Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling

Kommunikasjon og fysisk aktivitet
som smertebehandling
Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT)
Stavanger 7 - 8 november 2013
“din kommunikasjon kan øke eller minske
pasientens smerte opplevelse“
“effekten av trening er dose-respons relatert“
“fysisk aktivitet produserer kroppens
eget indre morfin - endogene opiater“
“din pust er et speilbilde av ditt liv“
“ukontrollerbar smerte = stress“
“katastrofetanker er normale psykologiske
reaksjoner på ukontrollerbar smerte“
“fysisk aktivitet produserer og
metaboliserer stress hormoner“
“humor + kommunikasjon om
smerte = god kommunikasjon
om smerte“
“oppmerksomhets trening
minsker smerten“
Presenteres av Tom Arild Torstensen, Holten Institute AB
Kommunikasjon og fysisk aktivtet som smertebehandling
Kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT)
Kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT) består av forklaringsmodeller om smertens fysiologi, smertens psykologi og
fysisk aktivitet som smertemodulering. Modellene overføres i praksis gjennom bruk av eksponering og gradvis
trening som medisinsk treningsterapi. Hensikten med KRT er økt kunnskapsnivå slik at pasienten får kontroll
over sine symptom(er), forbedrer funksjonsnivået og øker tiltroen til egne evner. Kurset henvender seg til alle
yrkeskategorier som arbeider med smertepasienter.
Hvorfor benevnelsen Kognitiv rehabilieringsterapi (KRT) og ikke Kognitiv Atferdsterapi
(KAT)? Sistnevnte er en behandlingsmetode som er definert og evidensbasert for visse
lidelser, og brukes hovedsakelig av psykologer. For at det ikke skal bli noen misforståelser
velger jeg å beskrive metoden som presenteres på kurset som kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT), hvor metoder fra KAT som eksponering og gradvis tilnærming er inkludert i
KRT-metoden.
Din kommunikasjon kan øke eller minske pasientens smerte. Det er økende evidens at
pasienter som bedre forstår sin smerte har bedre effekt av behandlingen. På kurset får
du presentert nye pedagogiske forklaringsmodeller (med en humoristisk vinkling) som du
kan bruke i din behandling.
Smertens fysiologi dekker forklaringsmodeller for sensitivisering, allodyni og hyperalgesi, og hvordan smerte påvirker stress reaksjoner herunder det endokrine systemet
(H-P-A aksen). Tradisjonellt har vi forklart våre pasienter at vi har smerte reseptorer og
at aktivering av disse gjør at vi opplever smerte. Men det er ikke korrekt. Vi har ingen
smertereseptorer i vevet, vi har nociceptive reseptorer, som aktiveres gjennom trykk,
temperatur endringer og kjemiske reaksjoner. Smerte oppleves når nerve impulser fra forskjellige nociceptive reseptorer transporteres fra periferien til hjernen hvor de bearbeides
av forskjellige områder knyttet til våre følelser og kognitive funksjoner. På kurset vil vi
derfor diskutere at smerte er output og IKKE input, og hvordan våre tanker (psykologiske
reaksjoner) påvirker smerteopplevelsen.
Smertens psykologi er noe klinikere bevisst eller ubevisst obeserverer hver dag hos
pasienter. Normale psykologiske reaksjoner som enten kan øke eller redusere smerteopplevelsen som katastrofetanker (ruminering, magnifisering og hjelpesløshet), uro og
spenning, bevegelsesredsel, angst og nedstemthet, blir dekket utførlig på kurset.
Fysisk aktivitet er positiv stress og for de aller fleste pasienter en effektiv smertebehandling. Jevnlig fysisk aktivitet, korrekt dosert, vil over tid ha en beroligende effekt
på H-P-A aksen og normalisere homeostasen i det endokrine systemet. På kurset vil
vi diskutere hvordan kroppen produserer sitt eget indre morfin, endogene opiater, og
hvordan både gradert trening og vår kommunikasjon kan åpne for produksjon av endogene opiater. Forskningsresultater på dose-respons effekter av trening som medisinsk
treningsterapi (MTT) for forskjellige pasientkategorier blir diskutert på kurset.
Tilltro til egne evner er sentralt for å hjelpe pasienter ut av den ”onde smertesirkelen”,
Akseptabel smerte versus ikke akseptabel smerte samt psykologiske og atferdsmessige
metoder som eksponering og gradvis tilnærming blir diskutert.
Etter kurset skal du ...
kunne kommunisere med pasienten om smertens fysiologi, smertens psykologi og fysisk aktivtet som smertemodulering. Du
skal ogå forstå bedre hvordan dine forklaringsmodeller og behandlingsmetoder kan øke eller redusere pasientens symptomer.
Du skal kunne inkludere metoder som eksponering og gradvis tilnærming. Økt kunnskap for deg vil gi ny innsikt i hvordan
”vansklige pasienter” bedre kan forstås og hjelpes.
Velkommen på kurs!
Tom Arild Torstensen
Program
Dag 1
09.00 - 16.00
09.00-10.00
Kommunikasjon som effektiv behandling. Åpne versus lukkede spørsmål.
Er god kommunikasjon å lytte? Søren Kirkegaards bevingede ord om å møte pasienten der pasienten er.
Kaffe/te/frukt
Er kommunikasjon en risikosport? Dine ord kan øke eller minske pasientens smerteopplevelse!
Hvor viktig er en positiv forventning av å få hjelp for utfallet av behandlingen. Placebo versus nocebo.
Praktiske eksempler og gruppearbeide om kommunikasjon
Lunsj
Smertens fysiologi. Hvordan kommunisere med pasienten om:
1) sensitisering, 2) allodynia, 3) hyperalgesi, 4) akutt smerte, 5) langvarig smerte
Presentasjon av posteren - Smertens fysiologi
Fysisk aktivitet som behandling av fysiologiske reaksjoner på smerte.
Kaffe/te/frukt
Praktiske eksempler og gruppearbeide om smertens fysiologi
Hva gir en god behandlingseffekt? Hvordan forstå kliniske studier på gruppenivå versus mekanismestudier
versus møtet med den enkelte pasient.
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.15
15.15-16.00
Dag 2
09.00-16.00
09.00-10.00
Smertens psykologi. Hvordan kommunisere med pasienten om;
1) skade, 2) smerte, 3) katastrofetanker, 4) uro, 5) bevegelsesredsel, 6) angst og nedstemthet (depresjon),
7) farlig smerte versus ufarlig smerte, 8) tilltro til egne evner, 9) gradvis eksponering, 10) normalisering,
11) Tre valide og reliable spørreskjemaer om psykologiske faktorer. Fysisk aktivitet som behandling av
psykologiske reaksjoner. Presentasjon av posteren - smertens psykologi
Kaffe/te/frukt
Praktiske eksempler og gruppearbeide om smertens psykologi og bruk av spørreskjemaer
Lunsj
Fysisk aktivitet som smertebehandling. Hvordan kommunisere med pasienten om:
1) frigjøring av kroppens indre morfin, endorfiner og enkefaliner, 2) portmekansimen i ryggmargens bakhorn,
3) folklige forklaringsmodeller som ”røde versus grønne menn inn i heisen”,
4) dose respons effekten eksemplifisert gjennom Trondheim Shoulder Pain Study (Håvard Østerås med kolleger
2010) og høydose MTT for diffuse fremre kne smerter (Berit Østerås med kolleger 2010).
Kaffe/te/frukt
Praktiske eksempler og gruppearbeide om fysisk aktivitet som smertebehandling
Avslutning og hva tar du med deg hjem fra disse to dagene
10.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
Kursmaterial
Fyldig kursbok “Kommunikation og fysisk aktivitet som smertebehandling”
av T A Torstensen og de tre posterne “Smertens fysiologi”, Smertens psykologi” og
“Fysisk aktivitet som smertebehandling”, 50 x 70 cm.
NB. De tre posterne kan også kjøpes til 3.700,- + moms + porto, trykt på kanvas
med aliminiums list oppe og ned (høy kvalitet) til direkte oppheng på vegg,
70 x 100 cm.
Smertens fysiologi
To dagers kurs i kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling
Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT)
Tidspunkt:
Torsdag og fredag 7 - 8 november 2013
Kurssted:
Universitetet i Stavanger (UIS), Ullandhaug, Kjell Arnholms hus 051.
For detaljert kart gå inn på: http://student.uis.no/om-uis/kart-over-omraadet/grupperom-og-lesesaler/grupper
om-og-lesesaler-article60083-7787.html
Kursavgift:
3.400,- som inkluderer kursbok og de tre posterne. Lunsj og kaffepasuer.
Påmelding:
Bindende påmelding senest én uke før kursstart og innbetalin av kursavgift NOK 3.400,- til Handelsbanken
i Norge; konto nr 9049.10.04036.
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige.
Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt.
Da Bankenes Betalingssentral (BBS) bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder
deg på til [email protected] eller tlf. 0046 70 734 41 02.
Underviser:
Tom Arild Torstensen B.Sc., M.Sc, spesialist i manuell terapi, stipendiat på Karolinska Institutet, Stockholm
Om Tom Arild Torstensen
Tom Arild arbeider klinisk på MTT Kliniken Lidingö, Stockholm, (www.mttkliniken.se), er doktorand på
Karolinska Institutet og arrangerer kurs og seminarer gjennom Holten Institute AB. De siste årene har
han videreutviklet medisinsk treningsterapi fra en biomedisinsk til en biopsykososial behandlingsform.
I Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) brukes pedagogiske modeller med en humoristisk vinkling for å
forklare komplisert smerte fysiologi og smerte psykologi og hvordan fysisk aktivtet aktiviserer kroppens smertemodulerende systemer. Disse modellene kan integreres i daglig brukte metoder innom
fysioterapien og kombineres med atferdsmessige metoder eksempelvis ”gradvis eksponering”.
Tom Arild er utdannet fysioterapeut fra Ulster Universitet i Belfast, Nord-Irland i 1983 (4 årig B.Sc grad med honours), er manuellterapeut
og lærer i manuell terapi fra Norge og har en advanced M.Sc grad fra universitetet i Bergen. Han har i snart 20 år undervist i medisinsk
treningsterapi i Europa og Nord-Amerika.
Tom Arild Torstensen B.Sc (Hons), PT, M.Sc., spesialist i manuell terapi MNFF
Holten Institute AB - kunnskapformidling, P.O. Box 6038, S-181 06 Lidingö, Sverige
E-mail: [email protected], [email protected]
www.holteninstitute.com
Telefon: 0046 70 734 41 02