ØRRETROGN 2015

ØRRETROGN 2015
GIR ØKT OVERLEVELSE OG HURTIG VEKST
Genetisk bakgrunn for ørretrogn 2015
AquaGen foretar flere seleksjoner av stamfisk på
ulike nivå før de siste utvalgte får produsere rogn
til oppdretterne. Utvelgelsen skjer både på familienivå og på individnivå.
I figuren under er hovedegenskapene som det
måles, selekteres og holdes kontroll med i avlsprogrammet (avlskjernen) satt opp i forhold til
årstall/generasjon for innfasing.
AquaGen leverer ørretrogn som er avlet på gjennom 14 generasjoner. Hvor lenge de ulike egenskapene er blitt avlet på, samt intensiteten i utvelgelsen har stor betydning for den totale fremgangen som dagens produkter representerer.
Ørretrogn som leveres til oppdretterne i sesongen
2015 kommer fra de topprangerte familiene startfôret i 2012 (markert med grått i figuren). Elitemateriale fra denne generasjonen er overført til
våre rognprodusenter.
AquaGen driver et storskala avlsprogram hvor
12 egenskaper registreres fra 200 familier. Det
omfattende registreringsprogrammet sikrer god
fremgang på ønskede egenskaper samtidig som
risikoen for uønskede effekter minimaliseres.
Gjennom en produksjonssyklus på tre år blir de
beste individene valgt ut som stamfisk. På denne
måten bli den beste genetikken oppformert i stort
antall og kommer alle oppdrettere til gode.
Innfasing av egenskaper basert på tradisjonelle avlsmetoder i AquaGens avlsprogram av Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss )
1972-74:
Starfôringsår for yngel av stamfisk
innsamlet fra norske og svenske oppdrettere.
Opprinnelig fra stillehavskysten av Nord-Amerika.
Generasjon
Årsklasse
(startfôring)
0
1
72
2
75
73
3
78
76
74
4
81
79
77
2006:
De tre årsklassene
ble slått sammen til
en populasjon.
5
84
82
80
85
83
6
87
88
86
7
90
8
93
91
89
94
92
9
96
97
95
10
99
00
98
11
02
13
04
VEKST
KJØNNSMODNING
Egenskaper
Produksjonsrelaterte/effektive egenskaper
Helserelaterte/robuste egenskaper
Topprangerte familier startfôret i 2012 er grunnlaget for stamfisk som strykes i 2015
14
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
03
01
12
05
SKINNFARGE
KROPPSFORM
FILET FARGE
SLAKTEUTBYTTE
SKJELETTDEFORMITETER
IPN
Biosikkerhet og
kvalitetskontroll
AquaGens stamfiskpopulasjoner blir rutinemessig
screenet for IPN-virus og BKD-bakterien gjennom
hele produksjonsfasen på tre år.
Fiskehelseovervåkingen i
AquaGen foregår gjennom
hele fiskens livssyklus. I de
siste 9 månedene før stryking
blir overvåkingen intensivert.
Dette inkluderer omfattende
obduksjon og screening av
alle stamfiskbestandene i
AquaGen-systemet.
Individtesting av foreldre ved stryking kan utføres
på bestilling.
Produksjonen blir kontrollert
av både internt- og eksternt
fiskehelsepersonell, samt
av offentlige- og private
instanser. AquaGen er sertifisert i henhold til GLOBAL
GAP (matvaresikkerhet,
miljøvern, fiskevelferd og
helse, sikkerhet og velferd
for ansatte) og FREEDOM
FOOD (dyrevelferd), ISO
9001:2008 (kvalitetesstyring) og Code-EFABAR (god
praksis for husdyravl og -reproduksjon).
I rognsesongen 2014 vil AquaGen levere rogn fra
januar til og med juni:
AquaGen sine produksjonsanlegg i Hemne og
Tingvoll ligger i EU-godkjente ILA-frie segmenter
(11 og 12). Det har aldri vært påvist ILA i disse
segmentene.
Relevant helseinformasjon om stamfisk og rogn
vil bli dokumentert i egen HELSE CV og vedlagt
alle rognleveransene.
Leveringstidspunkt
Kategori
Leveringstidspunkt
• Tidligrogn
• Normalrogn
• Seinrogn
uke 1-4 (2. jan - 25. jan)
uke 5-17 (26. jan - 26. apr)
uke 18-26 (27. apr - 28. jun)
I figuren under er det presentert ulike produksjonsforløp av ørret gjennom ferskvannsfasen og
sjøvannsfasen som er basert på tidlig-, normal og
seinrogn. Fremstillingen viser hvordan AquaGen
v.h.a. produksjonsstyring av stamfisk og rogn kan
bidra til optimal utnyttelse av kapasiten i anleggene.
Hvis det skulle bli behov for rogn/yngel som følge
av driftuhell, sykdom eller manglende kapasitet
i eget anlegg, kan AquaGen som oftes avhjelpe
med leveranser i slike situasjoner.
Produksjonsforløp av regnbueørret i FERSKVANNSFASEN
Kategori
Tidlig 0-åring
Sein 0-åring
1-åring
1. år
des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan
tidligrogn    
smolt
    
normalrogn
smolt
seinrogn      
2. år
feb mar apr mai
smolt
Produksjonsforløp av regnbueørret i SJØVANNSFASEN
Kategori
Tidlig 0-åring
Sein 0-åring
1-åring
jun
1. år
jul aug sep okt nov des jan
smolt
   

smolt
2. år
feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan
    
slakt
       
slakt
smolt
      
3. år
feb mar apr mai jun
slakt
Produktoversikt for ørretrogn og yngel 2015
Tidlig bestilling, innen 1. oktober 2014 bidrar til bedre produksjonsplanlegging og høyere leveringssikkerhet med hensyn til valg av produkttype, mengde og tidspunkt for levering.
Rogn
Produkt
Beskrivelse
AquaGen® Rainbow Ova
Kryssing mellom stamfisk som gir lik vekting mellom robuste og effektive
egenskaper hos avkommet.
Behandling
AquaGen® Rainbow GREEN
STERILE
Trykkbehandling av rogn rett etter befruktning som medfører at fisken blir
steril. Da denne produksjonen krever økt planlegging og større sikkerhetsmarginer, er bestillingsfristen 1. november 2014.
All female
Melke fra transformert hunnfisk brukes i stedet for vanlig hannfisk ved befruktning. Avkommet blir hovedsaklig hunnfisk.
Virustesting
Individtesting av hunn-og hannfisk for IPNV ved befruktning. Kun virusfri
stamfisk blir benyttet i rognproduksjonen.
Yngel
AquaGen® Rainbow Fry
Plommesekkyngel Startfôringsklar plommesekkyngel (ca 0,18 gram).
Yngel
Ferdig startfôret yngel (1-5 gram).
Robust = Helserelaterte egenskaper som resistens mot sykdommer, reduserte deformiteter, redusert tidlig kjønnsmodning.
Effektiv = Produksjonsrelaterte egenskaper som vekst, skinnfarge, filetfarge, slakteutbytte, kroppsform.
AquaGen AS • Postboks 1240 • Sluppen • 7462 Trondheim
Tlf. 72 45 05 00 • Faks. 73 54 62 91
[email protected] • www.aquagen.no