8 - Dyrøy Kommune

Dyrøy kommune
Den lærende kommune
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Formannskapet
Møterom 1, Kommunehuset
08.05.2014
10:00
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.
Kan på regnes flere saker og diverse informasjon vil bli gitt på møtet.
Formannskapet har time hos Brøstad BIL: Torsdag 8.5 kl. 12.00 – 13.00
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
Lukket
Arkivsaksnr
Saker til behandling
PS 31/14
Referatsaker
RS 35/14
Protokoll 18.03.14 Dyrøy menighetsråd
2012/61
RS 36/14
Protokoll 04.04.14 Sør-Troms kommunerevisjon
2012/85
RS 37/14
Melding om vedtak - sak 3/14 økonomiplan 2015 - 2018
og budsjett 2015
2012/85
RS 38/14
Gode offentlige anskaffelser
2014/205
RS 39/14
Bevilgning av startlån for videretildeling i 2014
2012/170
RS 40/14
Kommunal veterinærtjenester - tilsagn om kr. 275 000,- i
stimuleringstilskudd for 2014
2012/310
RS 41/14
Tilskudd til kommunalt barnevern 2014
2012/69
RS 42/14
Tilbud på vaskeritjenester fra MITRA
2014/10
RS 43/14
Regnskap og selvkost Senja Avfall IKS 2013
2012/49
RS 44/14
Tusen takk for bidraget.
2012/66
Saker til behandling
PS 32/14
Diverse tilskudd - formannskapets post
2012/66
PS 33/14
Reduksjon i vannavgifter
2012/473
PS 34/14
Avtale om drift av samfunnsmedisinske tjenester med
vertskommune Lenvik og samarbeidskommunene Berg,
Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy
2012/191
PS 35/14
Kommunestruktur - aktuelle temaer i regionen
2012/300
PS 36/14
Forespørsel - Kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S
2013/526
Randi Lillegård
ordfører
Sakertilbehandling
PS31/14Referatsaker
Saksnr.:
Dok.nr:
!
- 3 AH 201/
DYRØYMENIGHETSRÅD
Møtested
Me • hetskontoret
Tilstede - faste medlemmer.
Fraværende
Tilstede
- faste medlemmer:
- varamedlemmer
Andre :
-)*
KG
Møte
tOodeP:
18.03.
141-s
Klokkeslett
09.00 —13.50
Thor Arne Ervik, Astrid Ostrem Skoglund (forlot motet ca. kl. 12.50) , Ove
Gamst, Anne Larsen, Per Gunnar Cruisckshank
John Bruvoll, Venke Heide
Kirkever
e Rachel Van en Hoholm
Sognepresten holdt andakt
Rådet tar til orientering at møtet er utsatt til i dag pga. mange forfall til møtedato som
først var fastsatt.
Sak 12/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak/ enstemmig:
Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av
følgende:
- Regnskap 2013
Budsjett 2014- justert
Tjenesteytingsavtalen —justert
Budsjettmessige konsekvenser 2014 —organisttjenester ved begravelser
Ny orienteringssak v/ sognepresten
Sak 13/2014: Godkjenning av referatfra siste møte.
Vedtak/ enstemmig
Dyrøy kirkelige fellessråd/ menighetsråd godkjenner referat fra møte 16.01.2014
Sak 14/2014: Referatsaker
Mailfra prosten -ang lesepult 19.12.2013
Brev fra Biskopen - lokal grunnordning
Mailtil prosten - søknad om endring av gudtjenesteforordning
Referatfra personalmøte
Brev fra biskopen - gudstjenesteforordning
Referatfra møte i gudstjeneste- og undervisningutvalget
Referatfra møte mellom dyrøy kommune og dyrøy kirke 14.02.2014
Invitasjon til kurs i praktiskkirkegårdsdrift
Mailfra KAang kurs i Alta - regionale strategikonferanser
Mailfra LivHelga Furre- oppfølging trosopplæring
Vedtak/ enstemmig:
Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd tar referatsakene til referat, med tillegg av
følgende saker
KursprogramViken senter
Referatfra møte med Dyrøy kommune - teknisk enhet og kirken
Foreldrerett - brev fra foreldrett
Referatfra møte 3 - kirke og kommune
0. Brev fra bdr. statstilskudd 2014
Sak 15/2014
Misjonsavtalen
Charles Taylor kunne ikke møte til møte. Sognepresten
om følgende:
la fram saken og det ble enighet
Vedtak/enstemmig:
Dyrøy menighetsråd vedtar at mål for innsamlingen for 2014 er kr. 10.000
Rådet velger Astrid Østrem Skoglund til kontaktperson for misjonsavtalen
Sak 16/2014 Tiltak for psykisk utviklingshemmede
Elsa Knutsen kunne ikke møtet til møtet.
Vedtak/ enstemmig:
Dyrøy menighetsråd
vedtar å utsette saken til en gang Elsa Knutsen kan møte og orientere
om saken.
Sak 17 / 2014 Vurdering av innføring av festeavgift
Vedtak/ enstemmig:
Dyrøy kirkelige fellesråd ønsker ikke å innføre festeavgift i Dyrøy kommune fordi det er
uheldig å påføre utgifter til etterlatte.
Drift av gravregister, festeregister og rydding av gravlunder er beregnet til kr. 80.000 pr år.
Dersom Dyrøy kommune ikke kan bevilge de nødvendige midler til finansiering av lovpålagte
administrative
og praktiske oppgaver knyttet til festeregister,
innføre festeavgift
kan kommunestyret
vurdere å
likt med Sørreisa kommune.
Det vises her til saksbehandlingen
av saken.
Gravminner for historiske personer, der fester bortfaller,
tilfaller fellesrådet
som dekker
kostnader etter kommunal bevilgning til formålet.
Sak 18/2014 Årsmelding
Vedtak/ enstemmig:
Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner årsmelding for 2013, med justeringer
møtet. Meldingen legges fram for årsmøtet 23.mars 2014
gjort i
Sak 19/2014 Oppgavefordeling årsmøte
Vedtak/enstemmig:
Dyrøy menighetsråd / fellesråd vedtar slik arbeidsfordeling
Kirkevergen leder møtet og
ved årsmøtet 2014
Kirkevergen gjennomgår årsmelding
Bevertning fordeles, leder, sogneprest m.fl. leverer kake
Kirkevergen annonseres på baksiden av Tromsfolkeblad.
Regnskapsføring for 2014 er ikke startet opp, det avventes opplæring sammen med Dyrøy
kommune
Sak 20/2014 Kjøp av ringemaskin —Brøstad kirke
Vedtak/ enstemmig
Dyrøy kirkelige fellesråd vedtar å kjøpe ringemaskin til Brøstad kirke.
Som eneste leverandør antas tilbud fra Olsen Nauen på kr.95.472 samt tilbud på elektrisk
arbeid fra Myre elektro på kr. 15.650
3.
Finansiering skjer ved gave fra Brøstad sanitetsforening
investeringen,
tilsvarende
de faktiske kostnader ved
inntil kr. 120.000
Sak 21/2014 Orienteringer
200-årsjubileum
for Norges grunnlov- 17.mai i Brøstad kirke og 29.mai på Tranøy
Kirkevergen er tilbake i 100% jobb
3 møter med Dyrøy kommune
Budsjettdisponering
2014
Avvikling av ferie i april / mai
Menighetsbladet,
nye annonsører
Rapport fra Brøstad kirkeforening,
bidrag til kirkelige utgifter
Sak 22/2014 Flytting av menighetsrådsmøte
Vedtak/ enstemmig
Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd vedtar å flytte menighetsrådsmøte
kl. 09.00
Au- møte 23.april settes til 7.april kl. 09.00
fra 29.april til 22.april
Sak 23/2014 Godkjenning av regnskap 2013
Saken lagt fram i møte, uten innstilling til vedtak
Vedtak/ enstemmig
Dyrøy kirkelige fellesråd godkjenner
1.
regnskap for 2013 med et mindreforbruk
på kr.17.450,17.
Kr. 17.450,17 settes til menighetsfond
Astrid Østrem Skoglund forlot møtet under behandling av sak 24, ca. kl. 12.55
Sak 24/ 2014 Justering av tjenesteytingsavtale kommune- kirke
Saken lagt fram i møtet, uten innstilling til møte
Vedtak / enstemmig:
Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner tjenesteytingsavtale
endringer som er drøftet i møter mellom Dyrøy kommune og kirken.
Avtalen sendes Dyrøy kommunestyre for godkjenning.
datert 18.03.2014, med de
Sak 25/ 2014 Budsjett 2014 —justert
Vedtak / enstemmig:
Dyrøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak
Det vises til drøftingsmøter mellom kirke og kommune i februar —mars 2014, forankret i
kommunestyrets vedtak om oppfølging av bevilgninger til kirkedrift 2014.
Fellesrådets drift og lovpålagte oppgaver ble gjennomgått.
Lønn inkl, sosiale utgifter utgjør ca. 79% av de faktiske driftskostnader. Bemanningen er på 2
årsverk og fordeit på 6 deltidsstillinger i størrelser mellom 20 og 50%.
Øvrige driftskostnader relateres i hovedsak til strøm, forsikringer av bygg, anlegg og ansatte,
kontorhold, graving ved begravelser, kommunale avgifter, lisenser, revisjon, dekning av lån,
leasing av kopimaskin m.v..
1.
På bakgrunn av konklusjoner
er det utarbeidet
-
fra møtene mellom Dyrøy kommune og Dyrøy kirkelige fellesråd
nytt justert budsjett for 2014, for kirkedriften,
Det er søkt om 10 % reduksjon av forordnede
gudstjenester
basert på følgende;
Lønnskostnader er redusert ut fra søknad om reduserte gudstjenester
KLP er redusert ut fra bestemmelser
om at KA- sektoren skal bare betale pensjon for stillinger
over 40% og dersom mindre stillinger påføres KLPved at de er tilsatt andre steder der det
trekkes pensjon.
Begravelser er lagt til fredager, der det foreligger organistbemanning,
ønsker andre dager pålegges de å betale for organisttjenester
Ny inntekt, festeavgift,
administrasjon
kr. 70.000 lagt inn budsjett for kirkegårdsdriften
av festeregister,
Forutsatt at festeavgiften
reduserte gudstjenester
begravelsesdager
til opprinnelig
dersom pårørende
selv
gravregister
mv. er satt inn.
innføres med kr. 70.000, de nedjusterte
og lønnskostnader
og utgifter knyttet til
utgiftene
knyttet til
kan iverksettes, samt at innføring av faste
kan iverksettes foreligger fortsatt en underdekning
på kr. 170.000 i forhold
beskrevet behov. Fellesrådet ber derfor kommunen om kr. 170.000 utover
vedtatt bevilgning på kr. 1.172.000 for 2014, totalt 1.342.000
Dersom Dyrøy kommune ikke kan bevilge kr. 170.000 i tillegg for 2014 må det i tillegg til de
reduseringstiltak
som allerede er lagt inn, gjøres følgende grep/ besparelser;
Budsjett
Kirketjenerstillingen
settes vakant
Nytt
budsjett
90.000
0
Stenge Dyrøy kirke hele året / fryse ned bygget / red. strøm
30.000
0
Leie gudstjenestelokaler
10.000
0
7.000
0
( Moen og Kastnes)
Inventar og utstyr
Vikarer
Service og reparasjoner
(adm. / data/ programvare
Søke fritak kommunale
avgifter for bygg
Totalt
m.v.)
23.000
0
8.000
0
7.000
0
175.000
Sak 26/ 2014 Budsjettmessige
konsekvenser
2014
organisttjenester
ved begravelser
Vedtak/ enstemmig
Dyrøy kirkelige fellesråd har på grunn av reduserte bevilgning ikke mulighet til å leie inn
vikarer til ulike tjenester som ønskes lagt andre dager enn de som er belagt med fast
bemanning.
Fellesrådet vedtar derfor at begravelser
skal gå på fredager, og bare
unntaksvis kan begravelser
legges til andre dager. Kriterier for at administrasjonen
må
bytte dag er i hovedsak ved mangel av prest. Dersom pårørende
ønsker annen dag enn
fredag må de selv dekke organisttjenester.
—
Møtet hevet kl. 13.50
Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge
Sør-Troms
kommunerevisjon
IKS
Representantskapet
1/111:1.
C2(1/
PROTOKOLL
Den 4. apri12014 kl. 12.00 holdt representantskapet
turiststasjon. Tennevoll..
i Sør-Troms kommunerevisjon
møte på Lapphaugen
Følgende møtte:
Terje Sørensen, Gratangen
Kjell E. Pedersen, Skånland
Heidi Lundberg, Lavangen
Jarle Adolfsen. Salamzen
Marvin Eliseussen. Ibestad
Dessuten møtte
Revisjonssjef Finn Roar Sørensen
SAK 1 14
Valg av to til å skrive under protokollen.
Enstemmig vedtak:
Heidi Lundbenz og Kjell E. Pedersen.
SAK 2 14
Godkjenning av protokoll fra møte 21.03.13.
Enstemmig vedtak:
Protokoll fra møte 21.03.13 uodkjennes.
SAK 3/14
Årsberetning
og regnskap 2013.
Enstemmig vedtak:
I.
).
Det vises til Sør-Troms kommunerevisjon IKS regnskap og årsberetning for 2013.
Arsberetning og reanskap for 2013 godkjennes .
Overskudd på kr 64.733.37 avsettes til disposisjonsfond.
Budsjettretzulerinu 2014.
Kredit post 3.9300.1100.880 - kr 64.733.37
1)ebet post 3.5400.1100.880 - kr 64.733.37
1
SAK
4.4
Okonomiplan 2015 —2018 og
Budsjett 2015
Enstemmig
vedtak:
Revisjonssjefens lorslag til okonomiplan for 2015 - 2018 vedtas.
Revisjonssjelens forslag til budsjett 2015 vedtas.
Styret fastsetter mermere fordeling av kostnadene.
Møtet hevet kl. 13.10
Kjell Pedersen
siun.
Heidi Lundberg
sign.
Rett utskrift:
()440 livenskjer. 8. april 2014.
Roar Sorensen
til:
Represemantskapets medlemmer
Stvrets medlemmer
Kommunene i Sor-Troms kommunerevisjon
1KS
Sør-Troms kommunerevisjon IKS
Representantskapet
økonomisjefene
i kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon IKS
MELDING OM VEDTAK
Fra møte i REPRESENTANTSKAPET
Sak 3:14
i Sør-Troms kommunerevisjon IKS den 4 april 2014
Okonomiplan 2015 —2018.
Budsjett 2015.
Enstemmig vedtak:
I.
Revisjonssjefens forslag til økonomiplan for 2015 —2018 vedtas.
Revisjonssjefens forslag tilbudsjett for 2015 vedtas.
Styret fastsetter nærmere fordeling av utgiftene.
Evenskjer, 8 april 2014
inn oar Sørensen
revisjonssjef
Sør-Troms kommunerevisjon
IKS
Økonomiplan 2015 - 2018
R.2013
2014
2015
2016
2017
2018
DRIFTSUTGIFTER
FINANSIERINGSUTG.
Sum
2989
80
3069
3186
15
3201
3302
15
3317
3431
15
3446
3565
15
3580
3704
15
3719
DRIFTSINNTEKTER
Stkepenger
Kirken
Diverse refusjoner
Skånland kommune
lbestad kommune
Gratangen kommune
Lavangen kommune
Bardu kommune
Salangen kommune
Dyrøy kommune
Bjarkøy kommune
Finansinntekter
Sum
91
20
559
318
276
257
697
442
284
81
44
3069
70
20
589
341
291
274
752
471
303
80
23
616
358
307
286
792
492
313
87
23
640
372
318
297
823
511
325
98
25
663
385
330
308
853
530
338
102
26
690
400
344
321
883
552
351
90
3201
50
3317
50
3446
50
3580
50
3719
Tall: 1000 kr
Sør-Troms kommunerevisjon
IKS
BUDSJETT
2015
1 1100
Driftsutgifter/finansutgifter
Driftsinntekter
Sykepenger
Kirken
Diverse refusjoner
Skånland kommune
lbestad kommune
Gratangen kommune
Lavangen kommune
Bardu kommune
Salangen kommune
Dyrøy kommune
Bjarkøy kommune
Finansinntekter
Sum
Tall: 1000 kr
2015
3317
2014
3201
R. 2013
3069
80
23
616
358
307
286
792
492
313
70
20
589
341
291
274
752
471
303
50
3317
90
3201
91
20
559
318
276
257
697
442
284
82
43
3069
DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTE~T/
_
Dek n,'
Næringsministeren
Offentlige oppdragsgivere
Vår ref
Deres ref
14/2443-5
Dato
2..(a03.14
Gode offentlige anskaffelser
Jeg har fått henvendelser fra næringslivet om svakheter ved praktiseringen av reglene om
offentlige anskaffelser. Henvendelsene gjelder flere forhold som gjør konkurransevilkårene
for små og mellomstore bedrifter vanskelige. Næringslivet peker på at mange innkjøpere
stiller strengere krav til kvalifikasjoner og dokumentasjon enn det som er nødvendig i den
enkelte anskaffelsen. Det er også mange som har tatt opp med meg at offentlige oppdragsgivere benytter seg av ubalanserte kontraktsvilkår —til ulempe for leverandørene.
Jeg er opptatt av at det offentlige skal forvalte skattebetalernes penger på best mulig måte.
Effektive offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Da er det viktig
at vi sikrer bredest mulig deltakelse fra næringslivet i konkurranser om offentlige kontrakter.
Hvordan du som oppdragsgiver innretter konkurransen, vil påvirke dette. For å få kunnskap
om hvordan markedet fungerer og konsekvensen av ulike krav i offentlige anskaffelser, bør
du gjennomføre jevnlige markedsundersøkelser og ha god dialog med leverandører og
bransjeorganisasjoner.
Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav
Som oppdragsgiver bør du ikke stille krav som gjør anskaffelsesprosessene mer ressurskrevende enn nødvendig, verken for deg selv eller for leverandørene. Kravene du stiller skal
stå i forhold til kontraktens art, omfang og kompleksitet.
Dette innebærer blant annet at du ikke skal stille strengere kvalifikasjonskrav eller kreve mer
dokumentasjon enn nødvendig i den enkelte anskaffelsen. Det er opp til deg som oppdragsgiver å bestemme hvilke krav du skal stille til tekniske, faglige og økonomiske
kvalifikasjoner, og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis du stiller for strenge
kvalifikasjonskrav, kan du utelukke viktige og konkurransedyktige leverandører fra
konkurransen. Videre kan omfattende dokumentasjonskrav lett bli en uforholdsmessig stor
byrde, særlig for mindre leverandører. Jeg vil også minne om at du som oppdragsgiver i en
del tilfeller kan velge å kreve dokumentasjon i form av egenerklæringer.
Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon: 22 24 90 90
Org. nr.: 912 660 680
Bruk av balansertekontrakter
For å sikre at konkurranse om offentlige kontrakter skjer på best mulig måte er det viktig at de
kontraktene du bruker inneholder balanserte vilkår. Jeg minner om at forskrift om offentlige
anskaffelser sier at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal
disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.
Når du bruker standardkontrakter er det også viktig for konkurransen at du ikke lager
særvilkår eller tar forbehold som skaper ubalanse i forholdet mellom kontraktspartene. For
eksempel kan vilkår om fastpris på råvaresensitive varer innebære en urimelig risikooverføring fra oppdragsgiver til leverandør. Hvis du som oppdragsgiver setter vilkår av denne
typen, må leverandørene forsikre seg mot den økte risikoen. Denne økte kostnaden vil
nødvendigvis reflekteres i tilbudet. Sagt på en annen måte: Ubalanserte kontrakter kan gi
dyrere offentlige anskaffelser.
I verste fall kan ubalanserte kontraktsvilkår føre til at leverandører går konkurs, fordi den
offentlige oppdragsgiveren har overført en urimelig stor del av risikoen på leverandøren. Slike
urimelige kontraktsbetingelser kan følgelig gi negative konsekvenser for næringslivet ved at
det kan ødelegge underskogen av i utgangspunktet levedyktige bedrifter.
Oppdelingav kontrakt
Som offentlig oppdragsgiver er det du som vurderer hva virksomheten trenger å anskaffe og
som bestemmer hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres og gjennomføres. Jeg synes i
den forbindelse det er viktig å minne deg om handlingsrommet i anskaffelsesregelverket. Det
er fullt mulig for deg som oppdragsgiver å legge til rette for at også mindre leverandører skal
kunne levere tilbud. For eksempel kan du dele større kontrakter opp i mindre kontrakter, eller
åpne opp for at leverandørene kan gi deltilbud. Dette kan gi økt konkurranse om oppdraget.
Tilretteleggingfor effektiveanskaffelser
For å effektivisere offentlige anskaffelser driver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) et
omfattende arbeid for å heve kompetansen og veilede innkjøpere, virksomhetsledere og
leverandører om offentlige anskaffelser. Jeg vil anbefale at du benytter deg av de tjenestene
som Difi tilbyr. Difi skal også revidere Statens Standardavtaler og skal i dette arbeidet vurdere
balansen i avtalene.
Det pågår for tiden også et stort arbeid med å forenkle anskaffelsesregelverket, både gjennom
Forenklingsutvalget som ser på den særnorske delen av regelverket, og gjennom departementets arbeid med å gjennomføre nye anskaffelsesdirektiver fra EU. Dette arbeidet er av stor
betydning for å nå regjeringens mål om å fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning til
fordel for alle berørte aktører.
Med hilsen
Monica Mæland
Side 2
Side 1 av 3
Deres dato
Husbanken
Deres referanse
08.01.2014
Retur: Husbanken
Postboks 1404, 8002 BODØ
Vår dato
Vår referanse
03.04.2014
2014/1328- 2
610/15321662
Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
Bevilgning av startlån for videretildeling i 2014
!Ar.
Husbanken har stor etterspørsel etter startlån. Dette medfører at vi må gjøre prioriteringer
innenfor årets låneramme. Kommunen kan ikke påregne å få innvilget hele beløpet som
det søkes om.
Etterspørselen etter startlånet er større enn Husbankens avsatte ramme for startlån i 2014. På
bakgrunn av dette reduseres omsøkt beløp noe.
Husbanken bevilger Dyrøy kommune
Kr
1.200.000,-.
Kommunen oppfordres til å prioritere de mest vanskeligstilte husstander i tildeling av
startlån.
Ny forskrift om startlån gjøres gjeldende fra 1. april. Informasjon om dette finner du på
Husbanken.no.
Rente- og avdragsvilkår
Rente- og avdragsvilkårene fremgår av vedlagte simulerte betalingsplan. Lånet er gitt med
flytende rente som annuitetslån med totalt 18 års løpetid hvorav 3 år er avdragsfrie.
Hvis kommunen ønsker fastrente, må de ta kontakt med Husbanken etter at lånet er
utbetalt, slik at vi kan sende tilleggsavtalen for fast rente. Når Husbanken mottar
fastrenteavtalen i retur, vil rentevilkårene på lånet bli endret i henhold til avtalen.
Utbetaling av lånet
Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på
kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og
kontroll, må også Fylkesmannens godkjenning være mottatt før utbetaling. Dette i henhold
til kommuneloven
§ 60 nr. 1 (bokstav a-d).
Dokumentene sendes til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ.
Vår kontaktperson
Besøksadresse
Sentralbord
Kontonr.
Iris Linchausen
Tlf. 75 54 93 18
[email protected]
Torvgata 2
815 33 370
6345.05.03624
[email protected]
www.husbanken.no
Org.nr.
942 114 184
ha Husbanken
Vår dato
03.04.2014
Vår referanse
2014/1328 2
610/15321662
Side 2 av 3
Bevilgningen er gyldig i tre måneder fra bevilgningsdatoen. Dersom undertegnet
låneavtale, bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak og eventuelt Fylkesmannens
godkjenning ikke er mottatt i Husbanken innen tre måneder, vil retten til lånet falle bort. I
særlige tilfelle kan det søkes om utsettelse innen fristens utløp.
Regelverk
Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrift (HB 7.A.10) og
retningslinjer (HB 7.B.13) for startlån.
Kommunen kan vedta utfyllende retningslinjer for hvordan ordningen praktiseres.
Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.
Dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse overstige
kommunens reelle kostnader.
Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i
Husbanken (HB 4.A.2) og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og
avdragsvilkår (HB 4.B.5).
Vi gjør oppmerksom på presiseringene i retningslinjene for startlån punkt 9.3.1 som
gjelder dekning av tap og pkt. 9.3.2 om avkastning på tapsfond.
Rapportering og kontroll
Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet på følgende måte:
Kommuner som bruker StartSak: Alle søknader som behandles i StartSak og som
får status utbetalt eller avslag, blir automatisk rapportert til Husbanken.
Kommuner som ikke bruker StartSak: Alle søknader som blir utbetalt eller avslått,
skal ra orteres forlø ende som enkeltsaker i rapporteringsmodulen StartRap.
Kommunen må sende inn årsrapportering for 2014 i StartRap i januar 2015. Det
skal rapporteres på tap, tapsfond, rentepåslag og gebyrer.
Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan iverksette kontroll med at
midlene tildeles og forvaltes i henhold til retningslinjene. Dette i henhold til Statens
bevilgningsreglement
§ 10.
Vi ønsker kommunen lykke til med bruken av startlånet og det boligsosiale arbeidet.
ha Husbanken
Vår dato
Vår referanse
03.04.2014
2014/1328 2
610/15321662
Side 3 av 3
Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi
viser også til våre nettsider www.husbanken.no
Med hilsen
HUSBANKEN
th ørg4e;e:---)
Lena is
Avdelin s irekt r
Vedlegg:
Låneavtale
Betalingsplan
l<1
Iris Lincriausen
Rådgiver
Husbanken
Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling
Saksnr.: 15321662
Utskriftsdato: 03.04.2014
Undertegnede Dyrøy kommune, org.nr. 864994032,
erkjeimer å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,
kr 1 200 000
enmilliontohundretusenkroner.
Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.
Rentevilkår
- nominell rente
Flytende rente
2,485 % pr. år.
- effektiv rente
2,508 % pr. år.
Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.
Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.
Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.
Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.
Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.
Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.
Forsinket betaling
Irmbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.
Låntakerens
plikter
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.
Husbankens
rett til å kreve full innfrielse
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha
vesentlig betydning for Husbanken
Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell iimdrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.
Postadresse
Postboks 1404
8002 BODØ
post(&,husbanken.no
Org.nr.
942 114 184
www.husbanken.no
Utbetalingsfullmakt
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4796.07.00003.
Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.
Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.
(Sted)
(Stempel og underskrift av ordforer)
(Dato)
(Gjentas med blokkbokstaver)
Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.
Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert
,
Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert ,
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.
Vedlegg:
Betalingsplan
sak nr
hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
tPJI Husbanken
Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling
Utskriftsdato: 03.04.2014
Saksnr.: 15321662
Undertegnede Dyrøy kommune, org.nr. 864994032,
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,
kr 1 200 000
enmilliontohundretusenkroner.
Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.
Rentevilkår
- nominell rente
Flytende rente
2,485 % pr. år.
- effektiv rente
2,508 % pr. år.
Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.
Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.
Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.
Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.
Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.
Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.
Forsinket betaling
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.
Låntakerens
plikter
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.
Husbankens
rett til å kreve full innfrielse
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha
vesentlig betydning for Husbanken
Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.
Postadresse
Postboks 1404
8002 BODØ
post(&,husbanken.no
Org.nr.
942 114 184
www.husbanken.no
Utbetalingsfullmakt
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4796.07.00003.
Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.
Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.
(Dato)
(Sted)
(Gjentas med blokkbokstaver)
(Stempel og underskrift av ordfører)
Dersom andre enn ordføreren
kommunen.
undertegner
avtalen, skal det legges ved dokumentasjon
Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert
Kopi av Fylkesmatmens godkjenning datert
oppført i registeret om betinget godkjerming og kontroll.
Vedlegg:
Betalingsplan
som viser at vedkommende
kan forplikte
sak nr
, hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
Dato:
03.04.2014
HNIL
Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
Saksnr
15321662
7
9311 BRØSTADBOTN
STARTLÅN
Lånebeløp
VIDEREUTLÅN
- ANNUITETSLÅN
- FLYT
1,200,000
i kr
Løpetid i år
Avdragsfri periode
Terminer pr år
i år
18
3
2
Effektiv rente i %
Gebyr pr. termin i kr
Totalkostnad
Herav renter og gebyrer
2.508
30.00
1,537,777.49
337,777.49
For tiden er den flytende renten 2,485%. Fra 01.05.2014 er renten
fastsatt til 2,485%. Denne betalingsplanen
forutsetter uendret rente
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene
fastsettes av
departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen
i markedet.
Betalingsplanen
viser terminbeløp/årlige
beløp for et lån som blir
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved
utbetaling av lånet.
Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter,
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.
TERMIN/ÅR
01.11.2014
01.05.2015
01.11.2015
01.05.2016
01.11.2016
01.05.2017
01.11.2017
01.05.2018
01.11.2018
01.05.2019
01.11.2019
01.05.2020
01.11.2020
01.05.2021
01.11.2021
01.05.2022
01.11.2022
01.05.2023
01.11.2023
01.05.2024
RENTER/GEBYR
17,350
14,817
15,062
14,872
15,021
14,803
15,062
14,409
14,224
13,574
13,364
12,765
12,451
11,830
11,581
10,941
10,656
10,020
9,707
9,109
AVDRAG
0
0
0
0
0
0
33,133
33,786
33,971
34,621
34,830
35,407
35,744
36,386
36,614
37,253
37,539
38,175
38,487
39,070
avdrag
og evt.
Å BETALE
RESTGJELD
17,350
14,817
15,062
14,872
15,021
14,803
48,195
48,195
48,195
48,195
48,194
48,172
48,195
48,216
48,195
48,194
48,195
48,195
48,194
48,179
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,166,867
1,133,081
1,099,110
1,064,489
1,029,659
994,252
958,508
922,122
885,508
848,255
810,716
772,541
734,054
694,984
SIDE
15321662
7 forts. ANNUITETSLAN
TERMIN/AR
RENTER/GEBYR
01.11.2024
01.05.2025
01.11.2025
01.05.2026
01.11.2026
01.05.2027
01.11.2027
01.05.2028
01.11.2028
01.05.2029
01.11.2029
01.05.2030
01.11.2030
01.05.2031
01.11.2031
01.05.2032
Lengden
6 til
Besøk:
8,712
8,100
7,739
7,114
6,717
6,097
5,670
5,073
4,585
3,982
3,497
2,890
2,370
1,767
1,214
618
AVDRAG
A BETALE
39,483
40,110
40,456
41,080
41,478
42,097
42,525
43,113
43,610
44,220
44,697
45,305
45,825
46,428
46,981
47,576
48,195
48,210
48,195
48,194
48,195
48,194
48,195
48,186
48,195
48,202
48,194
48,195
48,195
48,195
48,195
48,194
på første termin avhenger av utbetalingsdato
7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.
Av renter og avdrag
forsinkelsesrente.
Post:
2
Postboks 1404
8002 BODØ
Torvgata 2
som ikke betales
RESTGJELD
655,501
615,391
574,935
533,855
492,377
450,280
407,755
364,642
321,032
276,812
232,115
186,810
140,985
94,557
47,576
0
og vil variere
i rett tid, betales
fra
det
Kontonr: 6345 05 03594
Tlf: 81533370
Fax: 75549399
Org. nr: 942 114 184
[email protected]
Fylkesmannen
i Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Alf Bjerkås
Telefon
77 64 21 09
Vår ref.
2014/801 - 2
Deres ref.
Vår dato
31.03.2014
Deres dato
31.01.2014
Arkivkode
519
Salangen kommune
Postboks 77
9355 Sjøvegan
.=',1-1-?
/7_
S
' K4.
'Ark kulle
KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER
Tilsagn om kr. 275 000,- i stimuleringstilskudd fOr2014
Fylkesmannen viser til Rundskriv 2013-18 fra Statens landbruksforvaltning om Tilskudd til
kommunale veterinærtjenester, der Troms er tildelt kr. 1 521 413,- i stimuleringstilskudd for 2014.
Vi har mottatt søknader fra kommuner og veterinærdistrikter på til sammen kr. 2 165 000,-.
På grunnlag av rapportering fra kommuner og veterinærdistrikter for 2013, synes midlene brukt i
samsvar med tildelingen. Imidlertid ser vi at tilskuddene ikke strekker til i forhold til behov og
rapportert forbruk, noe som betyr at distriktene må søke etter optimale samarbeidsløsninger.
Fylkesmannen i Troms har delvis imøtekommet søknaden og innvilget stimuleringstilskudd som
driftsstøtte til veterinærsamarbeidet i kommunene Salangen, lbestad, Lavangen, Bardu og Dyrøy.
Kr. 275 000 - utbetales til Salangen kommune, org.nr. 961 416 388, og kto.nr. 7878.06.50752.
Stimuleringstilskuddet kan ikke benyttes til å dekke kostnader til klinisk veterinærvakt utenom
ordinær arbeidstid, da disse dekkes av vakttilskuddet. For øvrig gis kommunene frihet til å være
kreativ i forhold til ulike tiltak for å sikre en best mulig fungerende veterinærtjeneste.
Fylkesmannen forutsetter at midlene blir brukt på tiltak som direkte eller indirekte ivaretar
veterinærtjenesten i hele distriktet. Bruk av midlene skal dokumenteres og rapporteres til
Fylkesmannen i Troms innen 31.01.2015.
Tildeling av tilskudd til kommunene er ikke å anse som enkeltvedtak, og kommunene har derfor
ikke klageadgang etter forvaltningsloven.
Med hilsen
Berit Nergård Nyre
landbruksdirektør
Alf Bjerkås
avdelingsingeniør
Kopi til landbruksforvaltningen:
Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Landbruksavdelingen
[email protected]
www.fylkesmannen.no/troms
Side 2 av 2
Lavangen kommune/Loabåga suohkan
lbestad kommune
Dyrøy kommune
Bardu kommune
Hanne Britt Haugan
Nessveien 7
Dyrøytunet 1
Postboks 401
her
9357
9450
9311
9365
Tennevoll
Hamnvik
Brøstadbotn
Bardu
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
Fylkesmannen
i Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Eva Angell
Telefon
77 64 20 57
Vår dato
25.03.2014
Deres dato
18.02.2014
Vår ref.
2014/1944 - 2
Deres ref.
Arkivkode
620
Saksnr.
Sørreisa kommune v/ rådmann
Dok.nr,:
Lopeer.:
9310 SØRREISA
2 8 MAR2014
Kepi
Ark. kode P.
Tilskudd til kommunalt barnevern 2014
Ark. k•
Vi viser til søknad i 2011 fra Sørreisa kommune, hvor det i henhold til Rundskriv Q-3112010
Retningslinjerfor satsing på kommunalt barnevern 2011 ble innvilget midler til 0,5 stilling til
Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste. Stillingen ble videreført i 2012, jf. brev fra Barne-,
likestilling- og inkluderingsdepartementet til landets fylkesmenn av 03.11.11. I tillegg ble det
gitt midler til ytterligere 0,5 stilling for 2012. Videre ble stillingen videreført i 2013, jf.
rundskriv Q-31/2012, samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av 08.02.13. I 2013 ble
kommunen innvilget ytterligere 1 stilling til styrking av barneverntjenesten på tiltaksområdet,
jf. vårt brev av 22.03.13. I følge rundskriv Q-31/2014, samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i
Troms av 06.03.14, videreføres 2 stillinger i 2014. Tilskuddet har helårsvirkning i 2014 og
utgjør kr 1 318 300.
Kommunen søkte 18.02.14 oni ytterligere midler til 0,6 stilling for styrking av Dyrøy og
Sørreisa barneverntjeneste.
Fylkesmannen skal for 2014 fordele 4,9 nye stillingshjemler etter søknad fra fylkets
kommuner. Fylkesmannen i Troms har mottatt søknader fra 9 kommuner, og samlet
søknadsbeløp for innsendte søknader har oversteget budsjettet for tilskuddsordningen. Etter
en helhetlig vurdering har Fylkesmannen kommet til at vi ikke kan prioritere Sørreisa
kommune sin søknad om midler til ytterligere 0,6 stilling i 2014. Vi har her sett hen til at
barneverntjenesten i Dyrøy og Sørreisa i perioden 2011-2013 er blitt styrket med 2 stillinger
gjennom satsingen på kommunalt barnevern. Vi har videre lagt til grunn vår kjennskap til
kommunens barneverntjeneste, herunder kommunes egne rapporteringer til Fylkesmannen og
Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet.
Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr 1 318 300 til 2 stillinger til styrking
av det kommunale barnevernet i Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste i 2014.
Vilkår
Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til 1 saksbehandlerstilling slik det fremgår av
kommunes tidligere søknader, og 1 stilling knyttet til gjennomføring av tiltak slik det fremgår
av kommunens søknad fra 2013.
Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelinge
n
[email protected]
www.fylkesmannen.no/troms
Side 2 av 2
Fylkesmannen vil understreke at målsettingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte
kommunene, og Fylkesmannen forventer at styrkingen vil gi seg positive utslag fremover hva
gjelder saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i hjelpetiltak og fosterhjem, samt
styrking av gjennomføring av tiltak.
Utbetalingog kravtil bekreftelse
Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den
vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand.
Vi gjør oppmerksom på at endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson
snarest må oppgis til fylkesmannen.
Kontrollav tilskuddsmottakereog dokumentasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 2.
ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har
adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2.
ledd.
Rapportering
Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar 2015. Det må fremgå
av rapporten at midlene er benyttet til formålet de er gitt til, samt en regnskapsutskrift som
dokumenterer dette.
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til fylkesmannen etter kravene oppført i Q-3112014
Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet.
Med hilsen
Vibeke Gjendemsjø
fung. utdanningsdirektør
Eva Angell
fagansvarlig
Vedlegg: Bekreftelse
Kopi til:
Sørreisa kommune v/ barneverntjenesten
Dyrøy kommune v/ rådmann
Dyrøytunet 1
9310
9311
SØRREISA
BRØSTADBOTN
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
Page 1 of 3
Hei
Viser til tidligere tilbud og samtale den 29.4.2014.
Dyrøy kommune ved rådmannen bekrefter med denne e-posten at deres tilbud om å vaske midlertid for
perioden 19.5.2014 – 16.6.2014 aksepteres, jf vedlagte tilbud.
Denne e-posten refereres formannskapet i møte 8.5.2014.
Vi ser fram til samarbeidet.
Med hilsen
Ørjan Higraff
Fra: Frode Lund-Hansen [mailto:[email protected]]
Sendt: 29. april 2014 09:35
Til: Ørjan Higraff
Kopi: Torhild Skollevoll; Ann-Eva Hanssen; Ole V. Richardsen
Emne: VS: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA
Hei igjen
Jeg viser til samtale i dag, og bekrefter at Mitra AS ønsker å avhjelpe Dyrøy kommunes vaskeribehov iht
tidligere forespørsel for perioden 19.05.2014 – 16.06.2014
Av formalhensyn ber jeg om din skriftlige aksept for vårt tilbud, og for angitte periode – etter min mening
burde en enkel epost holde for formålet.
Pleie- og omsorgsleder Tove Utmo er nettopp informert av undertegnede, og vår avdelingsleder Torhild
Skollevoll er bedt om å sette seg i forbindelse med henne så snart hun selv er tilbake fra ferie, dvs
12.05.2014.
Frode Lund-Hansen
Direktør
Hovednummer: +47 77 85 05 36
Direkte
: +47 90 61 18 10
Inspirasjon til mestring, glede og vekst!
Besøk gjerne vår hjemmeside og nettbutikk på www.mitras.no – følg oss også på facebook
Sertifisert iht kvalitetsstandard

file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\EPHORTE_DYR_P\66461_FIX.HTML
30.04.2014
Page 2 of 3
 Før du skriver ut denne e-posten, vurder om det er nødvendig
Fra: Torhild Skollevoll
Sendt: 13. januar 2014 14:08
Til: Ørjan Higraff
Kopi: Frode Lund-Hansen; Ole V. Richardsen
Emne: SV: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA
Hei igjen
Viser til tidligere kontakt.
Vedlagt følger tilbud fra Mitra AS vedr. vask av tøy som etterspurt.
Med vennlig hilsen
Torhild Skollevoll
direktør
Fra: Ørjan Higraff [mailto:[email protected]]
Sendt: 7. januar 2014 10:36
Til: Torhild Skollevoll
Kopi: Frank Moldvik; Tove Utmo; Randi Lillegård; Elin A Meleng Blomseth; Geir Fjellberg; Viktor K Olsen;
Dyrøy kommune postmottak
Emne: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA
Hei
Dyrøy Vekst gikk konkurs november 2013. Konkursbehandlingen går fram til våren 2014. Kommunens
vaskeritjeneste (Dyrøy omsorgstjeneste) ble ivaretatt av Dyrøy Vekst i eget bygg Grønnhuset på Bergan, jf
egen avtale.
Med bakgrunn i konkursen har Dyrøy kommune fått leid lokalene av bostyret inntil videre for å utføre
vaskeridriften. En ansatt og en bruker ivaretar nå denne tjenesten. Transport ivaretas av sjåfør fra tidligere
Dyrøy Vekst og bil/medarbeider fra enhet teknisk (utearbeider).
Ut i fra å ha vurdert denne kommunale ordningen nøye, både i forhold til forutsigbarhet, usikkerhet og
daglig drift, ønsker rådmannen å få vurdert andre midlertidige løsninger. I den forbindelse tar jeg derfor
kontakt med MITRA for å få et tilbud om KJØP av vaskeritjenester hos dere. Dette vil være en midlertidig
løsning som iverksettes snarest mulig, og som vil gjelde fram til vi får etablert en permanent løsning når det
gjelder vaskeritjenester. Det må inngås egen avtale.
Rådmannen ber om at dere vurderer dette snarest mulig, og kommer med et skriftlig tilbud innen utgangen
av januar 2014.
For nærmere kontakt kan rådmannen eller næringskonsulent kontaktes.
Denne henvendelsen post registreres, og ref. formannskapet i første møte.
Med hilsen
Ørjan Higraff
Rådmann Dyrøy kommune
file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\EPHORTE_DYR_P\66461_FIX.HTML
30.04.2014
Page 3 of 3
file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\EPHORTE_DYR_P\66461_FIX.HTML
30.04.2014
Etterkalkyle selvkost
SELVKOSTKALKYLE HUSHOLDNING 2013
A.
B.
C.
D.
E.
Direkte driftskostnader
Henførbare driftskostnader
Kalkulatoriske rentekostnader
Kalkulatoriske avskrivinger
Andre inntekter og kostnader, tap avgang anleggsmidler
26 728 294
3 465 312
1 577 616
4 382 754
21 079
F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)
36 175 054
G. Gebyr inntekter
38 143 115
H. Årets selvkostresultat (G-F)
1 968 061
I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd
J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd
1 968 061
K. Kontrollsum (H-I+J)
L. Saldo selvkostfond per 1.1 rapporteringsåret
M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller
N. Saldo selvkostfond per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I-J)
0
-180 418
26 583
1 814 226
Etterkalkyle selvkost
Etterkalkyle selvkost
SELVKOSTKALKYLE SLAM 2013
A. Direkte driftskostnader
B. Henførbare driftskostnader
C. Kalkulatoriske rentekostnader
D. Kalkulatoriske avskrivinger
E Andre inntekter og kostnader
2 313 326
192 517
101 071
382 468
1 171
F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)
2 990 554
G. Gebyr inntekter
2 786 413
H. Årets selvkostresultat (G-F)
I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd
J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd
K. Kontrollsum (H-I+J)
L. Saldo selvkostfond per 1.1 rapporteringsåret
M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller
N. Saldo selvkostfond per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I-J)
-204 141
204 141
0
-193 025
-6 434
-403 600
Resu ltatreg nskap 31.12.13
Konsernet
Note
Morselskapet
2 013
2 012
2 013
2 012
85 714 621
79 859 614
74 866 482
70 208 092
348 596
365 351
106 260
99 217
86 063 217
80 224 965
74 972 742
70 307 309
18 282 202
16 191 136
22 513 929
20 147 541
5,8
28 778 968
28 273 154
23 947 249
24 430 208
Avskrivningpå varige driftsmidler
1
10 481 621
10 545 212
8 712 871
9 178 741
Annendriftskostnad
5
19 606 727
19 264 217
13 540 057
13 612 412
Sumdriftskostnader
77 149 518
74 273 719
68 714 106
67 368 902
DRIFTSRESULTAT
8 913 699
5 951 246
6 258 636
2 938 407
DRIFTSINNTEKTER
OGDRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annendriftsinntekt
Sumdriftsinntekter
10
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Resu ltatr egnskap 31.12.13
Konsernet
Note
Morselskapet
2 013
2 012
2 013
2 012
FINANSINNTEKTER
OGFINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annenrenteinntekt
337 106
356 014
249 894
273 231
Annenfinansinntekt
8 342
17 093
8 342
17 093
Sumfinansinntekter
345 448
373 107
258 236
290 324
3 100 627
3 183 356
2 869 650
2 972 938
Finanskostnader
Annenrentekostnad
Annenfinanskostnad
52 423
38 424
52 423
28 498
Sumfinanskostnader
3 153 050
3 221 780
2 922 073
3 001 436
-2 807 602
-2 848 673
-2 663 837
-2 711 112
6 106 097
3 102 573
3 594 799
227 295
NETTOFINANSPOSTER
ORDINÆRT
RESULTAT
FØRSKATTEKOSTNAD
Skattekostnadpå ordinært resultat
690 095
810 294
0
0
5 416 002
2 292 279
3 594 799
227 295
Ekstraordinæreinntekter
0
0
0
0
RESULTAT
EKSTRAORDINÆREPOSTER
0
0
0
0
5 416 002
2 292 279
3 594 799
227 295
ORDINÆRT
RESULTAT
7
EKSTRAORDINÆREPOSTER
ÅRSRESULTAT
Utviklingstall
Avfall mottatt anlegg/gjenv.fraks.
Balanse 31.12.13
Balanse - grafisk
Balanse 31.12.2013
Balanse 31.12.2013
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrøm fra operasjonelleaktiviteter
Resultatfør skattekostnad
Periodensbetalte skatt
Gevinst/tapvedsalg av anleggsmidler
Ordinæreavskrivninger
Nedskrivninganleggsmidler
Endringi kundefordringer
Endringi leverandørgjeld
Endringi fordringer på eiere
Enringi pensjonsavsettinger
Endringi andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelleaktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalingervedsalg av varigedriftsmidler
Utbetalingervedkjøp av varigedriftsmidler
Innbetalingervedsalg av aksjer og andeleri andre foretak
Utbetalingervedkjøp av aksjer og andeler
Innbetalingervedsalg av andre investeringer
Utbetalingervedkjøp av andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalingervedopptak av ny langsiktig gjeld
Innbetaling av egenkapitalog overkursfond
Utbetalingervednedbetalingav langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i kontanter ogkontantekvivalenter
Beholdningav kontanterog kontantekvivalenterpr 01.01.
Beholdningavkontanter og kontantekvivalenterpr 31.12.
Kontanter og bankinnskuddper 31.12
Konsernet
I år
6 106 097
-661 636
-40 000
10 481 621
0
-2 916 269
172 840
1 345 660
306 007
-2 156 400
12 637 920
I fjor
3 102 571
-239 291
-3 050 715
10 545 212
Morselskapet
I år
3 594 799
-19 500
8 712 871
I fjor
227 295
0
-2 868 215
9 178 741
1 880 260
-1 241 235
-1 345 660
120 809
21 524
9 793 475
-1 165 583
-545 990
1 345 660
249 127
-2 249 470
9 921 914
1 915 707
-2 520 724
-1 345 660
19 908
-263 525
4 343 527
40 000
-9 056 089
0
0
0
-97 857
-9 113 946
4 863 433
-6 329 783
19 500
-5 852 534
3 403 433
-2 979 292
0
0
-3 000 000
-69 194
-1 535 544
-79 892
-8 912 926
-64 538
359 603
5 010 000
0
-10 652 808
-5 642 808
2 500 000
1 345 660
-10 466 487
-6 620 827
3 500 000
-8 995 479
-5 495 479
2 500 000
1 345 660
-9 075 951
-5 230 291
-2 118 834
10 778 638
8 659 804
1 637 104
9 141 534
10 778 638
-4 486 491
6 963 904
2 477 413
-527 161
7 491 065
6 963 904
8 659 804
10 778 638
2 477 413
6 963 904
Page 1 of 1
Tusen takk for bidraget.
Med vennlig hilsen
Bente Grøtte
Personalrådgiver
--------------------------------------------------Gamvik kommune
tlf.
784 96 320
mob.
952 09 962
E-post: [email protected]
Adresse: Postboks 174
9770 Mehamn
Sentralbord: 78 49 63 00
http://www.visbrosjyre.no/gamvik-kommune/MailView/
Fra: Dyrøy kommune postmottak [mailto:[email protected]]
Sendt: 10. april 2014 12:58
Til: Bente Grøtte
Emne:
file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\EPHORTE_DYR_P\66094_FIX.HTML
14.04.2014
Sakertilbehandling
Sakertilbehandling
Dyrøy kommune
Den lærende kommune
Arkiv:
223
Saksmappe:
2012/66
Saksbehandler:
Kine Svendsen
Dato:
08.04.2014
Saksframlegg
Diverse tilskudd - formannskapets post
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
32/14
Møtedato
08.05.2014
Vedlegg
1 Søknad om støtte til Menighetsbladet i Dyrøy
2 Søknad om støtte til Nordområdekonferansen 25. - 27. april
3 Søknad om støtte til Musikkprosjekt “ARY MORAIS”
4 Søknad om støtte til Regionalt utviklingstiltak prosjektet "Trad opplevelser i Midt-Troms"
Saksopplysninger
Som orientert om i tidligere saker til formannskapet, mottar kommunen gjennom året en rekke
søknader om støtte pr. telefon eller pr. brev. I forståelse med formannskapet avslår rådmannen de
fleste søknader. Søknader med direkte relevans for vår kommune, region, og i noen tilfeller
søknader fra nasjonale organisasjoner legges fram for politisk behandling.
Administrasjonens vurdering
Til dette formannskapsmøtet legges det frem 4 søknader til behandling:
1. Søknad fra Dyrøy menighet: Søker om støtte til Menighetsbladet i Dyrøy for 2014.
Det søkes om kr. 7.500,-.
2. Søknad fra Natur og Ungdom: Søker om støttet til gjennomføring av
Nordområdekonferansen 25. – 27. april.
Det søkes om kr. 10.000,-.
3. Søknad fra Ary Morais: Søker om støtte til Musikkprosjekt “ARY MORAIS”, for å
realisere produksjon av mitt tredje plateutgivelse “Sonho Caboverdiano”, med egne
melodier og tekster.
Det søkes med et åpent beløp.
4. Søknad fra Midt-Troms Museum: Søker om støtte til regionalt utviklingstiltak – Trad
opplevelser i Midt-Troms.
Det søkes om kr. 50.000,-.
Saken legges frem uten forslag.
Rådmannens forslag til vedtak:
Ordførers innstilling:
Randi Lillegård
ordfører
Ørjan Higraff
rådmann
DEN NORSKE KIRKE
SOKNEPRESTEN I DYRØY
Brostadbotn
31 . mars 2014
,
12,(Dyrøy Kommune
v/rådmannen
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
Dyrøy menighet
v/ Soknepresten
SØKNAD
OM SMTIT
»ik 2014
K)p :
[ A, k
TIL MEVIGHE7SRLADET
I DYRØY
Dyrov menighet har gjennom flere årtier hatt sitt informasjonsorgan,
menighetsbladet. Tdiligere
var det et fellesprosjekt med Sorreisa menighet, men for 4 år siden valgte man å gå hver sin vei.
Med utsendelse og bekostninger på trvkk og porto selv, når vi ca. 700 husstander, samt også 80
privatpersoner og offentlige instanser, bosatte utenfor kommunen. Vi tror at menighetsbladet
fortsatt er viktig, selv om vi når folk gjennom nve medier som hjemmeside
(www.dvrovkirken.net) og på Facebook (DyroyMenighet). Ikke minst er et medlemsblad viktig
siden kommunen har mange eldre, og disse er innenfor vår leserkrets.
Nå er det kostbart å drifte et medlemsblad, med tanke på utfgifter til ikke minst trykking, samt
porto etc. Vi er i vår virksomhet takknemlig for og avhengig av gaver fra publikum for å kunne i
alle fall gi ut 3 nummer av menighetsbladet per år.
I denne forbindelse onsker vi i Dvroy menighet derfor å soke om stotte til medlemsbladet
2014 på 7500,- NOK.
Soknepresten
for
i Dyrov
Adresse:
Postboks 23, 9316 Brostadbotn
Telefon/ Telefax:
77 18 83 28 / 77 18 82 91
Mo bikelefon:
4157436:'
E post:
Thor-arnc.ervikg.dnett.no
-
Søknad om arrangementsstøtte
Nordområdekonferansen
Natur og Ungdom søker med dette om 10.000 kroner fra kommunen til
gjennomføring av Nordområdekonferansen, der ungdommer fra hele Nord-Norge
samles for å lære om og diskutere miljø- og utviklingsutfordringer i
nordområdene. I tillegg skal konferansen vise fram de unike mulighetene som
finnes i regionen for fornybar næringsutvikling og bærekraftige arbeidsplasser.
Søker
Natur og Ungdom v/ nestleder Ingrid Skjoldvær
Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO
Telefon: 977 02 181 / 22 32 74 00
E-post: [email protected] Nettside: www.nu.no
Organisasjonsnummer: NO 970 261 451 MVA
Bankkonto: 5010 05 05492
Søknadssum: 10.000, men alle beløp er velkomne.
Om Natur og Ungdom
Natur og Ungdom (NU) er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Med
sine 7000 medlemmer i alderen 13 - 25 år fordelt på 70 lokallag over hele landet er
Natur og Ungdom med på å sette dagsorden i miljødebatten og å gi ungdom et
meningsfylt og viktig fritidstilbud. Lokallagene i Natur og Ungdom jobber både
med lokale miljøproblemer, men også med nasjonale og globale miljøutfordringer.
Natur og Ungdom har aktive lokal- og fylkeslag i alle de tre nordligste fylkene.
Prosjektet
Nordområdesatsing debatteres blant politikere, og i mediebildet i dag. I denne
debatten er motsetningen mellom de som mener olje- og gassutvinning vil være
viktig for utviklingen i nord, og de som mener at ressursgrunnlaget i nord tilsier at
man kan skape en god og bærekraftig utvikling basert på grønne, fornybare
næringer. På bakgrunn av dette skal vi arrangere en Nordområdekonferanse i
Tromsø 25.-27. april for nordnorsk ungdom. Temaet for konferansen vil være
hvordan man kan skape en grønn og bærekraftig nordområdesatsing. Programmet
vil gi deltagerne mer kunnskap om oljeboring i Arktis, vi vil lære mer om iskanten,
og definisjonen av denne, potensiale i nord til fiskerinæringen, fornybar energi og
turisme/ økoturisme. Videre skal vi arrangere en debatt hvor blant annet Helga
Pedersen (Ap), Ingeborg Steinholt (R), Norsk Olje og Gass og NU-leder, Arnstein
Vestre skal sitte. Vi mener det er viktig å la både meningsfeller, men også
meningsmotstandere få uttrykke seg. På den måten overlater vi det til
konferansens deltagere og selv å gjøre seg opp en mening om hvilke retning
Nordområdesatsingen burde ta. I løpet av konferansen skal vi også arrangere en
aksjon, for å rette fokus mot behovet for en grønn, bærekraftig
Nordområdesatsing.
!
"!
Det er et mål for oss å komme i dialog med mange ulike aktører, for å kunne
utveksle erfaringer, kunnskap, ideer og tanker. Vi har invitert både egne
medlemmer, ungdomspolitikere i nord til og andre ungdommer og studenter til å
delta. Vi håper at Nordområdekonferansen kan være med på å plante et frø hos
mange av deltagerne om at en framtid i nord, ved studier og jobb, er noe som byr
på et hav av muligheter.
Målgruppe for prosjektet
Hovedmålgruppen for konferansen er engasjert ungdom fra Nordland, Troms og
Finnmark i alderen 13 – 25 år. Vi har et mål om rundt 80 deltakere.
Konferanseprogrammet vil være særlig rettet mot denne målgruppen, men også
åpent for andre interesserte.
Mål for Nordområdekonferansen er:
• Kunnskapsbygging blant folk flest og ungdom spesielt
• Styrke egne lokallag og sikre økt lokal aktivitet blant ungdom i regionen
• Spre engasjement rundt Nordområdesatsingen
• Utveksle erfaringer og kunnskap med nye aktører
• Gi ungdom kunnskap om utdanning og arbeidsplasser innen for fornybare
næringer i nord
Finansiering
For å skaffe til veie tilstrekkelig midler til å arrangere konferansen i det omfang vi
ønsker har det fra starten vært viktig for oss å drive et godt og omfattende
søknadsarbeid. Vi har inne søknader til blant annet Nordland, Troms og Finnmark
Fylkeskommune, Barentssekretariatet og diverse kraftselskaper i nord.
Natur og Ungdom er en organisasjon basert på frivillig arbeid. Prosjektene våre er
derfor veldig kostnadseffektive, da utgiftene ikke går til lønnskostnader, men til
direkte utgifter, samt kontorutgifter. Det at alle våre lokallag, fylkeslag og
sentralstyre legger inn sin innsats i organisasjonen på grunn av engasjement, og
ikke lønnsmidler, betyr også at arbeidsinnsatsen er høy.
Se budsjett nederst.
Dersom det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt!
Med vennlig hilsen
Ingrid Skjoldvær, nestleder i Natur og Ungdom
!
#!
!"#$%"&'(
&'$%'!(##()*+#'#!
&'$%'!12#34()3!
&'$%'!7#28%!
&'$%'!;$))8(#,!
&'$%'!=>?3')>!
&'$%'!&?%%4()3!
@'$'!(A!%,24'!
C(>!
D?%%E$44'>>'#!$!7#28%+!
@'$'!!(A!42,(4'!
&'$%'!F2#'3#(*%G243'#'!
H,>$A$>'>I%2%$(4>!
@'$'E$4!
J$A'#%'!
)*+(
!
122"&,"&'(
D(#)'K!2*!?)*328%#L3!
C$4M+8$44$2)')!
N288?)'#!
O)'#*$%'4%,(P'#!
=>?3$'F2#E?)3'>!1(>?#!2*!C$4M+!
J'4>(,'#(A*$F>!Q$,,'K8'34'88'#R!
D(#')>%%',#'>(#$(>'>!
!
!
!
)*+(
3&4*5"6"(
!
!
!"#$%!! !"##$%&'()
!,#!-.!./.0..!! *)+),)-&.)
!,#!55!6..0..!! ,/)-&.)
!,#!9!:..0..!! ,,)-&.)
!,#!-<!/..0..!! 0)-&.)
!,#!-.!6..0..!! 12)-&.)
!,#!-:!...0..!! /)-&.)
!,#!B!...0..!!
!,#!<B!...0..!! )
!,#!B!6..0..!! )
!,#!:!...0..!! )
!,#!6!...0..!! )
!,#!-.!...0..!! )
!,#!<!...0..!! )
!,#!<!...0..!! )
(,'(-.-(../0//(( )
)
)
!,#!-.!...0..!! )
!,#!6!...0..!! )
!,#!B.!...0..!! )
!,#!-<!...0..!! )
)
!,#!B!./.0..!! 3&456$-&7&&$)
!,#!9!/..0..!! *88)9),:)
!,#!9.!...0..!!
)
(,'(-.-(../0//(( )
(,'(7((((!
(
$!
Page 1 of 1
Kjære sponsor!
Oslo, 20.04.14
SØKNAD OM SPONSORSTØTTE TIL MUSIKKPROSJEKT “ARY MORAIS”
Jeg henvender jeg meg til dere i håp om å kunne få realisert produksjon av mitt tredje plata "Sonho
Caboverdiano", med egne melodier og tekster.
Vedlagt ligger søknad, budsjett, CV og demo.
Med vennlig hilsen,
Ary Morais
http://arymorais.com
https://myspace.com/arymorais
[email protected]
+47 97726823
file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\EPHORTE_DYR_P\66177_FIX.HTML
22.04.2014
Ary Morais / CV
Ary Morais er født 21 oktober 1974 i Estancia de Baixo, Boavista Kapp Verde og vokste opp i et musikalsk hjem i
St.Vicente. Han begynte å synge fra 15 årsalderen og å spille gitar da han var 16. I St.Vicente, før han emigrerte til Norge i 1995, deltok han i flere kulturelle aktiviteter, blant annet i det tidligere RTC-programmet "Stars
of the Night".
I 1995 flyttet han til Norge og ga ut sin første plate "Ka bo bayembora" i 1999. I 2004 startet han "Cosa d/Terra" en kappverdisk musikkgruppe i Oslo som endret navn til Ary Morais & Band da hans andre plate "Abraço Tradicional" ble utgitt i slutten av 2008.
Etter at Ary Morais utga albummet Abraço Tradicional, har han vært svært aktiv og markert seg gjennom konserter, workshops og kulturutveksling - både i Norge, Afrika, Europa og USA. Ettersom at Ary Morais selv har opphav fra Kapp Verde, og ettersom at bandmedlemmene er musikere fra både Kapp Verde, Norge og Brasil, er
det ikke vanskelig å forestille seg at de er den rette gruppen til å formidle verdensmusikken.
Tonene har gjort Morais til en populær artist innen genren, og har sikret ham spillejobber på mange internasjonale scener de siste 9 årene og han har spilt blant annet i Oslo World Music Festival 2009, Internasjonalt Marked
i Arendal 2009, Sensommer Festival Oslo 2009 og 2012, Konserter i Europa 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, Planeta Festival i Gøteborg 2009, World Beats i Norge i 2008 og 2010, Urkult Festival i Sverige 2010, Turne i Danmark 2010, 2012, Turne i Norge 2011, 2012; 2013 "Varme Vibber fra Kapp verde", Konserter i USA 2011, 2012,
Konserter i Afrika, Kapp Verde 2010, 2011; 2013, Zanzibar 2012, Zimbabwe 2012 og Ghana 2012.
Ary Morais
https://myspace.com/arymorais
http://musicnorway.no/artist/ary-morais/
[email protected]
+47 97726823
SØKNAD OM SPONSORSTØTTE TIL MUSIKKPROSJEKT “ARY MORAIS”
Kjære sponsor!
Oslo, 18.04.2014
Jeg henvender meg til dere her, i håp om å kunne få økonomisk støtte for å realisere produksjon
av mitt tredje plate "Sonho Caboverdiano", med egne melodier og tekster.
Jeg er en musiker som bor og har mitt virke i Norge og jeg satser hardt på å utvikle meg
kunstnerisk slik at en dag jeg kan leve av mitt virke som verdensmusiker. Jeg søker derfor om
støtte til å arbeide med musikkprosjekt for videreutvikling av min musikalske karriere.
Sjangermessig er det snakk om verdensmusikk med inspirasjoner fra kappverdisk tradisjonell
musikk. I tillegg har jeg knyttet til prosjektet diverse gjestemusikere fra Oslo regionen for at
resultatet skal bli så bra som mulig, og naturlig nok mange utgifter.
Tidligere har jeg gitt ut to plater på egenhånd så langt i min karriere, «Ka bo bayembora» i 1999
og «Abraco Tradicional» i 2008. Jeg kombinerer tradisjonelle musikkstiler fra mitt hjemland og
gir dem min egen moderne vri - en musikk full av tropisk varme og glede.
Erfaringene fra disse vellykkede platene, har ført til at jeg nå i ca. tre år har jobbet hardt med
forberedelsene til mitt tredje album som er preget av akustisk og tradisjonelle sanger som jeg selv
har skrevet og komponert.
Plata er nå ferdig innspilt men jeg trenger fortsatt støtte til produksjon. Dette omfatter miksing,
mastering, cover og trykking av CDer. Å spille inn en plate med bra kvalitet og gi den ut er en
kostbar affære og stor økonomisk risiko for en enkeltperson. Derfor er denne CD-produksjonen
helt avhengig av støtte for å kunne bli utgitt og ta med hele verden på en vakker og inspirerende
reise.En reise om håp, åpenbaring,og total selvrealisering.Miksing skal skje i Urban Studio i
Oslomensmasteringog trykking er planlagtgjort hosDicentiaNorwayAS.
Jeger medlemav komponistorganisajonen
TONO, og rettigheterer ivaretattbåde til tekstforfatter
og til komponist,dersomsangeneblir benyttetoffentlig, eller spilt i radiostasjoner.Jeghar også
en avtale med Etnisk Musikklubb i Kongsbergsom er veldig interessertå distribuere den
kommeneplatebådei Norgeog internasjonalt.
Derfor tillater jeg meg å søke om økonomiskstøtte fra deretil prosjektet.Hvis det er ønskelig,
kan jeg tilby kulturelle innslag til møter, konferanser,en konsert etc som gjenytelse for
økonomiskstøtte. En eventuellstøtte vil bli offentliggjort og hjelpenvil bli takketfor.
Økonomiskebidragkansettesinn på konto:
60451125012
v/Ary Morais
Haugerudhagan
10
0673Oslo
Jegserfrem til ensnarligog velvillig behandlingav dennesøknaden.
Med vennlighilsen
Ary Morais
http://arymorais.com
https://myspace.com/arymorais
[email protected]
+47 97726823
BUDSJETT:
______________________________________________________________________________
Inntekter
______________________________________________________________________________
Estimert salg av plata
48000
Forventede sponsormidler/tilskudd.
50000
Støtte fra Halden kommune
5000*
Støtte fra Frifond
6000*
Egenfinansiering
59000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sum
168000
* Innvilget støtte fra Halden kommune og Frifond.
______________________________________________________________________________
Utgifter
______________________________________________________________________________
Innspilling 12 dager a kr 5000
60000
Honorar til musiker
48000
Miksing og mastring
20000
Trykking av CD (1000STK)
24000
Promomateriell
16000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sum
168000
udt-TrowtsM use
Brilsfjord
BctrcItt
Bertj
Dtirou
LenvIkMdseft
Sorretsa
Torskeil
Trailou
8APR2014
Dyrøy kommune
Dyrøytunet
1
9311 Brøstadbotn
Bardufoss 22.04.2014
SØKNAD OM STØTTETIL REGIONALT UTVIKLINGSTILTAK:
Kr 50.000 TIL PROSJEKTET«TRAD OPPLEVELSERI MIDT-TROMS»
PROSJEKTANSVARLIG: Midt-Troms
Museum
PROSJEKTDELTAKERE: Lokale reiselivsbedrifter,
Næringsorganisasjoner,
Enkeltpersoner
PROSJEKTNAVN:
Lokale kulturaktører,
Kulturorganisasjoner,
Kommuner i Midt-Troms
Offentlige aktører,
med interesse for feltet
TRAD opplevelser i Midt-Troms
HOVEDMÅL:
Å etablere og gjennomføre
markedsføring
et forpliktende
og salg av kulturelle
samarbeid for utvikling, produksjon, formidling,
produkter
og opplevelser
i og fra Midt-Troms.
DELMÅL:
Økt samarbeid, - Økt kompetanse, - Økt innovasjon, - Økt lønnsomhet.
STRATEGI:
Regional park som prosessdrevet innovasjonsprosjekt
ressurser, kompetanse,
med utgangspunkt
i deltakernes egne
ressurser og behov.
DELPROSJEKTER:
TRAD - som merkevare
TRAD - arenaer
TRAD - kompetanse
TRAD - mat
TRAD - opplevelser
TRAD - produkter
Lisa Gay Bostwick
Direktør
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse,
1
Prosjektplan og Tids- og milepælsplan
Postboks
1080, 9326 Bardtifoss
Org.Kr.
Tetelow
478 34 500
www.mtm0..vto
Kovttom..r: 4776
11 74491
E-post:
880 782 622
postmtvyttt.vto
pakking,
PROSJEKTBESKRIVELSE:
BAKGRUNN
Midt-Troms
er en region i Troms bestående av 9 kommuner.
Regionen kjennetegnes av både kyst og
innland, samt tre stammers møte, med norsk, samisk og finsk kulturell bakgrunn, i tillegg til at vi i
nyere tid også har våre nye landsmenn. Innenfor regionen finner vi særpreget natur, med tre
nasjonalparker:
lokaliteter,
Dividalen, Ånderdalen og Roukkonborri.
i vår region: Målselvutløpet
Balsfjord Våtmark-system:
natur-reservat,
Vi har også tre naturreservater,
Balsfjord Våtmarksystem:
RAMSAR
Kobbvågen og
Sørkjosleira. De senere årene har det vært investert i flere reiselivsanlegg i
regionen: Målselv fjellandsby,
Hamn og Malangen Brygge. Andre attraksjoner
er Polar Zoo,
Målselvfossen og Trollet i Senja. Nyeste tilskudd er Nasjonalveg Senja. I tillegg er det en rekke lokale
og små aktører som enten er etablert eller ønsker å etablere tilbud som tar utgangspunkt
fortrinn
som er i regionen. Da snakker vi om fortrinn
i de lokal
som natur, kultur, miljø og menneskelige
ressurser i Midt-Troms.
Midt-Troms
Museum, som initiativtaker
totalt 14 anlegg i disse 9 kommunene,
handelssteder.
Midt-Troms
til prosjektet,
er et regionmuseum
blant dem en rekke friluftsmuseer;
som disponerer over
bygdetun, brygger og
Disse er i dag sesongåpne over sommeren og ved spesielle arrangement
Museum ser at museets bidrag til samfunnsutvikling
ellers i året.
i regionen må skje i et samarbeid
med andre aktører i regionen. God erfaring med lokalt samarbeid ga grunnlaget for å initiere
prosjektet TRAD opplevelser i Midt-Troms
utgangspunkt
- utvikling av kulturbaserte
i lokal natur, lokale tradisjoner
Forarbeidet til prosjektet er gjennomført
Forstudie ble gjennomført
med
og fortrinn.
gjennom følgende arbeid:
i perioden 24.juli. —03.desember
Forprosjekt ble gjennomført
opplevelsestilbud
2012, finansiert av Innovasjon Norge.
i perioden 14.februar —8.august 2013, finansiert av Innovasjon Norge.
HOVEDMÅL:
Å etablere og gjennomføre
markedsføring
et forpliktende
samarbeid for utvikling, produksjon, formidling,
og salg av kulturelle produkter
og opplevelser
i og fra Midt-Troms,
pakking,
som regional park.
DELMÅL:
Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv og kultur
Økt kompetanse om bærekraftig
Økt innovasjon innen kulturbasert
Økt lønnsomhet
reiseliv og kulturformidling
produkt- og opplevelsesutvikling
blant de deltakende aktørene
STRATEGI:
Regional park som prosessdrevet
ressurser, kompetanse,
2
behov og
innovasjonsprosjekt
med utgangspunkt
i deltakernes egne
AKTIVITETER:
TRAD- som merkevare:
TRAD etablert som kvalitetssikret
og produkter
merkevare og samarbeidskonstellasjon
for kulturelle opplevelser
fra Midt-Troms.
TRAD —arenaer:
Legge til rette for varige arenaer knyttet til produktutvikling,
salg og markedsføring
av kulturelle
opplevelser og produkter.
TRAD —kompetanse:
Gi deltakerne tilbud om kompetanseheving
som bygger opp under innhold og kvalitetssikring
av
opplevelser og produkter.
TRADisjonsmat:
Øke bruken og kunnskapen om tradisjonsmat
i regionen.
TRAD opplevelser:
Øke antall opplevelser
basert på lokale tradisjoner
i Midt-Troms
TRAD produkter:
Øke antall produkter
basert på lokale tradisjoner
DELPROSJEKTER:Se vedlagt prosjektplan
i Midt-Troms.
for detaljerte
tiltak.
FORANKRING:
Prosjektet er forankret
i de ulike organisasjonene
og hos alle aktørene gjennom deltakelsen deres i
både forstudie og forprosjekt.
Politisk er prosjektet forankret
i følgende dokumenter:
Fylkesplan for Troms 2010 —2013
Regional utviklingsprogram
Kulturarvplanen
for Troms 2010 —2013
for Troms—"Alle tiders møtested"
Strategisk plan for Midt-Troms
Forskningsbasert
Telemarksforskning
argumentasjon:
Museum 2012-2016
"Duett eller duell?- Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling,
og Mimir AS, 2013.
MÅLGRUPPER
Ytterlige deltakere fra alle ni kommuner
Lokale reiselivsbedrifter
Lokale kulturaktører
3
i regionen vil bli invitert med i hovedprosjektet:
Kommuner i Midt-Troms
Næringsorganisasjoner
Kulturorganisasjoner
Offentlige
aktører
Enkeltpersoner
med interesse for feltet
Aktørene vil delta på ulike arenaer:
- oppstartseminar
for alle
seminarer - ut i fra interessefelt
kurs - ihht egne behov
studiereiser
- for grupper av aktører
- besøksrunde hos aktører i prosjektet
- enkeltprosjekter
med færre deltaker
- arbeidsgrupper,
som nedsettes etter behov
- med informasjon
i ulike fora: kommunestyre,
regionråd, etc.
SAMARBEIDSPARTNERE:
Stiftelsen Midt-Troms
kommuner:
Museum er et regionalt museum for Midt-Troms
og dekker totalt 9
Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken, Tranøy.
Bedrifter:
Bardufoss hotell v/Kristin
Istindguidan
v/Grethe
Nymo Galleri Internatet
(Sagmo opplevelser,
Rognmo Krogstadtunet
v/Jack Bjørkhaug Hjerttind
Rein v/Per Mathis Oskal
Bjørnstad opplevelser, Stormo opplevelser og Lystad opplevelser)
v/Ingrid
Krogstad Malangen Bygdeturisme v/Rita og Ivar Bergum
Montår AS v/ Janne Walquist Målselv Husflidslag SA v/Berit Kvammen Målselv Snyfestival v/Heidi
Nordmo Lundamo Rundhaug Gjestegård AS v/Reidun Traasdahl Smihåg gård v/Berit Nikolaisen,
Steirud Gård v/Gerd Alveberg Lyngås Gård v/Monica
Stenbakken Visit the Arctic (Snowman Sales AS)
v/Kjell Espenes Visit Bardu SA v/Sigbjørn Sørensen
Næringsorganisasjoner:
Balsfjord Reiselivsforum v/Magnus
Landbruksfaglige
Kjeldsberg Målselv Bondelag v/Mette
Anfeltmo
Pedersen Troms
Senter v/Hanne Storteig
Kulturaktører:
Duodjiinstituhtta
v/Ragnhild
v/Berit Oskal Eira Husflidskonsulenten
Furebotten
Målselv Folkebibliotek
v/Kristine
Midt-Troms
v/Rita Kramvig Prologstasjonen
Myhre Martinsen
i Troms v/Petra Mari Linaker Kalottspel
Museum v/Lisa Bostwick Mellembygd
Mannskor v/Erik Myre
v/Hilde Sagland Rimfrost Teaterensemble
Målselv Historielag v/Oddlaug
Lakseide
Kommuner:
Balsfjord kommune, Målselv kommune, Dyrøy kommune, Sørreisa kommune, Bardu kommune,
Lenvik kommune, Berg kommune, Torsken kommune og Tranøy kommune.
4
ANDRE RESSURSER
Prosjektet vil involvere kunnskapsmiljøer
knytte kontakter. foreløpige
Naturparkforvalterne
Direktoratet
navn er:
i Midt-Troms:
for naturforvaltning,
Nettverkskreditt
v/arrangørene,
både lokalt, regionalt og nasjonalt der det er naturlig å
Bardu, Målselv og Tranøy Statsskog, avd. Midt-Troms
Economuseer i Hordaland, Hordaland fylkeskommune,
i Troms, Norges Husflidslag v/husflidskonsulenten
Norsk Folkemuseum, Videregående
v.g.skole, Innovasjon Norge som kurstilbydere,
Bedriftskompetanse
skoler i Midt-Troms,
Riksantikvaren,
2016
Tidligere elever ved Høgtun
Mattilsynet,
Tromsø, VRI Troms, Kompetansenettverket
Troms, Materialbanken
i Troms, Landsskytterstevne
Statens Vegvesen,
for lokalmat, Barnas Verdensdager
AS, Vingelen Sprossa - Elisabeth Rønnevig, Neil Lupton —kokk, Forbundet
Kysten.
PROSJEKTORGANISERING
Prosjekteier:
Stiftelsen Midt-Troms
Museum
Styringsgruppe:
Lisa Gay Bostwick
Midt-Troms
Kjell Espnes
Visit the Arctic (Snowman Booking AS)
Berit Kvammen
Målselv Husflidslag SA
Ingrid Krogstad
Krogstadtunet
Rita Kramvig
Målselv kommune
Prosjektleder
Ellen Width
Arbeidsgrupper:
Sammensatt av deltakere
Museum
(valgt av aktørene)
RESULTATER
Økt samarbeid mellom aktører innen reiseliv, kultur, offentlige
Økt kompetanse om bærekraftig
reiseliv, kultur- og naturformidling.
Økt innovasjon innen kultur- og naturbasert
Økt antall produkter
Økt lønnsomhet
aktører og andre næringer.
produkt- og opplevelsesutvikling
og opplevelser basert på natur og kultur i landskapsparkregionen.
blant de deltakende aktørene.
Skapt TRAD som en merkevare for opplevelser i regionen
EFFEKTER
Gjennom å etablere og gjennomføre
pakking, markedsføring
et forpliktende
og salg av kulturelle
samarbeid for utvikling, produksjon, formidling,
produkter
og opplevelser i Midt-Troms,
landskapspark håper vi å kunne ha oppnådd følgende samfunnsmessige
Erfart og formidlet
samfunnsutvikling
gode erfaringer
effekter:
med hva som kan komme ut av lokal- og prosessdrevet
etter landskapspark-modellen.
En økende bevissthet om betydningen
5
som en
av bærekraftig
utvikling.
i
En økt bevissthet om potensiale for innovasjon i Midt-Troms
Tilgang til et større og mer variert tilbud innen produkter
gjennom samarbeid.
og opplevelser
i regionen.
Grunnlag for bedre inntjening for bedrifter og aktører i regionen.
Lagt grunnlag for regional park, som en varig samarbeidsform
At TRAD oppfattes som et kvalitetsbegrep
knyttet til produkter
At TRAD bidrar til bolyst og skaperglede hos befolkningen
i regionen.
og opplevelser i Midt-Troms.
i Midt-Troms.
VARIGET: 30 MND
OPPSTART: 01.06.2014
AVSLUTNING: 31.12.2016
TOTAL KOSTNADSRAMME
KR 2.400.000
Kontaktopplysninger:
Prosjekteier:
Midt-Troms
Org.nr:
880782622
Adresse:
Andselv Torg, Postboks 1080, 9325 BARDUFOSS
Tlf:
47834500
Kontakt person:
Direktør Lisa Bostwick, tlf.: 99082929 , epost: lisa.bostwick
6
Museum
mtmu.no
BUDSJETT:
kr. 350.000
Eksterne tjenester
kr.
45.000
Kontor, adm. utg. tlf. kjøregodtgj.
kr.
150.000
Produktutvikling
kr.
300.000
Prosjektledelse
kr. 1.250.000
Studieturer
kr.
100.000
Styringsgruppe
kr.
5.000
Worksho
kr
Informasjonstilta
k
Seminar
Totale kostnader:
200.000
kr. 2.400.000
FINANSIERINGSPLAN:
Egenkapital
deltakeravgift:
Eget arbeid deltakere:
Eget arbeid Midt-Troms
kr.
150.000
kr. 250.000
Museum:
kr.
50.000
Eget arbeid styringsgruppa:
kr.
50.000
9 kommuner
kr. 450.000
å kr 50.000:
Troms fylkeskommune:
kr. 450.000
Verdiska
kr.1.000.000
in s ro ram:
Total finansiering:
7
kr 2.400.000
TRAD
I MIDT-TROMS
- Kulturnæringsprosjekt
som regional
park
PROSJEKTPLAN
Forstudie gjennomført 24.07. - 03.12.2012 - finansiert av Innovasjon Norge
Forprosjekt gjennomført 20.02.- 09.08.2013 - finansiert av Innovasjon Norge
HOVED-
HOVED-
PROSJEKT
MÅL
TRAD
OPPLEVELSER
I MIDTTROMS
Å etablere et
forpliktende samarbeid
for utvikling,
produksjon, formidling,
pakking, markedsføring
og salg av kulturelle
produkter og
opplevelser i og fra
Midt-Troms.
DELMÅL
STRATEGI
DELPROSJEKTER
økt samarbeid mellom aktører
innen reiseliv og kultur
Prosessdrevet innovasjons
prosjekt med utgangspunkt i deltakernes egne
ressurser, kompetanse,
behov og
A: TRAD- som merkevare
ORGANISERING
-økt kompetanse om
bærekraftig reiseliv og
kulturformidling
TRAD—arenaer
1 Prosjektleder (50%)
1 Prosjektmedarbeider (50%)
TRAD—kompetanse
Styringsgruppe
TRADisjonsmat
økt innovasjon innen
kulturbasert produkt- og
opplevelsesutvikling
Arbeidsgrupper
TRAD opplevelser
Eksterne tjenester
TRAD produkter
-økt lønnsomhet blant de
deltakende aktørene
DELPROSJEKT
MÅL
A:
TRAD
Som
merkevare
TRAD etablert
som
Uttalt behov for samarbeid
Etablere TRAD som
kvalitetssikret
merke-
om produktutvikling,
merkevarenavn
TILTAK
AKTØRER
ORGANISERING
Oppstartsseminar for alle med
fokus på kultur og reiseliv
Prosjektdeltakerne
Kulturens mangfold
Prosjektleder
Eksterne tjenester
2)Produktutvikling
Kurs
Prosjektdeltakerne
3)Markedsplan
1)Identifisere markedet
2)Identifisere salgsledd
3)Produktdifferensiering
Eksterne tjenester
Prosjektleder
Innovasjon Norge
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
Arbeidsgruppe
4) Kvalitetssikring
1)Seminar
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
Eksterne tjenester
5)MF tiltak
1))Regional årskalender
2)APP-utvikling
3)Profileringsmateriell
Prosjektdeltakerne
Seminar og utstilling om
Høgtun som arena for
utdanning og skolering av
fortida og framtidas
kulturarbeidere knyttet til
prosjekt 9)TRAD-senter
Foreta undersøkelser
begynnelsen og slutten av
prosjektet.
1)Kartlegging av kulturaktører
2)Planlegging av arrangement
3)Planlegging av utstilling
4)Markedsføring
5)Gjennomføring
Åpent for alle
1)Kartlegging ved oppstart
2)Underveisevaluering
3)Kartlegging ved avslutning
4)Sluttevaluering
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
Prosjektmedarbeidere
Ekstern tjeneste
Prosjektleder
Husflidskonsulent
i Troms + Duodjikonsulenten i
Troms + Målselv
Historielag
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
Finne veien videre
sammen i løpet av
prosjektperioden.
1)Identifisere aktører
2)Identifisere alternative løsninger
3)Velge veien videre
4)Formalisere samarbeidet
Prosjektdeltakerne
Visit the Arctic
Visit Bardu SA
MTMU
vare
BAKGRUNN
og samarbeids-
konstellasjon
kulturelle
salg og
markedsføring.
for
STRATEGI
framtidig
og
samarbeids-
konstellasjon.
opplevelser
og produkter
fra Midt-
Troms.
1)Seminar:
6) Kulturklekkeriet
Å løfte fram fortidas og
framtidas
kulturarbeidere
Behov for å synliggjøre hvilken
betydning Høgtun har hatt som
kulturinstitusjon.
7)Evaluering
Å måle effekten av
prosjektet.
Behov for å dokumentere og
tallfeste effekten av
deltakelsen i prosjektet i fht
økt aktivitet og lønnsomhet.
8)TRAD
Etablere en varig
ordning for samarbeid
om produktutvikling,
salg og markedsføring
Behov for samarbeid om
produktutvikling, salg og
markedsføring.
- etter
prosjektperioden
2
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
B:
TRAD
arenaer
Legge til rette for varige
Uttalt behov for samordning
Etablere
arenaer
og samlokalisering
som dekker deltakernes
knyttet
til
produktutvikling,
salg
og markedsføring
av
kulturelle
aktører
av kultur-
1 Midt-Troms.
arenaer
T1LTAK
AKTØRER
ORGANISERING
behov for samhandling.
opplevelser
og produkter.
10)ECONOmuseum
11)Nettverkskredittgruppe(r)
12)Bygdetunene
formidlingsarena
13)Museene
som
salgsarena
14)Tradisjonelt
bygningshandverk
15)TRAD festival
3
Flere av dettakerne har i
forprosjektet framhevet
behovet for samlokaliser-ing av
kultur- og evt. natur aktører i
anlegget.
Undersøke grunnlaget for
etablering av et TRADsenter på Høgtun i
Målselv.
1)Kartlegge interessenter
2)Prosessarbeid knyttet til innhold
3)Produktutviklingskurs
4)Skisse til opplegg
5)Skissetil finansiering
Midt-Troms Museum
Målselv Husflidslag
Kalottspel
Målselv Folkebibliotek
Målsely kommune
Prosjektleder
Eksterne tjenester
Arbeidsgruppe
Referansegruppe
Husfliden Målselvs behov for å
endre driftsform slik at en
sikrer varig produksjon, salg og
formidling av
håndverkskunnskapene knyttet
til Bardu- og Målselybunaden.
Flere aktører har et utrykt
behov for en varig arena for
erfaringsutveksling og
sparringspartnere for
bedriftsutvikling.
Kulturmeldingen tar til orde for
«vern gjennom bruk». Dette vil
være MTMUs måte å ta
bygdetunene i bruk.
Midt-Troms Museum har
pr.idag ikke egne
museumsbutikker.
Avklare om det er grunnlag
for etablering av et
Economuseum .
1)Vurdere økonomi
2)Studietur til Economuseene i
Hordaland
3)Kurs i produktutvikling
4)Skisse til opplegg
5)Skissetil finansiering
1)lnformere om ordningen
2)Kartlegge interesse
3)La grupper danne seg
4)Søknad om finansiering
Målselv Husflidslag
Ansatte i Husfliden
Målselv
Midt-Troms Museum
Husflidskonsulenten 1
Troms
Prosjektdeltakerne
Krogstadtunet
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
Arbeidsgruppe
Eksterne tjenester
Mobilisere barn og unge til
deltakelse, for derved å
gjøre museumsanleggene
attraktive for familler.
Engasjere Husfliden
Målselv til å drifte
museumsbutikker.
1)Kartlegge aktuelle aktører
2)lnngå avtale med aktører
3)Lage formidlingsplan
Midt-Troms Museum
Målsely Husflidslag
Husflids- og duodjikonsulentenelTroms
Midt-Troms Museum
+ Målselv Husflidslag
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
Arbeidsgruppe
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
Øke kompetansen for
bygningsvern blant
håndverksbedrifter i
Midt-Troms, og samtidig
fungere som en lokal
opplevelsesarena.
Mangel på kompetanse innen
tradisjonshåndverk til å utføre
restaurerings-arbeid for private
og institusjoner. Formidlingspotensiale gjennom bruk av
gamle metoder og verktøy
+fortellerkunst.
Etablere nettverk blant
håndverksaktørene innen
tradisjonshandverk
Midt-Troms Museum
+ lstindguidan + evt.
andre deltakere
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
Arbeidsgruppe
Leggetil rette for et
årlig festivalsamarbeid
om formidling av
kulturelle opplevelser og
produkter.
Det sitter flere aktører med
mye arrangør-kompetanse i
regionen. Behov for å løfte
samarbeidet slik at en kan få til
en bærekraftig drift.
Teste oppleggene under
Landsskytterstevnet i
2016.
1)Studietur til Østerdalen
2)Kurs i materialvalg/behandling
3)Kurs i lafting
4)Kurs i legging av skifertak
5)Kursilegging av flistak
6)Kurs i legging av torvtak
7)Kurs i restaurering
8)Kurs i muntlig fortellerkunst
1)Dele arrangørkompetanse
2)ldentifisere samarbeidspartnere
3)Utarbeide samarbeidsavtale
4)Formalisere samarbeid
Prosjektdeltakerne
+ Kalottspel
+ Rundhaugmartnan
+ Målselv Snyfestival
Prosjektleder
Prosjektmedarbeidere
Arbeidsgruppe
Leggetil rette for et
TRAD-senter som arena
for formidling av
kulturelle opplevelser og
produkter fra MidtTroms.
Leggetil rette for
etablering av Husfliden
Målselv som
Economuseum
(som del av TRADsenteret).
Leggetil rette for varig
erfaringsutveksling og
produktutviklings-arena.
9)TRAD-senter
som
Leggetil rette for
formidling av
tradisjonshåndverk.
Leggetil rette for
etablering av
museumsbutikker
Avklare om det er grunnlag
for å opprette slike
grupper.
1)Undersøke øk. forutsetninger
2)Kartlegge arealbehov
3)Kartlegge vareutvalg
4)Plan for samarbeid
4)lnngå avtale om samarbeid
Prosjektleder
GI DELTAKERNE TILBUD
DELTAKERNES UTFALTE
TILBY
OM
BEHOV FOR KOMPETANSE
KOMPETANSEHEVING
KOMPETANSEHEVING
AVDEKKET I FORPROSJEKTET
TILTAK/i regi av
AKTØRER
Innovasjon
Norge
Prosjektdelta
17)Vertskap
Innovasjon
Norge
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
18)Bærekraft
Innovasjon
Norge
Prosjektdelta
kerne
Prosjektleder
Innovasjon
Norge
Prosjektdelta
kerne
Prosjektleder
Innovasjon
Norge
Prosjektdeltakerne
C:
TRAD
kompetanse
SOM BYGGER OPP
ORGANISERING
AV
DELTAKERNE I TRÅD MED
BEHOV
UNDER KVALITETSSIKRING AV OPPLEVEISER OG PRODUKTER
KURS:
16)Opplevelses-
kerne
produksjon
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
Ekstern tjeneste
Ekstern tjeneste
19)Pakking,
salg og
produksjon
Ekstern tjeneste
20)Bli god på nett
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
21)Digital
Midt-Troms
Prosjektdeltakerne
Museum
historiefortelling
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
22)Muntlig
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
VRI
Prosjektdelta
Ekstern tjeneste
Kalottspel
Prosjektdeltakerne
Prosjektdeltakerne
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
Prosjektdeltakerne
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
1)Skilting
Prosjektdeltakerne
historiefortelling
Ekstern tjeneste
23)App-utvikling
kerne
ERFARINGSUTVEKSLING
24)Arrangør-
Prosjektleder
kompetanse
25)Markedsføring
26)Besøksrunde
aktørene
hos
i prosjektet
SEMINARTEMA:
27)Formelle
krav
2)Krav fra Mattilsynet
3)Søknadsskriving
ved Innovasjon
28)Bruk
og restaurering
av gamle hus
FORSKNING:
VRI
ønske om både erfa ringsutveksling
Prosjektleder
Statens Vegvesen
og finansiering
Mattilsynet
Norge
Innovasjon
Seminar
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
1)Kompetansemegling
Forskere
Prosjektleder
og faglig seminar
Riksantikvaren
2)Følgeforskning
VRI Troms
3)Underveisformidling
4)Sluttseminar
5)Forskningsrapport:
DOKUMENTASJON:
TRAD i media
4
Norge
TRAD
Blogg/Nettside/Facebook
/Artikler
Fotografering/Filming/You
tube
Alle
Prosjektmedarbeider
ØKEBRUKENOG
KUNNSKAPENOM
TRADISJONSMATI
REGIONEN
D:
TRAD
isjonsmat
FÅ STEDERDERDETI DAG
SERVERESTRADISJONS-MAT.
STOR INTERESSEBLANT
DELTAKERNETIL Å VEKTLEGGE
REGIONALEMATTRADISJONER
KOBLEKUNNSKAP,
AKTØREROG ARENAER
FORSALGOG
FORMIDLING AV
TRADISJONSMAT
TILTAK/i regi av
AKTØRER
ORGANISERING
Seminar:
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
SEMINAR
31)Tradisjonsmat
Hva har vi?
Hva trenger
Eksterne tjenester
vi?
KURS
32)Tradisjonsmat
Kurs
Prosjektdeltakerne
33)Bålmatlaging
Kurs —Neil Lupton
Prosjektdeltakerne
34)Bygging
Kurs - Sprossa
Prosjektdeltakerne
Kurs
Prosjektdeltakerne
av hjemme
Kurs
Prosjektdeltakerne
av fisk og
Kurs
Prosjektdelta
Kurs
Prosjektdeltakerne
Prosjektleder
Eksterne tjenester
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
av
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
baksteovn
35)Bakst
i steinovn
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
36)Bygging
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
røykeri
37)Røyking
kerne
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
kjøt
38)Vakumpakking
Prosjektleder
Ekstern tjeneste
PRODUKTUTVIKLING:
39)Samisk
kultur/samisk
Samarbeid
om utvikling
av konsept
40)Tradisjonsmat
på
1)Evaluere
gjennomført
2)Tilrettelegge
3)Utvikle
konsulenten
i Troms
Istindguidan
+ MTMU
Prosjektleder
Utvikle
med fokus
for drift
konsept
3)Utprøving
41)Tradisjons-
av opplegg
arrangementspakker:
- dåp, konfirmasjon,
på mat og kulturell
treff,
ramme
bedriftsbesøk,
5
Prosjektleder
Rein +
Duodji-
testopplegg
Fossmotunet
arrangement
Hjerttind
MTMU+
matkultur
klassetreff,
bryllup,
Istindguidan
slekts-
konfirmanttreff,
gruppebesøk
+ Målselv
Visit the Arctic +
Kalottspel
Prosjektleder
+ MTMU
Husflidslag
+
Prosjektmedarbeider
E:
TRAD
opplevelser
ØKE ANTALLET
KULTURBASERTE
PROSESSVEILEDE
OPPLEVELSER BASERT
OPPLEVELSER ER ET (JTI-ALT
DELTAKERNE SLIK AT DE
PÅ LOKALE
MÅL FOR REISELIVET I
FÅR ETABLERT NYE
TRADISJONER I MIDT-
REGIONEN
TILBUD
42))Pakking
Øke antall brukere av
Fjordmuseet og
Våtmarkssenteret
Tilbudet er pr. i dag lite
tilrettelagt og ikke særlig kjent
Samarbeide om utvikling
av pakketilbud
Øke opplevelser på
Fossmotunet gjennom
økt kunnskap om
tradisjonelle aktiviteter
Øke opplevelsene på
bygdetunene i MidtTroms samt
markedsføre Kalottspel
Utvikle et Åse Nordmo
Løvberg program
Kunnskapen er på få hender i
dag
Gjøre dikteren Arne
Lyngåstilgjengelig for
tilreisende
av
fugleturisme
43)Kurs og
demonstrasjon
tjæremile
av
og kullmile
44)Kalottspeloppvarming
på
bygdetunene
45)En stemme fra
Målselv
- Åse Nordmo
Elvevoll
Samiske boplasser
- Kaperdalsgammene
AKTØRER
ORGANISERING
MTMU +Balsfjord
Reiselivsforum
Prosjektleder
Samarbeide om kurs og
demonstrasjoner
1)Benchmarking
2)Gi innhold til en pakke
3)Opplegg for salg og
markedsføring
1)Planlegge
2)Gjennomføre
Istindguidan +MTMU
Prosjektleder
Kalottspel har et behov for
større forankring regionalt.
MTMU har behov for flere
opplevelsestilbud.
Flere aktører ønsker å løfte
fram Åse Nordmo Løvberg som
en regional stemme.
Samarbeid om
spilleaktivteter på
bygdetunene sommerstid
1)Planlegge spillerute
2)Rekrutterer spillere
3)Gjennomføre
Kalottspel + MTMU
Prosjektleder
Samarbeid om utstilling,
konsert og
eget program
Målselv kommune +
MTMU + Kalottspel
+M ellembygd
mannskor
Prosjektleder
Lyngås gård har behov for å
utvikle et besøkskonsept på
hjem plassen til AL. Kalottspel
ønsker et AL- program i neste
års Kalottspel.
Det finnes pr i dag ikke
aktivitetstilbud knyttet til
anleggene
Samarbeid om utstilling,
konsert og eget
besøksprogram
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
Lyngås gård + MTMU
+ Kalottspel +
Mellembygd
mannskor
Prosjektleder
Samarbeid om utvikling av
et opplegg:
- vandring, joik, duodji
arkeologi, byggeskikk
Samarbeid om utvikling av
et opplegg
1)Utvikle konsept
2)Planiegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
Duodjikonsulenten i
Troms + MTMU
Prosjektleder
Målselv Bondelag +
Visit the Arctic
Prosjektleder
Samarbeid om utvikling av
et opplegg for kulturbeite
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
Samarbeid om etablering
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for markedsføring
4)Planlegge finansiering
Målselv Bondelag +
MTMU + Troms landbruksfaglige senter
Målselv kommune +
MTMU
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
Prosjektleder
TROMS
Løvberg
Arne Lyngås —
Hjemplassen
TILTAK
Utvikle et salgbart
opplevelsesprodukt
og Devdesvuobmi
gammene
48)Et måltid på gården
- tilbud til
Utvikle et salgbart
opplevelsesprodukt
Målselv Bondelag har uttrykt at
dette kunne være et
vintertilbud
Sørge for at det finnes
dyr på bygdetunene /
beiting i kulturlandskap
Etablering av et
kunstgalleri med Målselv
kommunes kunstsamling
som et reiselivsprodukt.
MTMU har behov for dyr på
Fossmotunet. Geitbønder har
kje de ønsker å fore opp.
Et ønske om at Målselv
kommunes kunstsamling gjøres
tilgjengelig for allmenheten
grupper/turister
49)Dyr på kulturbeite
50) Galleri Målselv
6
51) Samferdselsutstilling:
Hest —båt —bil —bane
Utvikle en utstilling og et
formidlings-prosjekt
Et ønske om å sette fokus på
det som særpreger Midt-Troms
Samarbeid om innhold og
gjennomføring
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for markedsføring
Prologstasjonen +
MTMU
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
52)Kilnotfiskefestival
Etablere en
kilnotfiskefestival i
Malangen. Gjøre
aktivitetene rundt
festivalen til et salgbart
produkt
Kunnskapen er i ferd med å
forsvinne.
Samarbeid om utvikling av
et opplegg
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
Malangen
bygdeturisme +
Balsfjord og Malangen
Reiselivsforum +
MTMU
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
53)Historiefortellinger
- digitalisering og
utstilling
Gjøre historiene
tilgjengelige som
opplevelser
Målselv kommune sitter på
mye materiale som ikke er
digitalisert
Samarbeid om utvikling av
et opplegg
Målselv kommune +
MTMU
Prosjektmedarbeider
54)Bruk av gamle
fotografier
Øke det lokale kulturelle
preget i bedriftene og
museums-anleggene
MTMU sitter på mye
fotomateriale som kan brukes i
reiselivs-sammenheng
Samarbeid om å bruke
gamle foto som
virkemiddel
Prologstasjonen +
Galleri Internatet +
MTMU + evt. andre
aktører I prosjektet
Prosjektmedarbeider
55)Vandretater
-Fosstil foss
Gjøre foss til foss stien
og Fossmotunet til et
salgbart produkt.
Behov for å koble
Målselvfossen og Fossmotunet.
Samarbeid om
vandreteater, som
virkemiddel.
MTMU+
Rimfrost Teater
Prosjektleder
56)Merkedagsarrangement:
- Fastelaven, Påske,
St.Hans, Olsok etc.
Utvikle arrangement
som innebærer
inntjening for de
deltakende aktørene
Behov for å koble ulike aktører
sammen for å utnytte
ressursene i en totalopplevelse
Samarbeid om
utviklingsarbeid
1)Digitalisere båndene
2)Utvikle konsept
3)Planlegge gjennomføring
4)Opplegg for markedsføring
1)Avdekke behov hos deltakerne
2)Avdekke hva som finnes av
egnede fotografier
3)Foreta utvalg
4)Gjennomføre digitalisering og
trykking
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
Målselv Husflidslag +
MTMU + Husflidskonsulenten i Troms +
Venneforeningene
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider
57) Målselv Sny og is
team
Gjøre kunnskapen om
snø og iskunst til
salgsvare og opplevelser
i Midt-Troms.
Behov for å spre kunnskapen
om snø og iskunst til flere
lokale aktører. Skape lokal
arrangement.
Opplæring og samarbeid
mellom lokale aktører til å
kunne påta seg oppdrag.
1)Utvikle konsept
2)Planlegge gjennomføring
3)Opplegg for salg og
markedsføring
Målselv Snyfestival
Bardufoss og Høgtun
v.g.skole
Prosjektleder
58)Grunnreisgården
Bed & Breakfast
Etablere en B&B i
Grunnreisgården i
Sørreisa.
Museets behov for å ta huset i
bruk.
Søke etter aktuelle drivere.
MTMU + interessent
Prosjektleder
59)TRAD på biblioteket
Formidlingsarena for
håndverk for barn, unge
og voksne
Utvikle tilbud til
kursarrangører
Bibliotekets behov for tilbud og
husflidslagets behov for
formidling
Behov for utnyttelse av ledig
helgekapasitet ved hotellet
Samarbeid om aktivitet på
lørdager
1)Søke etter interessenter
2)Utvikle konsept
3)Opplegg for salg og
markedsføring
4)Inngåelse av avtale
1)Lage opplegg for aktiviteter
2)Inngå avtale om lørdager høsten
2013
1)Utvikle kurs
2)Inngå avtaler om overnatting
3)Inngå avtaler om salg & mf
Målselv folkebibliotek
og Målselv Huflidslag
Prosjektmedarbeider
Bardufoss Hotell og
Målselv Husflidslag
Prosjektmedarbeider
60) TRADkurs og
overnattingskonsept
7
Samarbeid om pakker
F:
TRAD
produkter
61)TRAD poteter
ØKE ANTALLET
ET UTTALT BEHOV FRA
PROSESSVEILEDE
PRODUKTER BASERT PÅ
DELTAKERNE Å UTVIKLE NYE
DELTAKERNE SLIK AT DE
TILTAK
LOKALE TRADISJONER I
PRODUKTER BASERT PÅ
FÅR UTVIKLET NYE
M1DT-TROMS
LOKALE TRADISJONER I MIDT-
PRODUKTER
AKTØRER
ORGANISERING
TROMS
Få opp produksjonen
av
Økt interesse
for lokal mat
Samarbeid
lokale potetsorter
om utprøving
Målselv
Historielag
samarbeide
og formidling
og MTMU
om et prøvefelt
vil
på
Målselv
Historielag
og
Prosjektleder
MTMU
Fossmotunet
62)SaIg av tjære
Øke salget av milebrent
Et salgbart
tjære
milebrenningen
på markedet.
produkt
av
Samarbeid
som det er
om salg og
Utvikle
produkter
tradisjonsbaserte
i tre:
og gjøre lokale
- museums-
produkter
gjenstander
salg.
tilgjengelig
Produksjonsbedriften
har ledig kapasitet
for
samarbeid
- pyntehåndklehyller
-UNGhusflid
treavdelingen
Istindguidan
+ MTMU
Prosjektleder
for salg og
markedsføring
Montår
Samarbeid
på
om
produktutvikling,
og ønsker
salg og
markedsføring.
1)Produktutviklingskurs
Montår
+ MTMU
2)Studierunde
Målselv
Husflidslag
til museene
Prosjektleder
3)Ide-utvikling
om
4)Prototype-produksjon
5)Testsalg
produktutvikling.
pakker
6)Opplegg
- andre ider
for salg og
markedsføring
7)Avtale
64) Lokale «gjøre»
Utvikle
produkter
pakker innen håndverk
i tekstil
innpakking
2)Opplegg
markedsføring
stort behov for i markedet.
63)Ttradisjons-
1)Utvikle
lokale ((gjøre»
MTMUs
og Husfliden
behov for salgbare
produkter
Målselvs
lokale
i museumsanlegg
Samarbeid
om
produktutvikling,
og
salg og
om produksjon
I)Ideutvikling
Målselv
2)Utprøving
MTMU
3)Prøveproduksjon
markedsføring.
4)Opplegg
husflidsutsalg
Husflidslag
+
Prosjektleder
+ Husflids-
konsulenten
i Troms
for salg og
markedsføring
65)Andre
produkter
Utvikle
kommer
ideer som
opp i løpet av
prosjektperioden.
Samarbeid
I)Ideutvikling
om
produktutvikling,
markedsføring.
salg og
Prosjektdeltakerne
23Utprøving
3)Prøveproduksjon
4)Opplegg
for salg og
markedsføring
8
Prosjektleder
TIDSPLAN TRAD opplevelser i Midt-Troms
TILTAK
2014
2.halvår
x
x
x
x
x
Studieturer
Markedsanalyse
Seminar
Erfarin sdelin
Kurs
Produktutviklin
Produkttesting
Markedssamarbeid
Avtaleinn åelse
x
Evaluerin
Styringsgruppemøte x
2015
1.halvår
x
x
x
x
x
x
2015
2.halvår
2016
1.halvår
2016
2.halvår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MILEPÆLPLAN
Milepæl 1: Prosjektleder engasjert innen 15.juni 2014
Milepæl 2: Detaljert framdriftsplan utarbeidet innen 20.juli 2014
Milepæl 2: 1. Styringsgruppemøte innen 15.august 2014
Milepæl 2: Ansatt prosjektmedarbeider innen 1.sept.2014
Milepæl 3: Oppstartseminar innen 15.september 2014
Milepæl 4: Aktiviteter gjennomført i hht framdriftsplan innen 31.12.2014
Milepæl 4: 2. Styringsgruppemøte innen 15.januar 2015
Milepæl 5: Aktiviteter gjennomført i hht framdriftsplan innen 30.06.2015
Milepæl 6: 3. Styringsgruppemøte innen 15.august 2015
Milepæl 7: Aktiviteter gjennomført i hht framdriftsplan innen 31.12.2015
Milepæl 8: 4. Styringsgruppemøte gjennomført innen 15.januar 2016
Milepæl 9: Aktiviteter gjennomført i hht framdriftsplan innen 31.12.2016
Milepæl 10: Sluttrapport avlevert innen 31.01.2017
Milepæl 11: 5. Styringsgruppemøte innen 15.02.2017
Milepæl 12: Godkjent sluttrapport og regnskap innlevert innen 01.03.2017
x
x
x
x
x
x
Dyrøy kommune
Den lærende kommune
Arkiv:
204
Saksmappe:
2012/473
Saksbehandler:
Geir Fjellberg
Dato:
30.04.2014
Saksframlegg
Reduksjon i vannavgifter
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
33/14
Møtedato
08.05.2014
Vedlegg
1 Analyseresultat av vannprøve
Saksopplysninger
Dyrøy kommune mottar enkelte henvendelser og klager vedrørende vannforsyningen til
abonnenter på Dyrøya. I hovedsak klages det på misfarging og myrsmak på vannet. Dette er
sesongavhengig og relatert til vårsmeltingen og evt. etter store nedbørsmengder/regnskyll.
Vannkilden til Dyrøya vannverk er Fiskarvannet (Kalvøyvannet) og elv/nedslagsfeltet mellom
Fiskarvannet og inntaksdammen. Vannbehandlingsanlegget består av mekanisk rensing (grov sil
og klaringskammer) samt kloreringsanlegg.
Vannbehandlingsanlegget er ikke egnet til å fjerne misfarging og myrsmak på drikkevannet i de
periodene dette oppstår. Det tas løpende vannprøver/analyse av vannproduksjonen fra råvannet,
prosessert vann og fra flere kontrollpunkter på fordelingsnettet (nettprøver). Gjennomsnittlig 2-4
ganger pr. år detekteres e-colibakterier i vannet som utløser kokepåbud. Øvrige parametre som
analyseres viser for så vidt tilfredsstillende resultatet ift grenseverdiene i drikkevannsforskriften.
Misfarget vann, og smak av myr er ikke ønskelig i drikkevannet selv om dette ikke overstiger
grenseverdiene i drikkevannforskriften, eller gir helsefare ved å bruke som drikkevann.
Vannsituasjonen for Dyrøy har vært uendret over mange år. Misfarging, myrsmak og innslag av
e-colibakterie skjer årlig. Vannverkets renseanlegg kan ikke løse disse problemene. Dyrøy Nye
vannverk vil derimot kunne produsere drikkevann av vesentlig bedre kvalitet når dette tas i bruk.
Eksisterende fordelingsnett vil imidlertid ikke bli erstattet i særlig grad, men må rengjøres best
mulig.
Klage på vannkvalitet/vannforsyning fra Dyrøya vannverk fremsettes for det meste av
abonnenter som har fritidsboliger her og fra 2-3 husstander i Skogshamnveien ved Espejord. Det
kan være registrert en økning i klager etter at vannavgiftene er økt. Klagene har først og fremst
til hensikt å oppnå reduksjon i vannavgiften. Det er få klager fra fastboende.
Administrasjonens vurdering
Kommunen må ta stilling til om det skal/kan innrømmes reduksjon i vannavgiften som følge av
dårlig vannkvalitet. Innrømmes det reduksjon i vannavgift begrunnet i manglende vannkvalitet
vil dette mest sannsynlig utløse et stort antall søknader. Administrasjonen bør ved behandling av
slike søknader ha retningslinjer for hva som må til for å imøtekomme/avslå søknader.
Her foreslås prinsipper for saksbehandlingen:
Reduksjon i vannavgift som følge av dårlig vannkvalitet.

Manglende vannkvalitet må kunne påvises (gjennom analyser av vannprøver) å ha sitt
opphav i behandlet drikkevann fra vannverket inkludert transportsystemet
(fordelingsnettet). Stikkledninger er abonnentens ansvar og vannprøver viser at
stikkledninger kan ha mye groe og ansamlinger av slam i endepunkter.

Analyse av vannprøver tatt etter prosessering og på aktuelle steder på fordelingsnettet må
vise at målte parametre har verdier som overstiger grenseverdier satt i
drikkevannsforskriften.

Analyse av vannprøver tas for parametre som framgår av instruks/godkjente
prøvetakingsplan.
Reduksjon i vannavgift som følge av avbrudd i levering

Avbrudd i levering kan skje grunnet lekkasje/arbeid i forbindelse med brudd/lekkasjer,
vedlikeholdsarbeid/rengjøring, frostproblemer, og anboringer.
Disse tilfellene er ikke av langvarig karakter og bør ikke gi grunnlag for å søke/innvilge
reduksjon i vannavgiften.
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å saksbehandle søknader om reduksjon i vannavgiften.
Ovenfor angitte prinsipper legges til grunn for saksbehandlingen.
Ordførers innstilling:
Randi Lillegård
ordfører
Ørjan Higraff
rådmann
Resultatvurdering
Forklaring til analyseresultater på vann
For å sikre at vannkvaliteten er bra er det bestemt en rekke parametre som skal analyseres.
Holder drikkevannet god kvalitet over tid er det noen parametre som ikke trenger å bli
analysert ved hver kontroll. Den enkleste (færrest parametre) kalles nettkontroll, mens den
”vanlige” kalles enkel rutinekontroll.
Nettkontroll består av analyser på kimtall 22oC, koliforme bakterier, E.coli, pH, farge og
turbiditet. Den kan også inneholde intestinale enterokokker, konduktivitet og lukt/smak, men
disse må bedømmes av aktuell tilsynsmyndighet om er nødvendige.
Enkel rutinekontroll har i tillegg til alle parametrene fra nettkontroll også ammonium som
obligatorisk, mens nitritt, aluminium, jern, kimtall 36oC, Clostridium perfringens,
Pseudomonas aeruginosa skal testes ved spesielle behov.
De fleste patogene bakteriene skilles ut med avføringen til smittede mennesker og dyr. Ved
bakteriologiske analyser på vann testes det på såkalte indikatorbakterier. Disse er ikke
nødvendigvis farlige/sykdomsfremkallende i seg selv, men viser at det er en forurensing av
vannet. Finner man indikatorbakterier er det også meget høy sannsynlighet for at det også
finnes patogene organismer i vannet.
Parametre
Veiledende verdi Høyeste tillatte verdi Benevning
Totalt kimtall
<100
-
/ml
Koliforme bakterier
<1
<1
/100ml
Escherichia coli (E.coli) <1
<1
/100ml
Intestinale enterokokker <1
<1
/100ml
Clostridium perfringens <1
<1
/100ml
Pseudomonas aeruginosa <1
<1
/100ml
pH
7.5-8.5
6.5-9.5
Fargetall
1
20
mg Pt/L
Turbiditet
0.4
4
FNU
Konduktivitet
40
250
mS/m
Jern
50
200
µg Fe/L
Mangan
20
50
µg Mn/L
Kalsium
15-25
-
mg Ca/L
Ammonium
<10
500
µg NH4/L
Aluminium
<100
200
µg Al/L
* <1 betyr at det ikke er påvist i prøven.
Kimtall 22oC:
Sier noe om hvor mange organismer som kan vokse fram ved optimale forhold. Uselektiv
metode som får med alle organiser, om de er bakterier, gjær eller sopp. Disse
mikroorganismene trenger nødvendigvis ikke ha noen hygienisk betydning, men brukes mer
som et måltall for vannets innhold av organisk stoff (planterester osv.), tilførsel av
overflatevann, evnt høy temperatur på vannet, og om det er innsug eller feil på nettet. Høyt
kimtall kan gi dårlige bruksegenskaper på vannet, og også virker inn på lukt/smak. Overflate
vann har normalt over 10 stk pr ml vann, mens grunnvann har under 10 stk pr ml vann. Ved
verdier over 100 stk pr ml må årsaken finnes, og evnt tiltak iverksettes.
Koliforme bakterier: Ved påvisning er det ikke garantert at det er tarmbakterier fra dyr eller
menneske det er snakk om. De kan også ha et vegetativt (lever av råtnende
planterester/nedbryting av plantemateriale) opphav. Kommer de imidlertid fra tarmen har de
”kort” overlevelsestid i naturen (ca to uker i kaldt vann). Koliforme bakterier er såkalte
indikatorbakterier, og indikerer en mulig helserisiko pga forurensing fra avføring. Det skal
ikke påvises koliforme bakterier i 100ml prøve.
E.coli: Garantert tarmbakterie fra enten menneske eller dyr. Indikatorer på fersk forurensing
med avføring. Når disse påvises er det også fare for tilstedeværelse av andre smittestoffer (for
eksempel Campylobacter). Vannet anses som prinsipielt dårlig, og bør kokes hvis det skal
brukes. Skal ikke påvises i 100ml prøve.
Intestinale enterokokker: Avføring er den viktigste kilden til intestinale enterokokker. De
kan også, som koliforme bakterier, ha et vegetabilsk opphav. Indikerer mulig helserisiko ved
å drikke vannet, og koking anbefales hvis man må bruke vannet. Har lengre overlevelse i vann
enn E.coli, og indikerer derfor ofte eldre fekale forurensinger. Skal ikke påvises i 100ml
prøve.
Clostridium perfringens: Finnes over alt i naturen, men finnes også som tarmbakterie hos
mennesker og dyr. Sporene er svært motstandsdyktige og har lang overlevelsestid i naturen.
Kan overleve klorering på normalt nivå. Brukes som indikatorer på gammel fekal forurensing,
og kan brukes til kartlegging av forurensingsområde ved utslipp. Mulig helserisiko ved å
drikke vannet. Skal ikke påvises i 100ml prøve.
Pseudomonas aeruginosa: Kalles populært for ”ørebetennelsebakterien”. Finnes naturlig i
mange steder i naturen, og har høy overlevelsesevne både i miljøet og mot antibiotika. Er også
en naturlig del av tarmfloraen til mennesker og dyr. Oppformerer seg lett i bassenger og
stamper. Det er også funnet voksende bestander av P. aeruginosa i diesel og flybensin. Mange
får kontakt med denne i form av ørebetennelse, men den kan forårsake mer alvorlige
sykdommer i form av lungebetennelse og urinveisinfeksjon. Skal ikke påvises i 100ml prøve,
og det er en helserisiko ved å drikke vannet. Koking anbefales.
pH: Målesystem for surhetsgrad. pH 7 er nøytralt. pH over 7 kalles basisk (alkalisk), mens
under 7 kalles surt. Vann som går gjennom rør bør være litt basisk, og ha lavt CO2-innhold.
Surt vann med høyt CO2-innhold kan virke korrosivt og tærende, og dermed løse ut kobber og
tungmetaller fra rørsystemet, eller i verste fall tære hull på rørene. pH i drikkevann skal ligge
rundt pH 7,5 – 8,5, men pH 6,5 – 9,5 tillates.
Fargetall: Angis som hele tall fra 1 og opp. Vanlig klart vann får resultatet <2. Vann med høyt
fargetall er ikke nødvendigvis helsefarlig. Ioner av jern og mangan, og høyt biomasseinnhold
(humus) kan øke fargetallet. Det negative er at desinfeksjonseffekten i UV-anlegg blir
dårligere fordi bakterier kan ”gjemme seg bak” partiklene i vannet, og dermed slippe helt
fram til mottaker, og at jern kan forårsake misfarging av klesvask.
Turbiditet: Gir et tall på hvor mye svevepartikler det er i vannet, om vannet er uklart. Høyt tall
er ikke nødvendigvis helsefarlig, men det kan gi bruksmessige begrensinger.
Konduktivitet: Forteller om vannets ledningsevne. Høyt tall betyr at vannet inneholder mange
oppløste ioner, og at det derfor kan ha bruksmessige begrensinger. Høyt innhold av kalk
(kalsium) gir høy konduktivitet.
Kalsium: Kalsium er i seg selv ikke farlig, men det kan avsettes på varme kontaktflater ved
høyt innhold, noe som i verste fall kan føre til overoppheting. Såper skummer dårlig i vann
med høyt kalsiumnivå, men blir mindre korrosivt på rørene. Høyt kalsiuminnhold gir
bruksmessige begrensinger, og kommer av kalkrik berggrunn.
Jern: Kan gi rustfarge/ flekker på klesvask, farge på vannet og dårlig smak. Ingen kjente
helsemessige skadeeffekter, men gir bruksmessige begrensinger.
Mangan: Høyt innhold gir vannet farge og dårlig smak /lukt. Ingen kjente helsemessige
skadeeffekter, men kan på samme vis som jern redusere desinfeksjonseffekten til UV-anlegg,
og gi bruksmessige begrensinger.
Ammonium: Kan tyde på forurensing av gjødsel eller kloakk, og kan omdannes til nitritt som
har helseskadelige effekter. Nitritt kan ødelegge blodets evne til å transportere oksygen, og er
spesielt ugunstig for småbarn.
Aluminium: Gir en uklar farge på vannet, og kan gi dårlig smak. Er ufarlig ved lave
konsentrasjoner, men høye konsentrasjoner over lengre tid er forbundet med helsefare.
Her er en link til Mattilsynets plakat i tilfellet det er varslet kokepåbud på drikkevannet.
« Tilbake
Dyrøy kommune
Den lærende kommune
Arkiv:
G21
Saksmappe:
2012/191
Saksbehandler:
Ørjan Higraff
Dato:
29.04.2014
Saksframlegg
Avtale om drift av samfunnsmedisinske tjenester med vertskommune Lenvik
og samarbeidskommunene Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
34/14
Møtedato
08.05.2014
Vedlegg
1 Avtale om drift av samfunnsmedisinske tjenester med vertskommune Lenvik og
samarbeidskommunene Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy.
Saksopplysninger
Saken ble behandlet av kommunestyret i møte 25.6.2012, og det ble bl.a. fattet slikt vedtak;
Pkt 4: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem forslag til samarbeidsavtale som legges fram
for formannskapet for godkjenning.
Administrasjonens vurdering
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak legges forslag til avtale frem for politisk behandling og
godkjenning.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner fremlagte forslag til avtale.
Ordførers innstilling:
Randi Lillegård
ordfører
Ørjan Higraff
rådmann
-"*" Lenvik kommune
Vfe
Avtale om drift av samfunnsmedisinske tjenester med
vertskommune Lenvik og samarbeidskommunene
Berg, Torsken,
Tranøy, Sørreisa og Dyrøy
Avtaleparter
Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy inngår avtale om
vertskommunesamarbeid om Samfunnsmedisinske oppgaver ved DMS med
Lenvik kommune.
Lenvik er vertskommune og de andre kommunene er samarbeidskommuner.
Rettslig grunnlag for samarbeidet er Kommunelovens kap. 5a
Målsettingen er at Lenvik kommune skal gi nærmere definerte helsetjenester til
innbyggerne i samtlige samarbeidskommuner . Avtalen baseres på
kommunestyrevedtak i den enkelte samarbeidskommune, jmf med lover, forskrifter
og avtaler om kommunale samfunnsmedisinske oppgaver.
Oppgaver —ansvar
Kommunen inngår samarbeid om samfunnsmedisinske oppgaver som innbefatter
følgende tjenester i primærhelsetjenesten
Medisinsk faglig rådgivning
Folkehelsearbeid og forebygging
Miljørettet helsevern
Smittevern
Plan og beredskap, herunder legevakt
Faglig nettverk ivaretas ved at legene er samlokaliseres på DMS. Oppgavene
samfunnsmedisin fordeles mellom legene
3. Organisering
Lenvik kommune virksomhet for Helse og rehabiliteringstjenesten skal være
vertskommune for daglig drift, og som en del av sin egen virksomhet.
Myndighet delegeres fra samarbeidskommunen til vertskommunen. jfr. KL § 28-1b
punkt 3. Arbeidet organiseres slik at rådmennene i kommunene utgjør en
styringsgruppe.
Minst 2 ganger pr. år eller når en av rådmennene krever det, skal det være møte i
styringsgruppa bestående av rådmennene og ledelsen for tjenesten, hvor man går
gjennom tjenesten, økonomien og situasjon. I tillegg skal vertskommunen
orientere samarbeidskommunene gjennom ½ årlige rapporter, økonomiske
rapporter og årsmelding. Hvert kvartal skal det gis en kort økonomi rapport.
Lenvik kommune
Postboks 600
9306 Finnsnes
Telefon
Faks:
Besøk:
+47 77 87 10 00
+47 77 87 13 01
Helsesenterveien
32
Org. nr 939 807 314
www.lenvik.kommune.no
[email protected]
8.49W
IV
4. Økonomi
Vertskommunen fremmer innen 15. september hvert år forslag til årsbudsjett.
Endelig budsjettvedtak gjøres av kommunestyret i Lenvik etter forutgående
orientering og drøftinger med samarbeidskommunene.
Fordeling av driftsutgifter:
50 % legestilling og 30% merkantil finansieres av Lenvik
50 % legestilling og 10% merkantil finansieres av: Berg, Torsken og Tranøy
50 % legestilling og 10% merkantilt finansieres av: Sørreisa og Dyrøy
20 % legestilling er siden oppstart i 2004 en del av budsjettet for
interkommunal legevakt.
Øvrige indirekte driftsutgifter fordeles på samarbeidskommune jmf med
vedtatt driftsbudsjett som dekker alle direkte og indirekte kostnader Lenvik
kommune har som vertskommune. I dette inngår leie av lokaler på DMS
inkludert FDV kostander og administrative kostander til vertskommunen
som innbefatter administrativ ledelse og bruk av støttefunksjoner fra
regnskap, lønn og it system.
Dette avtales med samarbeidskommunene under budsjettforhandlingene hver
høst, med utgangspunkt i oppsatte kostnader fra året før etter deflator..
Kommunene betaler et månedlig akontobeløp til vertskommunen. Endelig oppgjør
blir når regnskap foreligger.
Lenvik kommune vil forholde seg retten til reforhandling av avtalen når virkningen
av framtidige pensjonsavtaler blir klare
5. Budsjett, regnskap, revisjon og kontroll
Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet som en del av eget regnskap.
Vertskommunenes kontrollutvalg har myndighet etter KL § 77, og
vertskommunenes revisjonspartner er revisjon for samarbeidet.
7. Varighet, endring og oppsigelse av avtalen
Avtalen gjelder fra 01.02.2014
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp avtalen/samarbeidet.
Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig
virkning, jfr. koml. § 28-1 bokstav i).
Ved oppløsning av avtalen hefter kommunene forholdsmessig for de økonomiske
forpliktelser felleskapet har påtatt seg i oppsigelsestiden, også de
personellmessige.
Avtalen kan endres etter forutgående.
Avtalen skal revideres hvert 2. år.
Side 2 av 3
Voldgift
Uenighet mellom kommune om forståelse av vedtekter/ samarbeidsavtale
avgjøres i ei nemnd bestående av 1 person fra hver av partene samt 1 person
oppnevnt av fyikesmannen, til sammen 3
Dato og signatur
Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.
Sted og dato:
Sted og dato:
-
, For Lenvik kommune
For
kommune
Side 3 av 3
Dyrøy kommune
Den lærende kommune
Arkiv:
026
Saksmappe:
2012/300
Saksbehandler:
Ørjan Higraff
Dato:
28.04.2014
Saksframlegg
Kommunestruktur - Aktuelt tema i regionen
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Utvalgssak
35/14
Møtedato
08.05.2014
16.06.2014
Vedlegg
1 Sak om kommunestruktur til politisk behandling
Uttrykt vedlegg
Ekspertutvalgets delrapport «kriterier for god kommunestruktur» av 31.3.2014.(se link fra KRD)
Saksopplysninger
Rådmannen viser til vedlagte brev og vedtak fra Midt-Troms regionråd.
Administrasjonens vurdering
Regjeringens ekspertutvalg la 31. mars fram forslag om prinsipper og kriterier for en ny
kommuneinndeling. Utvalget har anbefalt 10 kriterier for kommune og 2 kriterier for staten:
Kommunene
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet
Staten
1. Bred oppgaveportefølje
2. Statlig rammestyring
Kriterier
Utvalget gir på bakgrunn av kriteriene følgende anbefalinger:
A. Kommunene bør ha minst 15.000- 20.000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning
Det pekes på spesielle fagmiljø som barnevern, PPT og helse der kommunestørrelse bør være
over 10.000 innbyggere. Kapasitet innenfor arealplanlegging krever 10.000 – 20.000 innbyggere.
Miljørettet helsevern krever 20.000 innbyggere. Legevakt og aktuelle døgnenheter krever 15.000
– 30.000 innbyggere. En minstestørrelse på 15.000 – 20.000 innbyggere vil ivareta de nevnte
funksjoner.
B. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle
samfunnsutviklingsområder
Det pekes her spesielt på byområder som omfatter flere kommuner og har et felles bolig- og
arbeidsmarked. Her er utfordringen å skape helhetlige areal- og transportløsninger.
C. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles
for å sikre god og slagkraftige demokratiske arenaer
Det pekes på at i store kommuner benyttes ofte demokratiske medvirkningsprosesser mellom
valg enn i små kommuner. Da nye kommuner etter en kommunereform kan få store geografiske
avstander, bør en vurdere opprettelse av lokalutvalg/bydelsutvalg.
Prosess for sammenslåing
Dersom to eller flere kommuner vurderer å slå seg sammen, gis det noen anbefalinger for
prosessen;
-
Foreta utredning. Departementet gir økonomisk støtte.
Innbyggerhøring. Det anbefales å gjennomføre innbyggerhøring.
Fatte vedtak om sammenslåing. Kommunestyrene må fatte vedtak om sammenslåing.
Faktisk sammenslåing. Etter vedtak, må sammenslåing gjennomføres.
Departementet gir økonomisk støtte til utredning og til informasjon/folkehøringer. Det gis delvis
kompensasjon for engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåing, og det gis fritak
for dokumentavgift og tinglysning ved overføring av fast eiendom.
Videre gis det inndelingstilskudd som kompensasjon for netto tap som følge av endringer i
inntektene (regionale tilskudd). Inndelingstilskudd gis i 15 år, som deretter trappes ned over 5 år.
Lokal prosess
Regionrådet har gjennom sitt vedtak gitt klart uttrykk for vilje til å søke om statlige midler til å
igangsette en utredning for de kommuner som slutter seg til dette. Det å delta i
utredningsarbeider forplikter ikke til annet enn å delta, og å bidra inn i prosessen med
informasjon og arbeidsinnsats.
I en utredning må man se på alle de kriteriene som ligger i ekspertutvalgets anbefaling. Det er
liten tvil om at uansett utfall av en slik prosess, vil det være svært nyttig å få en overordnet
vurdering av den regionale og kommunale utviklingen over tid hva gjelder kapasitet,
kompetanse, tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling osv.
Det er mange utviklingstrekk i tiden som tyder på to mulige veivelag: større kommuner eller mer
interkommunalt samarbeid.
Rådmannen vil avslutningsvis også peke på nødvendigheten i den videre prosess også må
avklare følgende forhold;
-
Fylkeskommunens fremtidige rolle og oppgaver (skal dette regionale forvaltningsnivå
bestå eller fjernes?)
-
Konkretisering av flere oppgaver/ansvar fra Staten og Fylkeskommunen som skal
overføres til kommunene
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Dyrøy kommune slutter seg til de vurderinger som Midt-Troms
regionråd gjør i sak 12/14, møte den 7.4.2014, jf. vedlegg.
2. Kommunestyret slutter seg derfor til regionrådets planer om å delta i utredningsarbeid
knyttet til regjeringens kommunalreform.
Ordførers innstilling
Randi Lillegård
ordfører
Ørjan Higraff
rådmann
Telefon + 47 911 82 304
[email protected]
Postboks 609, 9306 Finnsnes
Org. nr. 979 624 646
www.midt-troms.no
Kommunene
Bardu,Berg,Dyrøy, Lenvik, Målselv,Sørreisa,Torskenog Tranøy
v/ ordførerne
e-postsendttil postmottakog ordføreri denenkelte kommune
Deres ref.:
Vår ref.: RR2014-12
Dato: 11.04.2014
KOMMUNESTRUKTUR
- Aktuelt tema i regionen
Midt-Tromsregionrådbehandletdette temaet i sitt møte 7.04.d.åog gjordefølgendevedtak:
Midt-Tromsregionrådvisertil klaremeldingerfra regjeringenom at det leggesopptil en omfattende
kommunereform.
Regionrådetslutter segtil målsettingenom robustekommunersomoveret bredt spekterkan gi
kvalitetsmessigegodetjenestertil innbyggerne.
Regionrådetvil derfor delta aktivt i utredningsarbeidet om hvorvidtendringav kommunestrukturen
bør gjennomføresfor å oppnåmålsettingen.Regionrådet leggeropptil å søkeregjeringenom
prosjektmidlertil dette utredningsarbeidet,underforutsetningav tilslutningfra flere av
medlemskommunene.
Regionrådetvil be deltakerkommunenebehandlesakenom hvorvidten slutter segtil regionrådets
planerom utredningsarbeidknyttet til regjeringenskommunalreform.
Vedlagtfølgersaksutredningasomdannetgrunnlagfor regionrådetsvedtak.
Med vennlighilsen
PaulDahlø(s)
regionrådetsleder
HerbjørgValvåg(s)
dagligleder
Vedlegg:RR214-12-Kommunestruktur
– Aktuelt tema i regionen
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Administrativtråd
Regionrådet
18/14
12/14
Dato
12.03.14
07.04.14
KOMMUNESTRU
KTUR
Aktuelt tema i regionen
Vedlegg:Forskjelligeartikler fra nettsidatil Kommunal-og moderniseringsdepartementet
Det er aktuelt at regionrådetsenhetersetter temaet kommunestrukturnærmerepå dagsorden.
PåFylkesmannens
januarmøtevar dette et innebygdtemaunder følgendeoverskrift: Hvordanskal
kommunenemøte framtida og utfordringene? Her var det innledningervedkommunal-og
moderniseringsministerJanToreSannerog kommunestyrerepresentanti Bergkommune,Anita
Sebulonsen
.
Regionrådethaddedet med somett av sinepunkterpå dagsordeneni møtet med Tromsbenken10.
februar.
Planenvar å få statssekretærJardarJensentil å delta på regionrådsmøtet7. april. Det har han
dessverreikkeanledningtil. Vi prøvernå å få hantil samlingai Midt-Tromstinget12. mai.
Påsisteforberedelsesmøtemellomregionrådsleder,AR-lederog dagligleder var det enighetom at
ARskulledrøfte dennesakanærmereog forberedenoen innspilltil nesteregionrådsmøte.
ARsvedtak12.03.14:
ARmenerat sakaom kommunestrukturer av sterkpolitisk karakter.Regionrådetbør derfor først ta
denpolitiskedebatteni sakafor såå gi føringerpå hvasomeventueltskalutredesog væretrinn i en
videreprosess.ARvil da kunnebidra meddokumentasjonog utredningsarbeid.
2
Somen muligstruktur for diskusjoneni regionrådettar jeg i det følgendemed noenstikkord.Deer
sjølsagtikkeuttømmende.
Kommunenesoppgaver:
Dagensoppgaver+++?
Enny generalistkommunesommodell – eller forskjellighet i kommunenesoppgaverog ansvar?
Omgivelserog erfaringer:
Fylkeskommunen– bortfall – eller ny regionalenhet?
Regionalstat (spesieltFM-ene)og direktoratsstruktur.
Konkurranseutsettingav tjenester.
Interkommunaltsamarbeid.
Erfaringerfra egetog andreland.
Demokrati:
Omstillingfra demokratiskstruktur i en liten kommunetil ny demokratistrukturi en størrenærdemokrati–behovfor overgangsordninger?
Geografi:
Sentralisertstruktur for demokratiskordningog administrasjon– eller nettverksstruktur?
Oppgavene– de kommunenehar nå – nye?
Demografi:
Behovfor balansertog bærekraftigdemografi
3
Praktiskeog juridiskeforhold:
Avtaleforholdenei dagenskommuner– overdragelser– reforhandlinger– oppsigelser.Sevedlagt
informasjonhentet ut fra nettsidatil Kommunal-og moderniseringsdepartementet.
Prosess– mulige’gulrøtter’:
Sevedlegg.
Ekspertutvalgetfor kommunereformen
Ekspertutvalget,der MargretheHagerupsener medlem, skalpåfritt fagliggrunnlaggjennomgåog
foreslåprinsipperog kriterier for en ny kommuneinndeling.Mandatettil utvalgetfinnesher:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/p
ressemeldinger/2014/ekspertutvalg.html?id
=748785
Rapportenblir overlevertkommunal-og moderniseringsministerJanToreSannermandag31.mars
og blir derfor en del av bakgrunnenfor regionrådets behandlingi dennesaka.
REGIONRÅDETS
VEDTAK
:
Midt-Tromsregionrådvisertil klaremeldingerfra regjeringenom at det leggesopp til en omfattende
kommunereform.
Regionrådetslutter segtil målsettingenom robustekommunersomover et bredt spekterkangi
kvalitetsmessigegodetjenestertil innbyggerne.
Regionrådetvil derfor delta aktivt i utredningsarbeidet om hvorvidtendringav kommunestrukturen
bør gjennomføresfor å oppnåmålsettingen.Regionrådet leggeropp til å søkeregjeringenom
prosjektmidlertil dette utredningsarbeidet,under forutsetningav tilslutningfra flere av
medlemskommunene.
Regionrådetvil be deltakerkommunenebehandlesakenom hvorvidten slutter segtil regionrådets
planerom utredningsarbeidknyttet til regjeringenskommunalreform.
(Enstemmigvedtak)
4
VEDLEGG
Prosess
for kommuner
som vurderer
sammenslåing
Utredning
Kommuner
som vurderer å slå seg sammen vil være tje nt med å gjennomføre
en eventuell kommunesammenslåing.
Betingelsene
Departementet
gir økonomisk støtte til å gjennomføre
selv som står ansvarlige for å gje nnomføre utredningen.
ekstern bistand til selve utredningen.
Til hjelp i utredningsarbeidet
analyseveileder
. Veilederen bygger på rapporten
for kommuneinndeling
av Østlandsforskning,
Informasjon
av
utredninger.
Som regel velger man å benytt e
har departementet
utarbeidet
en
Kriterier for kommuneinndeling
,
og tidligere versj oner av veilederen.
og innbyggerhøring
En ferdig utredning
beslutning
av konsekvenser
for å motta slik støtte kan du lese me r om her .
Det er kommunene
utarbeidet
en utredning
kan fungere som et diskusjonsgr unnlag i den videre prosessen frem mot en eventuell
om sammenslåing.
innbyggerhøringer
De fleste kommuner
som vurderer sammenslåing
i en eller annen form. Det er imi dlertid ikke et lovbestemt
velger å gjennomføre
krav at det skal gjennom føres
innbyggerhøringer.
•
Bestemmelsen
•
Du kan lese mer om bakgrunnen
om innbyggerhøring
5.4 Høyring av innbyggjarane
finner du i inndelingslova
for bestemmelsen
§ 10 .
i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) , se spesielt kapittel
og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane
i lovutkastet , under
omtalen av § 10.
•
Departementet
gir økonomisk støtte til gjennomførin g av informasjonstiltak
og innbyggerhøringer.
Betingelsene for å få slik støtte kan du lese om her .
Vedtak
om sammenslåing
Det er kommunestyrene
kommunene
selv som fatter vedtak om at de ønsker å slå seg sammen. Deretter sender
søknad om sammenslåing
av kongen i statsråd, forutsatt
via fylkesmannen.
Den endelige beslutningen
at alle de involver te kommunene
ønsker sammenslåing.
om sammenslåing
fattes
Ved lokal uenighe t
avgjøres saken i Stortinget.
•
Bestemmelsen
•
Du kan lese mer om bakgrunnen
om vedtak finner du i inndelingslova
for bestemmelsen
Om kva instans som har avgjerdsmakt
§ 4.
i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) , se spesielt kapittel 6
og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane
i
lovutkastet , under omtalen av § 4.
5
Fra vedtak
til faktisk
sammenslåing
Etter at sammenslåingen
er vedtatt skal sammenslåin gen gjennomføres.
•
Inndelingslova
•
Du kan lese mer om bakgrunnen
§§ 25-27 gir bestemmelser
om hvordan en sammenslåing
for bestemmelsen
Særlege reglar for gjennomføringsfasen
skal gjennomføres.
i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) , se spesielt kapittel 8
og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane
i
lovutkastet , under omtalen av §§ 25-27.
•
Analyseveileder
Sist oppdatert:
for kommuneinndeling
beskriver viktige momenter
i denne prosessen.
13.03.2014
Økonomisk
støtte
til utredning
Kommunesammenslåing
Når det gjelder økonomisk støtte til utredninger
dette over statsbudsjettet
av kommunesammenslåing
har departementet
midler til
kap. 571 post 64.
Når kommunene vil søke om midler til utredningsarbe id er det flere forhold som vli bli lagt vekt på. Det
stilles følgende betingelser for økonomisk støtte t il utredninger:
•
For å sikre god lokal forankring må det foreligge flertallsvedtak
ønskelig å utrede sammenslåing,
i kommunestyrene
om at det er
slik at kommunene ikke trekker seg underveis og at utredningen
ikke blir fullført.
•
Departementet
forutsetter
videre at kommuner går inn med midler selv til en slik utredning,
kommunene også på denne måten forplikter seg til å fullføre en ressurskrevende
•
Departementet
forutsetter
slik at
utredning.
at det i søknaden blir gj ort rede for hvordan resultatene av utredningen
skal presenteres i kommunene,
og hvordan innbyggern e skal høres.
En rekke kommuner har tidligere mottatt støtte til utredninger.
Støttebeløpene har variert, noe av hen gig
av antall kommuner og omfanget av utredningen.
Søknader om støtte til utredning av kommunesammensl åing skal sendes via fylkesmannen
Departementet
til vurdering.
finansierer på vegne av staten. Ved søknader om utredning av kommunesammenslåing
kontra interkommunalt
samarbeid, kan det legges opp til delt statlig finansiering mellom fylkesmann og
departement
(Franettsidatil Kommunalog moderniseringsdeparte
mentet, sistoppdatert13.03.14)
6
Økonomisk
støtte
til informasjon
og folkehøringer
Kommunene som utreder skal også presentere resultat ene av utredningen
gjennomføre
folkehøringer
folkehøringer
må skje i form av lokale folkeavstemn inger. Inndelingsloven
for å innhente innbyggern es syn på sammenslutning.
skje gjennom opinionsundersøkelser,
Departementet
for befolkningen,
og bør
Det er ikke et krav at
sier at folkehøringer
også kan
spørreundersøke lser, møter eller på andre måter.
er opptatt av at innbyggernes vilkår for å motta og selv innhente informasjon
er de best
mulige. Vi er også klar over at mange kommuner er i en økonomisk situasjon som lett kan medføre at
oppgavene i etterkant av en utredning blir mindre vektlagt enn hva som kan være ønskelig.
Det blir derfor gitt økonomisk støtte til informasj on og folkehøringer,
muligheter
til å gjennomføre
prosessene i tilknytni ng til en vurdering av sammenslåing på en best muli g
måte. Hver kommune som har deltatt i utredningen
000 kroner til informasjon
for å forbedre kommunenes
vi l etter søknad kunne motta støtte med inntil 100
og folkehøring.
Sist oppdatert:
13.03.2014
Inndelingstilskudd
Inndelingstilskuddet
fylkesgrenser
er lovfestet
i i lov om fastsetjing
og endring
av kommune-
og
(inndelingslova).
Inndelingstilskuddet
i inntektssystemet
reduksjon i rammetilskuddet
for tap av basistilskuddet
er en kompe nsasjonsordning
som følge av kommunesam menslåinger.
til sammenslåtte
kommuner for
Inndelingstilskuddet
kompenserer
som er et gitt beløp per kommune samt eventuelle tap av regionalpolitiske
tilskudd.
Kommuner som slår seg sammen vil kompenseres for netto nedgang i samlede regionalpolitiske
Det vil si at dersom den nye sammenslåtte
kommunen mottar regionalpolitiske
kompenseres for differansen mellom tidligere og nye regionalpolitiske
Inndelingstilskuddet
tilskudd.
tilskudd, skal kommunen
tilskudd.
fryses reelt på det nivået det har det året kommunene slår seg sammen, og gis en
varighet på 15 år. Tilskuddet vil deretter trappes gradvis ned over fem år.
Dersom to kommuner med ulik sats for differensiert
deler av den sammenslåtte
høyere for deler av kommunen,
vil dette føre til me rutgifter
Kommuner som får høyere arbeidsgiveravgift
inndelingstilskuddet
arbeidsgiveravgift
slår seg sammen, vil hele eller
kommunen måtte få ny sats for arbeidsgiveravgiften.
til arbeidsgiveravgift
som følg e av sammenslåing,
for den beregnede merutgiften
Dersom satsen blir
for kommunen.
kompenseres gjennom
dette medfører ved innlemmingstidspunktet.
7
Sist oppdatert:
13.03.2014
Engangskostnader
Kommunesammenslutning
I lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkes grenser (inndelingslova)
kommuner som slår seg sammen skal få delvis statlig kompensasjon
er det lovfestet at
for engangskostnader
som er
direkte knyttet til sammenslåingsprosessen.
I forbindelse med sammenslåingene
kostnadene som departementet
av Harstad/Bjarkø y og Inderøy/Mosvik
vurderte som nødvendig e for å få etablert den nye kommunen.
har praksis vært at kommunene,
De mest aktuelle engangskostnadene
som følger av sammenslåingsprosessen.
kommunene kan få dekket i fasen mellom vedtak og iverksetting
er: lønn og drift av en felles folkevalgt nemnd, lønn til prosjektleder,
servicekontor
Tidligere
basert på en skjønns messig vurdering, har fått kompensert 40-60
prosent av nødvendige engangskostnader
hovedtillitsvalgt.
dekket staten alle
Videre kan harmonisering
eventuelt prosjektmedlemmer
av IKT- utstyr, mindre tilpasninger og tilrettelegging
og intern og ekstern informasjon
dekk es. Departementet
og
av
vil foreta en skjønnsmessig
vurdering av hva som vil bli dekket i hvert enkelt tilfelle.
Sist oppdatert:
13.03.2014
Fritak fra statlige
tinglysningsgebyr
Kommunesammenslåinger
krav om dokumentavgift
medfører overføringer
annen. Dette vil utløse visse statlige avgiftskrav
dokumentavgift
og
av eien dommer og materiell fra en kommune til en
som omregistreringsavgift
for kjøretøyer og
ved tinglysning av hjemmelsoverførin g av fast eiendom.
Av inndelingslova
dokumentavgift,
§ 14 fremgår det blant annet at kommuner som slår seg sammen ikke skal betale
tinglysningsgebyr
eller omregistrer ingsavgift i forbindelse med disposisjoner som er en
direkte følge av sammenslåingen.
Kommunene har selv ansvar for at alle nødvendige ov erføringer av eiendommern
og materiell
gjennomføres.
Sist oppdatert:
13.03.2014
8
Dyrøy kommune
Den lærende kommune
Arkiv:
255
Saksmappe:
2013/526
Saksbehandler:
Frank Moldvik
Dato:
30.04.2014
Saksframlegg
Forespørsel - Kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Utvalgssak
36/14
Møtedato
08.05.2014
16.06.2014
Saksopplysninger
I kommunestyremøte 24.06 13 sak 44/13 ble det fattet slikt vedtak:
«4. En liten kommune bør samordne virksomheter som åpenbart vil gi synergieffekter. Dyrøy
Vekst AS og Dyrøy Energi AS er hver for seg for små og sårbare. Dyrøy kommune skal derfor
iverksette en prosess med formål å legge begge virksomhetene inn i ett fellesselskap med felles
ledelse med tanke på synergier mht infrastruktur og personale.
Overordnet målsetting med nyetableringen er å beholde de svært viktige tjenestene til vekstbedriften under lokal styring samt oppnå et prisnivå på energileveransene til kommunen i
samsvar med gjeldende markedspriser.
Kommunen tar en ledende rolle og ansvar for at prosessen gjennomføres. Som forutsetninger for
en slik ny selskapsdannelse skal følgende prosesser gjennomføres:
Dyrøy Energi AS:
Dyrøy kommunen søker å erverve aksjene i Dyrøy Energi AS til en lavest mulig pris. Grunnet
bedriftens økonomiske stilling inngås forhandlinger i den hensikt å få slettet/minimalisert
pantegjelden.»
Alle aksjonærer i Dyrøy Energi A/S er tilskrevet med henvisning til ovennevnte vedtak.
Administrasjonens vurdering
Kommunestyrets vedtak 1. avsnitt er ikke lenger gjeldene grunnet konkurs i Dyrøy Vekst A/S.
Det henvises her til øvrige saksframlegg mht. evt. oppstart av ny vekstbedrift.
Aksjefordeling i Dyrøy Energi A/S er:
Dagens aksjefordeling
Antall aksjer
Troms Kraft Produksjon
%
1 071
36,19 %
Dyrøy kommune
759
25,65 %
Senja Avfallsselskap BA
517
17,47 %
Håvard Ås-Hansen
562
18,99 %
50
1,69 %
2 959
100,00 %
Plan-Evo A/S
Totalt
Dyrøy kommune har mottatt 2 tilbakemeldinger på vår henvendelse.
Troms Kraft skriver i brev datert 10.02 14
«Det vises til forespørsel om kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S. Forespørselen gjelder aksjene
eid av Troms Kraft Produksjon AS, totalt 1071 aksjer.
Troms Kraft Produksjon AS tilbyr med dette å selge alle 1071 aksjer i Dyrøy Energi AS til Dyrøy
kommune for totalt NOK 300.000.
Det tas forbehold om at et eventuelt salg godkjennes av styret til Troms Kraft Produksjon AS.»
Senja Avfall IKS skriver i brev datert 21.11 13.
«Denne forespørselen ble behandlet i styremøte i Senja Avfall 8. november. Følgende vedtak ble
da fattet.
Styret aksepterer forespørselen fra Dyrøy kommune kom kjøp av Senja Avfalls aksjepost i Dyrøy
Energi A/S, til sammen 517 aksjer. Prisen settes til bokført verdi i Senja Avfall IKS, kr. 120.000,Håvard Ås-Hansen
Han har ikke gitt skriftlig tilbakemelding, men han sier seg i utgangspunktet ikke uvillig til å
overdra sin aksjepost. Før han tar nærmere stilling til dette, etterlyser ham imidlertid en
fellesstrategi (mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Energi A/S) for videre utvikling av selskapet.
Dette gjelder f.eks. forholdet til mikrolab’en og de mulighetene Dyrøy kommune og Dyrøy
Energi har til videre utvikling av selskapet i samarbeid med Universitetet i Tromsø og
Høyskolen i Narvik. Dette ønsker han avklart før han tar stilling til evt. salg av sin aksjeandel.
I Aksjelovens § 4-19 står det vedr. forkjøpsrett:
(1) Aksjeeiere har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet er
fastsatt i vedtektene. Bestemmelsene i §§ 4-20 til 4-23 gjelder med mindre noe annet er
fastsatt i vedtektene«
(2) Det kan fastsettes i vedtektene at aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal
avhendes eller for øvrig skifte eier, og det kan fastsettes i vedtektene at andre enn
aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier, eller som skal avhendes
eller for øvrig skifte eier. Dersom det er fastsatt slike vedtektsbestemmelser, gjelder §§ 420 til 4-23 så langt de passer og hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene.
Ihht. § 4-19 1. ledd er det ikke fastsatt noe annet i vedtektene. Dette innebærer at nåværende
aksjonærer har forkjøpsrett til aksjene.
K-sak 44/13
Premissene for kommunestyrets vedtak er ikke lenger til stede, da Dyrøy Vekst A/S nå er
konkurs. I rådmannens oppfølging av sak 44/13 framkom det i tillegg at en vekstbedrift ikke har
anledning til å fusjonere med en næringsaktør, og samtidig opprettholde status som vekstbedrift.
Ved en slik fusjonering bortfaller statstilskuddet på ca. kr. 140.000,- pr. VTA-arbeider som i dag
gis til Vekstbedrifter.
Troms Kraft
I utgangspunktet kan det være positivt at Dyrøy kommune forsøker å erverve aksjene til Troms
kraft. Selskapet har over tid uttrykt ønske om å selge seg ut av de selskap som ikke inngår i
Troms Kraft sin primærvirksomhet. I dette inngår også fjernvarme. Ved at Dyrøy kommune
overtar disse aksjene vil Dyrøy kommune ha aksjemajoriteten i selskapet med en aksjeandel på
61,85 %.
Pr. i dag er Dyrøy kommune helt avhengig av leveranse fra Dyrøy Energi A/S, og ved at
kommunen får aksjemajoriteten i selskapet får kommunen større muligheter til påvirkning mht.
videre utvikling av selskapet.
Rådmannens ser det imidlertid ikke som rimelig at Dyrøy kommune aksepterer tilbudet på kr.
300.000,-.
Senja Avfall
I rådmannens tidligere framlagte konsept for oppstart av ny vekstbedrift, inngår bl.a. flytting av
miljøstasjon fra «Procon-hall» til Finnlandsmoan Industriområde. Drift av miljøstasjonen var/er
tenkt ivaretatt av ansatte i vekst-bedrift. Dette innebærer at Dyrøy kommune har – og vi ha et
nært samarbeid med Senja Avfall – også i årene framover. Rådmannen kan ikke se at Dyrøy
kommune oppnår vesentlig fordeler med å erverve disse aksjene.
Konklusjon:
Etter rådmannens vurdering er kommunens hovedmålsetning å ha aksjemajoritet i selskapet.
Dette kan oppnås ved å erverve aksjene i Troms Kraft til omforent pris.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Dyrøy kommune v/rådmann og ordfører går i nærmere forhandlinger med Troms Kraft
for kjøp selskapets 1071 aksjer i Dyrøy Energi A/S. Framforhandlet avtale forelegges
kommunestyret til godkjennelse.
2. Dyrøy kommune erverver ikke Senja Avfalls aksjepost i Dyrøy Energi A/S.
3. Rådmannen følger opp saken overfor Dyrøy Energi A/S ihht. aksjelovens § 4-19.
Ordførers innstilling:
Randi Lillegård
Ordfører
Ørjan Higraff
rådmann