Difi, velkommen.pdf - Prosjektveiviseren

MARKEDSMØTE 19.JUNI 2013
PROSJEKTVEIVISEREN 2.0
Jens Nørve
MÅL MED PROSJEKTVEIVISEREN
1.
Prosjektveiviseren bidrar til bedre planlegging, prosjekteierstyring, fokus
på gevinstrealisering mv Den er dermed ett av flere virkemidler som bidrar
til flere vellykkede prosjekter
2.
Felles modell for offentlig sektor gir mulighet for felles erfaring og læring
på tvers i offentlig sektor. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige
virksomheter etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og
begrepsbruk.
3.
En prosjektmodell i regi av det offentlige, bidrar til å ivareta IT-politiske
føringer (Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere, og
retningslinjer som gjelder for prosjekter med offentlig finansiering
integreres i modellen.
4.
En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt
samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene
Direktoratet for forvaltning og IKT
DIFIS ANBEFALTE PROSJEKTMODELL FOR
DIGITALISERINGSPROSJEKTER I OFFENTLIG
SEKTOR
Difi ferdigstilte maler til årets
digitaliseringskonferanse:
1. Prosjektmandat
2. Prosjektforslag
3. Prosjektstyringsdokumentasjon
4. Gevinstrealiseringsplan
5. Sluttrapport
http://prosjektveiviseren.no/2013/05/prosjektveiviseren-utvides-med-malertil-digitaliseringskonferansen
Direktoratet for forvaltning og IKT
STORSAMLING 29.JANUAR
Fokus på etatenes/kommunenes ønsker og
behov for Difis videre arbeid.
Det deltok ca 80 personer fra 50-60 forskjellige
offentlige virksomheter.
Disse jobbet i workshop i grupper for å få fram et
best mulig bilde av deres samlede behov.
Ikke en helt klar entydig tilbakemelding da
behovene varierer ut fra hvor de er på
modenhetsstigen
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
PROGRAM FOR DAGENS MØTE
09.00 - Velkommen og formål med møte
v/Jens Nørve, Difi og Arne Buhs, Arbeidsdepartementet
09.15 - Behov for kompetanseheving basert på
Prosjektveiviseren 2.0
Presentasjon av Oxford University og McKinsey &
Company’s internasjonale undersøkelse om hvorfor
prosjekter feiler. v/Martin Lundqvist
09.40 - Utvalgte offentlige virksomheter belyser hvilke
behov de har for kompetansehevning i tiden framover.
Blant andre:
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
BEHOV FRA OFFENTLIG SEKTOR
Direktoratet for økonomistyring v/Sverre Berg
Asker Kommune v/Geir Graff
Helse Sør-Øst v/Inger-Marie Finborud
Politidirektoratet v/Nina Sørsdal-Myrlid
Departementenes Servicesenter v/Finn Welde
Helsedirektoratet v/Ellen Starberg Larsen
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
PROGRAM FOR DAGEN
10.30 - Pause
10.50 - Kommentarer og innlegg fra leverandører
av kompetansetjenester
11.50 - Avslutning og oppsummering
v/ Heidi Austild, IKT-Norge og Jens Nørve,Difi
12.00 - Vel hjem
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
INNSPILL OG RÅD FRA LEVERANDØRER AV
KOMPETANSETJENESTER
Fornebu Consulting
Deloitte
Holte Consulting
Institutt for organisasjonsutvikling
Metier
Junglemap
Friprogsenteret
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
ETTERSENDELSE AV DOKUMENTASJON
Leverandører kan gjerne ettersende utdypende
dokumentasjon av sine råd og innspill.
Difi åpner også for at eventuelt andre enn dagens
innledere kan ettersende innspill med frist 1.august 2013.
Difi presisere at vi ikke har tatt endelig stilling til om det
skal iverksettes et helhetlig kompetanseprogram basert
på prosjektveiviseren.no
Alle innspill vil bli behandlet konfidensielt
Innspill sendes per e-post til [email protected]
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT