906
8024
11946
14862-CF
8028
1061
1062
7030
7112
6832-CF
6884
6885
7127
6153
6886
12029-04CF
14482-01CF
7693
13149-CF
12711-01
13133
12538-CF
6835
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
12882-CF
12635-CF
12881-CF
6926
12587-CF
6905
6889
12672
12640
13148-CF
1019
7781
11903
11902
11901-ZC
18
Beschrijving
Beskrivelse
Aflaatdop 1”
1” avløps-lokk
Dop brandstoftank
Lokk drivstofftank
Dichting voor sluitplaat tank
Pakning for plate drivstofftank
Sluitplaat tank
Deksel drivstofftank
Brandstofdobber
Brennstoff-nivå
Dieselfilter
For-filter drivstoff
Gasmantelklem Ø 16 ½
Ø 16 ½ gass kapslings-klemme
Kabelklem PG16
PG16 kabelklemme
Doos elektrische contacten 137x120 137x120 Elektrisk boks komplett
Trekstaafje accu
Trekkstang batteri
Dwarsdrager accu
Batteri-brakett
Accu 12 V 44 Ah
12 V 44 Ah batteri
Positieve klem accu
Positiv klemme batteri
Rode klembedekking voor accu
Rødt deksel for batteri
Blauwe klembedekking voor accu
Blått deksel for batteri
Negatieve klem accu
Negativ klemme batteri
Deksel afvoerleiding
Transportør-deksel
Plaat afvoerleiding
Transportør-plate
Klem 40-60
Luchtafvoer wisselstroomdynamo
Leiding luchtfilter
Collector voor luchtfilter
Voet wisselstroomdynamo
Antitriller 40x40 M8x20, M10x30
40-60 klemme
Luftuttak vekselstrømsdynamo
Luftfilter-rør
Samler for luftfilter
Brakett vekselstrømdynamo
40x40 M8x20, M10x30
støtdemper
Plaat wisselstroomdynamo
Plate vekselstrømsdynamo
Motorvoet
Motor-fot
Motorcross
Motor-plate
Olieaflaatdop
Oljeavløps-lokk
Houder olieafvoerslang
Støttemekanisme oljeavløpsrør
Klem 12-18
12-18 klemme
Klem d. 12
D. 12 klemme
Nipples M-M 14x1.5 – 18x1.5
Nipler M-M 14x1.5 – 18x1.5
Olieafvoerbuis
Olje-avløpsrør
Geschikte lijst
Ramme
Doos elektrische contacten 100x100 100x100 Elektrisk boks komplett
Kabelklem PG13.5
PG13.5 kabelklemme
Brandstoftank
Drivstofftank
Kuip brandstoftank
Servant drivstofftank
Transportgeleiderplaat
Plate for transport
70
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.4 LIJST RESERVEONDERDELEN EXTERNE BRANDSTOFTANK AANSLUITINGEN –
RESERVEDELSLISTE EKSTERNE DRIVSTOFFTANK-TILKOBLINGER
Positie
Elementer
1
2
3
4
5
6
Code
Kode
7462
7670
7694
7460
7648
13042
Beschrijving
Beskrivelse
7647
Opere pakking
Tik ⅜” 3-weg
Curve ⅜” M/F 90°
Tepel ⅜”
Quick levering van splijtstof ⅜”
Zeshoekige uitbreiding ⅜” M/F
H.30mm
Snel herstel brandstof ⅜”
7463
14862-02
Slang ⅜” M D.8
Handvat naar pik
Kobber pakning
⅜” 3-veis kranventil
⅜” M/F 90° kurve
⅜” nippel
⅜” hurtigdrivstoff-tilførsel
⅜” M/F H.30mm sekskantet
forlengelse
⅜” hurtiggjenopprettelse
drivstoff
⅜” M D.8 slange
Håndtak for kranventil
7
8
9
71
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.5 LIJST RESERVEONDERDELEN CONSTRUCTIE – LISTE OVER RESERVEDELER
KONSTRUKSJON
72
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Positie
Elementer
1
2
3
4
5
6
7
Code
Kode
6188
6189
7633-CF
7672
11900-15
13150-CF
11931-1-CF
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
11948-CF
11931
11987
11947-CF
6827
11907-CF
7324
11964-CF
8766
7237
9901-2Z
9901-1Z
9858-CF
8178
11906-CF
11930-CF
11932
13327
6899-2000
7693
11911-CF
11900
11988-Z
6201
14491-CF
7654
6118
11910-CF
6840
6943
13148-04-CF
12144
Beschrijving
Beskrivelse
Noodstop
Contact voor noodstop
Steun accukoppeling
Accukoppeling
Contact voor slot bovenaan
Luik kant alternator
Bescherming verlengstuk
geluiddemper
Beugel onderaan hefinrichting
Afdekking onderaan geluiddemper
Gasveer 300N
Beugel bovenaan hefinrichting
Handgreep
Luik bovenaan
Regenscherm voor geluiddemper
Beschermpaneel geluiddemper
Scharnier voor luik
Luchtbelwaterpas
Paalgeleidende schijf
Paalgeleidende schijf met stop
Schijfgeleider
Grendel
Paneel bovenaan
Steunpaneel geluiddemper
Geluiddemper gasafvoer
Verlengstuk geluiddemper
Gekaarde glasvezel
Metalen klem 40-60
Luik kant paal
Geassembleerd frame
Steunpoot
Handgreep met slot
Luik kant
Grendel
Slotplaat
Luik voorzijde
Klem voor aardaansluiting
Antitriller d.25x10 1xM6
Steun brandstoffilter
Rubberen bescherming voor de
batterij schakelaars
Knapp for nødstopp
Kontakt for nød-knapp
Støttemekanisme batteribryter
Batteribryter
Kontakt for lås
Luke stator
Beskyttelse lyddemper
73
Bunn-plate
Bunnplate lyddemper
300N gassfjær
Topp-plate
Håndtak
Toppluke
Regndeksel for lyddemper
Deksel lyddemper
Hengsle
Vaterpass
Skinneflense mast
Skinneflense mast med stopp
Skinneflense mast
Låsepinne
Toppdeksel
Støttemekanisme lyddemper
Lyddemper
Forlengelse lyddemper
Glassfiber
40-60 klemme
Sideluke mast
Ramme
Støtteben
Håndtak med lås
Sideluke
Låsepinne
Låseplate
Frontluke
Klemme for jordforbindelse
D.25x10 1xM6 støtdemper
Støtte drivstoffilter
Gummibeskyttelse for
batteribrytere
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.6 LIJST RESERVEONDERDELEN HEFHAAK – RESERVEDELSLISTE LØFTERAMME
Positie
Elementer
1
2
3
Code
Kode
12905-ZC
12606-04-ZC
12905-08
Beschrijving
Beskrivelse
Hefhaak
Hefframe wapening
Logoplaatje Tower Light
(op aanvraag)
Løfteramme
Løfteramme forsterkning
Tower Light navneskilt
(på forespørsel)
74
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.7 LIJST RESERVEONDERDELEN TELESCOPISCHE PAAL – TELESKOPISK MAST
RESERVEDELSLISTE
75
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Positie
Elementer
1
2
Code
Kode
11277-19-Z
6231-Z
3
4
5
6
7
7792
9560
11357-CF
9542
6230-Z
8
9
9543
12993
10
11
9544
13006
12
13008
13
12994
14
15
16
17
18
19
9548
9547
9546
9545
10281
12992
20
12991
21
13006
22
13008
23
24
25
25
10188
7531
7523
12693
26
12990
27
12995
28
12996
29
13005
Beschrijving
Beskrivelse
Opleggerkoppeling
Onderste as voor hydraulische
cilinder
Buis hydraulische cilinder
Hydraulische cilinder
Paal (1 deel)
Paal (2 deel)
Bovenste as voor hydraulische
cilinder
Paal (3 deel)
Hoge sterkte stalen kabel 3,3 ton
(l 1400 Ø 6)
Paal (4 deel)
Wiel hoge sterkte voor stalen
kabel Ø 60 SKF
Wiel hoge sterkte voor stalen
kabel Ø 63 SKF
Hoge sterkte stalen kabel 3,3 ton
(l 1415 Ø 6)
Paal (8 deel)
Paal (7 deel)
Paal (6 deel)
Paal (5 deel)
Schroef T.E. 8.8 10x50
Hoge sterkte stalen kabel 3,3 ton
(l 1385 Ø 6)
Hoge sterkte stalen kabel 3,3 ton
(l 1460 Ø 6)
Wiel hoge sterkte voor stalen
kabel Ø 60 SKF
Wiel hoge sterkte voor stalen
kabel Ø 63 SKF
Kabelgeleider
Norma klem RSGU1 15/15
Spiraalkabel 9x2,5 mm
Spiraalkabel 11x2,5 mm (alleen
geldig voor de versie met
schemersensor)
Hoge sterkte stalen kabel 3,3 ton
(l 1440 Ø 6)
Hoge sterkte stalen kabel 3,3 ton
(l 1430 Ø 6)
Hoge sterkte stalen kabel 3,3 ton
(l 1455 Ø 6)
Wiel hoge sterkte voor stalen
kabel Ø 58 SKF
Skyvekraft
Hydraulisk sylinder nedre stift
76
Rør hydraulisk sylinder
Hydraulisk sylinder
1° seksjon mast
2° seksjon mast
Hydraulisk sylinder toppstift
3° seksjon mast
Høyhastighet 3.3 tonn stålkabel
(l 1400 Ø 6)
4° seksjon mast
Ø 60 SKF høyhastighets-hjul for
stålkabel
Ø 63 SKF høyhastighets-hjul for
stålkabel
Høyhastighet 3.3 tonn stålkabel
(l 1415 Ø 6)
8° seksjon mast
7° seksjon mast
6° seksjon mast
5° seksjon mast
Skrue T.E. 8.8 10x50
Høyhastighet 3.3 tonn stålkabel
(l 1385 Ø 6)
Høyhastighet 3.3 tonn stålkabel
(l 1460 Ø 6)
Ø 60 SKF høyhastighets-hjul for
stålkabel
Ø 63 SKF høyhastighets-hjul for
stålkabel
Kabelfører
15/15 RSGU1 klemme
9x2,5 mm spiralkabel
11x2,5 mm spiralkabel
(kun lyssensor-versjon)
Høyhastighet 3.3 tonn stålkabel
(l 1440 Ø 6)
Høyhastighet 3.3 tonn stålkabel
(l 1430 Ø 6)
Høyhastighet 3.3 tonn stålkabel
(l 1455 Ø 6)
Ø 58 SKF høyhastighets-hjul for
stålkabel
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.8 LIJST RESERVEONDERDELEN SCHIJNWERPERSGROEP –RESERVEDELSLISTE
LYSKASTER-GRUPPE
77
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Positie
Elementer
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Code
Kode
14042
Beschrijving
Led schijnwerpers 150 W
Bestled
13634-05-CF
Wapening voor Led
schijnwerpers
13634-04-DX-Z Led schijnwerpers steunplaat
recht
13965-Z
Schotelveer D.40x20,4x2
13636-03
Spacer voor schijnwerperH10
13636-Z
Steun schijnwerpers
13634-CF
Cruise
11963-CF
Bescherming schemerrelais
9187
Schemerrelais
13634-04-SX-Z Led schijnwerpers steunplaat
linker
7654
Lock-in
7051
Kabelklem PG11
7020
Afstandsring bevestiging
spiraalkabel
7531
Norm RSGU1 15/15
14036
Kabelklem PG13.5 type UFO
6733
Stootblok
7126
Klem Z10-1
6241
Klem Z6-1
11935-CF
Bescherming spiraalkabel
7739
Complete doos elektrische
contacten
78
Beskrivelse
150 W Bestled led belysning
Forsterket Led belysning
Led belysning høyre
støttemekanisme
D.40x20,4x2 fjærskive
H10 avstandsstykke lyskastere
Støttemekanisme lyskastere
Marsj
Støttemekanisme lyssensor
Lyssensor
Led belysning venstre
støttemekanisme
Låsepinne
PG11 kabelklemme
Avstandsstykke for montering
spiralkabel
15/15 RSGU1 klemme
Kabelklemme PG13.5 type UFO
Gummihette
Z10-1 klemme
Z6-1 klemme
Beskyttelse spiralkabel
Elektrisk boks
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.9 LIJST RESERVEONDERDELEN ALTERNATOR –LISTE OVER RESERVEDELER
DYNAMO
79
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Positie
Elementer
Kode
Kode
Beschrijving
Beskrivelse
-
13473
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2a
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
3a
3b
4a
4a
4a
4b
5a
5b
8a
8b
8c
9
10
11
12
13
13a
16
18a
19
21
21
21
21
21
29
E10CA055AE1
E10CA028AE0
E10CA028AE1
E10CA028AE1
E10CA029AE1
E10CA030AE1
E10CA031AE1
E10CA032AE1
E10CA042AV3
E10CA042AV0
E10CA043AV3
E10CA044AV3
E10CA045AV3
E10CA046AV3

E10RA055A15R
E10RA025AQ
E10RA025AR
E10RA028A15R
E10RA026AR
E10RA027AR
E10RA028AR
E10RA029AR
E10SE007A
E10SE005A
E10SB003B
E10SB005B
E10SB009B
E10SB001B
E10BT005B
E10BT002C
E10KA007C
E10KA008C
E10KA010A
E10VE000B
EX411434320
EX411465325
E10TK020A
Ex541201006C
E10KA012A
EX541805080
EX541500016
EX541500025
EX541500030
EX541500035
EX541500040
E10KA016B
Complete wisselstroomdynamo Linz
E1C10C1HFFE10SV
Structuur met stator 115/230V 50HZ 2,2 KVA
Structuur met stator 115/230V 50HZ 2,5 KVA
Structuur met stator 115/230V 50HZ 3 KVA
Structuur met stator 115/230V 50HZ 3,5 KVA
Structuur met stator 115/230V 50HZ 4,2 KVA
Structuur met stator 115/230V 50HZ 5 KVA
Structuur met stator 115/230V 50HZ 6 KVA
Structuur met stator 115/230V 50HZ 7 KVA
Structuur met stator 115/230V 60HZ 3 KVA
Structuur met stator 115/230V 60HZ 3,6 KVA
Structuur met stator 115/230V 60HZ 5 KVA
Structuur met stator 115/230V 60HZ 6 KVA
Structuur met stator 115/230V 60HZ 7,25 KVA
Structuur met stator 115/230V 60HZ 8,5 KVA
Draaiende inductor B9
Draaiende inductor B14 2,2 KVA/50HZ-2,7 KVA/60HZ
Draaiende inductor B14 2,5 KVA/50HZ-3 KVA/60HZ
Draaiende inductor B14 3 KVA/50HZ-3,6 KVA/60HZ
Draaiende inductor B14 3,5 KVA/50HZ-4,3 KVA/60HZ
Draaiende inductor B14 4,2 KVA/50HZ-5 KVA/60HZ
Draaiende inductor B14 5 KVA/50HZ-6 KVA/60HZ
Draaiende inductor B14 6 KVA/50HZ-7,25 KVA/60HZ
Draaiende inductor B14 7 KVA/50HZ-8,5 KVA/60HZ
Achterschild B3/B9
Achterschild B9
Voorschild d.105
Voorschild d.146 J609b
Voorschild d.41.25 J609a
Voorschild B3/B14
Bovendeksel korte kast
Bovendeksel lange kast
Beschermkap achter
Beschermkap achter voor accessoires
Geboorde beschermkap achter voor accessoires
Achterdop
Ventilator
Achterlager
Voorlager
Centrale trekstang
Bus voor centrale trekstang (alleen voor conus 30)
Bekabelde diode+varistor
Klemmenstrook met 4 polen
Eenfase diodenbrug
Condensor voor E1C10S 2,5 0 3KVA
Condensor voor E1C10S 4,2 KVA
Condensor voor E1C10S 5 KVA
Condensor voor E1C10M 6 KVA
Condensor voor E1C10M 7 KVA
Bescherming IP21
E1C10C1HFFE10SV Linz vekselstrømsdynamo
komplett
Ramme med stator 115/230V 50HZ 2,2 KVA
Ramme med stator 115/230V 50HZ 2,5 KVA
Ramme med stator 115/230V 50HZ 3 KVA
Ramme med stator 115/230V 50HZ 3,5 KVA
Ramme med stator 115/230V 50HZ 4,2 KVA
Ramme med stator 115/230V 50HZ 5 KVA
Ramme med stator 115/230V 50HZ 6 KVA
Ramme med stator 115/230V 50HZ 7 KVA
Ramme med stator 115/230V 60HZ 3 KVA
Ramme med stator 115/230V 60HZ 3,6 KVA
Ramme med stator 115/230V 60HZ 5 KVA
Ramme med stator 115/230V 60HZ 6 KVA
Ramme med stator 115/230V 60HZ 7,25 KVA
Ramme med stator 115/230V 60HZ 8,5 KVA
B9 Roterende spole
B14 Roterende spole 2,2 KVA/50 HZ-2,7 KVA/60HZ
B14 Roterende spole 2,5 KVA/50 HZ-3 KVA/60HZ
B14 Roterende spole 3 KVA/50 HZ-3,6 KVA/60HZ
B14 Roterende spole 3,5 KVA/50 HZ-4,3 KVA/60HZ
B14 Roterende spole 4,2 KVA/50 HZ-5 KVA/60HZ
B14 Roterende spole KVA/50 HZ-6 KVA/60HZ
B14 Roterende spole 6 KVA/50 HZ-7,25 KVA/60HZ
B14 Roterende spole 7 KVA/50 HZ-8,5 KVA/60HZ
Bakskjerm B3/B9
Bakskjerm B9
Frontskjerm d.105
Frontskjerm d.146 J609b
Frontskjerm d.41.25 J609a
Frontskjerm B3/B14
Toppdeksel kort aksel
Toppdeksel lang aksel
Standard bakdeksel
Standard bakdeksel for tilbehør
Boret bakdeksel
Bakre støpsel
Vifte
Bakre lager
Fremre lager
Sentral trekkstang
Bøssing for trekkstang (kun for konus 30)
Kablede dioder og varistorer
Klemmebrett med 4 poler
Enfase diode-bro
Kondensator E1C10S (2,5 3KVA)
Kondensator E1C10S 4,2 KVA
Kondensator E1C10S 5 KVA
Kondensator E1C10M 6 KVA
Kondensator E1C10M 7 KVA
IP21 beskyttelse
 Vermeld de code van de wisselstroomdynamo en de productiedatum – When requesting
spare parts please indicate the alternator’s code and date of production
80
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.10 LIJST VAN ACCESSOIRES WISSELSTROOMDYNAMO – LISTE OVER TILBEHØR
VEKSELSTRØMDYNAMO
Positie
Elementer
1
Kode
Kode
13473
2
3
4
8698
6812
6903
Beschrijving
Beskrivelse
Complete wisselstroomdynamo
Linz E1C10C1HFFE10SV
Trekstang voor ventilator
Naaf voor ventilator
Ventilator
E1C10C1HFFE10SV Linz
vekselstrømsdynamo komplett
Trekkstang vifte
Vifte-midtblokk
Vifte
81
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
18.11 LABELS VOOR LICHTMAST – SELVKLEBENDE MERKER FOR LYSTÅRN
Code
Kode
Label
Selvklebende merke
10178
10182
10179
10181
10180
10185
10183
10184
6844
7767
13421
9280
82
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
19. ELEKTRISCH SCHEMA - KOBLINGSSKJEMA
19.1
EERSTE DEEL – DEL EN
83
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
19.2
TWEEDE DEEL – DEL TO
84
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
19.3
DERDE DEEL – DEL TRE
85
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
19.4
VIERDE DEEL – DEL FIRE
86
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
19.5 GARANTIE - GARANTI
La TOWER LIGHT S.r.l. garandeert haar
producten 12 maanden (twaalf) vanaf de
leveringsdatum bij de eindgebruiker, op
voorwaarde dat ze niet werden gewijzigd.
TOWER LIGHT S.r.l.verbindt zich ertoe
gedurende deze periode in de landen waar
een dienstorganisatie aanwezig is,
de
onderdelen die beschadigd werden als gevolg
van een fabrieksfout, defect materiaal, slechte
bewerking
en/of
montage
in
haar
geautoriseerde werkplaatsen te vervangen of
te repareren.
De keuze om een reparatie uit te voeren of
beschadigde onderdelen te vervangen moet
overgelaten worden aan het deskundig en
onweerlegbaar oordeel van TOWER LIGHT
S.r.l. of van de geautoriseerde werkplaatsen.
In de rest van de wereld zal de garantie
bestaan uit het gratis leveren van de
onderdelen ter vervanging van de niet meer
bruikbare componenten met een erkende
fabrieksfout. De garantie wordt toegepast
nadat de beschadigde onderdelen door
TOWER LIGHT S.r.l. onderzocht werden. De
reis- en verplaatsonkosten vallen ten laste van
de klant, alsook de verpakking- en
transportonkosten, zowel van de defecte
onderdelen als van de nieuwe onderdelen. In
geen enkel geval kan de koper de ontbinding
van het contract of een schadevergoeding
eisen omdat hij de machine niet kan gebruiken.
De onderhavige garantie is niet geldig voor de
startaccu’s en de diesel- of benzinemotors
gemonteerd op de apparatuur TOWER LIGHT
S.r.l. Hiervoor is de fabrikant rechtstreeks
aansprakelijk:
De garantie wordt van rechtswege ontbonden
wanneer:
- de klant geen gehoor heeft gegeven aan
de contractuele betalingsverplichtingen.
- de verzegelingen aangebracht in de
fabriek werden verwijderd.
- demontages, reparaties of wijzigingen
werden uitgevoerd door personeel dat niet
tot het servicenet van TOWER LIGHT
S.r.l. behoort.
- de apparatuur onvoorzichtig of achteloos
werd gebruikt.
TOWER LIGHT S.r.l.gir garanti for sine
produkter, forutsatt at de ikke har blitt endret,
for en periode på 12 (tolv) måneder fra
leveringsdato til kunde.
Innenfor de nevnte vilkår, i de land der det
finnes serviceorganisasjon, forplikter TOWER
LIGHT S.r.l. seg til å erstatte eller reparere
ødelagte deler grunnet produksjonsfeil, dårlig
behandling og/eller montering ved hjelp av
egne autoriserte verksteder.
Beslutningen om å reparere eller erstatte
skadde deler skal overlates til TOWER
LIGHT S.r.l. eller til autoriserte verksted.
I resten av verden, skal garantien bestå kun i
kostnadsfri forsyning av deler som ikke lenger
kan
brukes
grunnet
produksjonsfeil.
Garantien skal anvendes etter undersøkelse
av materiale skadet av TOWER LIGHT S.r.l.
Reisekostnader for personell som skal utføre
reparasjoner under garanti er kundens
ansvar, dette i tillegg til kostnader i forhold til
pakking og transport av defekte eller
erstattede deler.
Denne garantien er ikke gyldig for startbatteri
og diesel-eller bensinmotorer montert på
utstyr Tower Srl., men produsentene av disse
er direkte ansvarlig.
Garantien oppheves når:
-
87
kunden
ikke
har
overholdt
betalingsforpliktelse
produsentens pakninger fjernes.
-
reparasjoner eller modifikasjoner er utført
av personell som ikke er i nettverket
TOWER LIGHT S.r.l. tilhører.
-
maskinen er blitt brukt på uforsiktig eller
uaktsom måte.
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Tower Light S.r.l.
Via Stazione, 3 bis
27030 Villanova d’Ardenghi (PV)
ITALIA
Tel.: +39 0382 567011
Fax:+39 0382 400247
Web site:
http://www.towerlight.it
E-mail:
[email protected]
88
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
TESTFICHE VOOR LICHTMASTEN
SJEKKLISTE FOR LYSTÅRNET
TYPE CONTROLE
OK
TYPE KONTROLL
Controle van het verplaatsingssysteem in horizontale stand
Kontroll av systemets bevegelse i horisontal stilling
Controle van het verplaatsingssysteem in verticale stand
Kontroll av systemets bevegelse i vertikal stilling
Controle van het stijg- en daalsysteem in verticale stand
Kontroll av opp-og nedstigningssystemet i vertikal stilling
Toestand van de stalen kabels
Tilstanden til stålkabler
Staat van de hijslieren
Tilstanden til den manuelle vinsjen
Staat van de leischijven
Tilstanden til remskivene
Vloeiendheid bij het stijgen van de toren
Bevegelighet i oppstigningsfasen av lystårnet
Vloeiendheid bij het dalen van de toren
Bevegelighet i nedstegningsfasen av lystårnet
Oscillatietest
Test av oscillasjon
Stabiliteit van de lichttoren
Stabiliteten til lystårnet
Controle assen en bevestigingssystemen
Kontroll av stift og festesystem
Controle schroefaanspanning
Kontroll av skrue-stramming
Controle inschakelsysteem lampen
Kontroll av belysningssystemet til lyskasterne
Staat van de lampen
Tilstanden til lyskasterne
Staat van de elektrische voedingskabel
Tilstanden til strømkabel for strømforsyning
Staat van de elektrische verbindingen
Tilstanden til de elektriske koblinger
Aanspanning kabelklemmen
Spenning av kabelklemme
Verscheidene testen van de generatorwerking
Flere tester av funksjonen til generatoren
Controle van het hydraulisch systeem
Kontroll av hydraulikk-system
Centrale regeleenheid
hydraulisk boks
cilinders
sylinder
olietank
oljetank
manuele pomp
manuell pumpe
Controle van het pneumatisch systeem
Kontroll av pneumatisk system
compressor
kompressor
besturingspaneel
kontrollpanel
pneumatiche aansluitingen
pneumatic connection
dichtingen
Pakninger
Controle banddruk
Kontroll av dekktrykk
Controle afdichting van de bijkomende tanken
Kontroll av forsegling på ekstra-tank
MODELL
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
TYPE
BESTEMMELING
MOTTAKER
IDENTIFICATIENUMMER TOREN
IDENTIFICATIENUMMER MOTOR
SERIENUMMER PÅ LYSTÅRN
SERIENUMMER PÅ MOTOR
SERIENUMMER PÅ
PÅHENGSKJØRETØY
IDENTIFICATIENUMMER WAGEN
TESTDATUM
CODE MEETTECHNICUS
TESTDATO
0259
HANDTEKENING MEETTECHNICUS
KODE INSPEKTØR
INSPEKTØR SIGNATUR
TOWER LIGHT s.r.l Via Stazione 3 bis, 27030 Villanova d’Ardenghi PAVIA
Tel. +39 0382 567011 - Fax.+39 0382 400247 Web: www.towerlight.it e-mail: [email protected]
89
TL113-01-14-00
13-11-2013
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
CE CONFORMITEITVERKLARING
CE-SAMSVARSERKLÆRING
Wij ondergetekenden / We underwrite : TOWER LIGHT S.r.l.
Wettelijke zetel / Juridisk sete : Via Stazione 3 bis, 27030 Villanova d’Ardenghi, Pavia - ITALY verklaren onder onze eigenverantwoordelijkheid dat de machine
Vi erklærer under eget ansvar at maskinen kalt
HYDRO POWER CUBE 9mt 4x150W LED
Identificatienummer toren
Kode tårn
Identificatienummer motor
Kode motor
Identificatienummer wagen
Kode påhengskjøretøy
Bouwjaar
Byggeår
conform is met de veiligheidsvereisten voorzien door de EG-richtlijnen:
er i samsvar med sikkerhetskravene i EEC-direktivene:
2004/108, 2006/95, 2006/42, 2000/14 - 2005/88
en zullen ons niet aansprakelijk achten bij schade veroorzaakt door wijzigingen aangebracht aan
het product zonder uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Tower Light S.r.l. of door het
gebruik van een niet perfect functionele machine.
Vi fraskriver oss ansvar for eventuelle skader som skyldes endringer på produktet som ikke er
eksplisitt autorisert av Tower Light S.r.l. eller ved bruk av maskin som ikke fungerer perfekt.
Bedrijfsverantwoordelijke
Anleggsansvarlig
…………………..
Andrea Fontanella
Villanova d’Ardenghi (PV)
_______________
TOWER LIGHT s.r.l Via Stazione 3 bis, 27030 Villanova d’Ardenghi PAVIA
Tel. +39 0382 567011 - Fax.+39 0382 400247 Web: www.towerlight.it e-mail: [email protected]
90
TL113-01-14-00
13-11-2013