17.01.2013 - Stavanger Byggdrift KF

Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Møteleder
Deltakere:
Forfall:
Kopi til:
REFERANSE
Stavanger byggdrift KF
Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Sandvikveien 21
Telefon: 51823360 Faks: 51823399
E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no
Org.nr.: NO 982 759 374
AMU
Sandvikveien 21
17.1.2013
Erik T. Hirth
Referent: Oddny Endresen
HTV. Tor Arvid Josdal, HMS. Koordinator Odd Geir Andreassen, VO - miljø Eva
Thorsen, HVO. vara Ole C. Askeland, Stavanger byggdrift v. Erik T. Hirth, Kjetil Berg
og Oddny Endresen
HMS.avd. v. Sigrid Utne
HTV. Stavanger Kommune Kjell Egil Solbø, Anders J. Anderssen, Inger Johanne
Riisdal, Karl Svela, 6 driftsledere, Brit Halvorsen
JOURNALNR
DATO
17.01.2013
Sak nr.:
01/13
02/13
Ansvar
Referat fra AMU 17.1.2013
Vedtak. Referatet godkjennes
Saker innmeldt i synergi i perioden 29.11.2012 – d.d.
Det er innmeldt 2 saker i perioden, begge sakene er renholdere som har falt
utendørs på glatta og slått seg, begge tilfellene medførte sykemelding.
03 / 13
Tiltak: Det fokuseres på gode / egna sko ved kvalitetskontroller
Vernerunder 2012
Det er en dag igjen på tekniske rom svømmebasseng.
Kontor og kjøkken gjenstår.
Plan for vernerunder 2013:
Kontor, kjøkken, skoler (drift) barnehager (drift og miljø tas sammen)
04 / 13
Odd Geir A. sier det er behov for å følge opp lukka avvik etter vernerunder
Sykefravær 2012
Rapport for sykefravær for 2012 ble delt ut og orientert om, samlet fravær ble
på 10.65 %.
O.G.A.
Sak nr.:
Ansvar
AMU tar rapporten til orientering, og presiserer at det må være et kontinuerlig
arbeid med sykefraværs arbeidet.
05 / 13
Møteplan for AMU 2013
06 / 13
Møteplanen ble vedtatt med følgende datoer:
17.1.13
7.3.13
25.4.13
13.6.13
Interne rutiner v. dødsfall ansatte Stavanger byggdrift
07 / 13
Oddny E. utarbeider forslag til rutiner som tas opp i neste AMU.
Valg av nytt HVO i Stavanger byggdrift
08 / 13
Det er nedsatt en valgkomite som består av: Tor Arvid Josdal, Terje Sørbø og
Ole C. Askeland. Valget planlegges til mars 2013
Sosiale arrangement våren 2013
Det er vedtatt å arrangere båttur fredag 7.6.2013
Event.
- IA planer for 2012 (ferdigstilt) og nye IA planer for 2013 er
tilgjengelige på intranettet under U /Stavanger byggdrift / HMS
hovedbok
- HMS og årsplan 2012 (ferdigstilt) og nye planer for 2013 er lagret
samme sted i HMS hovedbok.
- Forslag om å endre klokkeslett for tur i arbeidstiden (til midt på
dagen) ble ikke vedtatt.
Neste møte: 7.3.2013
2/2
O.E.
O.G.A.