Brevmal for Arbeidstilsynet

VÅR DATO
28.03.2014
VÅR REFERANSE
2014/64648 62680/2014
DERES DATO
DERES REFERANSE
VÅR SAKSBEHANDLER
Solfrid Engene Røyset, tlf 970 83 411
Møtereferat REVIDERT REFERAT – se sak 03, 04, 07
Utvalg:
Møtedato:
Til:
ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR
4.3.2014
Sendes elektronisk til representanter etter adresseliste
Tilstede:
Geir Olav Berg (vara for Knut Egge) – Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Mats Idland – Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Jonny Gotteberg – LO
Hermod Pettersen – Norsk Kompetanseregister
Bjørn Skretteberg – Maskingrossistenes Forening
Jan Erik Parr (vara for Magne Forland) – Personløfterforeningen (PLF)
Einar Berggraf – Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganer (SGS)
Frank Taule – Løfteteknisk Forening
Audun Sætre – Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse (NOORSI)
Roar Sømoen – Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS)
Ivar Kvalvik – Norsk Utleieforening
Sigurd Førsund – (vara for Sigmund Andreassen) Petroleumstilsynet (Ptil)
Hugo Halvorsen – Samarbeid for Sikkerhet (SfS)
Forfall:
Terje Hanssen – NHO
Representant fra TI-Sertifisering – SGS
Thor Follesø – Voksenopplæringens godkjenningsråd i Forsvaret
Bo Kenneth Berg – Kranteknisk Forening
Bjarne Roland – Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr (KOSAR)
Sigmund Andreassen - Ptil
Arbeidstilsynet:
Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT)
Magnus Melhus Overå
Marion Ramberghaug
Yngvild Svarva Nielsen
Arbeidstilsynet Midt-Norge (ATMN)
Tore Jeppe Sørhaug (forfall)
Marius Gynnild (møteleder)
Mona Iren Volent
Rolf Engstrøm
Tommy Sletta (fra lunsj)
Solfrid Engene Røyset (møteleder/referent)
Agendaen til møtet ble sendt ut på e-post 24.02.14. Det siste møtet i Fagforum var 22.10.13.
Endelig møtereferat er datert 15.11.13 og ble sendt til representantene per e-post samme dag.
1
VÅR DATO
VÅR REFERANSE
28.03.2014
2014/64648 62680/2014
Åpning
Røyset ønsket velkommen i anlednings tilsynsleder Sørhaugs forfall. Vi tok en runde rundt
bordet: Geir Olav Berg deltok som vara for Egge, NHO. Sigurd Førsund deltok som vara for
Andreassen, Ptil. Ny deltaker var Jan Erik Parr som deltok som vara for Forland, PLF. Audun
Sætre for Noorsi, deltok sist i Fagforum i 2009. Som gjester deltok Hugo Halvorsen fra SfS,
Rolf Engstrøm som er ny i Arbeidstilsynet Midt-Norge, Volent og Ramberghaug.
Overå fikk ordet til sak 1/14. Møteledelsen ble så overtatt av Gynnild.
Sak 01/14 Diverse forskriftsarbeid, v/Magnus Melhus Overå, Direktoratet
Overså informerte om hvordan Arbeidstilsynet arbeider med regelverksendringer. En intern
plan for arbeid med forskriftsendringer som skal tre i kraft fra 1.1.2016 ble vist, «Tidsplan for
regelverksarbeid». Arbeidstilsynet vil sannsynligvis utarbeide en offisiell versjon, som kan gi
nyttig informasjon om de ulike fasene av regelverksarbeidet.
I uke 9 ble det holdt et møte i ‘Referansegruppen for revidering av bruksbestemmelsene’.
Referansegruppen er nedsatt av det parstsammensatte ‘Regelverksforum’, og skal gi
Arbeidstilsynet innspill i forbindelse med revidering av bestemmelsene om bruk av
arbeidsutstyr. Referansegruppen består av følgende deltakere:
Berit Sørset, Norsk Industri
Rune Werring Olsen, Fellesforbundet
Mats Idland, LO (Ole Morten Skogland, LO)
Roar Skjetne, BNL
Finn Bangsund, MEF
Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet
I møtet ble det informert om hvordan Arbeidstilsynet arbeider med regelverksendringer,
endringene med ikrafttredelse den 1. januar 2014, og arbeidet med sertifiseringsordningen.
Deltakerne ble videre forelagt forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17
‘arbeid i høyden’, og forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 og forskrift
om administrative ordninger § 8-7. Referansegruppen fikk komme med innspill i møtet og kan
gi innspill til fredag 7. mars 2014.
Endringer i kommentarene
I forbindelse med de endringene som ble fastsatt med ikrafttredelse 1. januar 2014 har
Arbeidstilsynet utarbeidet/justert kommentarene til bestemmelsene i arbeidsmiljøforskriftene.
Disse vil om kort tid være tilgjengelig i opptrykt versjon, samt i pdf.-format på våre nettsider.
2
VÅR DATO
VÅR REFERANSE
28.03.2014
2014/64648 62680/2014
3
«Maskinspesifikk opplæring»
Forskrift om utførelse av arbeid § 11-2 første ledd bokstav a, bestemmer at arbeidstakeren skal
«gjennomgå nødvendig opplæring» ved bruk av «arbeidsutstyr som medfører særlig fare for
skade på liv eller helse». Arbeidstilsynet har utdypet hva som ligger i «nødvendig opplæring» i
kommentaren til bestemmelsen. Tekst til kommentaren ble lagt frem for Fagforum for
arbeidsutstyr på forrige møte. Kommentaren lyder:
«Nødvendig opplæring innebærer at arbeidstakerne må få opplæring på det spesifikke
arbeidsutstyret vedkommende settes til å bruke.
For krav til dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr, se forskriften §§ 10-1,
10-2 og for krav til sertifisert sikkerhetsopplæring se forskriften § 10-3.»
Krav til sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll av «flerbruksmaskiner»
Vedrørende krav til sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll av
«flerbruksmaskiner», er det utarbeidet nye kommentarer til forskrift om utførelse av arbeid §§
10-3 og 13-1. Tekst til kommentarer ble lagt frem for Fagforum for arbeidsutstyr på forrige
møte. Ny kommentar til § 10-3 nytt andre og tredje avsnitt (før Til sjette strekpunkt):
«En lasthåndteringsmaskin med utskiftbart utstyr for mange funksjoner, også kalt
«flerbruksmaskin», er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring dersom basismaskinen,
i henhold til den originale samsvarserklæringen, er underlagt krav om sertifisert
sikkerhetsopplæring.
Dersom en maskin ikke er bygd i henhold til en harmonisert standard, må det ses hen til hva
maskinen kan bli brukt som. Der basismaskinen er underlagt krav om sertifisert
sikkerhetsopplæring, skal brukeren ha sertifisert opplæring, i tillegg til dokumentert og
maskinspesifikk opplæring på tilleggsutstyret som den aktuelle arbeidstakeren skal bruke.»
Ny kommentar til § 13-1 nytt andre og tredje avsnitt (før avsnitt «Front- eller
EDNODVWHDSSDUDWHUǻ
«En lasthåndteringsmaskin med utskiftbart utstyr for mange funksjoner, også kalt
«flerbruksmaskin», er underlagt krav til sakkyndig kontroll dersom basismaskinen, i henhold til
den originale samsvarserklæringen, er underlagt krav om sakkyndig kontroll.
Dersom maskinen ikke er bygd i henhold til en harmonisert standard, må det ses hen til hva
maskinen kan bli brukt som. Produsenten skal i bruksanvisningen til et tilleggsutstyr skrive
hvilke maskiner det kan brukes på. Både basismaskinen og tilleggsutstyret som monteres på den
aktuelle maskinen vil være underlagt sakkyndig kontroll. Ved sakkyndig kontroll skal
virksomheten av flerbruksmaskin framvise alt tilleggsutstyr og utskiftbart utstyr for kontroll.»
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene
Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 Alminnelige plikter for
arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr
VÅR DATO
VÅR REFERANSE
28.03.2014
2014/64648 62680/2014
4
Dagens forskriftstekst har medført usikkerhet om hvilke krav som gjelder for maskiner som
ikke omfattes av forskrift om maskiner. Formålet med foreliggende forslag til endringer er blant
annet å tydeliggjøre kravene i bestemmelsen og å tilnærme oss regelverket i Sverige og
Danmark.
For maskiner som ikke omfattes av kravene i maskinforskriften, vil det i mange tilfeller ikke
være mulig å endre maskinene slik at de tilfredsstiller kravene i vedlegg 1 i maskinforskriften.
Vi anser det imidlertid som sikkerhetsmessig tilfredsstillende at dette arbeidsutstyret oppfyller
minimumskravene til sikkerhet i forskrift om utførelse av arbeid kapitlene 10, 18 og 19.
Arbeidstilsynet vil vurdere å ta inn en oversikt over tidligere gjeldende maskinforskrifter i
kommentarene til bestemmelsen.
Forslag til forskriftstekst:
«Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med
forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret.
Ved bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr som er produsert og satt i omsetning før 1.
januar 1995, skal arbeidsgiver sørge for at det kun brukes utstyr som er i samsvar med kravene
i kapitlene 10, 18 og 19.
Ved bruk av maskiner omsatt etter 1. januar 1995, skal arbeidsgiver sørge for at maskinen til
enhver tid MINsT er i samsvar med helse- og sikkerhetskravene som gjaldt da arbeidsutstyret
ble produsert og satt i omsetning.
Arbeidsutstyr skal brukes til de arbeidsoperasjoner og under de forhold det er beregnet for.
Arbeidsutstyr skal ikke brukes til persontransport med mindre det er konstruert og bygd for
det.»
Forslag til endringer i forskrift om administrative ordninger § 8-7 Sakkyndig kontroll av
arbeidsutstyr (første ledd)
Forslaget om endringer i denne bestemmelsen må ses i sammenheng med forslaget om å endre
forskrift om utførelse av arbeid § 10-5.
I den tidligere bruksforskriften § 54, første ledd, var det krav om at «Sakkyndig virksomhet skal
kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene i denne forskriften (vår uthevning) er
fullt forsvarlig montert, oppstilt, vedlikeholdt og passet.» Fra 1. januar 2013 gjenfinnes
bestemmelsen i forskrift om administrative ordninger § 8-7, første ledd, som bestemmer at
«Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til
arbeidsutstyr i henholdsvis forskrift om utførelse av arbeid § 13 og til maskinforskriften 20. mai
2009 nr. 544 vedlegg 1 (vår utheving), er fullt forsvarlig, montert, oppstilt, vedlikeholdt og
passet.». Endringen var ikke ment å innebære en materiell (innholds)endring, men
Arbeidstilsynet er av den oppfatning at dette likevel har medført en endring av hva den
sakkyndige kontrollen skal omfatte, ved at bestemmelsen kan tolkes slik at alle maskinene skal
VÅR DATO
VÅR REFERANSE
28.03.2014
2014/64648 62680/2014
5
oppfylle kravene i maskinforskriften vedlegg 1. Dette er også påpekt i tilbakemeldinger fra
bransjen. Formålet med foreliggende forslag, er å endre innholdet i bestemmelsen tilbake til slik
den var i bruksforskriften § 54, da dette angir en mer hensiktsmessig beskrivelse av omfanget
av den sakkyndige kontrollen.
Forslag til endringer ble også lagt frem for Fagforum for arbeidsutstyr på forrige møte. Forslag
til forskriftstekst:
«Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til
arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid § 10-5, og er fullt forsvarlig, montert, oppstilt,
vedlikeholdt og passet.»
Sak 01/14 b) Krav til EØS-borger som vil føre truck/ kran/ maskin, v/Marion
Ramberghaug, Direktoratet
Ramberghaug orienterte om at Direktoratet arbeider med å belyse hvilke spørsmål
Arbeidstilsynet må avklare for å følge opp kravene som stilles til yrkeskvalifikasjoner for EØSborgere som skal bruke arbeidsutstyr med krav om sertifisert sikkerhetsopplæring etter forskrift
om administrative ordninger § 9-1 og § 9-2.
I dag tar Arbeidstilsynet i mot rundt 3000 søknader årlig fra EØS-borgere om å få bruke
arbeidsutstyr (§ 10-3-arbeidsutstyr, dvs truck, kran og anleggsmaskiner), der opplæringen de
har er fra et annet land. For EØS-borgere som får avslag på sin søknad fordi Arbeidstilsynet
mener opplæringen er av en vesentlig annen art enn den som kreves i Norge, kan
Arbeidstilsynet kreve at søkeren gjennomgår en test innenfor området som vedkommende ikke
har tilstrekkelig opplæring i, før vedkommende får adgang til å bruke arbeidsutstyret. Søkeren
skal da få valget mellom egnethetsprøve eller en prøveperiode. Det vurderes om sertifiserte
opplæringsvirksomheter etter egnet sertifisering, kan avholde egnethetstester og også om de kan
behandle søknadene.
Presentasjonen til Overå og Ramberghaug følger vedlagt.
Sak 02/14 G-grupper for sakkyndig kontroll v/ Hermod Pettersen og Frank Taule
Det er ulikt syn på gjeldende kran-grupper (G-grupper) i næringen, se vedlegg 2 i
Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet. Dette er et forsøk på å få alle til å tolke
krangruppene likt. Taule har tatt initiativ til arbeidet. Når næringen er enig om G-gruppene for
sakkyndig kontroll, så kan kran-opplæringen tilpasses.
Pettersen gikk igjennom den inndelingen av kraner som han og Taule foreslår innført for
sakkyndig kontroll. De presenterte illustrasjoner for hver gruppe. Inndelingen møtte ikke
motforestillinger i møtet. De arbeider videre med å beskrive de forskjellige krangruppene
VÅR DATO
VÅR REFERANSE
28.03.2014
2014/64648 62680/2014
6
verbalt også. Resultatet sendes medlemmene i Fagforum. Forslaget skal sendes til SGS for
kommentarer, eventuelt godkjenning og gjennomføring.
Presentasjonen følger vedlagt.
Sak 03/14 Felles stroppekurs under sertifisert opplæring? v/Hugo Halvorsen, SfS.
Granskinger offshore, viser at det er manglende opplæring av anhuker/ dekksmann/ signalmann
som er hovedårsaken til skader under løfteoperasjoner. Næringen arbeider derfor for å styrke
opplæringen. Kan anhuker/stroppe-kurs bli en obligatorisk del av sertifisert opplæring? Det er
et forslag om å danne modul O1-1 (O for ‘offshore’) der modul 1.1 og 2.3 slås sammen, men
med mer vekt på praktisk øvelse og mindre på orientering om lovverket.
Gynnild orienterte om at dersom anhuker/stroppe-kurs blir obligatorisk, så vil
‘anhuker/stropper’ komme under definisjonen for ‘lovregulert yrke’ under
yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Da vil samme spørsmål som ble omtalt i sak 1b) dukke opp:
EØS-borgere må søke om godkjenning for å gjøre slikt arbeid i Norge og med etablering av
egnethetstest og prøveperiode. Er det ønskelig? Kan opplæringen gjennomføres i bransjen uten
å gjøre det til et lovkrav?
SfS tok opp spørsmål om å etabler en felles eksamensordning, der de som skal få et
kompetansebevis må demonstrere en viss kompetanse. Kan det brukes til å teste utenlandske
arbeidstakere, se sak 1b)? Arbeidstilsynet utreder mulighet for uavhengig prøving.
Sak 06/14 Unntaksvise personløft og
Sak 04/14 Kontroll av personkurv v/Marius Gynnild, Arbeidstilsynet MN.
Sak 4 og sak 6 ble presentert samtidig.
For planlagte løft av personer med utstyr som ikke er beregnet for personløft: Da er det krav om
å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon for slike personløft. Nå er det også blitt tillatt med
unntaksvise løft av personer med utstyr som ikke er beregnet for personløft.
Spørsmål: er det krav til sakkyndig kontroll av personkorg som brukes til unntaksvise løft av
personer?
Svar: Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidsutstyr vedlikeholdes og kontrolleres.
Arbeidsgiver skal innhente sakkyndig bistand dersom han ikke innehar riktig kompetanse selv,
se arbeidsmiljøloven 3-2 (1) bokstav c). Arbeidsgiver står altså fritt til å benytte seg av
sakkyndig virksomhet for å utføre kontrollen, men kontrollen av personkorger er ikke en del av
sakkyndig kontroll etter kapittel 13 i forskrift om utførelse av arbeid. Sjakel og slings som
brukes til å feste personkorga, er imidlertid underlagt sakkyndig kontroll som løfteredskap.
VÅR DATO
VÅR REFERANSE
28.03.2014
2014/64648 62680/2014
7
Spørsmål: Hva er et ‘unntaksvis løft av personer’?
Svar: Det er ikke enighet i EU om definisjonen. Forskriften gir eksempler på hva som kan anses
å være ‘unntaksvis løft av personer’ i kommentaren.
Burde forskriften heller ha beskrevet hva som absolutt ikke er ‘unntaksvise løft av personer’?
Presentasjonen følger vedlagt.
Sak 05/14 Kontroll av selvreisende kraner v/Mona Volent, Arbeidstilsynet MN.
Blant annet tårnkraner skal ha sakkyndig kontroll av krana hver gang den er montert sammen
(sakkyndig monteringskontroll).
Spørsmål: er det krav til sakkyndig kontroll hver gang en selvreisende kran stilles opp?
Svar: Nei. Selvreisende kraner trenger ikke sakkyndig kontroll ved hver oppstilling. Disse
kranene er produsert og bygd slik at sikker oppstilling er ivaretatt gjennom konstruksjonen på
selve krana.
Sak 06/14 (se under sak 04)
Sak 07/14 Sertifiseringsordningen v/Yngvild Svarva Nielsen, Direktoratet
Det tas sikte på å utrede følgende seks forslag til endringer i sertifiseringsordningen:
1) Innføre krav til akkreditering av sertifiseringsorganene slik at disse blir fulgt opp bedre
enn i dag.
2) Plikten til å følge «Samordningsrådets dokumenter» bør ikke være avhengig av
privatrettslige avtaler.
3) Arbeidstilsynet blir eiere av og får forvaltningsansvaret for «Samordningsrådets
dokumenter».
4) Etablere et nytt partssammensatt råd. Dette rådet tenkes gitt ansvar for å revidere Norm
for sertifisert sikkerhetsopplæring og Normer for kontrollomfang, men Arbeidstilsynet
skal godkjenne innholdet før de blir gjeldende.
5) Innføre krav om uavhengig, tredjepartsvurdering av teoretisk og praktisk prøve for
sertifisert opplæring.
6) Stille mer detaljerte krav for utstedelse av kompetansebevis.
Nielsen informerte om at Arbeidstilsynet er i gang med å utrede alternative løsninger for å
forbedre sertifiseringsordningen. Ett av flere mulige tiltak er å forslå krav om akkreditering av
sertifiseringsorganene slik at disse blir fulgt opp bedre enn i dag. Det er imidlertid ikke avgjort
om Arbeidstilsynet kommer til å foreslå et slikt krav, eller hvor dette kravet eventuelt skal
fremgå. Et alternativ er at kravet fremgår av utpekingsvedtakene til sertifiseringsorganene, et
annet alternativ er å innta kravet i forskrift om administrative ordninger.
VÅR DATO
VÅR REFERANSE
28.03.2014
2014/64648 62680/2014
8
Arbeidstilsynet har sendt brev til departementet for å avklare om Arbeidstilsynet kan endre
utpekingsvedtakene til sertifiseringsorganene. På den bakgrunn legger vi til grunn at
utpekingsvedtakene kan endres. Da sertifiseringsordningen ble etablert, var også intensjonen at
sertifiseringsorganene skulle akkrediteres.
Det fulle lovgrunnlaget for akkrediteringsordningen er imidlertid først på plass med EØSvareloven av 12. april 2013 (referentens tillegg).
Innvendinger mot krav nr 1) og 5) gikk på frykt for at det ble kostbart. Det ble reist en
innvending mot ny akkrediteringsstandard pga standardens krav til uavhengighet/habilitet. Det
ble reist spørsmål om det er vurdert krav til akkreditering av kompetansebevis-utstederne. Det
ble ytret flere positive bemerkninger til presentert retning i sertifiseringsordningen.
Sak 08/14 Kontroll av kran på kjøretøy v/Marius Gynnild, Arbeidstilsynet MN.
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 13-3 ‘Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved
montering eller oppstilling’, sier at
Når sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr avhenger av monteringen eller oppstillingen, skal
DUEHLGVJLYHUV¡UJHIRUVDNN\QGLJNRQWUROOI¡UGHWWDVLEUXNI¡UVWHJDQJ«'HWWHYLOV UOLJ
JMHOGH«SnE\JJLQJDYNUDQHUPHGVW¡UUHNDSDVLWHWHQQWPSnNM¡UHW¡\«
Spørsmål: Er det krav om sakkyndig kontroll før førstegangs bruk av kran som er mindre enn to
tonn-meter, når den er montert på kjøretøy?
Svar: Ja, det er krav om sakkyndig montasjekontroll før bruk, fordi sikkerheten ved bruk av
krana er avhengig av monteringen, se § 13-3 i forskrift om utførelse av arbeid.
Forskriftens grense på to tonn-meter synes ikke hensiktsmessig. De små kranene monteres ofte
på veldig små kjøretøy.
Neste møte i Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr er:
 21. oktober 2014, - med møteslutt kl 15.30.
Referent: Solfrid Engene Røyset
Vedlegg:
Presentasjonen til Overå og Ramberghaug
Presentasjonen til Pettersen og Taule
Presentasjonen til Gynnild
Presentasjonen til Nielsen
Oversikt over representantene i Fagforum per mars 2014