Kulturell kompetanse – en tredelt modell

Kulturell kompetanse –
en tredelt modell
RKBU
Helsefak
Universitetet i Tromsø
Et teoretisk grunnlag
Bygd på
• Dr.avhandlinga Kontekstuelt barnevern (Saus
1998)
Artiklene
• Cultural competence in child welfare (McPhatter
1997)
• The elements of Cultural competence: Applications
with Native American Clients (Weaver 2004)
• Kulturanalytisk tilnærming i sosialt arbeid (Jenssen
2005)
2
08.10.2012
Kulturell kompetanse - hovedmodell
Tiltak,
Atferd,
Handlingsnivå
Kunnskap,
Kognitivt nivå
Sensitivitet,
Bevissthetsnivå
3
08.10.2012
Hvorfor er det viktig?
- Rettssikkerhet for barn som mottar tjenester:
- Kulturelt tilpasset tilbud ikke ut fra behov,
men ut fra RETTIGHET
- FNs barnekonvensjon, artikkel 30:
- I hvert land hvor det finnes etniske, religiøse eller
språklige minoriteter eller urbefolkning, skal et barn
som tilhører en slik minoritet eller urbefolkning, ikke
nektes retten til sammen med andre medlemmer av
sin gruppe å nyte godt av sin kultur, å bekjenne seg
til den og utøve sin religion eller bruke sitt språk
-
Forutsigbarhet
Kvalitet i tjenestene
Unngå ”privatisert” praksis
4Kunnskapsbasert praksis
08.10.2012
Hva er kultur?
Definisjoner:
”Et system av kunnskap, ideer, verdier, regler, som
ligger bak hva vi gjør, og som uttrykkes gjennom
det vi gjør” (Keesing 1981:68)
”De elementene frå folks historie, tradisjoner, verdier
og sosiale organisering som blir implisitt eller
eksplisitt meningsfulle for deltakerne i krysskulturell møter.” (Green 1982:6-7)
Det kan handle om verdensbilde,
atferdsformer,
tilbøyeligheter,
tankemønstre.
5
08.10.2012
Kultur
• Springer ut av virksomheter og erfaringer
• Uttrykkes i de prosessene hvor menneskelige
handlinger foregår.
Det flerkulturelle:
• Ikke bare et etnisk mangfold som består av
urbefolkninger og innvandrere.
Kulturforskjeller omfatter også
• ulikheter mellom kjønn, maktgrupper,
generasjoner,
• profesjonskulturer og fagkulturer,
• regionale særtrekk og bykultur,
• ulike næringskulturer (fiskeri, jordbruk, reindrift)
• Vi er bærere av kulturelle verdier som vi
forstår oss selv gjennom
6
08.10.2012
Hva er kulturell kompetanse?
Definisjoner:
•Kompetanse viser til en evne eller en kapasitet som
samsvarer med behovene man står overfor, dvs, som
gir effektiv respons til de aktuelle hensikter eller mål
med et arbeid. (McPhatter 1997)
•”En evne til å yte tjenester som blir oppfattet som
legitime for de problemene som kulturelt forskjellige
personer erfarer” (Dana et al. 1992:221)
«Den kompetente praktiker er i stand til å utføre sitt
profesjonelle arbeid på en måte som er i samsvar
med atferden og forventningene som medlemmer av
en bestemt kultur anerkjenner og betrakter som
hensiktsmessig for dem.» (Green 1995:52)
7
08.10.2012
Internasjonal litteratur:
Fra etterspørsel om kulturell sensitivitet
til krav om kulturell kompetanse
Ikke bare oppmerksomhet (sensitivitet),
men evne til å respektere en klients kulturelle
kontekst (kunnskap)
og handle (tiltak) i overensstemmelse med
den.
8
08.10.2012
- Kvalitetssikring av tjenestene
-Rettsikkerhet for barn som mottar tiltak/
velferdstjenester
- Ansvarliggjøring av organisasjonen
Atferd/
handling
Kognitivt nivå/
kunnskap
Bevissthetsnivå/
sensitivitet
9
08.10.2012
Resultat fra undersøkelse
(Weaver 2004)
Native American
sosialarbeidere, psykologer, sykepleiere
om
kulturelt kompetent hjelpepraksis blant NA:
Verdier/holdninger (nivå 1) –
Kunnskap (nivå 2) –
Ferdigheter (nivå 3)
Nivå 1 VERDIER/HOLDNINGER (1) være åpen/ikkefordømmende (2) verdsette ulikheter/mangfold (3)
hjelpertilfredshet (trygg i hjelperrollen) (4) lærevillighet (5)
sosial rettferdighet (6) omsorg/engasjement/involvering
10
08.10.2012
Nivå 2 KUNNSKAP
(1) Kultur (verdier, oppfatninger, religion,
tradisjon) (2) Mangfold/Ingen stereotypier
(3) Historie (4) Dagens virkelighet
Nivå 3 FERDIGHETER
(1) Genuine hjelpeferdigheter (personlighet)
(2) Være god til å lytte
(3) Kulturspesifikke ferdigheter (eks.
beherske klientens språk)
11
08.10.2012
Kommunikasjon og refleksivitet
Et fortolkningsteoretisk perspektiv:
• Kommunikasjon og fortolkende aktivitet foregår på
alle nivåene, muntlig og skriftlig.
• Gjennom fortolkninger konstrueres betydninger og
mening blir til.
• Profesjonelt hjelpearbeid innebærer kulturrelatert
betydningsproduksjon gjennom dialoger og
skriflige rapporter, som videreformidles.
• Den fortolkende profesjonsutøveren blir en
medprodusent av klientens kulturforståelse og
livsverden.
• Viktig å forstå seg selv refleksivt som en
bidragsyter med sin egen kultur i nye fortolkninger
og forståelser som ligger til grunn for handlinger.
12
08.10.2012
Bakgrunn for den tredelte modellen
McPhatter (1997):
Kulturell kompetanse består av
Enlightened Consciousness (nivå 1)
Grounded knowledge base (nivå 2)
Cumulative Skill Proficiency (nivå 3)
Tilleggsmoment til nivå 3:
Praktikere må forholde seg til makro forhold, dvs.
Samfunnsnivået som det praktiske arbeidet er del
av.
De må ta stilling til saker i f.eks. rettssystemet,
sosialkontor, og helsevesen som angår deres
klienter, for å overbevise om troverdighet og for å
oppnå den nødvendige tilliten i arbeidet.
13
08.10.2012
Litteratur
• Dana et al. (1992) A Checklist for the examination of
cultural competence on social service agencies.
Research on social practice 2, 220-233.
• Green, J. W. (1999) Cultural Awareness in the
Human Services. Allyn and Bacon.
• Keesing, R. (1981) Cultural Anthropology: A
Contemporary Perspetive. New York: Holt, Rinehart
& Wilson.
• McPhatter, A. R. (1997) Cultural competense in child
welfare: What is it? How can we achieve it? What
happens without it? Child Welfare. New York:
JanFeb, vol 76. Iss. 1, 255-278.
• Jenssen, T. (2005) Kulturanalytisk tilnærming i
sosialt arbeid. I Siv Oltedal (red.) Kritisk sosialt
arbeid. Oslo: Gyldendal, 136-153.
14
08.10.2012
Takk for oppmerksomheten
15
08.10.2012