Elin Børrud - alt.arkitektur.as

Utdanning
Elin Børrud
SIV.ARK MNAL/PHD
2005
PhD. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
2001
Forskerutdanning ved Arkitekthøgskolen i Oslo
1994
Spesialistutdanning: urbanisme, NTH, arkitektavdelingen.
1988
Diplom, Arkitekthøgskolen i Oslo
1982
DH-kandidat, 2-årig estetisk studium. Rogaland DH
1980
Eksamen artium, reallinjen, Skien videregående skole
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praksis
2006- dd Partner i alt.arkitektur as
2006- dd Professor i by- og regionplanlegging, ILP
Leder av Programrådet for Master i by- og regionplanlegging
Emneansvarlig:
LAA 205 Bymorfologi
APL 103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon
LAA 350 Arkitektur og byform
2005- 06 Egen praksis, Engasjement ved ILP/UMB
1997- 05 Dr.grads stipendiat /engasjement ved Inst. for Urbanisme, AHO
1992- 02 Overarkitekt, Plan- og bygningsetaten, byutviklingsavd. Oslo kommune
1988- 92 Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Vegkontoret i Oslo
1987
Arkitektskap (praktikant)
1985
HRTB arkitekter (praktikant).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Født
5. november 1961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lang erfaring fra prosjektledelse innen planlegging og byutvikling. Forsknings- og undervisningserfaring fra AHO (Arkitektur og
Designhøgskolen i Oslo) og ILP (Institutt for landskapsplanlegging) ved Universitetet for Miljø-og biovitenskap på Ås.
Spesialkompetanse på forholdet mellom privat eiendomsutvikling og offentlig planlegging, stedsanalyser og
transformasjonsstudier. Hyppig benyttet foreleser ved profesjonelle seminarer .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALT.ARKITEKTUR AS
Idekonkurranse for Åndalsnes.
Oppdragsgiver: Rauma kommune, 2010
Rolle: Jurymedlem, Oppnevnt av Norske
Arkitekters Landsforbund
Veileder om kvalitet i utearealer og
grønne lunger.
Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet
2010
Rolle: Ressursperson
DIVE- kulturhistorisk analyse av
Prostneset, Tromsø.
Oppdragsgiver: Tromsø Havn 2010
Rolle:Medarbeider/fagressurs
Ideutvikling og utredning av
utstillingsprosjekt om Markagrensa
Egeninitiert, støttet finansielt av Plan- og
bygningsetaten, Oslo og
Groruddalssatsningen/
Miljøverndepartementet
Rolle:Prosjektleder
Workshop og medvirkningsprosess for
ungdommer på Furuset, Oslo
Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten,
Oslo 2010
Rolle:Prosjektleder
Kunnskapsaksen Papirbredden –
Sundland (Drammen).
Skisseprosjekt/strategiarbeid for
forbindelser
Oppdragsgiver: Rom Eiendom, 2009
Rolle: Medarbeider
Sandefjord kollektivterminal
Forprosjekt. Samarbeidspartnere: Via Nova
as og Grindaker as.
Oppdragsgiver: Sandefjord
kommune/Jernbaneverket, 2009
Rolle: Prosjektleder
Utfordringsnotat. Innspill til
arkitekturpolitikk for Oslo
Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten
Oslo, 2009
Rolle:Forfatter
Danmarksplass lokalsenter.
Parallelloppdrag: Idéutvikling og
visualisering. Forprosjekt for regulering av
miljøtiltak. Samarbeid med studioHP as.
Oppdragsgiver Bergen Kommune, Etat for
plan og geodata, 2009
Rolle: Prosjektleder
Jurysekretær i begrenset plan- og
designkonkurranse. Høgskolen Sogn og
Fjordane.
Oppdragsgiver: Statsbygg
Husbanken Vest
Oppdragsgiver: Lindås kommune, ”Blest”
programmet 2009
Rolle: Rådgiver/foreleser
Overarkitekt.
Generelt analyse, plan- og policyarbeid på
overordnet nivå.
Fjordbyen Holmen, Asker
Program for arkitektkonkurranse og
koordinering av reguleringsarbeid.
Utarbeidelse av opplegg for avtalestruktur
for gjennomføring
Oppdragsgiver: Steen & Strøm
Eiendomsforvaltning, 2007
Rolle: Planfaglig rådgiver
Mulighetsstudier og planprosess for
tidligere jernbaneområde på Sundland,
Drammen.
Utarbeidelse av illustrasjonsplan.
Oppdragsgiver: Rom Eiendom, 2007
Rolle: Medarbeider
Omregulering av tidligere Lærerhøgskole
i Bodø.
Oppdragsgiver: Statsbygg, 2007
Rolle: Medarbeider
--------------------------------------------------------
PLAN-OG BYGNINGSETATEN OSLO
Prosjektledelse:
”Fjordby eller havneby?
Utredning om fremtidig utvikling av Oslos
havne- og sjøside.”
Kartlegging av transformasjon av Oslos
bystruktur i perioden 1985–2000.
”Strategi for differensiert fortetting av
småhusområdene i Oslo”.
”Steder egnet for bymessig utvikling”,
anbefaling for videre planarbeid.
--------------------------------------------------------
STATENS VEGVESEN,
VEGDIREKTORATET OG
VEGKONTORET I OSLO
Avd. ingeniør
Fagansvarlig for arkitektur og byplan.
Utvikling av Økernsenteret.
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Steen og Strøm, 2007
Rolle: Medarbeider
Prosjektledelse:
Overordnete mål og strategier for
kollektivstrengen Sinsen – sentrum Skøyen.
Kunnskapsgrunnlag for mulighetsstudier
på Økern, Oslo
Rolle: Medarbeider
Miljøanalyse Store Ringvei.
Konkurransegrunnlag for stedsutvikling
på Holmen/Asker
Oppdragsgiver: Steen og Strøm
Eiendomsforvaltning, 2007
Rolle:Forfatter
EGEN PRAKSIS
Miljøanalyse Trondheimsveien SinsenGrorud.
Prosjektmedarbeider:
- E18 – Ekebergtunnelen, oversiktsplan
- Rv 164 - Sinsen – Storo, Detaljplan
- Div. sykkel- og kollektivprosjekter,
støyskjerming etc.
alt.arkitektur as / Rådhusgata 30 / 0151 Oslo / tlf:+47 2420 0775/ fax:+47 2420 1879 / org. 989 622 943
ARKITEKTSKAP
Div. prosjektering
HRTB
Div. prosjektering
--------------------------------------------------------
KONKURRANSER
Prosjektmedarbeider ved
forskningsprosjektene:
- Urban Transformation; urban form,
gentrification and immigration – Oslo as an
example of European city development
- Økonomiske drivkrefter bak
bytransformasjonen. Samarbeids-prosjekt
ECON, Byutviklingsavdelingen PBE og AHO
--------------------------------------------------------
2010
Idékonkurranse Strømsø,
Drammen/ Future Built
2008
Idékonkurranse Larvik Indre
Havn, åpen konkurranse. Innkjøp
2007
Økern Sentrum
Parallelloppdrag for Steen & Strøm,
samarbeid med Helin & Co (Helsinki)
Byutvikling, kjøpesenter og kulturprogram
--------------------------------------------------------
FOU
ILP
STIPENDER
1990
1990
1994
1994
1999
2009
Medlem av Nasjonal
bedømmelseskomite for vurdering av
professor opprykk, NTNU
Kulturarv og stedsutvikling, NFR- prosjekt i
samarbeid med NIKU og NIBR.
1999
Vegdirektoratets reisestipend
Tema: Gatearkitektur - Barcelona
Nordisk Vegteknisk Forbund NVFstipend 90
Tema: Veg og tettstedsforming
Rolf Strangers kulturfond.
(Oslo Bymuseum)
Tema: Utvikling og gjennomføring
av Sogn Haveby
Lars Backers legat, Norske
arkitekters landsforbund
Tema: forstudier til dr.gradstudier
Nordisk Vegteknisk Forbund NVFstipend -99 (sammen med 5
andre) Tema: Godstransport i by
Arkitektakademiets
jubileumskonkurranse
Tema: Prosjektevaluering
--------------------------------------------------------
ANNEN PRAKSIS/VERV
2008
Kursopplegg i prosjektevaluering
for Plan- bygningsetaten Oslo
Medlem av bedømmelseskomité
for Dr.Scient avhandling av Erik Nord.
2007
Eksternt medlem av
innstillingskomite (ansettelse), Fakultetet for
arkitektur og billedkunst, NTNU
Forskning: Nomader i byutviklingen, eget
2005 -06 Engasjement ved Institutt for
landskapsplanlegging (ILP)
Universitetet for Miljø- og biovitenskap, Ås
Undervisning og masterveiledning
2006
Kursansvarlig: Introduksjonsemne
arealplanlegging,
2005
Medvirkende lærer:
Bebyggelse og landskap
Planteori II
Regionalplanlegging
2010 – dd Styremedlem BoBy, Oslo
2007 – dd
Medlem av Finansrådet,
Oslo Arkitektforening
Varamedlem styret i Norsk Form
(oppnevnt av Kultur- og kirkdepartementet)
Tidligere verv:
Styremedlem BoBy, Oslo
Medlem av Opplæringsutvalget og
Fagmøtegruppe i PBE
Referansegruppe for etablering av
Masterutdanning ved Inst for urbanisme,
AHO
Styremedlem Borettslaget Paulus plass 3
Fau-leder Hammerfestgata Barnehage
AHO
Leder Grüner Håndball, inkl. initiativtager til
etablering av aktiviteten
2002
Fungerende instituttleder og
koordinering av etterutdanningsprogrammet
Master in Urbanism
PUBLIKASJONER
H-2002 Fagansvarlig temakurs: Landskap,
natur og territoriell forståelse
V-1999 & V-2000 Fagansvarlig temakurs:
Metoder i Urbanisme
Eget dr.grads prosjekt: Bitvis byutvikling –
møte mellom privat eiendomsutvikling og
offentlig byplanlegging
--------------------------------------------------------
Børrud, E. (2001). Visjonens verdi :
kommentar til triennalen
Byggekunst. 83(4), 79-81.
Børrud, E. (2002b). ”Case brukt i studier av
urban transformasjon”, In Route mapping :
On relevant methods, one's own choice and
application. (pp. 43-54): Oslo School of
Architecture.
Børrud, E. (2002c). ”Pièces Urbaines : Ny
Fransk Byscenografi”, Byggekunst. (6), 7-8.
Børrud, E. (2003a). ”Prosjektet som
verdipapir”, Årbok / Arkitekthøgskolen i
Oslo. In (pp. 44-59): Arkitekthøgskolen i
Oslo.
Børrud, E. (2003b). ”Rapid changes, slow
transformations”, Årbok / Arkitekthøgskolen i
Oslo. In (pp. 73-79): Arkitekthøgskolen i
Oslo.
Børrud, E. & Sjaastad, M.
(2004).”Negotiating the City upon the City”,
in Rebois, Didier (red) 2004
Implementations: Europan 1-6 Negotiated
Projects. Paris: Europan/editions
l'imprimeur/Seuil). In (pp. 26-29).
Børrud, E. (2005a). Bitvis byutvikling: møte
mellom privat eiendomsutvikling og offentlig
byplanlegging. [Oslo]: Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo.
Børrud, E. (2005b). ”Hva skjer på
Grünerløkka? Raske endringer og
stabiliserende transformasjon”. In J. Aspen
(Ed.), By og byliv i endring: studier av byrom
og handlingsrom i Oslo (pp. 273 - 309).
Oslo: Scandinavian Academic Press.
Børrud, E. (2005c). ”Den prosjektstyrte
byutvikling - kjennetegn og utfordringer”,
Byggekunst. 87(2), 36-43.
Børrud, E., (2005c). ”Urban morfology as
cultural heritage”, i Urban Morphology. 9(1),
63-64.
Børrud, E. (2007).”På tvers av fjordbyen”,
Stemmer om fjordbyen.(pp. 198): TAB Tverrfaglig Arena for Byutvikling.
Børrud, E. (2009a). ”Bymorfologi som
kunnskapsgrunnlag for planlegging og
planforskning”, Kart og Plan. 1(69), 19-27.
Børrud, E. (2009b). ”Til minne om
Schweigaardsgate 32”, Arkitektur N. Årgang
91(5), 24 -33.
Børrud, E. (1994). ”Hagebyen som forsvant i
funkisen: historien om Sogn Haveby”, ill.,
kart (Vol. I: Byminner. - 1996, nr 4, s. 1933).
Børrud, E (2010) Kulturarv som operativt
begrep for stedsutvikling, Arbeidsrapport I
NRF-prosjekt: Stedsidentitet og kulturarv,
Institutt for landskapsplanlegging, UMB
Børrud, E. (2000a). "Alt flyter!" - ikke! : et
essay om byplanlegging i det urbane
transformasjonsfeltet, Byggekunst. 82(5), 10
- 21.
Børrud, E (2010) ”Rom til overs”, i
Bispelokket- Rom til overs, red. H. Ekkeren,
Oslo, Tegnerforbundet
Børrud, E. (2000b). ”Prosjektevaluering:
arkitektfaglig arbeid med høyt
kompetansebehov”, Arkitektnytt. (1), 26 27.
alt.arkitektur as / Rådhusgata 30 / 0151 Oslo / tlf:+47 2420 0775/ fax:+47 2420 1879 / org. 989 622 943