Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og

Hydrogen i Norge
frem mot 2040
Bjørn Simonsen
Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
Sekretær, Hydrogenrådet
Redigert: forklarende tekst lagt til her og der
Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge:
Hvordan får vi ned utslippene fra
transportsektoren, industri og
olje- og gass-sektoren, samtidig
som vi ivaretar norsk næringsliv
og internasjonal posisjon innen
energimarkedet?
Status
2014:
20 prototype/tidligseriebiler, 5 busser
6 stasjoner (oppetid: 90 – 98%)
Status
2020:
0,4% av bilparken og 5% av nybilsalget
Hydrogenstasjoner: Primært på Østlandet / Hordaland
Drivstoffomsetning: 140 MNOK/år (1500 tonn H2)
Energibehov: 0,1 TWh
Status
2030:
10% av bilparken og 30% av nybilsalget
Hydrogenstasjoner: Hele Sør-Norge
Drivstoffomsetning: 3,6 Mrd NOK/år (40 000 tonn H2)
Energibehov: 2,3 TWh
Status
2040:
30% av bilparken og 60% av nybilsalget
Hydrogenstasjoner: Hele Norge
Drivstoffomsetning: 11,2 Mrd NOK/år (125 000 tonn H2)
Energibehov: 7 TWh
Hvorfor lykkes de nå?
Rekkevidde: 500km+
Fylletid: 3-4 minutt
Levetid på brenselceller: over 10 år
Systemstørrelse: som vanlig bil
Kaldstart: -30° C
Kostnad: i 2017 ca. 300,000 kr
Brenselcelleutvikling:
2005 vs 2011:
135 – 40 kg
1 - 2.5 kW/l
83% kostnads-reduksjon
«Tradisjonell»
gasskraft
Overgangen til fornybar energi har ført til at tradisjonelle
gasskraftverk har mistet mye av konkurranseevnen. Behov for
spisslast følger ikke samme forutsigbare forbruksmønsteret som
før, men som følge av momentanproduksjon av fornybar energi.
Gasskraft
v 2.0
88% vekst i 2012
46% vekst i 2013
Mange husholdinger bruker gass som oppvarming. Ved installasjon av en
brenselcelle får man strøm «på kjøpet». Distribuerte brenselcelleløsninger
vil også hjelpe til å effektregulere der hvor effekttoppene oppstår, og
passer sammen med den øvrige distribuerte energiforsyningen (f.eks
solceller på tak). Sektoren opplever sterk vekst.
Tradisjonell
elektrolyse
Hydrogen har tradisjonelt sett blitt brukt industrielt. Store,
stabile mengder av hydrogen og store arealer tilgjengelige
har definert teknologien. Høyt fokus på virkningsgrad.
Elektrolyse
v 2.0
I de nye markedene er fleksibilitet langt viktigere, både
med tanke på produksjonsregulering (5 – 200% i stedet for
50 – 100%), og kort responstid.
Dette for å imøtekomme krav fra de nye markedene, med
fokus på hydrogenproduksjon fra fornybar elektrisitet.
En utfordring:
2010 (20%)
200 t dekning
2020 (50%)
1000 t overproduksjon
Power to Gas (P2G)
Biogass-anlegg
Overkapasitet
Elektrolysør
CH4
+CO2
Elektrisitet
H2
Naturgass-nettverk (Lagring)
Biogass
(CH4)
Fremtidens kraftnett?
UREGULERBAR
KRAFT
EKSPORT
IMPORT
PRODUKSJON
PUMPEKRAFT
STRØMNETTET – 100% fornybart
Elbiler
KRAFT/VARMEPRODUKSJON
HYDROGENPRODUKSJON
FJERNVARME
Hydrogenbiler
HYDROGEN
Øker biomassepotensialet
BIOMASSE
BIOGASS
Biodrivstoff/Biogass
GASS-NETTET – Lager for, og eksport av fornybar energi
Med økt utbygging av fornybar energi blir det et tettere samspill mellom
strøm- og gassnettet. Gass(hydrogen, syntetisk metan) fungerer som
lagring av fornybar energi - som en «effektsvamp». En overgang til 100%
fornybar energi er sannsynligvis ikke mulig uten gass.
Norge har allerede infrastruktur på plass for å eksportere
40 TWh fornybar energi i form av hydrogen til kontinentet.
Norsk Hydrogenforum:
Oversikten:
Fremtidens
hydrogenbransje?
Fremtidens hydrogenbransje er dagens gassbransje!
Hydrogenrådet: Norges rolle:
• Leverandør til det fremvoksende
markedet for hydrogenteknologi.
• Tidligmarked for hydrogenkjøretøy,
- verdens beste insentiver.
• Eksportør av hydrogen i
et 2020–2030-perspektiv.
Handlingsplan 2012–2015
Eksempel: hydrogen i Japan
Storskala maritim transport av hydrogen
2500 m3
160 000 m3
Veien til Japan/Asia blir betydelig kortere, men vil ha høye
miljøkrav. Hydrogen(både for fremdrift og eksport) vil ikke
føre til miljøskadelige utslipp.
2020:
ZEG Power AS
I den tidlige fasen kan vi eksportere LNG til Japan, samt teknologi
for å konvertere gassen til elektrisitet, hydrogen, samtidig som man
håndterer CO2 (ZEG Power, se: www.zegpower.com)
H 2040:
Foto: Finnmarken
På sikt kan fornybar elektrisitet konverteres til hydrogen,
flytendegjøres og eksporteres. Om Norge har 20% markedsandel av
det projiserte hydrogenmarkedet i Japan*, tilsvarer det 150 TWh
kraft.
*gitt at Japans energiimport er på 70% (nå ca. 90%)
Hydrogen blir det neste,
store Norske gass- og
industrieventyret.
Den eksiterende gassbransjen kan spille hovedrollen!
[email protected]