PMFU - Medisinsk Teknisk Forening

MTF symposium 2010
Gardermoen 16. – 17. mars
Prioriteringsmodell for planlagt
vedlikehold av
Medisinsk Teknisk Utstyr
PMFU
Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll
av medicintekniska produkter.
v/ Øystein Bitnes
Seksjonsleder/ MTA
Nøkkeltall MTA/ St. Olavs Hospital
•  Antall ansatte
–  MTA internt:
29
•  Fordelt på 7 faggrupper
–  Behandlinghjelpemidler:
8
•  Fordelt på 2 faggrupper
•  Medisinsk teknisk utstyr:
–  Registrerte enheter
17.300
–  Registret anskaffelsesverdi 1.700 mill.
–  Vedlikeholdsbudsjett
43 mill.
•  Vedlikeholdsbudsjett/ Anskaffelsesverdi:
–  Anbefalt nivå er 5 -10%
2,5%
Nøkkeltall MTU/ St. Olavs Hospital
•  MTU-fordeling:
–  0 til 2 år:
•  Antall enheter: 4350
•  Innkjøpsverdi: 385 mill (ca.22%)
–  2 til 5 år:
•  Antall enheter: 5520
•  Innkjøpsverdi: 573 mill (ca. 34%)
–  5 til 10 år:
•  Antall enheter: 3750
•  Innkjøpsverdi: 456 mill (ca. 27%)
–  Eldre enn 10 år
•  Antall enheter: 3700
•  Innkjøpsverdi: 287 mill (ca. 17%)
Planlegging av forebyggende
vedlikehold på St. Olavs Hospital.
•  MTAs faggrupper tar risikovurdering på:
–  Gruppenivå
–  Typenivå (Ved forskjell på typenivå)
–  Apparatnivå (Ved forskjell på apparatnivå)
•  Gir et grunnlag for å sette opp en
vedlikeholdsplan
Å sette opp vedlikeholdsplan med
knappe ressurser.
1.  Prioritere hvilke MTU som skal ha
forebyggende vedlikehold.
2.  Risikovurdere innholdet av
forebyggende vedlikehold.
–  Avvik fra leverandørens anbefaling.
•  Intervall
•  Omfang
Poengstyrte prioriteringsmodeller
•  Milwaukee-modellen
–  Var aktuell for 15 – 20 år siden, men ble ikke
innført.
•  Prioriteringsmodell för förebyggende
underhåll av medisicintekniska produkter
PMFU 2009
–  Utviklet fra
•  Milwaukee-modellen.
•  Tidligere svenske modeller
•  EMR/ AEMR
Hva er PMFU 2009?
•  Svensk prioriteringsmodell utarbeidet på bestilling
av Landstingens nätverk för Medicinsk Teknik
(LfMT).
•  Et prioriteringsverktøy for forebyggende
vedlikehold.
•  Bygger på prioriteringsmodellen som ble
utarbeidet ved Centralsjukhuset i Kristianstad i
2002 og 2006 på oppdrag av Sveriges
Medicinstekniska sjefer
Hva er PMFU 2009? (forts.)
•  Veiledning for Medisinsk teknisk avdeling
og sykehusets ledelse
–  leverandørenes anbefalinger kan virke vel
ambisiøse
•  Klassifiserer forebyggende vedlikehold for
MTU etter en poengskala fra 1 – 30, der
–  30 poeng er høyeste prioritet
Metode for beregning av
PMFU-poeng
•  Risiko:
•  1 – 5
•  Vedlikeholdsbehov:
•  1 – 5
•  Driftskritisk funksjon:
•  1 – 10
Poengberegning:
2 x Risiko + 2 x Vedlikeholdsbehov + Driftskritisk funksjon
Risikovurdering
Alvorlighetsgrad
Sannsynlighet
Katastrofal
Betydelig
Middels
Mindre
Meget
stor
5
5
3
2
Stor
5
4
2
1
Liten
5
4
2
1
Meget
liten
4
3
1
1
Risiko/ Alvorlighetsgrad
Alvorlighetsgrad
Katastrofal
Betydelig
Eksempel på konsekvenser
• Dødsfall eller større funksjonsnedsettinger
• Operasjon eller behandling av feil pasient eller kroppsdel
• Nedsatt funksjon
• Kirurgisk inngrep kreves
• Forlenget behandlingstid for tre eller flere pasienter
• Høyere behandlingsnivå for tre eller flere pasienter
Akseptabelt
• Forbigående funksjonsnedsetting
• Forlenget behandlingstid for en til to pasienter
• Høyere behandlingsnivå for en til to pasienter
Mindre
• Ubehag eller ubetydelig skade
Risiko/ Sannsynlighet
Sannsynlighet
Eksempel
Meget stor
Kan inntreffe hver uke
Stor
Kan inntreffe hver måned
Liten
Kan inntreffe en gang pr.år
Meget liten
Kan inntreffe en gang pr. 10. år
Vedlikeholdsbehov
Beskriver viktigheten av vedlikehold og konsekvenser når det ikke
utføres
5. Meget stor
For å opprettholde funksjon og nøyaktighet kreves bytte av
deler og tilhørende kalibreringer
4. Stor
Vesentlige parametre justeres og kalibreres
3. Middels
Funksjonskontroll og el-sikkerhetsmåling
2. Liten
Visuell kontroll. Ingen rutinemessige tiltak
1. Intet
Påvirker ikke funksjonalitet eller sikkerhet
Driftskritisk funksjon
Hensikten er å beskrive konsekvensene av en ikke-planlagt driftsstopp.
Konsekvensene gjelder hele verdikjeden.
Det skal tas hensyn til om det er muligheter for å låne utstyr.
Mye (10)
• Stopp i produksjonen
• Utstyret kan ikke erstattes med annet MTU
• Kan ikke erstattes med en annen behandlingsmetode
Stor (9 - 7)
• Betydelig forstyrrelser i produksjonen
• Vansker med å erstatte med annet utstyr
• Vansker med å erstatte med en annen behandlingsmetode
Liten (6 - 4)
• Påvirker produksjonen,men kan erstattes av annet utstyr/
annen metode
Meget liten (3 – 1)
• Påvirker ikke produksjonen.
•  For MTU med lav risiko der avvik
oppdages i en tidlig fase, bør en enklere
risikovurdering være tilstrekkelig.
•  For MTU der risikoen for pasientskade er
stor eller avvik ikke oppdages før den
fører til en ulykke, bør anbefalt
vedlikeholdsplan følges.
Forskrift om bruk og vedlikehold
av elektromedisinsk utstyr
§ 15. Vedlikehold
Elektromedisinsk utstyr skal vedlikeholdes på en planlagt og
systematisk måte slik at det til enhver tid er sikkert og kan
brukes uten fare for skade på mennesker, dyr og materielle
verdier.
Veiledning til § 15
Vedlikeholdet baseres på vurdering av risiko og produsentens
anbefalinger.
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk regulerer hvilke
faglige kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne
foreta reparasjoner, endringer og vedlikehold av
elektromedisinsk utstyr.
Eksempel på PMFU prioriteringsliste
Beslutning på avvik fra
leverandørens
vedlikeholdsplan
MTAs Drift- og vedlikeholdsdatabase
•  Vedlikeholdsplanleggingen må tas i flere
”runder”.
–  Prioriteringsgjennomgang
–  Oppsett av vedlikeholdsrutiner
–  Estimering av kostnader/ tidsforbruk
–  ”Kjøre ut” vedlikeholdsplan i hht
vedlikeholdsbudsjett
Risikovurdering
Risikovurdering
Risikovurdering
Risikovurdering
Forebyggende vedlikehold
- Hva med:
Delekostnader?
Serviceavtaler?
•  MTF-prosjekter
–  Risikovurderinger/ Prioriteringsmodeller
–  Feilkoding
•  Nasjonal anskaffelse
–  Drift- og vedlikeholdsdatabase
Spørsmål?