Innkalling Årsmøte

Årsmøte Norsk Wachtelhundklubb
Mortens Kro, Riksveg 22, 1481 Hagan
15. mars 2014, Klokken 12.00 – Foredrag med Tess Erngren. Årsmøte starter etter at
foredraget er over.
Saksliste årsmøte
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av foreningsorden
Konstituering av valg av:
 Valg av ordstyrer
 Valg av sekretær
 Valg av tellekorps
 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Styrets årsberetning
Styrets regnskap med revisjons beretning
Fastsettelse av kontingent for 2015
Styrets forslag til budsjett for 2014
Forslag til aktivitetsplan
Innkomne forslag og saker
Valg
Valg av valgkomitè
Valg av revisor og vararevisor
1. Styrets årsberetning
Styrets sammensetning 2013
Leder
Kari Helen Jegleim
Nestleder
Torodd Myhrhaug
Kasserer
Inge Knudsen
Sekretær
Inger Nina Farstad
Styremedlem
Arne Huseby
Styremedlem
Børge Kjesbu
Styremedlem
Einar Ese
Varamedlem
Kurt Idalen
Varamedlem
Eirik Østerhaug
Valgkomite 2013
Leder
Medlem
Medlem
John M. Johansen
Linda Riise
Revisor og vararevisor 2013
Revisor
Kjell A. Nordli – trekt seg
Vararevisor
Ingvild Ertsås
Styrets beretning
I løpet av året har vi hatt totalt 10 styremøter hvorav 9 telefonmøter og 1 fysiske styremøter på Mortens
Kro. Styret har jobbet med mange saker i løpet av året:
 Styret har videreført strategi og handlingsplanen som bygger på organisasjonens mål og
langsiktige interesser. Dette er et verktøy for styret, råd og komiteer.
 Rettet lovmalen jf. sist årsmøte
 Rettet opp i maler/logo etc som omhandler Wachtelhundens jaktegenskaper jf. Norske lovverket.
 Medlemsantallet har økt fra 78 til 91.
 I september/oktober sendte styret ut brev alle med hund som var født 2011-2013 som ikke var
medlemmer med info om klubben og brukermanual på hvordan melde seg inn.
 Avlsgruppa sender styret fortløpende informasjon om godkjente parringer og annen relevant
informasjon, dette for å heve kompetansen i styret. Dette tas som orienteringssaker på
styremøtene. Avlsrådet sitter med et bredt kontaktnett hvor de innhenter opplysninger fra, dvs
både NKK, Svensk-, Finsk-, og Tysk Wachtelhundklubb.
 Helseundersøkelse i samarbeid med Avlsgruppen
 NKK har sendt ut melding til alle raseklubber hvor de må utarbeide en RAS innen 31.12.13.
Perioden dette skal gjelde er 01.01.14 til 01.01.19. Dette har blitt delegert ut fra styret til
Avlsgruppen som sitter med kompetansen på dette feltet. To fra styret/avlsrådet vært på
avlsrådkurs i regi av NKK. I tillegg har to representanter fra Styret/avlsrådet vært på
Avlskonferansen i Sverige. Avlsrådet og Styret hadde gjennomgang av RAS i november. Dette ble
sendt ut til høring til alle medlemmer i NWK med mulighet til å gi høringssvar innen
høringsfristen. RAS dokumentet ble endelig vedtatt i styret i desember. Dette kompendiet er
sendt til NKK innen 31.12.13.
 Styret/Jaktkomiteen har første halvår jobbet mye med jaktprøvene for å få en ordlyd som
tilsvarer de norske regelverket. Det har vært en møysommelig og krevende jobb. To personer fra
styret/jakthundkomiteen hadde møte med NKK’s Jaktkomitee hvor prøvene ble nøye
gjennomgått. Disse ble godkjent av NKK i juni -13.
 Styret har fått bekreftet at de Svenske Dommerne vil bistå oss ved dommerutdannelse/prøver for
2014.
 Utdannelse av dommere: Styret har utarbeidet en bindingsavtale til de som skal utdanne seg til
Jaktprøvedommere. Denne er ikke ferdigstilt.

Flere raseklubber har sendt inn henvendelse til NKK at de ønsker at rasen blir målt på alle NKK
utstillinger for å følge rasestandarden. NWK har sendt tilsvarende inn til NKK og fått dette
godkjent. Dette vil også bli sendt ut til alle som arrangerer små utstillinger
Økonomi og drift
 Styret har fortsatt jobben med å skaffe flere inntekstskilder i 2013.
 Styret sender inn søknad om støtte til Studieforbundet ved arrangement (kurs).
 NKK ga ut 1,4 mil. Til dommerutdanning i 2013. Styret følger opp med søknad om dette i 2014.
Styret vil også sjekke muligheter for støtte til de som ønsker å bli blod-/ferskspordommere.
 MVA kompensasjon fra NKK
 Salg av stamtavleboka (utarbeidet av Mary G-Carlsson) – Denne ligger på nettsiden, i tillegg blir
denne solgt på alle arrangement i regi av NWK.
 Salg av profileringsklær – Dette ligger på nettsiden, i tillegg blir dette solgt på alle arrangement i
regi av NWK. Vi har fått en gunstig pris på Bergans jaktvest som vil bli mulig å forhåndsbestilles
innen den 15. mars 2014.
 Sporprøver – I løpet av året har flere dommere gått for klubben og dette har gitt klubben
inntekter. Det er flere medlemmer som ønsker å utdanne seg til spordommere og som klubben
har anbefalt. Disse vil i fremtiden gå som dommere for klubben.
 Sponsorer/annonsører: Styret har jobbet fortløpende med å skaffe sponsorer/annonsører,
grunnet at vi er en liten klubb er det vanskelig å skaffe sponsorer.
 Premier til fremtidige arrangement: Vi har fått inn en del som kan brukes til fremtidig premiering.
 Loddsalg: Arrangement som er arrangert i 2013 har vi avholdt loddsalg.
Kommunikasjon:
 Informasjonsmateriell: Styret har hatt en gjennomgang av alt materiell som skal sendes nye
medlemmer, raseinformasjon etc.
 Utsendelse av velkomstfolder til nye medlemmer: Styret har fortløpende innhentet medlemslister
fra DogWeben til NKK for utsendelse av velkomstfolder.
 Utsendelse av informasjon til medlemmene: Det er sendt ut 3 informasjonsbrev til alle
medlemmer i løpet av året (per epost/brev).
 Medlemsblad for NWK: I begynnelsen av desember sendte styret Wachtelhunden – medlemsblad
for Norsk Wachtelhundklubb til alle medlemmer per post.
 Nettsiden: Kari H Jegleim og Inge Knutsen har oppdatert fortløpende på nettsiden. Styret,
jaktkomiteen og avlsråd har fått legge inn det som er informativt for deres underside, men dette
arbeidet er ikke ferdigstilt.
 Facebook side: Klubben har egen side på facebook. Antall følgere er ca 100 stk.
 Innkomne saker fra medlemmer er fortløpende besvart/behandlet.
Arrangement i 2013
 Spor-/Ettersøkskurs
Hans Inge Justnes holdt ettersøkskurs i regi av Norsk Wachtelhundklubb. 13 stk deltok og kurset
ble holdt ved Helgeroa, Larvik. Medhjelpere var Eirik Østerhus, Hans Kåre Røysland og Jan Tore
Nalum. En entusiastisk gjeng som møtte opp til kurs på fredagen. Vi hadde da 5 timers
teoriundervisning. På lørdagen var det tidlig opp og begynte med sporprøvene. Det var 7
påmeldte.
 Wachtelhundtreffet
I år tok noen av klubbens medlemmer fra Trøndelag initiativ til årets treff. Arrangementet
foregikk på Sona camping et par mil øst for Stjørdal. Totalt som var på treffet var 15 personer
med 10 Wachtelhunder og et par andre raser. Fredag: Felles samling med grilling og sosial hygge
med mye hundeprat.
Lørdag: Blodsporprøve, Foredrag av Ove Arild Østmo om oppdrett, hundehold og nye regler over
svenskegrensen. Foredrag om ettersøk ved Magne Krokstad. Også svært engasjerende, mange
praktisk nyttig tips og innføring i knokkel-, kjøtt- og håranatomi på hjortedyr. Dagen ble avsluttet
med grilling, prisutdeling med gjennomgang av kritikkene. Dommerne Børge og Børge var flinke


til å oppmuntre alle hunder og førere! Igjen hyggelig samtale om hund, hund og hund ispedd
enkelte trønderskrøner. Salg av profilutstyr og lodd ga vår lille klubb sårt tiltrengte ekstra midler.
Søndag: Felles tur til Sonadalen. Børge&Børge beskrev diverse fakta om den trønderske natur
under marsjen. Våre vann-pasjonerte hunder konkurrerte om pinner kastet i vannet og fikk
bokstavelig talt luftet seg før hjemturen.
De nordiske Jakt og Fiskedagene 2013 – Elverum
Dette er en møteplass for alle jakt- og fiskeinteresserte. Norsk Wachtelhundklubb hadde en flott
stand på lørdagen på Prestøya. Arne Huseby og Torodd Myhrhaug var ansvarlige for standen. I
tillegg til ulike stander er det utstilling for alle jakthundrasene. Totalt startende var 12 hunder.
På kvelden samlet nesten alle seg til grilling på Støa Camping.
Prøver og utstilling
Styret har valgt Torodd Myhrhaug til å være ansvarlig for å samle inn resultat av prøver og
utstilling i Norge og utlandet. I tillegg svare eposter fra andre raseklubber/lokalklubber som
arrangerer utstilling. Ut fra de innsamlede resultatene og prøvene vises at veldig mange er aktive
med sin hund. Ant. deltatt på Jaktprøver har økt fra fjorårets. Resultatene samles inn og utgis i
medlemsbladet, i tillegg legges dette på www.wachtelhundennorge.org. Styret har besluttet å
premiere en ekvipasje hvert år som har gjort det merkbart godt i løpet av året. Premien vil tildeles
på årsmøte året etter. Dette gjelder spesielt jaktprøver og sporprøver.
Avlsgruppens beretning
Leder
Siv J. Sveindal
Medlem
Inger Nina Farstad
Medlem
Aslaug Soldal
Medlem
Børge Wahl
Avlsrådet har i hovedsak hatt kontakt pr. mail. I tillegg har noen av oss møttes til diskusjoner, samtaler,
kurs og møter.
I 2013 har det vært et stille år med tanke på norskfødte valper. I slutten 2012 (november) ble det født ett
valpekull bestående av 8 valper. Til gjengjeld er det registrert noen importer fra både Sverige og Tyskland,
6 stykker. 3 av disse er etter samme hannhund, som har to kull fra før i Norge. I tillegg har den samme
hannhunden mange valper etter seg både i Sverige og Tyskland.
Avlsrådet deltok i januar på en avlskonferanse i regi av NKK. Her fikk vi mye matnyttig informasjon som
gjelder avl og oppdrett. I løpet av året har også NWK vært representert på avlskonferansen i regi av SWK.
Her deltok en representant fra avlsrådet samt en fra styret.
Ellers har klubben gjennomført en helseundersøkelse for rasen dette året. Her kom det frem mye
interessant lesning og noen ting å ta tak i som klubb, hundeeier og oppdrettere.
I etterkant av at helseundersøkelsen ble gjennomført, har avlsrådet laget et utkast til RAS, som videre ble
behandlet av styret i klubben. Avlsrådet deltok på dette styremøtet. Ras vil være et dokument med klare
mål for videre arbeid med rasens fremtid.
Avlsrådet har dette året fått en del henvendelser fra wachtelhundeiere som har en del allergiproblemer
med sine hunder. Åpenhet og ærlighet rundt dette problemet vil være den beste måten å bekjempe
problemet på. Det bør være en selvfølge at syke hunder og hunder som gir syke avkom ikke går videre i
avl!
Avlsrådet har også vært i kontakt med både oppdrettere i forhold til avl på sine hunder, og valpekjøpere
som søker informasjon om rasen.
Ellers vil vi gjøre oppmerksom på at NWK sine avlskriterier ligger ute på hjemmesiden. Det er selvfølgelig
også mulighet å ta kontakt med oss i avlsrådet, så hjelper vi gjerne! 
Avlsrådet
Jaktgruppens beretning
Leder
Torodd Myhrhaug
Medlem
Ingvild Ertsås
Medlem
Børge Kjesbu
Gruppas arbeid har i år vært knyttet opp mot å få utarbeidet og godkjent jaktprøvene for Wachtelhund.
Disse ble godkjent av NKK i sommer. Det er også blitt laget en terminliste for prøver i 2014. I tillegg er det
blitt arbeidet med å få startet opp utdanningen av norske dommere til prøvene. Tre av
dommerkandidatene har det siste året vært elev ved prøver i Sverige.
Det er gledelig at 8 norskfødte og 3 importer har startet på unghundprøve i Sverige, i tillegg til en i
nybegynnerklassen. Vi håper at enda flere hunder kan komme til start i 2014 da det skal bli mulighet til
starte på åpenklasse, eliteklasse og skogsprøve i Norge.
Flere av NWK sine spordommere har gått både fersk- og blodspor for medlemmer og ikke-medlemmer.
Jaktkomiteen
Viltlovsarbeidsgruppen
Leder
Inge Knudsen
Medlem
Eirik Østerhaug
Medlem
Børge Wahl
Gruppen har jobbet sammen med Jaktkomiteen/Styret for å godkjenne Jaktprøvene.
Kasserers beretning
Kasserers beretning for 2013.
Kasserer har tatt hensyn til at NWK er nå registret i Brønnøysund, og operer som en stiftelse slik at
regnskapet er noe mer formalisert iht en kontoplan. I tillegg har klubben en foreningsavtale med DnB, slik
at vi kan følge opp konto og transaksjoner på en enklere måte.
Norsk Wachtelhund klubb har hatt en betydelig medlemsvekst i 2013. Dette medførte til at
kontigentandelen økte til kr. 20760, som var tett på budsjett. Medlemskontingenten blir overført
suksessivt fra NKK, siden nå all medlemsregistrering skjer via NKK.
NWK kan vise til et overskudd på kr.6237 .- i 2013
Kasserer
2. Styrets regnskap med revisjonsberetning
Driftsresultat NWK
Driftsinntekter
Konto
Reelt i periode
Inntekter
1500 Fordringer
1900 Kasse
3000 Salgsinntekter
3320 Arrangementinntekter
3321 Kursinntekter
3340 Offentlige tilskudd
3401 Opptjente renter
3341 Andre tildkudd
SUM Salgsinntekter
0,00
806,00
7 250,00 *Note 2
5 700,00 *Note 3
13 500,00
0,00
89,00
3 367,00 *Note 1
30 712,00
Andre inntekter
3900 Annen driftsrelatert inntekt
3320 Årskontigenter medlemmer
0,00
20 760,00 *Note 4
SUM andre salgsinntekter
20 760,00
SUM Driftsinntekter
51 472,00
Driftskostnader
Varekost
4320 Kontorutstyr
275
4321 Rekvesita - T-skjorter etc.
9 204,50
Sum varekost
9479,5
Andre driftskostnader
6301 Administrasjon tlf og møter
7 734,11
6860 Møter, kurs, oppdateringer
7 303,00
6861 Kursutgifter instruktør, dommer etc
3033,75
7320 Reklamekostander
6 355,01
7321 Utsendelser Wachtelhundposten etc
1 850,00
SUM andre driftskostnader
26 275,87
Sum Driftskostnader
35 755,37
SUM Driftsresultat
45 234,87
Årsresultat
6 237,13
Avsetninger
0
Årsresultat etter avsetning
6 237,13
Balanse
Eiendeler
Konto
Inngående balanse
Reelt i periode
Utgående balanse
Omløpsmidler
Fordringer
1500 Fordringer
SUM fordringer
0
0
0
0
0
0
Bankinnskudd, kontanter
1900 Kasse, kontanter, eiendel
0
806
806
61338
14635
75974
SUM Bankinnskudd
61338
15441
76780
SUM Omløpsmidler
61338
15441
76780
SUM Eiendeler
61338
15441
76780
0
6237
6237
SUM Over / underskudd
0
6237
6237
SUM Egenkaptal
0
6237
6237
SUM Egenkaptal og gjeld
0
6237
6237
1920 Bankinnskudd
Egenkaptal og gjeld
Egenkapital
8800 Udisponert årsresultat
Noter til regnskap
Note 1:
Momsrefusjon fra NKK for 2012
Note 2:
Salg av Fleesjakker og capser
Note 3:
Kursvirksomhet
Note 4:
Medlemskontigent
3. Fastsettelse av kontingent for 2014
Årsmøte vedtar ett av de nedenfor to forslagene til kontingent - Husstandmedlem:
(Hovedmedlemskapet ble justert opp fra 01.01.2014)
Alternativ 1
NWK
Sum kontingent
100,- kr
100,- kr
Alternativ 2
NWK
Sum kontingent
150,- kr
150,- kr
4. Styrets forslag til budsjett for 2013
Budsjett 2014
Budsjett
Poster
Medlemskontigent
Budsjett
Budsjett
2012
2013
2014
21000
21000
25000
Salgsinntekter
16000
Artikkelkost Fleece og Caps
-7000
18000
-15000 Vest
Eleverumsdagene
-2500
-2500
-3000
Administrasjon, styre- årsmøter
-5000
-7000
-8000
Medlemsfolder
-1000
10000
22000
4400
2000
Arangement inntekter
Andre tilskudd
Web Hotell
-220
-300
-300
-1000
-2000
-2000
Kursutgifter
-4000
-7000
Innkjøp utstyr
-4000
-300
-20000
-20000
-4000
-8000
Porto / kontorrekvesita
Utdanning dommere og prøver
-22500
Wachtelhundposten
Helseundersøkelsen
-5000
Momsrefusjon 2013
2000
Drifstresultat
-11220
600
Overskudd
2414 2013
5. Forslag til aktivitetsplan 2014










Sende ut informasjon til alle med Wachtelhund i Norge som ikke er medlem.
RAS - Handlingsplan
Uoffisielle jaktprøver
Offisiell sporprøve
Bevegelige Blod-/Ferskspor
Dommerutdannelse
Wachtelhundtreff 2014 – Sted: Dale i Sunnfjord
Jakt og Fiskedagene på Elverum
Kurs
Foredrag
6. Innkomne forslag og saker
Sak 6.1
Foreslår at reglen om øyelysing blir fjernet fra avlskriteriene.
Begrunnelse for forslaget:
 Ville ikke foreslått dette om det hadde vært et problem for rasen. Vår siste store
helseundersøkelse her i landet viser at det ikke er et problem. Dette stemmer også med våres
naboland. Disse har også valgt å ta bort øyelysingen.
 Det vil også lette problematikken rundt det å bruke utenlandske avlshunder fra land som ikke har
øyelysing. Import av ferdigparrede tipser vil også bli lettere. Eks i Tyskland er det ikke lett å
forklare hva de skal øyelyse mot og hvorfor. Man kan da gå glipp av å parre med gode avlshanner
eller få inn ferdigparrede tisper.
 Med en endring av reglene vil vi ligge på lik linje som resten av våre nærmeste naboland når det
gjelder øyelysing.
Kommentar fra avlsrådet: Vi har ingen betenkeligheter med å fjerne øyelysningen fra våre
avlskriterier. Som innsender skriver er ikke dette med øyesykdommer noe problem for rasen lenger,
og avlskriteriene skal tilpasses rasens situasjon. Det foreslås at kravet kan fjernes, men at det
anbefales…
Sak 6.2
«at en svensk eller tysk hund som oppfyller kravene til helseundersøkelser i sitt hjemland kan brukes
i avl i Norge, uten at eventuelle ytterliggere helseundersøkelser NWK måtte ønske må gjennomføres»
Kommentar fra avlsrådet: Helse hos hundene er noe som burde være i sterk fokus når det gjelder avl.
Mange av de helsemessige problemene har høy grad av arvelighet, og ingen ønsker en jakthund som er
syk. Det er forskjellige årsaker til at krav til ulike helseundersøkelser har kommet inn i avlskriterier, men
som regel har dette kommet på bakgrunn av at det har vært et reelt problem i rasen. Ved å innføre et krav
i avlskriterier ønsker man å redusere problemet. Slike typer svakheter har vært HD/AA og PRA. Disse
problemene er enkle å sjekke hundene for. Det viser seg at HD/AA har bedret seg betraktelig de siste
årene. PRA er nesten helt borte, og anses ikke lenger som noe stort problem for rasen.
De forskjellige landene har egne avlskriterier, utfra hva slags utfordringer som rasen har og hva slags
prioriteringer som de forskjellige landene har. Forskjellene mellom de ulike landene er allikevel ikke så
store når det gjelder hundens helse. Hvis vi sammenligner oss med Sverige og Tyskland, har alle landene
krav om HD-røntging (Tyskland godkjenner avl på C-hofter på et av avlsdyrene i en kombinasjon). Norge
og Sverige har krav om at hundene skal være frie for AA, i Tyskland krever de ikke albuerøntging men
anbefaler det (flere og flere i Tyskland røntger også albuene til avlshundene nå). Øyelysning (PRA) er det
kun Norge som har krav om etter at Sverige fjernet det kravet for noen år siden.
Avlskriterier i alle land blir evaluert jevnlig, og kravene kan endres noe fra tid til annen. Det er ikke alltid
at alle landene er enige om endringer eller krav til andre land. Allikevel er det som regel mange
diskusjoner og gode grunner som ligger til grunn for en endring.
Anbefaling fra avlsrådet:
NWK vil ikke automatisk godkjenne utenlandske klubbers avlskriterier til enhver tid. Klubben og rasen er
bedre tjent med å ha konkrete avlskriterier å jobbe ut fra. Når det gjelder øyelysing foreslår vi at kravet om
dette går ut av avlskriteriene i NWK. Vi anbefaler likevel at norske hunder som skal gå i avl, øyelyses en gang.
Bakgrunnen for dette er at PRA er en lite utbredt sykdom hos rasen. I Tyskland er det få veterinærer som
er godkjente til øyenlysning, og det kan være en utfordring å få dette gjennomført der. Avlskriteriene bør
ligge til rette for at avlsbasen i rasen blir bredere, og vi er avhengige av utenlandske hunder i avlen. Dette
vil forhåpentligvis gjøre det lettere å benytte seg av tyske hunder i avl.
Sak 6.3
Ihht RAS og bredde i avlen fremmes det forslag om hvert individ skal ha maks 20 valper.
Om bredding av avlsbasen – anbefalt antall valper per avlshund
Kommentar fra avlsrådet:
Bakgrunnen for å begrense antall avkom etter en enkelt avlshund er at uønskede egenskaper kan
nedarves selv om hundene det avles på, er friske. Man vet ikke hvordan en hunds avkom blir før valpene
er ca to år gamle. Såkalt matadoravl, som har foregått med enkelte hanhunder i wachtelhundrasen og som
har hatt mer enn hundre valper, er uheldig hvis det senere viser seg at mange av valpene etter en hund
drar med seg uønskede egenskaper eller helseplager. Slike kan alltid dukke opp selv i avkom etter friske
hunder.
Arvegang er komplisert, og det å opprettholde renrasede hunder innebærer alltid en risiko for at nye
sykdommer eller feil kan oppstå. Alle wachtelhunder er i prinsippet i slekt med hverandre; de
nedstammer fra 11 hunder for litt over hundre år siden. Det innebærer en fare for at gener for uønskede
egenskaper kan komme både fra tispe og hanhund og foreligge i dobbel dose hos valpen – noe som kan gi
alvorlig sykdom. Hos mennesker ser man også dette, og det finnes sykdommer som er beskrevet grunnet
innavl innen små geografiske områder der muligheten for å finne ubeslektet ektefelle var liten. Den
kunnskapen man har om arv innebærer at det alltid er lurt å ha noen gener ”i reserve”, i tilfelle man skulle
få et stort antall hunder med alvorlige feil eller mangler. Det var slik Rudolf Friess, den tyske
wachtelhundens ”far”, tenkte da han i avlen delte hundene i en nordtysk og en sydtysk stamme.
Det å bredde avlsbasen innebærer at man avler på flere individer enn bare de aller beste. I små raser, om
man benytter f eks kun 10% av hundene i avl, vil mange av avkommene etter disse hunder være nært i
slekt. Selv om avkommene i første generasjon er friske og dyktige jakthunder, kan feil og sykdommer
oppstå i neste generasjon eller generasjonen deretter. Har man da lite ”friskt blod” å blande inn i avlen,
kan man komme veldig dårlig ut. I NKK´s bok om Genetikk og avl anbefales at man i små raser har så
liberale avlskriterier at 50% av hundene kan gå i avl, nettopp for å unngå opphopning av gener.
Effektiv populasjon er et viktig begrep i avlen. Man bør ha minst 100 såkalt effektive individer i alle raser
for å unngå opphopning av gener. Med effektive individer menes hunder som er helt ubeslektede med
hverandre.
Hva betyr alt dette for avl på wachtelhunden, og hva sier NKK?
Wachtelhunden er en liten rase i Norge. Selv om registreringsantallet øker regnes vi for små. De siste 5
årene er det registrert 112 norskfødte hunder (i tillegg kommer noen importer).
«For å bevare og fortrinnsvis øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og tett innavl unngås.
NKKs grunnleggende anbefaling er at hver hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall
registrerte hunder i en femårsperiode.» (Etiske grunnregler for avl og oppdrett, NKK)
For Wachtelhunden i Norge vil dette tilsvare at en avlshund kan ha 5,6 valper, dersom man skal holde seg
innenfor NKK’s anbefalinger. For avl på rasen i Norge er vi avhengige av avlshunder fra andre land, i
hovedsak fra Sverige og Tyskland. Det vil da være hensiktsmessig å øke antall valper noe etter hver hund.
Avl må ses på i et langtidsperspektiv, man må tenke mange generasjoner fram i tid. Dersom en hund har
20 valper etter seg, og 5 av disse går videre i avl kan denne hunden få 100 barnebarn. Disse tallene øker jo
lenger ut i slekten man kommer. Dersom hver hund får altfor mange valper etter seg, vil det i senere
generasjoner bli en snevrere avlsbase å jobbe videre med.
I Sverige fødes 4-500 valper per år, og dette synes å være et riktig antall ut fra potensiell kjøpere og
ønsket utbredelse av rasen, I Tyskland ønskes ikke at rasen skal overstige 10000 individer grunnet
jakttilgangen, og dette begrenser også hvor mange individer som bør selges og derfor hvor mange valper
den enkelte hund skal kunne ha.
I begrepet ”effektiv populasjon” bør vi derfor også legge inn ønsket antall solgte hunder per år – kanskje
også i Norge?
Derfor, for å si noe om hvordan vi skal beregne maks antall avkom etter en enkelt hund for norske
paringer, bør vi ta følgende tre momenter i betraktning:
1.
2.
3.
Hvor mange valper er det ønskelig at selges i Norge per år?
Skal vi se på rasen som helhet, må vi vite hvor mange kull alle avlshunder har fra før – i f.eks
Tyskland og Sverige. Skal vi se bare på hunder i Norge, må vi være langt strengere.
Hvor stor vil en effektiv populasjon av avlshunder i vår rase være – om vi skal se på rasen som
helhet?
Avlsrådet anbefaler at vi diskuterer dette og tar stilling til denne saken på et senere tidspkt.
7. Valg av styre
Styrets sammensetning i 2013
IKKE PÅ
VALG
STYREVERV
NAVN
LEDER
KARI JEGLEIM
NESTLEDER
TORODD MYHRHAUG
1 år igjen
SEKRETÆR
INGER NINA FARSTAD
1 år igjen
KASSERER
INGE KNUTSEN
STYREMEDLEM
BØRGE KJELSBU
STYREMEDLEM
ARNE HUSEBY
STYRREMEDLEM
EINAR ESE
VARAMEDLEM
KURT IDALEN
VARAMEDLEM
EIRIK ØSTERHAUG
PÅ VALG
Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
1 år igjen
Tar gjenvalg
1 år igjen
Trekker seg
Tar ikke
gjenvalg
Tar ikke
gjenvalg
Innstilling nytt styre i 2014
(3 Varamedlemmer har sagt Ja, kun 2 velges)
STYREVERV
NAVN
PÅ VALG
Sted
LEDER
KARI JEGLEIM
Velges for 2 år
Gol
NESTLEDER
TORODD MYRHAUG
1 år igjen
SEKRETÆR
INGER NINA FARSTAD
1 år igjen
Oslo
KASSERER
INGE KNUTSEN
Velges for 2 år
Son
STYREMEDLEM
ARNE HUSEBY
Velges for 2 år
Namnå
STYREMEDLEM
BØRGE KJELSBU
1 år igjen
STYRREMEDLEM
EIVIND ANTONISEN
ARILD RUDMOEN
KARI BJØRGAN
KJETIL LILLHOLT
Velges for 1 år
Stjørdal
Dale i
Sunnfjord
Velges for 1 år
Drammen
Velges for 1 år
Snillfjord
Velges for 1 år
Nesgrenda
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM
Matrand
8. Valg av valgkomitè
Valgkomiteens sammensetning i 2012
VERV
NAVN
PÅ VALG
LEDER
MEDLEM
MEDLEM
VARAMELDEM
LINDA RIISE
JOHN JOHANSEN
Tar gjenvalg
Tar ikke gjenvalg
Innstilling ny valgkomitè i 2014
VERV
LEDER
MEDLEM
MEDLEM
VARAMELDEM
NAVN
PÅ VALG
LINDA RIISE
2 ÅR
1 ÅR
1 ÅR
9. Valg av revisor og vararevisor
Sammensetning i 2013
REVISOR
VARAREVISOR
KJELL A NORDLI
INGVILD ERTSÅS
Innstilling ny revisor, vararevisor i 2014
REVISOR
VARAREVISOR
Konstituering av styret
INGVILD ERTSÅS
Velges for 1 år
Velges for 1 år