tot,tc idadq,101

Toll- og avgiftsdirektoratet
TOLL
Swravgiftsavdelingen
Motorvognavgiftsseksjonen
Var ref: 14/292761 Ark. nr.:423
Var dato: 04.04.14 1 Deres dato:
Deres ref:
CUSTOMS
4
Tollregionene, nringslivet
og Statens vegvesen
Engangsavgiften - fastsettelse av motorvogners alder - motorvogner som
er 30 ar eller eldre
Direktoratet har mottatt flere henvendelser vedrorende avgiftsmessig behandling av
kjoretoy som er 30 ar eller eldre (veterankjoretoy), og onsker med dette a klargjore
forsthelsen av endringen i Finansdepartementets forskrift om engangsavgift § 3-3 tredje
ledd.
Forskrif ten angir reglene for hvordan alderen til en motorvogn skal fastsettes i forbindelse
med beregningen av engangsavgiften ved forste gangs registrering i Norge.
Det klare utgangspunktet er at alderen regnes fra det tidspunkt motorvognen forste gang
ble registrert i utlandet og fram til tidspunktet for registrering her i landet.
Intensjonen med endringen var a bidra til en forenkling/klargjoring gjennom mer
helhetlige regler, forst og fremst for beregning av korrekt bruksfradrag for
bruktimporterte kjoretoy som er nyere enn 30 hr. Samtidig var det et mal a bringe
regelverket i trad med gjeldende praksis, blant annet i forhold til vegmyndighetenes
fastsettelse av tidspunkt for forste gangs registrering i utlandet i forbindelse med
enkeltgodkjenningen.
Nar det gjelder kjoretoy som apenbart er 30 ár eller eldre pa tidspunktet for forste gangs
registrering i Norge (veterankjoretoy), var det ikke tilsiktet a gjore noen
realitetsendringer. Den praksis som ble fulgt for 1. januar 2014 skal viderefores, noe som
innebrer at der det kan dokumenteres at kjoretoyets alder er 30 ar eller mer, skal
kjoretoyet i avgiftsmessig sammenheng behandles som veterankjoretoy etter Stortingets
avgiftsvedtak om engangsavgift § 2 avgiftsgruppe I.
Det bes om at denne forstaelsen legges til grunn. Toll- og avgiftsdirektoratet vii vurdere
behovet for regelverksmessige tilpasninger for ytterligere a tydeliggjore ovennevnte
presisering, og vil eventuelt kom• bake til dette senere.
Med vennlig Ml
aila Bolsta
underdirektor
Postadresse:
Postboks 8122 Dep
0032 Oslo
Besoksadresse:
Schweigaardsgt. 15
Sentralbord: 22 86 03 00
1
tot,tc
idadq,10
Tone Madsen
seniorradgiver
Org nr: 974761343
E-post: [email protected]
Internett: www.toll.no
Var saksbehandler:
Tone Madsen
Tel. dir: 22 86 07 96