Kirkehilsen nummer 2 - 2013

Nr 2
No livnar det i lundar,
No lauvast det i li,
Den heile skapning stundar
No fram til sumars tid.
Kirkehilsen
Tolga 2013
Det er vel fagre stunder
Når våren kjem her nord,
Og atter som eit under
Nytt liv av daude gror.
1
63. årgang
Foto: Nils Bakken
Konfirmantene 2013
-
2
Foto: Nils Øyan
1. rekke. f. v.: Randi Sollid Nordvang, Alexander Mitrovic, Ingrid Øyan, Ola Lunheim, Marius Westberg, Audun Thorsheim Selmer.
2. rekke f. v.: Linn Maren Bakken, Trine Enget, Mona Gulløien Livoll, Stine Lovise Nygård Rye, Ingrid Aasheim Eggen, Kirin Granli, Øyvind
Lunheim Krogh, Nils Bakken, Jildou Baas, Even Andre Solheim.
3. rekke f. v.: Marit Helene Kirkbakk Hangaard, Ane Tingelstad, Solbjørg Rye Svendsen, Frida Moldstad Hegseth, Andrea Nyvoll, Olivia
Øversveen Sollien, Åsmund Einar Nordskog, Tyrie Eline Erlien Riise, Marcel Buron, Richard Øien
(Nora Brennmoen, Silje Anita Moseng Bråthen og Anette Ellefsplass var ikke til stede da bildet ble tatt.)
Kirkehilsen 1 – 13
Kirkehilsen 1 – 13
Samtalegudstjeneste med
konfirmantene
Søndag 5. mai var det samtalegudstjeneste med
konfirmantene, hvor de viste fram noe av det de
har hatt om det siste året, med både skuespill og
sang. Det var et ekstra stort konfirmantkull i
Tolga i år, nesten 30 konfirmanter, og fra alle
fire sogn: Vingelen, Tolga, Hodalen og
Holøydalen.
På den samme gudstjenesten ble det nye
prosesjonskorset tatt i bruk for første gang.
Tolga har hittil manglet et slikt kors, og har
måttet låne fra andre kirker. Men nå har vi vårt
eget, og æren for å ha laget det går til Else
Marie Engebakken. Stor takk til Else Marie!
Menighetsrådsleder Marthe Nygjelten med
takkeblomster til Else Marie Engebakken for
korset hun har laget.
Kirkehilsen 02/13
I redaksjonen
Simen Simensen, redaktør
Brit Vingelsgaard Ryen
Steinar Simensen
Liv Johanne Jordmoen
Nils Bakken
Even Andre Solheim holder opp diplomet fra
biskopen som viser at Tolga nå er blitt ”grønn
menighet”.
Sekretær:
Audun Hjertager
3
Kirkehilsen 1 – 13
Notiser
Stor glede i Vingelen – to barnedåper og
bryllup i samme gudstjeneste
Brit Vingelsgaard Ryen
Menighetstur til Kvikne
Søndag 14. april var det varslet to barnedåp. Det
var mye folk i kirka, og gudstjenesten gikk som
planlagt til barna var døpt. Da kom prest Simen
Simensen med dagens store overraskelse. Vi
skulle også ha en vielse! Foreldrene til ett av
dåpsbarna – Hilde Sunde og Trond Gellein
Løkken – skulle gifte seg, og dette hadde de
klart å holde hemmelig. Det ble mange smil å
se, og brudeparet fikk applaus.
Hilde og Trond har kjøpt og bosatt seg på
eiendommen som familien Skjånes hadde på
Telnes.
Til høsten prøver vi oss på en menighetstur!
Alle i Tolga kommune som er interessert kan
bli med på busstur til Kvikne lørdag 21.
september. Vi får omvisning i kirka, besøker
Vollan gård og gruva på Kvikne, og spiser
god middag på Orkelbogen friluftssenter.
Nærmere informasjon kommer senere, men
sett av dagen!
Takk!
Takk for pengegavene som kom inn til
Holøydalen kirke etter begravelsene til Helga
Jordmoen, Anna Sønmør og Jenny Moen
Sønmør.
Holøydalen menighetsråd
Lørdag 18. mai var det kirkegårdsdugnad i
Vingelen, med godt frammøte.
Stolt brudepar med dåpsbarnet sitt, Hilde og
Trond Gellein Løkken med sønnen Jørgen.
Det andre dåpsbarnet fikk navnet Mali Aas.
Foreldrene Ingrid Linna og Øyvind Jordet bor
på Stortrøen i Vingelsåsen.
Kirkehilsen Kontingent 2013
Kirkehilsen utgis takket være
betaling av frivillig årlig
kontingent:
Foto: Per Arne Tollefshagen
Utenbygds 200,Innenbygds 160,Kto: 1885.40.14214
4
Kirkehilsen 1 – 13
Klokkerens sommersalme
Per Arne Tollevshagen
Så grønn en drakt, så rik en duft
Så grønn en drakt, så rik en duft har
smykket dal og enger! Nu strykes ømt av
lys og luft de fagre urtesenger. Hør lundens
sus og bekkens brus forkynne hva som
kommer: Omsider blir det sommer!
Sin lykke, fred og sommerfryd må yre fugler
Da jeg ble spurt av Simen prest om å bidra med
klokkerens sommersalme, var ikke valget
vanskelig. Det måtte bli «Så grønn en drakt, så
rik en duft». Den er skrevet av Carl David af
Wirsén, oversatt til norsk av Øystein Thelle.
Melodien er skrevet av Waldemar Åhlén.
Denne salmen har jeg sunget en rekke ganger på
setermesser både i Vingelen og Tolga.
prise. I mark og skog fra nord til syd de
jubler frem sin vise. Hør håpets klang i
deres sang, i hymnen de lar kvede fra
blomstereng og rede.
Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn
i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord
og nådens store under! Som blomst og løv
Det er en praktfull sommersalme som beskriver
alt det vakre som er å se og høre når sommeren
er her for fullt. Den takker også Gud for at den
vakre naturen vi har og gir oss et håp om at når
vi engang forlater denne jorden, så skal vi våkne
opp til en «sommer uten make og gir oss alt
tilbake».
blir muld og støv, skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.
Alt kjød er gress og flyktighet det tæres fort
av elde. Kun du, Treenig majestet, er evig i
din velde! Med sjel og kropp skal jeg stå
opp og blomstre i ditt rike, når denne jord
må vike.
La falme verdens prakt og glans, la all dens
lyst forsvinne. Min venn er min, og jeg er
hans, vår kjærlighet skal vinne! Så syng det
ut: Snart skaper Gud en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!
5
Kirkehilsen 1 – 13
Konfirmanter i Tolga, våren 2013
Hodalen, søndag 19. mai
Nils Bakken jr.
Ola Lunheim (Tolga)
Ingrid Lovise Nygård Rye
Audun Thorsheim Selmer (Tolga)
Solbjørg Rye Svendsen
Tolga, søndag 26. mai
Jildou Baas
Linn Maren Bakken
Nora Brennmoen
Marcel Buron
Ingrid Aasheim Eggen
Marit Helene Kirkbakk Hangaard
Frida Moldstad Hegseth
Øyvind Lunheim Krogh
Andrea Nyvoll
Tyri Eline Erlien Riise
Oliva Øversveen Sollien
Richard Øien
Ingrid Øyan
Snart sommer!
KIR KEK O N TO RET
M a -ti, to -fr k l 0 9 .0 0 - 1 3 .0 0 6 2 4 9 6 5 9 3
o n s d a g 0 9 .0 0 - 1 3 .0 0 (p re st ) 6 2 4 9 6 5 9 2
A dr:
E -p o st :
F a k s:
In t e rn e t t :
K o m m u n e h u s e t, 2 5 4 0 T O L G A
k irk e k o n t o re [email protected] to lg a .k irk e n .n o
62 49659 7
w w w . to lg a . k irk e n . n o
Pre st:
S im e n S im e n s e n
M ob:
62 49 6 5 92
99 69 1 9 13
M ob:
92 21 8 3 89
M ob:
99 01 4 7 20
M ob:
90 74 4 9 37
K o n t:
D a glig le de r:
A u d u n H je rt a g e r
Vingelen, lørdag 1. juni
Silje Anita Moseng Bråthen
Trine Enget
Kirin Granli
Mona Gulløien Livoll
Aleksander Mitrovic
Åsmund Einar Nordskog (konfirmeres i
Tolga)
Randi Sollid Nordvang
Ane Tingelstad
Marius Westberg
O rg a nis t:
S v e in G je lte n B a k k e n
Ko ntorm ed a rbeid e r:
P e r A rn e T o ll e f sh a g e n
Kirke tje ner T olg a
J a n T o lla n
91 36 2 4 94
Kirke tje ner V ing e le n
E in a r H e g g s ta d
91 38 6 0 64
Klo k k er V ing ele n , To lga , H oløy d a le n
P e r A rn e To lle fs h a g e n
90 74 4 9 37
Kirke tje ner, Ho lø y d ale n :
J o n Iv a r H o lø y e n
62 49 6 2 55
Kirke tje ner, Ho d a le n
Holøydalen, søndag 9. juni
Anette Ellefsplass
Even Andre Solheim
P e r N yg je lte n
w w w . to lg a .k irk e n .n o
N å o g s å p å fa c e b o o k !
6
905 71 254
S ID E
Fargelegg
Fargelegg Maria og disiplene
som lytter til Jesus! Tegning: Kari Sortland
8
6
75
17
43
47
65
72
69
48
64
66
52
56
59
38
27
34
36
32
30
33
28
31
29
51
54
62
63
35
50
68
60
37
46
49
71
Tegning: Kari Sortland
42
44
73
67
40
45
74
70
39
41
16
5
1
25
19
12
7 15 14 18
3
4
24
23
26
9 13
2
21
20
11
10
Finn
fem
feil
22
De to bildene v Marta og Jesus er nesten like.
Finner du de fem feilene på bildet under?
Prikk til prikk
53
57
55
61
58
.no
nett SPRELL
Tegn en strek
fra 1 til 2 og
så videre. Hva
skjuler seg her?
1 4 b l a d e r + D V D + CD
= kun 365,nr.7
Umulig?
Oppdrag: Umu
(privatabonnement
hjem i posten)
– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser
Søndagsskolens !
nettside for barn
Gruppeabonnement
kun 189,- pr barn
Jakte
stille n på
stem den
men
Jesus og Tomas,
bibelserien side 4-5
Dagens ord:
Sammen med Gud
selv om vi ikke ser ham
-CD
Paradisbukta
barneblad
et
฀
entenes BARNAS
ndagsskol klubbavis
en.no
Håvard
฀
฀฀
io StaffeldtsGressum
ferdigstil
, Make
ling:
Music
anako
AS
& Yuzuru
Camilla
Hoholm
dd Ketil
Sæbø
Jakte
stille n på
stem den
men
SSKOLEN
Bli en
ekte tårnagen
t på
Jakte
stille n på
stem den
men
MART
IN
Bestill på [email protected]
eller på telefon 22 08 71 00
gode
Den e r e n
et
Den god
e
gjeteren
gj
En
-DVD
En
fra
NSSF
-DVD fra
S0211
© 2011
SØNDAGSSKOLEN
NORGE
S0112 © 2012
tarnagentene.no
Tårnagentenes
eget nettsted!
Kirkehilsen 2 – 13
Gudstjenester
Juni:
01.06 kl 11: Vingelen. Konfirmasjon
09.06 kl 11: Holøydalen. Konfirmasjon
23.06 kl. 12: Friluftsgudstjeneste, Dølmotunet,
Tolga. Barnedåp.
30.06 kl. 11: Sara Oust-gudstjeneste ”i gammel
stil” i Vingelen
Juli:
21.07 kl. 12: Holøydalen: Friluftsgudstjeneste
ved båtstranda
28.07 kl. 12: Svartåsen i Vingelen: Setermesse
August:
04.08 kl. 12: Setermesse, Hodalen
18.08 kl. 19: Salmekveld, Tolga. Sundberg,
Nygård & co.
25.08 kl. 19: Kveldsgudstjeneste, museet i
Vingelen
September:
08.09 kl. 11: Høsttakkegudstjeneste, Holøydalen
15.09 kl. 11: Høsttakkegudstjeneste, Tolga. 50årskonfirmanter.
22.09 kl. 11: Høsttakkegudstjeneste, Hodalen
kl. 13: Høsttakkegudstjeneste, Vingelen
Oktober:
13.10 kl. 11: Gudstjeneste med
konfirmantpresentasjon, Tolga
20.10 kl. 11: Gudstjeneste med
konfirmantpresentasjon, Vingelen
27.10 kl. 11: Gudstjeneste (med
konf.presentasjon), Hodalen
Kirkehilsen
Siden sist
Døpte
23.03 Vemund Bredesen, Tolga
28.03 Solbjørg Rye Svendsen, Hodalen
14.04 Mali Aas, Vingelen
14.04 Jørgen Gellein Løkken, Vingelen
Vigde
14.04 Hilde Sunde og
Trond Egil Gellein Løkken,
Vingelen
Døde (dato for
jordfestelse)
22.03 Anna Sønmør, Holøydalen
03.04 Helga Jordmoen, Holøydalen
05.04 Jenny Moen Sønmør, Holøydalen
12.04 Henry Tollan, Tolga
15.05 Ola Tolgensbakk, Tolga